Katalog

Rafał Nowak
Zawodowe, Artykuły

Porównanie struktury oraz formy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Polsce i w Niemczech

- n +

Porównanie struktury oraz formy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Polsce i w Niemczech

Niniejsze opracowanie zostało napisane w oparciu o:
1) informacje uzyskane podczas "Szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe" - zorganizowanego w dniach 5 i 6 lutego 2005r w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z siedzibą w Warszawie
2) informacje uzyskane podczas "Szkolenia pracowników uwzględniających innowacyjne formy prowadzenia zajęć, przepisy i standardy UE", które miało miejsce w niemieckim ośrodku szkoleniowym DEULA Hildesheim, w dniach 27.09.2004 - 10.10.2004r, w ramach projektu Leonardo da Vinci

Opracował mgr inż. Rafał Nowak
STRUKTURA I FORMA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W POLSCE


Egzamin zawodowy w Polsce jest egzaminem zewnętrznym. Składa się on z dwóch etapów:
etapu pisemnego oraz etapu praktycznego. Etap pisemny składa się natomiast z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje zadania zamknięte wielokrotnego wyboru.

Część pierwsza to 50 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w danym zawodzie. Druga część to 20 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności związanez zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Obydwie części trwają łącznie 120 minut. Czas ten może być przedłużony o dodatkowe 30 minut w przypadku gdy zdającym jest uczeń (słuchacz) z różnymi dysfunkcjami.

Część pisemna jest najczęściej przeprowadzana w szkole, którą ukończył zdający.

Na potrzeby etapu pisemnego jest powoływany tzw Zespół Nadzorujący, w skład którego wchodzą nauczyciele zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem zawodowym, a co najmniej jeden z nich musi być zatrudniony w innej szkole.

Etap praktyczny związany jest z wykonaniem zdania, które ma na celu sprawdzenie praktycznych umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Czas trwania tej części egzaminu jest zależny od specyfiki zawodu i mieści się w granicach od 180 do 240 minut.

Uczeń po wylosowaniu pytania egzaminacyjnego w części praktycznej ma 30 minut na zapoznanie się z treścią zadania, stanowiskiem oraz znajdującymi się tam narzędziami i aparaturą kontrolno-pomiarową. Następnie przystępuje do planowania swojego zadania, potem organizuje stanowisko pracy. Dalej przechodzi do fizycznego wykonania przydzielonego mu zadania a na samym końcu egzaminu prezentuje swój efekt pracy. Przebieg egzaminu jest kontrolowany przez trzech egzaminatorów Okręgowej Komisji stanowiących tzw Zespół Egzaminacyjny. Członkowie tego zespołu, bez wzajemnej konsultacji ze sobą, oceniają poszczególne etapy egzaminu wpisując odpowiednie noty (0 lub 1) do specjalnie, do tego celu przygotowanych kart.

Oceny z etapu teoretycznego i praktycznego są szacowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej po uprzedniej, elektronicznej analizie testów oraz arkuszy obserwacyjnych.

Ocena jaką uzyskuje zdający jest ostateczna.
Generalnie uczeń przystępujący do egzaminu zdaje go w przypadku gdy:
- w części pierwszej etapu pisemnego uzyskał co najmniej 50% punktów możliwych do osiągnięcia,
- w części drugiej etapu pisemnego uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia,
- w części etapu praktycznego uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do osiągnięcia.

Absolwent, który spełnia łącznie trzy, wyżej wymienione warunki otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE.

STRUKTURA I FORMA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W NIEMCZECH

Egzamin zawodowy w Niemczech jest egzaminem zewnętrznym.

Składa się on z dwóch, zasadniczych części, trwających w sumie 150 minut. Pierwsza - to dwa, różne zadania, które uczeń ma obowiązek wykonać podczas trwania egzaminu.

