Katalog

Ewa Matys
Chemia, Scenariusze

Konspekt hospitacji diagnozującej.

- n +

Cel hospitacji: Sprawdzenie umiejętności zapisywania wzorów i reakcji chemicznych.

Standard: Uczeń posługuje się językiem symboli i zapisuje związki za pomocą równań.

Wskaźniki:
 1. Czy uczeń zna symbole chemiczne?
 2. Czy potrafi zapisać wzory soli?
 3. Czy zna wzory kwasów i zasad?
 4. Czy ustala wzory związków na podstawie wartościowości?
 5. Czy zapisuje reakcje chemiczne przy pomocy równania?
 6. Czy bilansuje równania reakcji?
 7. Czy potrafi formułować wnioski?
Temat lekcji: Reakcje zobojętniania jako jeden ze sposobów otrzymywania soli.

Cel ogólny: Uczeń zapisuje równania reakcji zobojętniania.

Cele operacyjne:
 • uczeń zna symbole chemiczne
 • zna wzory kwasów i zasad
 • określa wartościowość metalu na podstawie wzoru zasady lub położenia w układzie okresowym
 • określa wartościowość reszty kwasowej na podstawie wzoru kwasu i tabeli rozpuszczalności
 • zapisuje reakcje kwasów z zasadami za pomocą równań
 • bilansuje równania
 • definiuje reakcję zobojętniania
 • nazywa otrzymane sole
 • uzasadnia nazwę reakcji zobojętniania
 • formułuje spostrzeżenia i wnioski
Metody pracy, formy, techniki:
 • praca w grupach
 • praca indywidualna
 • burza mózgów
 • praca pod kierunkiem nauczyciela
 • praktyczna
Środki dydaktyczne:
 • odczynniki chemiczne: HCL, NaOH, fenoloftaleina, woda, palnik spirytusowy, szkło laboratoryjne
 • karty pracy zał.nr.1,zał.nr.2
 • modele kulkowe atomów
 • tablice graficzne

Ogniwa lekcji Przebieg lekcji Kształcone umiejętności Wskaźnik
I. Wprowadzenie 1. Lekcja rozpoczyna się od przypomnienia wiadomości o kwasach i wodorotlenkach

2. Uczniwie otrzymują karty pracy indywidualnej zał.nr.1(praca indywidualna)
 • podpisują wzory kwasów, zasad i soli
 • dopasowują wzory do nazw soli
Uczniowie, którzy najszybciej wykonają zadanie otrzymują oceny - burza mózgów

3. Zapisanie tematu lekcji.
Reakcja zobojętniania jako jeden ze sposobów otrzymywania soli.
Umiejętność posługiwania się nazewnictwem i wzorami chemicznymiNazywanie soli
Czy uczeń zna symbole chemiczne?(1)
Czy uczeń zna wzory kwasów i zasad?(3)
Czy uczeń potrafi zapisać wzory soli?(2)
II. Część główna 1. Pokaz doświadczenia; Reakcja kwasu chlorowodorowego z zasadą sodową w obecności fenoloftaleiny. Odparowanie produktu reakcji. (Praca pod kierunkiem nauczyciela)
2. Pytania pomocnicze:
 • Dlaczego pod wpływem kwasu nastąpiło odbarwienie roztworu?
 • Jaka substancja uległa odparowaniu?
 • Jaka substancja mogła powstać?
3. Zapisanie równania reakcji na tablicy w formie cząsteczkowej i jonowej. Wyjaśnienie zasad bilansowania.
4. Omówienie schematu innej reakcji zobojętniania na tablicy graficznej i jej interpretacja.
5. Podanie przykładów kilku reakcji kwasów z zasadami
6. Praca w grupach - każda grupa otrzymuje karty pracy z trzema poleceniami dotyczącymi innych związkó (zał.nr.2)
 1. Z podanych wzorów kwasów i zasad otrzymaj sole w reakcji zobojętniania
 2. Zbilansuj otrzymane równania pamiętając o uzgodnieniu wzoru soli na podstawie wartościowości
 3. Nazwij substancje biorące udział w reakcji
 4. Wykonaj model kulkowy otrzymanej soli
Formułowanie spostrzeżeń i wniosków.
Definiowanie i uzasadnianie reakcji zobojętniania
Interpretacja równań reakcji
Umiejętność określania wartościowości metalu na podstawie wzoru zasady i układu okresowego.
Umiejętność określania wartościowości reszty kwasowej na podstawie wzoru kwasu, tablicy rozpuszczalności.
Zapisywania reakcji kwasów z zasadami za pomocą równań.
Bilansowania równań
Czy potrafi formułować wnioski?(7)Czy zna symbole?(1)
Czy zna wzory kwasów zasad i soli(2,3)


Czy uczeń zna wzory kwasów i zasad?(3)


Czy zapisuje reakcje chemiczne przy pomocy równań? (5)
Czy bilansuje równania reakcji?(6)
Czy ustala wzory związków na podstawie wartościowości?(4)
III.Część końcowa 1. Podsumowanie.
Ewaluacja pracy w grupach. Wystawienie ocen.
2. Zadanie domowe.
Uzupełnij reakcje chemiczne. W miejsce liter wstaw odpowiednie wzory związków chemicznych.

A + B -> CuSO4 + H2O

NaOH+ H3PO4 -> C + D

Mg(OH)2 + H2S -> E + F

X + Y -> CaCO3 + 2Z
Definiowanie reakcji zobojętniania  

Załączniki nr 1 i nr 2

Opracowanie: mgr inż. Ewa Matys

Wyświetleń: 4005


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.