Katalog

Alina Tusiewicz
Różne, Różne

Karta praw i obowiązków ucznia Szkoły Podstawowej nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni.

- n +

Podstawowym, konstytucyjnym prawem ucznia jest prawo do nauki oraz do wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań i zdolności zgodnie z możliwościami szkoły.

I. Uczeń ma prawo:
 1. Zapoznać się z programem nauczania i stawianymi wymogami.
 2. Być życzliwie i podmiotowo traktowany w procesie dydaktyczno- wychowawczym.
 3. Wyrażać swe zdanie dotyczące życia szkoły, światopoglądu i przekonań religijnych.
 4. Brać udział w organizowaniu działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej szkoły.
 5. Wpływać na życie szkoły poprzez działalność samorządową.
 6. Zgłaszać wychowawcy, nauczycielom, Radzie Samorządu Uczniowskiego, dyrekcji (nie uwłaczając niczyjej godności) opinie, wnioski, postulaty dotyczące wszystkich spraw szkoły oraz być poinformowanym o sposobie ich załatwiania.
 7. Brać czynny udział w redagowaniu gazetki klasowej i szkolnej.
 8. Rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.
 9. Otrzymywać jawne i umotywowane oceny z poszczególnych przedmiotów wyłącznie za wiadomości i umiejętności.
 10. Odwołać się od oceny klasyfikacyjnej, jeżeli jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców ocena jest zaniżona.
 11. Opiniować propozycje oceny z zachowania swoich kolegów.
 12. Występować do swego wychowawcy o ponowne rozpatrzenie oceny z zachowania na 5 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 13. Być zwolnionym z odpowiedzi:
  • gdy jego usprawiedliwiona nieobecność na lekcjach była dłuższa niż 3 dni,
  • gdy jego numer ewidencyjny w dzienniku odpowiada aktualnemu dniu miesiąca (uczeń posiadający numer 13 zwolniony jest z odpowiedzi każdego 12. dnia miesiąca).
 14. Być zwolnionym z jakiejkolwiek formy sprawdzającej wiadomości każdego 13. dnia miesiąca, z wyjątkiem przedmiotów realizowanych w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
 15. Być powiadomionym co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych prac klasowych lub powtórzenia dużej części materiału (w ciągu tygodnia nie może być więcej niż 2 dwie prace klasowe, a w ciągu dnia nie więcej niż 1 sprawdzian lub 2 kartkówki).
 16. Uczeń lub jego rodzice mają prawo otrzymać sprawdzone i ocenione prace kontrolne do domu na czas określony przez nauczyciela.
 17. Korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 18. Nauczania indywidualnego w domu w przypadku orzeczenia przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną i przydzielenia godzin przez gminę.
 19. Nauki religii w szkole na podstawie ustnej deklaracji rodziców lub prawnych opiekunów.
  (Rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają pisemną deklarację w momencie zapisywania dziecka do szkoły)
 20. Opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.
 21. Właściwie zorganizowanego kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 22. Korzystania z pomocy materialnej i świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje szkoła.
 23. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki.
 24. Wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych.
 25. Ferii i przerw świątecznych bez pracy domowej.
II. Uczeń ma obowiązek:
 1. Przestrzegać zasad i postanowień Karty praw i obowiązków ucznia.
 2. Dbać o honor szkoły.
 3. Przestrzegać ceremoniału szkolnego.
 4. Kulturalnie zachowywać się na terenie szkoły i poza nią.
 5. Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły.
 6. Rzetelnie uczyć się i wykonywać swoje obowiązki, w pełni wykorzystywać czas poświęcony na naukę.
 7. Aktywnie uczestniczyć w lekcjach zgodnie z przeznaczonym na nie czasem (45 min.)
 8. Przedkładać wychowawcy usprawiedliwienia opuszczonych godzin lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 9. Uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej i logopedycznej, na które został, za zgodą rodziców, skierowany przez nauczyciela przedmiotu lub lekarza.
 10. Nie spóźniać się na lekcje.
 11. Nie opuszczać samodzielnie terenu szkoły w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych.
 12. Posiadać dzienniczek ucznia.
 13. Dbać o własne (i innych ludzi) życie, zdrowie, higienę i rozwój intelektualny.
 14. Szanować wspólne dobro szkoły, dbać o ład i porządek w klasie oraz szkole.
 15. Zmieniać obuwie w szkole.
 16. Ponosić wszelkie koszty wynikające ze świadomej dewastacji mienia.
 17. Reagować na zachowanie i sytuacje sprzeczne z Kartą praw i obowiązków ucznia.
Karta praw i obowiązków ucznia została zaakceptowana przez uczniów SP 6 w Gdyni i obowiązuje od dnia 1.01.2000 roku.

Opracowanie: Rada SU
pod kierunkiem opiekuna
Aliny Tusiewicz

Wyświetleń: 886


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.