Katalog

Lidia Morel, Ewa Kucewicz
Ekologia, Scenariusze

Edukacja ekologiczna w gimnazjum.

- n +

Zagadnienia Przedmioty Treści szczegółowe Osiągnięcia ucznia
I. Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze hydrosferze i litosferze:
 • Atmosfera
 • Biologia
  Chemia
  Fizyka
  Geografia
  Język polski
  Historia
  Koło ekologiczne
  Lekcje wychowawcze
  1. Zanieczyszczenia powietrza a życie organizmów.
  2. Przyczyny zanieczyszczeń powietrza.
  3. Bioidentyfikatory zanieczyszczeń powietrza.
  4. Technologie oczyszczania powietrza.
  5. Choroby spowodowane zanieczyszczeniami powietrza i sposoby unikania ich.
  6. Ozon - jego wpływ na człowieka i inne organizmy.
  7. Skutki istnienia dziury ozonowej.
  8. Określanie źródeł emisji hałasu i wibracji w otoczeniu człowieka.
  9. Projekt ochrony miejsc narażonych na hałas.
  10. Mechanizm powstawania efektu cieplarnianego.
  11. Możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych.
  12. Wpływ efektu cieplarnianego na organizmy żywe.
  13. Przyczyny i skutki powstawania kwaśnych deszczy.
  14. Korozja jako proces niszczenia wielu konstrukcji i przedmiotów użytkowych.
  15. Stosunek człowieka do przyrody na przestrzeni epok.
  16. Zagrożenia wynikające z wyrębu lasów tropikalnych.
  17. Czystość powietrza na terenie Ornety.
  18. Rola procesu fotosyntezy .
  1. Zna źródła zanieczyszczeń powietrza.
  2. Potrafi wymienić zagrożenia dla środowiska lokalnego.
  3. Przedstawia sposoby działań służących poprawie stanu środowiska.
  4. Umie posługiwać się skalą porostową.
  5. Dostrzega wpływ zanie czyszczeń powietrza na stan zdrowia.
  6. Zna skutki promieniowa nia UV.
  7. Wie, że hałas jest szkodliwy.
  8. Potrafi sporządzić projekt ochrony miejsc narażonych na hałas.
  9. Wyjaśnia zjawisko efetu cieplarnianego - jego przyczyny i skutki.
  10. Wie skąd się biorą kwaśne deszcze i jakie mogą być ich skutki.
  11. Rozumie potrzebę tworzenia zielonych miejsc w obrębie miast.
  12. Przeprowadza ocenę czystości powietrza na terenia Ornety.
  13. Posiada świadomość, że jest współodpowiedzialny za stan środowiska na Ziemi.
 • Biosfera
 • Biologia
  Chemia
  Geografia
  Historia
  Sztuka
  Język polski
  Koło ekologiczne
  Lekcje wychowawcze
  1. Utwory literackie opisujące przyrodę.
  2. Krajobrazy w prozie i poezji.
  3. Las siedliskiem wielu organizmów.
  4. Równowaga biologiczna w ekosystemach.
  5. Pustynnienie i stepowienie jako wynik niszczenia lasów.
  6. Wypalanie traw jako proces szkodliwy dla środowiska naturalnego.
  7. Turystyka zagrożeniem środowiska.
  8. Długi czas utrzymywania się DDT w środowisku.
  9. Eksplozja demograficzna i jej skutki dla środowiska.
  10. Malarstwo pejzażowe w różnych epokach historycznych.
  11. Barwniki naturalne w malarstwie.
  12. Koszty produkcji artykułów wykonywanych z papieru jakie ponosi środowisko.
  13. Mleko wapienne jako środek dezynfekcyjny do zwalczania szkodników w sadownictwie.
  14. Negatywne skutki działania niektórych substancji chemicznych na środowisko przyrodnicze
  1. Rozumie znaczenie równowagi biologicznej w ekosystemach.
  2. Wie, że stan krajobrazu zależy od zagospodarowania go przez człowieka.
  3. Rozumie, że zmiana jednego składnika krajobrazu powoduje zmianę pozostałych.
  4. Wie jak zachowuje się turysta w środowisku przyrodniczym.
  5. Zna rolę lasów i terenów zielonych.
  6. Zna przyczyny i skutki zmniejszania się obszarów leśnych.
  7. Wyróżnia negatywne skutki działania niektórych substancji chemicznych na środowisko.
 • Hydrosfera
 • Biologia
  Chemia
