Katalog

Ewa Michalak
Różne, Różne

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogatyni.

- n +

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. Kornela Makuszyńskiego
w Bogatyni
 1. Samorząd Uczniowski reprezentuje ucznia na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich przedstawicieli do Rady SU w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 3. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
  1. zebranie samorządów klasowych, zwane zebraniem SU,
  2. Rada Samorządu Uczniowskiego (Rada SU),
  3. przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
 4. Organy są reprezentantami uczniów.
 5. Organami pomocniczymi są samorządy klasowe. Samorząd klasowy tworzą uczniowie danej klasy, którzy wybierają swoich przedstawicieli w głosowaniu równym i powszechnym (tajnym lub jawnym).
 6. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
  1. przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
  2. zastępca przewodniczącego,
  3. członkowie (2 osoby).
 7. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają uczniowie całej szkoły w głosowaniu tajnym. Kadencja opiekuna trwa 2 lata.
 8. Zebrania SU zwoływane są raz w miesiącu lub częściej w miarę potrzeb przez opiekuna w porozumieniu z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.
 9. Przedstawicielami samorządów klasowych współdziałających z Radą są:
  1. przewodniczący samorządu klasowego,
  2. zastępca przewodniczącego,
  3. członek.
 10. Zebranie SU prowadzi przewodniczący wraz z opiekunem.
 11. W zebraniach SU mogą brać udział:
  1. Dyrektor Szkoły,
  2. uczniowie, którzy nie są reprezentantami danej klasy, a chcą pracować dla Samorządu Uczniowskiego,
  3. rodzice,
  4. przedstawiciele samorządu terytorialnego,
  5. pedagodzy szkolni,
  6. nauczyciele,
  7. duchowieństwo,
  8. przedstawiciele organizacji uczniowskich działających na terenie szkoły.
 12. Po każdym zebraniu SU opiekun w porozumieniu z Radą sporządza sprawozdanie, które przedstawia dyrekcji szkoły.
 13. Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, a mianowicie:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów,
  3. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  4. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, który będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów,
  5. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Pełnomocnika Rzecznika Praw Ucznia,
  7. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań,
  8. prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z innymi organami szkoły.
 14. Zadania Samorządu Uczniowskiego:
  1. przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów,
  2. współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki,
  3. współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno - krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki,
  4. dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji,
  5. angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska,
  6. organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym,
  7. zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole,
  8. organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele,
  9. dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu SU,
  10. rozstrzyganie sporów między uczniami,
  11. informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach (informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, godziny wychowawcze, apele).
 15. Samorząd Uczniowski na prośbę Dyrektora Szkoły udziela opinii o pracy nauczyciela, biorąc pod uwagę:
  1. przestrzeganie praw dziecka,
  2. przestrzeganie Regulaminu Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni,
  3. oddziaływanie opiekuńczo - wychowawcze,
  4. posiadanie następujących cech:
   • umiejętność przekazywania wiedzy,
   • rzetelność i systematyczność,
   • takt i tolerancję,
   • życzliwość i obiektywizm,
   • sprawiedliwość,
   • zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem,
   • umiejętność rozwijania zainteresowań uczniów,
  5. troskę o bezpieczeństwo i higienę pracy umysłowej ucznia.
 16. Kadencja Rady SU trwa 1 rok.
 17. Samorząd Uczniowski opracowuje plan pracy na dany rok szkolny.
 18. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 przedstawicieli samorządów klasowych na zebraniu SU.
 19. Zmiany w składzie Rady mogą być dokonane tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach na zebraniu SU.
 20. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone na zebraniu SU po zasięgnięciu opinii samorządów klasowych i innych organów szkoły.
Regulamin został zatwierdzony na zebraniu Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni w dniu 20 września 2000 r.

