Katalog

Stanisława Kłos
Fizyka, Plany metodyczne

Plan metodyczny - właściwości i budowa materii: masa i jej wyznaczanie; gęstość i jej jednostki (kl. I gimnazjum).

- n +


AUTOR: mgr Stanisława Kłos, nauczycielka w Zespole Szkół Nr 1 w Legnicy
PRZEDMIOT: fizyka
KLASA: I gimnazjum
DZIAŁ PROGRAMOWY: właściwości i budowa materii
HASŁO PROGRAMOWE: masa i jej wyznaczanie; gęstość i jej jednostki
ILOŚĆ UCZNIÓW: 20
METODA: praktyczna, laboratoryjna.
FORMA: praca w grupach 5 osobowych po otrzymaniu instrukcji zadania,
TEMAT: wyznaczanie gęstości ciał stałych
CEL OGÓLNY: wyznaczenie gęstości ciała stałego przy użyciu wagi laboratoryjnej
CELE SZCZEGÓŁOWE:

KSZTAŁCĄCY:

1. poznawczy (intelektualny): powtórzenie wiadomości o masie i jej jednostkach, poznanie definicji gęstości i jej jednostek
2. psychomotoryczny (praktyczny): umiejętność posługiwania się wagą, wyznaczenia objętości ciała (o regularnych i nieregularnych kształtach)
3. wychowawczy (motywacyjny): umiejętność skutecznego porozumiewania się w grupie

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
waga i odważniki, sztabki do wyznaczania gęstości, kostki o krawędzi 1 cm, kalkulator, linijka, instrukcja zadania, tabela pomiarowa, cylinder miarowy, bryła plasteliny.


Etapy lekcji Przebieg lekcji Czynności ucznia Czynności nauczyciela Skuteczność działania
Umiejętności kluczowe Cele operacyjne
wstępna Ćwiczenia powtórzeniowe wprowadzające do tematu lekcji. Sprecyzowanie tematu lekcji.
Omówienie zadania dla grupy.
Przypomnienie zasad pracy w grupie.
Komunikacja nauczyciel-klasa Uczeń wie, że masa jest niezmienną cechą ciała (ilością substancji z jakiej ciało jest zbudowane). Wie, że do wyznaczenia masy może służyć waga laboratoryjna. Zna jej budowę i zasady jej obsługi. Zna jednostki masy w układzie SI. Wie, z jaką dokładnością zważy ciało (błąd bezwzględny Nauczyciel kieruje dyskusją, podczas której uczniowie przypominają co to jest masa, jakie są jej jednostki miary. Jak zbudowana jest waga. Jakie są zasady jej używania. Ocenia aktywność i wiedzę. Dzieli klasę na 4 grupy. Każdej przekazuje zadanie. 
głównaUczniowie czytają instrukcję. Wykonują zadanie wg instrukcji.Skuteczne porozumiewanie się w grupie (mówienie i słuchanie), planowanie i organizowanie, wewnętrzna samodzielna organizacja grupy, praca w grupie, komunikacja, wzajemne uczenie się, rozwiązywanie problemów, wykorzystanie doświadczeń, wyciąganie wniosków, organizacja pracy, wypełnianie powierzonych ról.Uczeń czyta instrukcję zadania, dzieli się pracą w grupie, umie z tej instrukcji skorzystać, wykonuje zadania. Potrafi wyznaczyć objętość ciała o regularnych i nieregularnych kształtach, zna jednostki objętości, potrafi je przeliczać, wyznacza gęstość ciała i jej jednostkę, przelicza jednostki gęstości. Potrafi skorzystać z tablic fizycznychWyznacza kolejność, wg której dwie grupy będą korzystały z wagi, pozostałe dwie w tym czasie będą wyznaczać objętość ciała (w drugiej kolejności zamiana ról). Wyjaśnia wątpliwości, przyjmuje stanowisko obserwatora, przysłuchuje się rozmowom, udziela wskazówek, odpowiada na pytania uczniów, pomaga rozwiązać zaistniałe problemy. 
Końcowa (prezentacja, ewaluacja)Wytypowane przez grupę osoby przedstawiają wyniki pracy grupy, definiują pojęcie gęstości, wyciągają wnioski. Wspólne rozwiązanie problemu - wykonanie ćwiczeń 154, str. 65 i 159 str. 66 z zeszytu ćwiczeń.Komunikacja grupa-uczeń-klasa-nauczyciel. Ewaluacja uczenia się, pogłębianie świadomości procesu uczenia się.Słucha, uważa , prostuje ewentualne błędy, potrafi oszacować błędy pomiarowe (niepewność pomiaru), wie co to jest gęstość i jakie są jej jednostki miary w układzie SI. Potrafi zastosować wzór gęstość=m/v do rozwiązywania zadań rachunkowych. Przelicza jednostki miary.Kieruje prezentacją, ocenia wyniki pracy grupy, oceni umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy 
refleksjaSamoocena dzieci dotycząca ich udziału w pracy grupy przez podniesienie palców w skali 1-5Ocena postaw i własnego postępowania zgodnie z przyjętymi normami. Ocenia zaangażowanie poszczególnych uczniów 

Opracowanie: mgr Stanisława Kłos
nauczycielka w Zespole Szkół Nr 1 w Legnicy

Wyświetleń: 2855


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.