  Geografia
  Koło ekologiczne
  Lekcje wychowawcze
  Historia
  Sztuka
  1. Przyczyny zanieczyszczeń wód.
  2. Znaczenie wody dla funkcjonowania życia na ziemi.
  3. Woda jako naturalny rozpuszczalnik biologiczny.
  4. Różnorodność biologiczna w wodach a stan ich czystości.
  5. Klasy czystości wód.
  6. Procesy eutrofizacji.
  7. Problem regulacji rzek w Polsce.
  8. Powódź i jej skutki dla hydrosfery.
  9. Krążenie wody w przyrodzie.
  10. Sposoby oczyszczania wód.
  11. Wycieczki do oczyszczalni ścieków.
  12. Rola wody w rozwoju cywilizacji na przestrzeni wieków.
  13. Motywy wody w malarstwie.
  14. Obszary nadmiaru i deficytu wód na ziemi.
  15. Konieczność i sposoby oszczędzania wody słodkiej.
  1. Zna formy występowania w przyrodzie.
  2. Charakteryzuje znaczenie wody w przyrodzie.
  3. Podaje i ocenia sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniem.
  4. Potrafi wykonać badania czystości wód w Ornecie.
  5. Wskazuje przyczyny eutrofizacji wód.
  6. Zna cechy wyróżniające poszczególne klasy czystości wód.
  7. Rozumie konieczność oszczędzania wody słodkiej.
  8. Umie czytać i interpretować mapy oraz dane statystyczne.
 • Litosfera
 • Biologia
  Geografia
  Chemia
  Koło ekologiczne
  Lekcje wychowawcze
  Historia
  1. Degradacja Ziemi przy pozyskiwaniu surowców mineralnych.
  2. Wpływ działalności człowieka na stan gleb.
  3. Wpływ organizmów na żyzność gleb.
  4. Rolnictwo ekologiczne.
  5. Chemizacja w rolnictwie a zdrowie.
  6. Skład chemiczny gleby a skład naszej żywności.
  7. Człowiek jako producent odpadów.
  8. Wpływ dzikich wysypisk śmieci na środowisko.
  9. Kompostowanie odpadów organicznych.
  10. Przyczyny erozji gleb.
  11. Odzyskiwanie zniszczonych gleb i zapobieganie ich dewastacji.
  12. Rekultywacja terenów objętych działalnością przemysłową.
  13. Problem składowania odpadów i ich recykling.
  14. Metale ciężkie i związki chemiczne powodujące skażenie gleb.
  15. Eksplozja demograficzna i jej skutki dla środowiska.
  16. Eksploatowanie zasobów przyrodniczych podbitych państw.
  1. Zna przyczyny negatywnych zmian w litosferze.
  2. Analizuje profile glebowe.
  3. Rozumie pojęcia: dewastacja i rekultywacja.
  4. Korzysta z różnych źródeł informacji: filmy, encyklopedie, internet.
  5. Wykazuje się pomysło wością w działaniach ekologicznych na rzecz poprawy stanu środowiska najbliższej okolicy.
  6. Potrafi zlokalizować obszary zagrożone dewastacją .
  7. Zna metale ciężkie i związki chemiczne oraz potrafi określić ich szkodliwość.
  8. Zna przyczyny zmniejszania się powierzchni użytkowanej rolniczo w skali globalnej.
  9. Rozumie zagrożenia wynikające ze zwiększania się ilości odpadów.
  10. Potrafi dokonać segregacji odpadów.
  II. Różnorodność biologiczna (gatunkowa, genetyczna oraz ekosystemów) - znaczenie jej ochrony. Biologia
  Geografia
  Lekcje wychowawcze
  Koło ekologiczne
  Wiedza o społeczeństwie
  1. Przyczyny wymierania gatunków.
  2. Bogactwo gatunków a zachowanie bioróżnorodności.
  3. Formy ochrony przyrody w Polsce.
  4. Działalność instytucji i organizacji ekologicznych w Polsce.
  5. Unia Europejska a ochrona środowiska.
  6. Działalność ekologiczna w regionie.
  7. Sejmik ekologiczny w szkole.
  8. Strefowość świata organicznego Ziemi.
  9. Wpływ działalności gospodarczej człowieka na zachwianie równowagi międzygatunkowej w środowisku.
  10. Mutacje w przyrodzie i ich przyczyny.
  11. Zasady dziedziczenia i wykorzystanie ich w hodowli roślin i zwierząt oraz w medycynie.
  12. Biotechnologia.
  13. Ekorozwój.