Mam nadzieję, że opublikowanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 3 posłuży jako wzorzec dla nauczycieli opiekunów rozpoczynających pracę z młodzieżą po raz pierwszy. Dodam, że funkcję opiekuna pełnię już trzecią kadencję i praca ta daje mi ogromną satysfakcję.

Polecam również zapoznanie się z przedstawionym poniżej aktualnym planem pracy SU SP nr 3 w Bogatyni.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2001/2002


Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:
 1. Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
 2. Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły i we wszystkich salach, w których odbywają się zajęcia.
 3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły.
 4. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
 5. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.
L.P.Planowane zadaniaTermin realizacji
1.Powołanie przez nowo wybranych przedstawicieli SU grupy informacyjno - dekoracyjnej na rok szkolny 2001/2002 zajmującej się uaktualnianiem tablicy ogłoszeń samorządu oraz przekazywaniem i zbieraniem informacji od uczniów, odpowiedzialna: Anna Kopeć.wrzesień
2.Zorganizowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej.październik
3.Współpraca z drużyną harcerską SP Nr 3.cały rok
4.Przeprowadzenie wyborów na nowego opiekuna SU.październik
5.Zorganizowanie przez samorządy klasowe Mikołajek w swoich klasach.grudzień
6.Organizowanie raz w miesiącu dyskotek SU - samofinansowanie potrzeb samorządu.raz w miesiącu
7.Konkurs na najdłuższy łańcuch choinkowy.grudzień
8.Spotkania przedstawicieli klas z pedagogiem szkolnym - rozmowy o integracji.raz w semestrze
9.Przeprowadzenie w szkole i na terenie miasta zbiórki pieniędzy w związku z X Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.styczeń
10.Pomoc i współudział w obchodach Święta Szkoły.styczeń
11.Przeprowadzenie konkursu na najładniejszą gazetkę klasową o Patronie Szkoły Kornelu Makuszyńskim.styczeń / luty
12.Zorganizowanie "Dnia Zakochanych" w szkole:
 • walentynkowa poczta
 • walentynkowa dyskoteka
 • specjalne walentynkowe wydanie "Trójkowej Gazetki"
luty
13.Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Kobiet (odpowiedzialni: Adam Zaborek i Jakub Mikołajczyk), zorganizowanie przez chłopców niespo-dzianki dla pań i koleżanek w swoich klasach.marzec
14.Współudział w przygotowaniach do powitania wiosny. Ogłoszenie konkur-su: "Najładniejsza Marzanna".marzec
15.Zorganizowanie Dnia Samorządności Uczniowskiej.kwiecień
16.Przeprowadzenie konkursu na najbardziej ukwiecony gabinet.kwiecień
17.Przeprowadzenie eliminacji w szkolnym "Mini-playback Show".
Przygotowanie uczniów do eliminacji miejsko - gminnych, a następnie euroregionalnych w Bogatyńskim Ośrodku Kultury.
marzec / kwiecień
18.Podejmowanie akcji wspierania dzieci chorych na raka, serce, z porażeniem mózgowym.cały rok
19.Zorganizowanie aukcji prac wykonanych przez uczniów samofinansowa-nie potrzeb SU.cały rok
20.Przeprowadzenie wyborów na nowego przewodniczącego SU.maj / czerwiec
21.Wybory Miss i Mister'a SP nr 3.maj / czerwiec
22.Opieka nad Sztandarem Szkoły.cały rok
23.Powołanie nowego Pocztu Sztandarowego.czerwiec
24.Wybory "Najsympatyczniejszego Belfra w SP nr 3".czerwiec
25.Współudział w organizowaniu ważnych uroczystości szkolnych:
 • rozpoczęcie roku szkolnego
 • pasowanie pierwszoklasistów
 • Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości
 • Dzień Patrona Szkoły
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • zakończenie roku szkolnego
cały rok
26.Wydawanie "Trójkowej Gazetki", pisma redagowanego przez SU.raz w miesiącu

Opracowanie: mgr Ewa Michalak
opiekun SU w Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni

Wyświetleń: 1939


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.