Katalog

Monika Ogłoza
Matematyka, Scenariusze

"Twierdzenie sinusów" - scenariusz lekcji dla kl II szkoły średniej.

- n +

Twierdzenie sinusów jest jednym z ważniejszych twierdzeń często wykorzystywanym w różnorodnych zadaniach. Dlatego szczególnie istotne jest by uczniowie zrozumieli jego sens i umieli stosować je w potrzebnych sytuacjach.

Lekcja przeprowadzona została w klasie II TO liczącej 27 osób. Założone cele zostały zrealizowane, a dzięki wybranym metodom uczniowie pracowali aktywnie i z dużym zaangażowaniem.

Temat lekcji
Twierdzenie sinusów.

Poziom nauczania
Technikum Odzieżowe, klasa II.

Czas
jednostka lekcyjna, 45 minut.

Kompetencje
 • porządkowanie i przetwarzanie informacji,
 • stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce,
 • skuteczne komunikowanie się w grupie.
Cele

uczeń:
 • poznaje twierdzenie sinusów,
 • potrafi zastosować twierdzenie sinusów w konkretnym zadaniu.
Środki dydaktyczne
karty z przydziałami ról i grup, z zadaniami i wnioskami, papier szary, kolorowe mazaki, magnesy, kalkulatory, kątomierze, linijki.

Metody pracy
miniwykład, metoda projektu, tarcza strzelecka.

Formy
praca grupowa i z całą klasą.

Czynności nauczyciela i uczniów Metody Formy Materiały Wskazówki Uwagi
PRZYGOTOWANIE
Przed rozpoczęciem lekcji przygotuj:
 • oznakowane stanowiska dla grup (załącznik nr 1)
 • wycięte kartki do losowania z przydziałem dla grup
    Załącznik nr 1    
ZAANGAŻOWANIE
Wyjaśnij uczniom nad jakim za-gadnieniem będą pracować. Poproś uczniów o wylosowanie grup i ról. Uczniowie zajmują miejsca w swoich grupach i przedstawiają swoje role:
 • prezenter - osoba prezentująca wyniki pracy na forum klasy
 • pisarz - uczeń, który notuje pomysły, problemy i uwagi kolegów
 • stoper - uczeń, który dba o tempo pracy
 • lider - koordynuje pracę poszczególnych członków grupy
 • łącznik - dostarcza materiały
Miniwykład "Przewodnik" str. 255 Praca z całą klasą      
BADANIE I Zleć łącznikom pobranie załączników nr 2 i 3. Uczniowie w grupach pracują nad przydzielonymi im zadaniami. Zwróć uwagę na właściwe zaangażowanie poszczególnych członków grup. Poproś uczniów o przygotowanie rozwiązań i wniosków dla całej klasy na dużych kartkach papieru. Metoda projektu "Przewodnik", str. 185 Praca w grupach Załącznik nr 2 i 3, kątomierz, kalkulator, papier, mazaki Metodę stosuj w zmodyfikowanej formie osobno dla grup A i B, C i D, E i F  
PREZENTACJA
Przedstawiciele poszczególnych grup prezentują efekty pracy grupy.
    Magnesy Grupy A i B, C i D, E i F przypinają rozwiązania obok siebie  
EWALUACJA I WNIOSKI Z PRACY
Poproś uczniów o porównanie wyników pracy poszczególnych grup. Wyjaśnijcie ewentualne wątpliwości i poprawcie błędy, jeżeli wystąpią. Ustalcie wniosek - treść twierdzenia sinusów.
  Praca z całą klasą Załącznik nr 4    
BADANIE II ZASTOSOWANIE Poproś łącznika o pobranie załącz-nika nr 5. Uczniowie wszystkich grup pracują nad tym samym zadaniem. Prezenter jednej z grup przedstawia rozwiązanie, a pozostali sprawdzają poprawność swoich odpowiedzi. Przedstaw i omów uczniom pracę domową.

Metoda projektu


Praca w grupach


Praca z całą klasą


Załącznik nr 5, kalkulatory


Załącznik nr 6
   
EWALUACJA II
Poproś przedstawicieli grupy o ocenę pracy grupy, sposobu jej organizacji i komunikacji na forum grupy.
Poproś o uzupełnienie załącznika nr 7.
Tarcza strzelecka "Przewodnik" str. 238   Załącznik nr 7    

Załącznik nr 1


A
A PISARZ A ŁĄCZNIK A LIDER A STOPER A PREZENTER

B

B PISARZ B ŁĄCZNIK B LIDER B STOPER B PREZENTER

C

C PISARZ C ŁĄCZNIK C LIDER C STOPER C PREZENTER

D

D PISARZ D ŁĄCZNIK D LIDER D STOPER D PREZENTER

E

E PISARZ E ŁĄCZNIK E LIDER E STOPER E PREZENTER

F

F PISARZ F ŁĄCZNIK F LIDER F STOPER F PREZENTER


Załącznik nr 2

INSTRUKCJA

W danym trójkącie
 • zmierz długości boków i miary kątów,
 • odczytaj sinusy odpowiednich kątów korzystając z załącznika nr 3,
 • oblicz stosunek:


Opisz na danym trójkącie okrąg. Zmierz długość jego promienia i wyznacz 2R= .
Porównaj otrzymane wyniki i sformułuj wniosek.

Załącznik nr 2 gr. A i B


Załącznik nr 2 gr. C i D


Załącznik nr 2 gr. E i F


Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Twierdzenie sinusów

Jeżeli trójkąt ABC jest wpisany w okrąg o promieniu R, przy czym
Załącznik nr 5

Oblicz odległość trzech punktów leżących na okręgu o promieniu R=30cm, jeśli punkty te są wierzchołkami trójkąta o kątach

Załącznik nr 6

PRACA DOMOWA

Oblicz długości boków trójkąta mając dane:


Załącznik nr 7

TARCZA STRZELECKA


Opracowanie: Monika Ogłoza
nauczyciel matematyki
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
w Końskich

Wyświetleń: 3350


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.