Katalog

Małgorzata Szymczak
Zajęcia zintegrowane, Różne

Program indywidualnej pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej

- n +

Program indywidualnej pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej

Cele programu:
- wyrównywanie dysharmonii rozwojowych,
- integracja z zespołem klasowym,
- ułatwienie dzieciom opanowania techniki czytania i pisania poprzez rozwijanie spostrzegawczości, usprawnienie koordynacji wzrokowo - ruchowej i sprawności manualnej, rozwijanie percepcji słuchowej, koncentracji uwagi,
- podnoszenie graficznego poziomu pisma i poziomu pisania,
- kształtowania umiejętności samokontroli i obiektywnej samooceny,
- rozbudzenie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków w opanowaniu materiału szkolnego,
- aktywne włączanie do współpracy rodziców, wskazanie im metod, form pracy z dzieckiem w domu,
- stała współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Swarzędzu.

Osiągnięcia:
Uzyskanie przez dziecko niepełnosprawne intelektualnie:
- akceptacji i codziennej pomocy rówieśników w uczestniczeniu w życiu klasowym i szkolnym,
- zdobyciu minimum wiedzy i umiejętności w zakresie wszystkich aktywności objętych podstawą programową nauczania zintegrowanego,
- włączenie matki do terapii poprzez aktywne ćwiczenia z dzieckiem w domu.

Czas trwania: cały rok szkolny

Metody:
- praca indywidualna

Zasady realizacji programu z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie:

- uczeń uczestniczy we wszystkich zajęciach z zespołem klasowym
- korzysta z takich samych podręczników, ale z klasy pierwszej
- uczestnicząc w toku lekcji uczeń jest zaangażowany do wypowiadania się na tematy związane ze znajomością zjawisk, sytuacji związanych z życiem codziennym wynikających z bezpośredniej obserwacji
- wykorzystuje się jego wiedzę praktyczną
- otrzymuje pomoc indywidualną od nauczyciela w miarę możliwości, gdy cały zespół klasowy pracuje samodzielnie
- uczeń uczestniczy w pracach grupy według zasady "pracuję tylko z tymi,
których lubię" (np. w zajęciach artystycznych)
- uczeń jest wykorzystywany jako asystent nauczyciela
- ma prawo według własnego uznania, w pierwszej kolejności prezentować swoje prace np. plastyczne
- wobec ucznia stosuje się natychmiastowe, pozytywne wzmocnienia w formie głośnej pochwały przed klasą, wpisu pochwały do zeszytu skierowanej do rodzica
- karty pracy, kartkówki sprawdziany są przygotowywane adekwatnie do możliwości ucznia uwzględniają wcześniejsze osiągnięcia i kształtowane umiejętności

PROGRAM INDYWIDUALNEJ PRACY Z UCZNIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM INTELEKTUALNIE W STOPNIU LEKKIM W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ

1. Umiejętność porozumiewania się z otoczeniem, w tym:

a) integracja z zespołem klasowym
b) wykorzystywanie komunikatów pozawerbalnych
c) poznawanie wspierających lub alternatywnych metod komunikacji
d) doskonalenie wymowy
e) wzbogacanie słownika dziecka
f) niwelowanie mimowolnego odtwarzania zasłyszanych wypowiedzi

2. Rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania:

a) w toku obserwacji rzeczywistości
b) poprzez manipulowanie przedmiotami i porządkowanie przedmiotów
c) poprzez wyszukiwanie różnic i podobieństw oraz zauważania zmian w otoczeniu
d) poprzez gry i zabawy dydaktyczne

3. Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez:

a) ćwiczenia wrażliwości słuchowej
b) ćwiczenia słuchu fonematycznego
c) analizę i syntezę słuchową
d) powtarzanie rytmu (wystukiwanie, sylabizowanie)

4. Ćwiczenia pamięci - dotykowej, ruchowej, słownej i innej oraz koncentracji uwagi.

5. Wspomaganie czytania i pisania poprzez:

a) usprawnienie analizatora wzrokowego i słuchowego
b) rozwijanie orientacji przestrzennej
c) rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej
d) rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej
e) rozwijanie lateralizacji
f) poznanie małych i wielkich liter pisanych i drukowanych
g) pisanie i czytanie liter, sylab, wyrazów, prostych zdań

6. Elementarne umiejętności matematyczne:

a) porównywanie
b) odwzorowywanie
c) porządkowanie zbiorów przedmiotów
d) dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, 20, 30 na konkretach
e) posługiwanie się pieniędzmi
f) mierzenie długości, czasu z zastosowaniem prostych przyrządów pomiarowych

7. Poznawanie najbliższego otoczenia

8. Kształcenie artystyczne poprzez:

a) słuchanie i śpiewanie piosenek
b) działalność plastyczną i techniczną
c) zajęcia muzyczno - ruchowe

9. Ćwiczenia służące do opanowania własnych emocji poprzez ich poznanie.

10. Udział w zajęciach programu profilaktyczno - wychowawczego "Spójrz inaczej".
 

Opracowanie: mgr Małgorzata Szymczak
nauczyciel nauczania zintegrowanego
Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu
im. Stanisława Staszica

Wyświetleń: 5714


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.