Każde z nich oceniane jest na łączną ilość punktów równą 45% z całości. Zarówno jedno, jak i drugie zadanie składa się z części teoretycznej - część pisemna oraz części praktycznej. Pozostała, druga część egzaminu - oceniana na łączną ilość punktów równą 10% z całości, związana jest z wiadomościami ogólnymi - tzw ogólnym rozwojem ucznia. Osoba, która uzyskała minimalną ocenę końcową równoważną 45% punktacji z całości zdaje egzamin końcowy uzyskując kwalifikacje zawodowe.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: egzaminator, pracodawca z zakładu pracy, w którym uczeń odbywał praktykę, nauczyciel oraz jedna osoba z izby rzemieślniczej.

Zdany egzamin zawodowy jest jednym z warunków jaki musi spełnić przyszły przedsiębiorca w celu uzyskania zgody na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.

Podczas etapu praktycznego uczeń najpierw przeprowadza rozważania teoretyczne, potem planuje, gromadzi potrzebne materiały oraz wykonuje dane zadanie w sposób praktyczny.

Poczynania zdającego egzamin są skrupulatnie obserwowane przez egzaminatorów.

Może zdarzyć się, że w trakcie trwania egzaminu uczeń popełni błąd. Nie oznacza to jednoznacznie, że egzamin musi być w tym przypadku unieważniony a zdający uzyskuje ocenę negatywną. Warunkiem takiego postępowania osób egzaminujących jest jeden element końcowa refleksja zdającego, polegająca na znalezieniu oraz poprawieniu popełnionego przez niego w poprzednim etapie egzaminu błędu.

PORÓWNANIE STRUKTURY ORAZ FORMY EGZAMINÓW W POLSCE I W NIEMCZECH
   
ELEMENTY PODLEGAJĄCE PORÓWNANIU

PAŃSTWO

POLSKA NIEMCY
1. RODZAJ EGZAMINU  ZEWNĘTRZNY  ZEWNETRZNY
2.STRUKTURA EGZAMINU A) EGZAMIN SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH ETAPÓW (PISEMNY I PRAKTYCZNY)
B) MOŻNA WYODRĘBNIĆ CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ ORAZ PRAKTYCZNĄ EGZAMINU
A) EGZAMIN SKŁADAJĄCY SIĘ Z TRZECH ETAPÓW (DWA ZADANIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE ORAZ OCENA OGÓLNEGO ROZWOJU UCZNIA)
B) MOŻNA WYODRĘBNIĆ CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ ORAZ PRAKTYCZNĄ EGZAMINU
3.CZAS TRWANIA EGZAMINU 120 minut (180 ÷ 240) minut (możliwe dodatkowe 30 minut)  150 minut
4.WYMAGANY MINIMALNY PROCENTOWY POZIOM PUNKTÓW GWARANTUJĄCY ZDANIE EGZAMINU * ETAP PISEMNY
CZĘŚĆ I - 50%
CZĘŚĆ II - 30%
* ETAP PRAKTYCZNY -75%
45% z całej, możliwej do osiągnięcia puli punktów
5.EGZAMINATORZY * ETAP PISEMNY - nauczyciele zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem zawodowym, a co najmniej jeden z nich musi być zatrudniony w innej szkole
* ETAP PRAKTYCZNY
trzech egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, obserwator z OKE, przedstawiciel zakładu pracy, pracownik uczelni wyższej
TAKI SAM SKŁAD ZARÓWNO PODCZAS ETAPU PISEMNEGO JAK I PRAKTYCZNEGO, CZYLI:
egzaminator, pracodawca z zakładu pracy, w którym uczeń odbywał praktykę, nauczyciel oraz jedna osoba z izby rzemieślniczej
6.ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU  MAŁA  MAŁA
7.STOPIEŃ TRUDNOŚCI EGZAMINU  DUŻY  ŚREDNI
8.UZYSZKANE KWALIFIKACJE ZAWODOWE A DALSZA KARIERA ZAWODOWA A) Uzyskane kwalifikacje nie są jednym z warunków jakie musi spełnić przyszły przedsiębiorca w celu uzyskania zgody na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej A) Uzyskane kwalifikacje to jeden z warunków jaki musi spełnić przyszły przedsiębiorca w celu uzyskania zgody na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej

Opracowanie: Rafał Nowak

Wyświetleń: 1735


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.