Katalog

Renata Florczak
Zawodowe, Scenariusze

"Parki narodowe w Polsce" - scenariusz lekcji z przedmiotu Ekologiczne podstawy ochrony środowiska dla kl I.

- n +

Przedmiot nauczania - ekologiczne podstawy ochrony środowiska
Klasa - I, zawód - technik ochrony środowiska
Czas trwania jednostki - 90 minut (2x45minut)
Cele lekcji:
 • Wiadomości
  Uczeń potrafi:
  • zdefiniować pojęcie park narodowy i światowy rezerwat biosfery
  • klasyfikować parki narodowe wg położenia w różnych regionach kraju
  • określić znaczenie międzynarodowe polskich parków narodowych
  • określić walory przyrodnicze, historyczne, turystyczne i inne wybranych parków narodowych
 • Umiejętności
  Uczeń potrafi:
  • korzystać z różnych źródeł informacji
  • wskazać na mapie fizycznej Polski rozmieszczenie parków narodowych
  • usystematyzować wiadomości zdobyte w czasie lekcji w tabelach
 • Postawy
  Uczeń potrafi:
  • dostrzec piękno przyrody naszego kraju
  • dostrzec konieczność ochrony przyrody i jej zasobów
  • pracować w zespole
Metoda: słowna - pogadanka, elementy wykładu, praca z materiałem źródłowym.
Forma pracy: zespołowa.
Środki dydaktyczne: mapa fizyczna Polski, numerki do zaznaczenia na mapie położenia parków, legenda do numerków, album "Parki narodowe w Polsce", R. Olaczek "Ochrona przyrody w Polsce", album "Polskie parki narodowe", J. Walencik "Tętno pierwotnej puszczy", "Obszary chronione w Polsce", przewodniki turystyczne, zdjęcia, widokówki, album - Symbole PN, tabele: charakterystyka PN, położenie PN w regionach geograficznych kraju, rozsypanka z nazwami parków narodowych, odbitka ksero do zadania domowego (mapa Polski i informacje o PN w kraju).

Tok lekcji:

I. Faza wprowadzająca

 1. Stworzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego.
 2. Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji (motywy ochrony przyrody, formy ochrony przyrody).
 3. Sprawdzenie pracy domowej (wypisać parki narodowe Polski).
 4. Zapisanie tematu lekcji na tablicy.
II. Faza realizacyjna

U: przypomina definicję parku narodowego
N: - ogólna charakterystyka naszych parków narodowych, nawiązanie do położenia w różnych regionach kraju
- podział klasy na grupy 4-osobowe
U: za pomocą rozsypanki wypełniają tabelę:

Tabela 1. Położenie parków narodowych w różnych regionach geograficznych kraju

Pas krajobrazowy Park narodowy
Wybrzeże Bałtyku  
Niziny  
Wyżyny  
Góry  


U: liderzy grup prezentują wyniki, wszyscy zapisują tabelę w zeszytach
N: - rola parków narodowych w światowym systemie obszarów chronionych: Światowe Rezerwaty Biosfery (definicja), Światowe Dziedzictwo Ludzkości, RAMSAR, Dyplom Europy.
- ogólna charakterystyka fauny i flory parków narodowych; najstarszy, najmłodsze, największy i najmniejszy park narodowy. U: pracują w grupach, każda grupa charakteryzuje jeden park narodowy korzystają z dostępnych materiałów źródłowych - wypełniają tabelę:

Tabela 2. Charakterystyka parków narodowych

Nazwa parku Rok utworzenia Położenie Symbol Walory
         


U: liderzy grup przedstawiają wyniki (wskazują na mapie fizycznej Polski położenie PN, demonstrują symbol parku, charakteryzują wybrany PN), wszyscy zapisują notatkę do tabeli w zeszytach.

III. Faza podsumowująca

N: Polecenia dla uczniów:
 • Wskaż na mapie fizycznej PN znajdujące się w północno-wschodniej Polsce.
 • Podaj i wskaż na mapie górskie i nadmorskie parki narodowe.
 • Które z parków narodowych są Światowymi Rezerwatami Biosfery?
N: Praca domowa:

Zaznacz na mapie Polski istniejące i projektowane parki narodowe. Pamiętaj aby wyróżnić parki będące Światowymi Rezerwatami Biosfery, Światowym Dziedzictwem Ludzkości, posiadające Dyplom Europy oraz parki objęte konwencją RAMSAR.

Opracowanie: Renata Florczak

Wyświetleń: 6424


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.