Katalog

Elżbieta Lipniewicz-Wątła
Zawodowe, Sprawdziany i testy

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw - badanie wyników nauczania dla klasy II Technikum Ekonomicznego

- n +

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw - badanie wyników nauczania dla klasy II Technikum Ekonomicznego

I Pytania z jedną poprawną odpowiedzią:

1. W podmiotach gospodarczych:
a) wszystkie komórki organizacyjne wchodzące w ich skład noszą nazwę działów lub wydziałów,
b) zespoły grupujące komórki organizacyjne spełniające podobne tematycznie funkcje mogą nosić nazwę pionów,
c) płaska struktura organizacyjna posiada co najmniej sześć szczebli zarządzania i odznacza się niewielką rozpiętością kierowania

2. Norma zużycia materiałów:
a) określa ilość materiału zawartą w gotowym wyrobie,
b) określa maksymalną ilość materiału, jaka może być przechowywana w magazynie,
c) określa dopuszczalną wielkość zużycia danego materiału na wykonanie określonego zadania

3. Jeżeli zużycie teoretyczne (norma teoretyczna) materiału wynosi 0,23 kg tektury na wykonanie 1 kartonu, to norma techniczna zużycia tektury wynosi:
a) mniej niż 0,23 kg,
b) 0,28 kg,
c) więcej niż 0,23 kg

4. Produkcja, która wymaga dużo nakładów rzeczowych składników majątkowych to produkcja:
a) kapitałochłonna,
b) materiałochłonna,
c) pracochłonna

5. Procesy pacy, w których maszyna lub urządzenie oddziałuje na przedmioty pracy przy stosunkowo małym wysiłku fizycznym robotnika to procesy:
a) ręczne,
b) maszynowo-ręczne,
c) maszynowe

6. Magazyn otwarty to:

II Pytania z wielokrotnością odpowiedzi

7. Które z podanych twierdzeń są prawdziwe?
a) rodzaj struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa zależy wyłącznie od wielkości przedsiębiorstwa,
b) precyzyjne ustalenie zadań, zakresu odpowiedzialności komórek organizacyjnych i ustalenie powiązań służbowych między komórkami jest podstawą budowy struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
c) schemat organizacyjny jest graficznym przedstawieniem zadań poszczególnych komórek organizacyjnych firmy

8. Do pionu techniczno-produkcyjnego należy:
a) dział technologiczny,
b) główny energetyk,
c) dział sterowania jakością

9. System liniowy powiązań komórek organizacyjnych odznacza się tym, że:
a) każda komórka organizacyjna jest podległa bezpośrednio jednemu tylko kierownikowi szczebla wyższego,
b) polecenia przekazywane od najwyższego szczebla do wykonujących je pracowników przechodzą przez wszystkie ogniwa pośrednie,
c) podział władzy, kompetencji i odpowiedzialności oraz podporządkowanie komórek organizacyjnych jest wyraźnie określone

10. Na racjonalną gospodarkę materiałami wpływają czynniki:
a) ekonomiczny,
b) techniczny,
c) konstrukcyjny

 

Opracowanie: Elżbieta Lipniewicz - Wątła

Wyświetleń: 3717


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.