Katalog

Monika Szałańska, 2010-03-05
Kraśniczyn

Zawodowe, Scenariusze

Lekcja otwarta z języka angielskiego

- n +

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ J. ANGIELSKIEGO

Nauczyciel: Monika Szałańska
Temat:”Piosenki i strategie uczenia się a gramatyka języka angielskiego”.

Cel ogólny: rozwój umiejętności samokształcenia przy użyciu strategii uczenia się gramatyki poprzez piosenki, strategie: lowering anxiety, highlighting, repeating and making puzzles,

Cele szczegółowe:
a. Wiadomości:
1. uczeń zna budowę i zastosowanie zdań oznajmujących, przeczących i pytających w czasach gramatycznych języka angielskiego,
2. uczeń zna strategie uczenia się gramatyki przez piosenki takie jak: podkreślanie, relaksacja, powtarzanie i tworzenie puzli ,

b. Umiejętności:
- uczeń formułuje zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasach gramatycznych
- uczeń identyfikuje zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasach gramatycznych w tekście piosenki
- uczeń umie zastosować strategie uczenia się gramatyki przez piosenki (podkreślanie, relaksacja, powtarzanie lub tworzenie puzli)
- uczeń biegle posługuje się słownikiem j. angielskiego

c. Cele wychowawcze:
- kształtowanie aktywnej pracy w grupie,
- rozwijanie postawy aktywnego uczenia się,
- promowanie pracy z różnymi środkami dydaktycznymi np. piosenka, słownik,
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna

Metody i formy pracy: lock step, praca w parach, indywidualna,

Środki dydaktyczne: teksty piosenki ‘You’re beautiful’- James’a Blunt’a , długopisy, kartki, podręczniki: Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego, odtwarzacz CD, słowniki.

Planowany przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjne,
2. Wprowadzenie:
- Nauczyciel krótko opisuje strategie, jakie będą potrzebne na tej lekcji, do efektywnej pracy z piosenką, tj. relaksacja, podkreślanie, powtarzanie i tworzenie puzli
3. Listening:
Pre-listening:
- nauczyciel pyta uczniów czy znają i wiedzą, o czym jest piosenka ‘You’re beautiful’ James’a Blunt’a

While-listening:
- uczniowie słuchają piosenki i relaksują się, strategia: relaksacja
- następnie uczniowie mają za zadanie odnaleźć w tekście piosenki przykłady użycia zdań w czasach gramatycznych i podkreślenie ich, strategia: podkreślanie
-> sprawdzenie ćwiczenia polega na odczytaniu odnalezionych zdań

Post-listening:
-wybrani uczniowie omawiają głośno budowę elementów gramatycznych, dla upewnienia się, że wszyscy rozumieją przedstawiony materiał gramatyczny
- uczniowie słuchają piosenki i relaksują się, strategia: relaksacja
- następnie, słuchając po raz kolejny, śpiewają piosenkę lub recytują jej tekst strategia: powtarzanie
- potem w parach rozcinają tekst piosenki tworząc puzle i następnie składają je w całość, słuchając piosenki po raz kolejny, strategia: tworzenie puzli i powtarzanie
-> Sprawdzenie polega na odczytaniu powstałych fragmentów tekstu na forum klasy,
-> Pozostali uczniowie słuchają i sprawdzają poprawność gramatyczną usłyszanych fragmentów,
4. Podsumowanie:
Chętni uczniowie opisują cały proces wykorzystania piosenki ‘You’re beautiful’ James’a Blunt’a do poznania i utrwalenia elementów gramatyki oraz potrzebnych do tego strategii.
5. Zadanie pracy domowej:
Uczniowie mają poćwiczyć poznane do tej pory strategie pracy z piosenkami i gramatyką na dowolnie wybranej przez siebie piosence.

Monika Szałańska

Bibliografia:
1. Młynkowiak, T. (2002). Nauczanie gramatyki języka obcego. Języki Obce w Szkole, XLVI/2, 22-27.
2. Moszczyńska, E. (2003). Nauczmy uczniów się uczyć – efektywne techniki uczenia się. Języki Obce w Szkole, 3, 26 – 29.
3. Oxford, R. (1990). Language Learning Strategies. Boston: Heinle & Heinle Publishers.
4. Pachocińska, E. (2003). Strategie uczenia się języków obcych. Języki Obce w Szkole, 24 – 26.
5. Papa, M. & Iantorno,G. (1992). Famous British and American songs and their cultural background. Harlow: Longman.
6. Pradela, J. (2003). Śpiewać każdy może…- rola piosenek w nauczaniu języka obcego. Języki Obce w Szkole, XLVII/4, 35-38.
7. Saricoban, A. & Metin, E. (2000). Songs, Verse and Games for Teaching Grammar. The Internet TESL Journal, 6(10). Retrieved December 29th, 2008, from http:// iteslj.org/Techniques/Saricoban-Songs. html
8. Schoepp, K. (2001). Reasons for Using Songs in the ESL/EFL Classroom. The Internet TESL Journal, 7(2). Retrieved December 20th, 2008, from http://iteslj.org/Articles/Schoepp-Songs.html
9. Swan, M. (2008). Teaching Grammar. In Richards, J. C. & Renandya, W. A. (Eds). Methodology in Language Teaching (pp. 148-150), Cambridge: Cambridge University Press.
Wyświetleń: 2304


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.