Katalog

Agnieszka Chołuj
Geografia, Różne

"Polska - moja ojczyzna" - Pomysł na konkurs geograficzny dla uczniów gimnazjów.

- n +

Regulamin konkursu geograficznego

1. Wstęp

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas gimnazjalnych. Pytania konkursowe dotyczą głównie tematyki omawianej na lekcjach geografii w różnych klasach. Temat konkursu mobilizuje uczniów do poszukiwań i odświeżania własnych wiadomości zdobytych w klasach młodszych.

2. Cele konkursu

Celem konkursu jest:
 • Kształtowanie właściwego stosunku młodzieży do środowiska przyrodniczego,
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień geograficznych uczniów
 • Kształtowanie umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów
 • Twórcze wykorzystanie umiejętności
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania i rozumienia treści map
 • Doskonalenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji geograficznej
3. Organizacja konkursu

Konkurs przebiega w trzech etapach: I etap własnoręcznie napisana praca przez ucznia II etap test III etap test oraz pytania opisowe

4. Przebieg konkursu

 1. Wszystkie pytania do konkursu geograficznego przygotowane zostały przez mgr Agnieszkę Chołuj nauczycielkę geografii w Zespole Szkół w Wólce Zamojskiej.
 2. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję konkursu.
 3. Pierwszy stopień przeprowadzony będzie w formie pracy pisemnej napisanej przez ucznia w domu.
 4. Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy wykażą się znajomością wybranego przez siebie tematu i w atrakcyjny sposób przedstawią go, wykorzystując wiele zebranych informacji i materiałów :sporządzenie dokumentacji fotograficznej, napisanie tekstu, montaż całości- (strona tytułowa, wydruk, rozkład rysunków i zdjęć, zebranie literatury). Powstanie niestereotypowych prac, szansa na wykazanie się twórczym, naukowym podejściem, pomysłowością)
 5. Do trzeciego etapu zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia na tym stopniu.
 6. Laureatami zostaną uczniowie, którzy w trzecim etapie konkursu uzyskali co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia.
 7. Laureaci trzeciego etapu uzyskują ocenę celującą z geografii.
 8. Najlepszy uczeń zostaje nagrodzony.
 9. Wszyscy uczestnicy III etapu dostają pamiątkowe dyplomy.
 10. Udział w każdym etapie nagrodzony jest również dodatkową oceną, w zależności od zdobytych punktów.
5. Program merytoryczny konkursu geograficznego

Do konkursu geograficznego uczestników obowiązują treści nauczania wynikające z podstaw programowych dla uczniów gimnazjum z geografii.

I etap konkursu geograficznego.

Opis przez ucznia wycieczki krajoznawczej po Polsce. Wycieczka może być po dowolnym regionie geograficznym. Opis wycieczki powinien zawierać:
 • nazwę odwiedzanego miejsca (krainę geograficzną, miasto, wieś, rzekę, góry itp...)
 • opis krajobrazu (ukształtowanie powierzchni, występujące rośliny, zwierzęta....)
 • zabytki
 • liczbę przejechanych kilometrów
Praca oprócz opisu może zawierać :
 • własnoręcznie wykonane mapy(np. trasa wycieczki)
 • zdjęcia najciekawszych miejsc, obiektów (widokówki)
 • legendy związane z odwiedzanymi miejscami
 • rysunki zabytków
 • szkice terenu
Praca może być napisana na papierze lub na dyskietce.

II etap konkursu geograficznego

Drugi etap konkursu geograficznego odbędzie się w formie testu. Test zawierał będzie wiadomości z zakresu: 1. środowiska geograficznego i jego cech:
 • położenie geograficzne
 • podział na krainy geograficzne: góry, wyżyny, niziny, kotliny, pojezierza
 • ukształtowanie powierzchni
 • wody powierzchniowe i podziemne
 • stan czystości wód
 • klimat
 • gleby
 • fauna i flora
 • budowa geologiczna
Pobierz test 1

III etap konkursu geograficznego

Trzeci etap konkursu geograficznego odbędzie się w formie testu. Test zawierał będzie wiadomości z zakresu:
 • ludności
 • przemysłu
 • rolnictwa
Pobierz test 2


Literatura

 • Gimnazjalny Atlas Geograficzny, PWN. 2000r.
 • Uniwersalny Atlas Geograficzny, PWN, 2000r.
 • Geograficzny Atlas Polski, PWN, 2000r.
 • Multimedialny Atlas Polski
 • Mapy turystyczne
 • Przewodniki turystyczne
 • Plany miast
 • Szkolny słownik geograficzny
 • Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, 1998r. PWN
 • Podręcznik do geografii dla kl. III gimnazjum Geografia Polski,
 • Kondracki J.,1978; "Geografia Fizyczna Polski", PWN, W-wa
 • Fierla A. red.,1994; "Geografia Gospodarcza Polski", W-wa
 • Dylikowa A.,1973; "Krainy geograficzne" cz.II w"Geografia Polski", PZWS, W-wa
 • Starkel L., 1991;, "Geografia Polski-Środowisko Przyrodnicze", PWN, W-wa

Opracowanie: Agnieszka Chołuj
nauczycielka w Zespole Szkół w Wólce Zamojskiej.

Wyświetleń: 5736


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.