  14. Ekosystemy naturalne i sztuczne na kuli ziemskiej.
  1. Rozpoznaje podstawowe gatunki roślin i zwierząt chronionych.
  2. Zna przyczyny wymierania gatunków.
  3. Rozumie jak ważne jest zachowanie bioróżnorodności.
  4. Zna najważniejsze organizacje działające na rzecz ochrony środowiska
  5. Zna przepisy dotyczące ochrony środowiska.
  6. Potrafi wymienić i wskazać na mapie parki narodowe.
  7. Rozróżnia: rezerwat, park krajobrazowy, międzynarodowy rezerwat biosfery, obiekt chroniony.
  8. Rozumie pojęcia: gen, mutacja, biotechnologia, ekorozwój.
  9. Rozumie, jak bezmyślna i rabunkowa gospodarka człowieka niszczy ekosystemy.
  III. Żywność - oddziaływanie produkcji żywności na środowisko Biologia
  Chemia
  Geografia
  Lekcje wychowawcze
  Koło ekologiczne
  Wiedza o społeczeństwie.
  1. Zasady ekologicznej uprawy roślin (zdrowa żywność).
  2. Wpływ metali ciężkich na zdrowie człowieka.
  3. Przechowywanie żywności.
  4. Toksyczność stosowania opakowań z tworzyw sztucznych.
  5. Znaczenie rolnictwa dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb żywnościowych człowieka.
  6. Działania człowieka zmierzające do zwiększenia plonów uprawianych roślin.
  7. Zasady ekologicznego fukcjonowania gospodarstwa domowego.
  8. Najwięksi producenci i konsumenci żywności na świecie.
  1. Wymienia zasady stosowane w ekologicznym rolnictwie.
  2. Wymienia przyczyny skażenia upraw metalami ciężkimi.
  3. Zna metody przechowywania pokarmów bez użycia konserwantów.
  4. Potrafi wybrać w sklepie produkty zdrowe.
  5. Uzasadnia konieczność stosowania ekologicznych opakowań.
  6. Zna największych producentów i konsumentów na świecie.
  IV. Zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii; energe tyka jądrowa - bezpieczeństwo i składowanie odpadów. Biologia
  Chemia
  Fizyka
  Geografia
  Lekcje wychowawcze
  Koło ekologiczne
  1. Zagrożenia dla środowiska wynikające ze spalania węgli kopalnych.
  2. Energia wody, słońca i wiatru jako alternatywne źródła energii wykorzystywanej przez człowieka.
  3. Niebezpieczeństwa związane z rozwojem energetyki jądrowej i składowaniem odpadów radioaktywnych.
  4. Awaria elektrowni jądrowej w Czarnobylu.
  5. Katastrofy tankowców przewożących ropę naftową.
  6. Wycieki z cystern przyczyną lokalnych katastrof ekologicznych.
  7. Racjonalne gospodarowanie energią.
  8. Odpady oświetleniowe i ich wpływ na środowisko.
  1. Charakteryzuje zagrożenia wynikające z produkcji i transportu energii.
  2. Widzi konieczność rozwoju alternatywnych źródeł energii.
  3. Wskazuje rejony klęsk ekologicznych w Polsce i na świecie.
  4. Zna wielkości charakteryzujące produkcję energii jądrowej na świecie i problematykę składowania odpadów rodioaktywnych.
  5. Potrafi wskazać przykłady racjonalnego gospodarowania energią.


  Absolwent gimnazjum z zakresu edukacji ekologicznej powinien potrafić:
  • wymienić zmiany składu chemicznego atmosfery, wody i gleby spowodowane działalnością człowieka;
  • omówić przyczyny i skutki dziury ozonowej, efektu cieplarnianego i kwaśnych deszczy;
  • dostrzegać, opisywać i wyjaśniać związki między naturalnymi składnikami środowiska a człowiekiem i jego działalnością;
  • krytycznie analizować relacje miedzy działalnością człowieka a stanem środowiska;
  • ocenić wpływ własnego gospodarstwa domowego na lokalne zużycie wody i energii;
  • podejmować działania proekologiczne w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu.

  Opracowanie: Lidia Morel
  Ewa Kucewicz

  Wyświetleń: 5763


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.