Katalog

Renata Łodzińska
Zawodowe, Scenariusze

Lekcja powtórzeniowa - inaczej. Dokumentacja Techniczno -Technologiczna procesu produkcyjnego

- n +

Dokumentacja Techniczno-Technologiczna procesu produkcyjnego

Scenariusz lekcji powtórzeniowej - inaczej

Cele:
Uczeń:
Utrwala i porządkuje własne wiadomości i umiejętności - stosuje je w praktyce.
Nabywa umiejętności pracy w zespole.
Nabywa umiejętności obiektywnej samooceny i oceny innych.
Nabywa szacunek dla siebie i innych.

Metody: praca w grupie,

Formy: elementy gry dydaktycznej, prezentacja

Czas trwania: 45 min.

Realizator: Nauczyciel Renata Łodzińska

Sposób realizacji:

1. Przywitanie młodzieży, wprowadzenie do tematu lekcji, podanie celu lekcji.
2. Nauczyciel dzieli klasę na zespoły 3- 4 osobowe. Podaje zasady przebiegu lekcji - reguły gry.
W ciągu 30 minut każdy zespół powinien zdobyć jak największą ilość punktów. Przedstawiciel każdego zespołu losuje (wg uznania grupy) jedno zadanie z dowolnego zestawu (różne poziomy wymagań i punktacji) po czym wraca szybko i wspólnie w grupie ustalają odpowiedzi na wylosowane zadanie, a następnie zapisują ja na otrzymanym arkuszu pracy zespołu, dopiero po dokonaniu wpisu odpowiedzi można losować następne zdania z dowolnego zestawu. Każdorazowo zespoły wpisują ustaloną punktację, za każde zadanie. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi wpisują 0 pkt.
3. Po upływie określonego czasu zespoły podliczają swoje punkty. Następnie te, które uzyskały najwięcej punktów prezentują swoje zadania i odpowiedzi. Pozostałe zespoły notują odpowiedzi, korygują ewentualne błędy.
4. Po lekcji nauczyciel zbiera arkusze z rozwiązaniami i weryfikuje punktację uczniów.
a) odpowiedź pełna - przewidziana ilość punktów
b) odpowiedź niepełna - 50% przewidzianych punktów
c) odpowiedź nieprawidłowa lub jej brak - 0 punktów

Zwycięski zespól otrzymuje ocenę odpowiednią do punktacji zweryfikowanej przez nauczyciela po przeliczeniu punktów na ocenę szkolną wg poniższej tabeli.
Ilość punktów Ocena szkolna
Więcej jak 20 pkt. Celujący
17 - 20 Bardzo dobry
13 -16 Dobry
9 - 12 Dostateczny
5 - 8 Dopuszczający
do 4 pkt. Niedostateczny
5. Podsumowanie lekcji, każdy z uczniów kończy zdanie "Dzisiejsza lekcja....."
6. Zakończenie lekcji, pożegnanie uczniów.

Poziomy wiedzy i umiejętności są ułożone z zastosowaniem taksonomii prof. Niemierki.
Nr zestawu Zakres sprawdzanych celów operacyjnych Poziom wymagań Punktacja
1 Podać nazwę, definicję, wyliczyć itp. P 1 pkt.
2 Wyjaśnić, uporządkować, podać wzór R 2 pkt.
3 Narysować, scharakteryzować, określić, wybrać (metodę, sposób itp.) D 4 pkt.
4 Ocenić, przewidzieć, zanalizować, dowieść, wnioskować W 5 pkt.
Poziom wymagań:

P - podstawowy
R - rozszerzający
D - dopełniający
W - wyróżniający

Arkusz pracy zespołu nr............................
 
Zespół w składzie: Ocena indywidualnego wkładu pracy uczniów w zespole
1. ......................................................................
2.......................................................................
3.......................................................................
4.......................................................................
5.......................................................................
6.......................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
 
Nr polecenia                      
Punkty wystawione przez zespół                     Suma pkt. wystawionych przez zespół
 
Punkty wystawione przez nauczyciela                     Suma pkt.
wystawionych przez n-la
 
OCENA                      
Odpowiedzi:Przykładowe polecenia do działu Dokumentacji Techniczno-Technologicznej DTT

Polecenia:

Za 1 pkt - Podaj definicję, nazwę itp.:
1. Podaj definicję - rys. modelowego
2. Podaj definicję - rys żurnalowego
3. Podaj definicję - rys. technicznego
4. Co to jest proces produkcyjny?
5. Co to jest proces technologiczny?
6. Co to jest proces pomocniczy?
7. Czym zajmuje się wzorcowania?

Za 2 pkt - Wytłumacz dlaczego?
1. Do czego służą pomiary antropometryczne?
2. Od czego zależy wielkość luzu konstrukcyjnego?
3. Od czego zależy wielkość naddatków na szwy?
4. Po co dokonywana jest kontrola materiałów przed warstwowaniem?
5. Jakie mogą wystąpić zagrożenia podczas:
- fazy...........
- operacji.......
6. Dlaczego prasujemy przez zaparzaczkę?

Za 2 pkt - Podaj zastosowanie:
1. Omów zadania przemysłu odzieżowego
2. Podaj zasady doboru igieł maszynowych do rodzaju nici i materiału odzieżowego
3. Omów podstawowe mechanizmy maszyny stębnówki
4. Wymień i wyjaśnij do czego służą maszyny szwalnicze specjalne
5. Wskaż połączenia zgrzewane w wyrobie odzieżowym
6. Wyjaśnij zasady kontroli jakości w zawodzie odzieżowym

Za 3 pkt. - Wykonaj, uzupełnij wykres, rysunek itp.:
1. Narysuj węzeł obróbczy wszycia paska do spódnicy
2. Wykonaj rysunek techniczny spódnicy prostej i zwymiaruj
3. Narysuj odręcznie szkic układów szablonów dowolnego wyrobu odzieżowego i zaznacz wypady wewnętrzne, zużycie tkaniny
4. Wykonaj graficzne zestawienie części składowych żakietu
5. Przedstaw graficznie stopniowanie szablonu bluzki met. promieniową
6. Wykonaj zestawienie składkowe elementów odzieży

Za 3 pkt - Wykonaj opis, narysuj projekt itp.:
1. Wykonaj rysunek modelowy żakietu i opis - dane ogólne
2. wykonaj opis - obróbki technologicznej żakietu
3. wykonaj tabelę wymiarów wyrobu gotowego na podstawie szablonów
4. Określ wymagania techniczne na dowolny wyrób odzieżowy
5. Wykonaj projekt odzieży roboczej
6. Wykonaj projekt odzieży wizytowej

Za 4 -5 pkt - Dobierz parametry, warunki, przeprowadź analizę, rozwiąż problem itp.:
1. Dobierz parametry obróbki cieplnej żakietu z wełny
2. Na czym polega postęp techniczny w zakładach odzieżowych
3. Dobierz odpowiedni rodzaj układu szablonów do racjonalnego rozkroju wyrobu ze sztruksu, welwetu i uzasadnij
4. Dokonaj analizy - zalety i wady poszczególnych systemów produkcyjnych
5. Dobierz znane ci systemy produkcji do typów produkcji


 

Opracowanie: Renata Łodzińska

Wyświetleń: 3964


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.