Katalog

Agnieszka Szostak
Sztuka, Scenariusze

Scenariusz lekcji plastyki w klasie II gimnazjum: Kubizm jako kierunek i środek ekspresji

- n +

Kubizm jako kierunek i środek ekspresji - scenariusz lekcji plastyki w klasie II gimnazjum

Temat 1 lekcji: "Autoportret widziany w rozbitym lustrze" - model jako źródło inspiracji; analiza formy.

Temat 2 lekcji: Kubizm- sztuka pierwszej połowy XX wieku.

Czas trwania: 2 godziny
Klasa II gimnazjum
Program nauczania: DKW-4014-153/99
Metody: podająca, poszukująca, praktyczna
Formy pracy: zespołowa, indywidualna praca uczniów
Techniki plastyczne: szkic, malowanie farbami
Środki dydaktyczne: podręcznik A.Stopczyk "Plastyka dla II gimnazjum" , reprodukcje dzieł Pabla Picassa i Georga Braqua
Narzędzia i przybory: farby plakatowe, pędzle, ołówek, blok A-3

Cel główny:
Zapoznanie uczniów z kierunkiem w sztuce XX wieku oraz rozwijanie własnej działalności kreacyjnej.

Cele dydaktyczno- wychowawcze:

Uczeń wie:
- czym charakteryzuje się portret,
- w jaki sposób dokonać deformacji rzeczywistych kształtów,
- czym charakteryzuje się kubizm analityczny,
- kto był przedstawicielem kubizmu.

Uczeń rozumie pojęcia:
analiza, synteza, deformacja.

Uczeń potrafi:

- stworzyć portret analityczny, posługuje się deformacją podkreślającą jego cechy szczególne
- na podstawie wykonanych prac omówić fazy rozwoju kierunku
- na przykładzie dzieł Picassa i Braqua scharakteryzować fazę syntetyczną i analityczną kubizmu (odrzucenie perspektywy zbieżnej, modelunku światłocieniowego) .

Uczeń doskonali:
- umiejętności manualne
- poczucie estetyki
- przeżywanie sztuki

Ogniwa lekcji 1

Część wstępna:


1. Przygotowanie przez uczniów stanowisk pracy, odpowiednich materiałów i przyborów.
2. Wprowadzenie do tematu - omówienie cech szczególnych autoportretu oraz pojęcia "deformacja" .
3. Przypomnienie uczniom na czym polega analiza i synteza.

Część główna:

1. Podanie zadania plastycznego, wyjaśnienie sposobu wykonania.
2. Praca twórcza uczniów- wykonanie szkicu portretu analitycznego posługując się deformacją. Malowanie portretu dowolnie wybranymi przez siebie barwami.
3. Korekta nauczyciela- pomoc słowna uczniom mającym problemy plastyczne.

Część końcowa:

1. Prezentacja wykonanych prac.
2. Wspólna analiza i ocena wytworów z uwzględnieniem prawidłowości wykonania zadania.
3. Czynności porządkowe.
4. Informacja o temacie następnej lekcji.

Uwaga: W związku z tym że są to prace malarskie czas trwania lekcji można wydłużyć o 1 godzinę.

Ogniwa lekcji 2

Część wstępna:


1. Przygotowanie przez uczniów stanowisk pracy (podręczników oraz swoich prac z poprzednich lekcji).
2. Swobodna rozmowa na temat pracy z poprzedniej lekcji oraz nawiązanie do kierunku w sztuce- kubizmu.

Część główna:

1. Przeczytanie na głos informacji na temat kubizmu z podręcznika.
2. Demonstracja reprodukcji dzieł Pabla Picassa i Georga Braqua.
3. Omówienie na podstawie w/w dzieł fazy analitycznej i syntetycznej kierunku.
4. Analiza własnych wytworów plastycznych uczniów oraz uchwycenie analogii z podstawowymi założeniami kubizmu.

Część końcowa:

1. Rekapitulacja lekcji (krótka powtórka wiadomości uzyskanych w toku zajęć). Ocena aktywności uczniów.
2. Czynności porządkowe.
3. Informacja o temacie następnej lekcji oraz niezbędnych przyborach.


 

Opracowanie: Agnieszka Szostak

Wyświetleń: 6444


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.