Katalog

Małgorzata Szymczyk
Przedsiębiorczość, Scenariusze

Gospodarstwo domowe jako podmiot ekonomiczny

- n +

Scenariusz lekcji "Gospodarstwo domowe jako podmiot ekonomiczny"

Cele lekcji:
1. uczeń interpretuje nowe pojęcia ekonomiczne (konsumpcja, konsument, gospodarstwo domowe, budżet)
2. potrafi zidentyfikować podstawowy cel gospodarstwa domowego
3. potrafi wskazać główne źródła dochodów gospodarstwa domowego oraz ustalić strukturę wydatków własnego gospodarstwa domowego
4. uświadomienie wpływu wzrostu dochodów na strukturę wydatków i zdefiniowanie zależności między wysokością dochodów a strukturą wydatków
5. kształtowanie umiejętności planowania budżetu własnego (rodziny)

Metody nauczania:
1. wykład
2. dyskusja
3. ćwiczenia praktyczne

Środki dydaktyczne:
1. papier, mazaki
2. Roczniki Statystyczne

Formy organizacji pracy uczniów:
- praca indywidualna i zespołowa

Przebieg lekcji:

1. Wprowadzenie do tematu poprzez ustalenie w wyniku dyskusji pojęć: konsument, konsumpcja, gospodarstwo domowe, gospodarstwo domowe a rodzina.

2. Wyjaśnienie, co oznacza majątek gospodarstwa domowego, czyli jego aktywa. Uczniowie podają przykłady, wymieniając poszczególne elementy. Na tablicy rysujemy tabelę z podziałem na składniki rzeczowe (ruchomości i nieruchomości), środki pieniężne i papiery wartościowe.
Składniki rzeczowe Środki pieniężne Papiery wartościowe
Nieruchomości Ruchomości
       
3. Uczniowie kolejno losują przygotowane wcześniej przez nauczyciela karteczki z różnymi składnikami (samochód, akcje, bony skarbowe, lokata bankowa, komputer, kieszonkowe, dom, obligacje, działka itp.) i wpisują do właściwej kolumny tabeli ucząc się klasyfikacji. Następnie każdy dopisuje swoje przykłady do każdej z kolumn.

4. Kolejnym zagadnieniem jest wskazanie źródeł dochodów gospodarstwa domowego. Uczniowie pracują w grupach 4-5 osobowych i wypisują na małych karteczkach wszystkie możliwe dochody, które następnie porządkują i wskazują najistotniejsze posługując się metodą rankingu trójkątnego.
 
Wynagrodzenie z pracy 50%
Świadczenia społeczne 35%
Inne: wygrane, spadki, darowizny, odsetki z oszczędności, dywidendy, dochody z dzierżawy 15%

5. Każda grupa prezentuje na dużych arkuszach ustaloną hierarchię dochodów, prace porównujemy i wnioski uczniowie zapisują do zeszytów.

6. Następnie ustalamy strukturę wydatków gospodarstwa domowego. Uczniowie byli proszeni o przygotowanie się do dyskusji poruszając ten temat wcześniej w swoich rodzinach. Uczniowie wskazują najważniejsze wydatki w swoich gospodarstwach domowych, zastanawiając się, od czego zależy ich struktura. Ciekawym podsumowaniem tej części dyskusji będzie porównanie własnych obserwacji z danymi statystycznymi dotyczącymi Polski a także wybranych krajów Unii Europejskiej (praca z Rocznikiem Statystycznym), a następnie wyciągnięcie wniosków dotyczących przyczyn zaobserwowanych rozbieżności. Uczniowie sporządzają w zeszytach zestawienia wydatków w postaci wykresów kołowych:
a) Struktura wydatków mojego gospodarstwa domowego

b) Struktura wydatków przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce
c) Struktura wydatków gospodarstwa domowego wybranego kraju UE

7. Uczniowie poznają prawa Engla, ukazujące zależność między wzrostem dochodów a strukturą wydatków.
8. Omówienie źródeł dochodów oraz struktury wydatków prowadzi do wyjaśnienia pojęcia budżet domowy, deficyt budżetowy i sposoby jego zmniejszenia.
9. Jako pracę domową uczniowie mają przygotować prosty budżet tygodniowy uwzględniający szacunkowe dochody i wydatki tygodniowe ucznia.
 

Opracowanie: Małgorzata Szymczyk

Wyświetleń: 7276


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.