Katalog

Bożena Zadworna
Przedsiębiorczość, Scenariusze

Elastyczność cenowa popytu

- n +

SCENARIUSZ LEKCJI Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU.

WPROWADZENIE:

Elastyczność cenowa popytu jest kategorią o bardzo ważnym praktycznym znaczeniu. Orientacja w jej kształtowaniu się dla poszczególnych dóbr, usług jest konieczna do podejmowania właściwych decyzji w polityce cenowej oraz podatkowej: Wiedza dotycząca tej problematyki jest niezbędna zarówno producentom jak i administracji gospodarczej.

CELE LEKCJI:


Uczeń potrafi:
- podać definicję i wzór elastyczności cenowej popytu
- rozwiązać zadania dotyczące elastyczności cenowej popytu i interpretować wynik
- wskazać czynniki, które wpływają na elastyczność cenową popytu
- rysować krzywe popytu o jednakowej i różnej elastyczności cenowej popytu.
- wykazać związek miedzy elastycznością cenową popytu a utargami i zyskami firmy..

WAŻNE POJĘCIA:


- elastyczność cenowa popytu
- popyt elastyczny względem ceny
- popyt elastyczny względem ceny
- popyt doskonale elastyczny względem ceny
- popyt neutralny względem ceny
- popyt sztywny względem ceny
- przychody firmy (utarg)
- zysk firmy

METODY PRACY:


- wykład
- ćwiczenia sprawdzające umiejętność obliczania wskaźnika elastyczności cenowej popytu.
- testy jednokrotnego i wielokrotnego wyboru
- analizowanie wpływu wskaźnika elastyczności cenowej popytu na utargi przedsiębiorstw.
- poszukiwanie czynników określających wysokość wskaźnika elastyczności cenowej popytu.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:


- foliogramy
- przykłady symulacyjne
- testy z ekonomii
- kartki samoprzylepne
- arkusze papieru
- markery

CZAS PRACY
- 1 jednostka lekcyjna - 45 minut.

PROPONOWANY PRZEBIEG ZAJĘĆ


1. Wyjaśnienie pojęcia elastyczność cenowa popytu.
2. Przedstawienie na foliogramach wzoru na elastyczność cenową popytu i krzywych popytu o różnych i równych elastycznościach cenowych popytu.
3. Prezentacja sposobu obliczania elastyczności cenowej popytu.
4. Interpretacja wyników elastyczności cenowej popytu w zależności od jej wartości bezwzględnej.
5. Podział klasy na 4 grupy i przydzielenie każdej innego zadania dotyczącego obliczania wskaźnika elastyczności cenowej popytu i jego interpretacji.
6. Uczniowie prezentują otrzymane wyniki i na arkuszach papieru zapisują wnioski.
7. Na kartkach samoprzylepnych wypisują po jednym czynniku wpływającym na elastyczność cenową popytu.
8. Uczniowie prezentują swoje spostrzeżenia. Nauczyciel koryguje i uzupełnia.
9. Analizowanie wpływu elastyczności cenowej popytu na utargi przedsiębiorstw - praca w grupach wcześniej wyodrębnionych.

PRACA DOMOWA:


1. Jaki wpływ na wskaźnik elastyczności cenowej popytu ma lojalność klientów wobec marki?
2. W ekonomii spotykamy się z tzw. paradoksem Veblena. Na czym on polega i czym możemy go wytłumaczyć?

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ:


Znajomość krzywej popytu i wskaźników elastyczności cenowej popytu pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie: jaki jest maksymalny poziom ceny przy planowanym poziomie sprzedaży. W ten sposób wyznaczamy górna granicę dopuszczalnego przedziału cenowego na określony produkt.

Analiza gustów i upodobań konsumentów prowadzi do wniosku, iż najważniejszym czynnikiem decydującym o wysokości elastyczności cenowej popytu jest łatwość zastąpienia danego dobra innym dobrem o podobnym przeznaczeniu.


 

Opracowanie: Bożena Zadworna

Wyświetleń: 5019


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.