Katalog

Elżbieta Plata, 2010-03-08
Nowy Sącz

Barbara Iwan, Beata Nobilec, Piotr Kaleta, Krzysztof Ruchała
Zajęcia przedszkolne, Wymagania

Kryteria oceny zachowania ucznia w Internacie Międzyszkolnym

- n +

Kryteria oceny zachowania ucznia
w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu

I. Stosunek do nauki.

W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, wychowanek osiąga wyniki:
4. Maksymalne
3. Dość wysokie
2. Przeciętne
1. Raczej niskie
0. Zdecydowanie zbyt niskie.

II. Takt i kultura w stosunkach z ludźmi.

4. Wychowanek jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawą wychowawczą jest życzliwość w stosunku do otoczenia.
3. Wychowanek jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować.
2. Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń zachował się nietaktownie lub, nie zapanowawszy nad emocjami, użył mało kulturalnego słownika w rozmowie lub dyskusji.
1. Wychowanek często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowach i dyskusjach.
0. Wychowanek zwykle jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny – nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji.

III. Dbałość o wygląd zewnętrzny i porządek w pokoju.

4. Wychowanek szczególnie dba Sumienność swój wygląd, jest zawsze czysty Sumienność stosownie ubrany. Dba o czystość i ład w pokoju.
3. Zdarzyło się (1-2 razy), że strój ucznia, lub zachowanie higieny, a także nieład w pokoju budziły zastrzeżenia.
2. Czasami (kilkakrotnie) zwracano wychowankowi uwagę na niedostateczną dbałość o higienę i bałagan w pokoju.
1. Uczniowi trzeba często przypominać o potrzebie dbałości o higienę oraz porządek w pokoju.
0. Wychowanek nie dba o higienę osobistą i bałagan w pokoju i nie reaguje na zwracane uwagi.

IV. Sumienność i poczucie odpowiedzialności.

4. Wychowanek rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnych różnych prac i zadań.
3. Wychowanek zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i solidnie.
2. Zdarza się, że wychowanek nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań, rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje.
1. Wychowanek często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt starannie podejmuje dobrowolne zobowiązania i czasami się z nich nie wywiązuje.
0. Wychowanek zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań.

V. Postawa moralna i społeczna ucznia.

4. W codziennym życiu wychowanek wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na dostrzeżone objawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej, chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i innych sprawach życiowych, wykazuje duża aktywność w działaniach na rzecz grupy i poza nią.
3. Wychowanek zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne, nie uchyla się od pomocy kolego w nauce i innych sprawach życiowych, angażuje się w prace na rzecz grupy.
2. Zdarzyło się (kilka razy), że wychowanek nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił godności własnej lub innej osoby, nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, narażał na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, odmówił pomocy koledze w nauce lub innej życiowej sprawie, nie uchyla się od prac na rzecz grupy.
1. Wychowanek w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasad uczciwości, zwykle nie reaguje na przejawy zła, nie ma skłonności do poszanowania godności własnej i cudzej, nie wykazuje szacunku dla pracy lub własności, niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc, często unika pracy na rzecz zespołu lub w jego składzie.
0. Postępowanie wychowanka zwykle jest sprzeczne, z zasadą uczciwości, jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności, unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób lub zespołu.

VI. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

4. Wychowanek zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia.
3. Zdarzyło się (1-2 razy), że wychowanek spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu uwagę.
2. Czasami (kilkakrotnie) trzeba było wychowankowi zwracać uwagę na to, że jego postępowanie może spowodować (lub powoduje) zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób, niekiedy lekceważy on także zagrożenia, ale reaguje na zwracane uwagi.
1. Często zachowanie wychowanka stwarza zagrożenie lub często lekceważy on bezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane mu uwagi.
0. Często zachowanie wychowanka stwarza zagrożenie lub często on lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag.

VII. Postawa wobec nałogów nałogów uzależnień.

4. Nie stwierdzono u wychowanka żadnych nałogów czy uzależnień, on sam deklaruje, że jest od nich wolny, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa lub czynnie wspomaga starania innych o wyjście z nałogu czy uzależnienia.
3. Jeden raz zdarzyło się, że wychowanek palił papierosy i sytuacja taka nie powtórzyła się.
2. Kilkakrotnie (2-3 razy) stwierdzono, że wychowanek palił papierosy.
1. Wychowanek palił papierosy, pił alkohol lub przyjmował narkotyki i tym samym naraził na uszczerbek nie tylko własne zdrowie, ale i dobre imię placówki.
0. Stwierdzono, że wychowanek często pali papierosy lub zdarzyło się, że był pod wpływem alkoholu lub przyjmował narkotyki w placówce lub poza nią.

Ustalenia końcowe. Oceny wystawia się według następujących zasad:
1. Wychowanek, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów nie może mieć wyższej oceny niż poprawna.
2. Wychowanek, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt, nie może mieć wyższej oceny niż dobra.
3. W innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach ( I-VII) i stosuje się poniższą tabelę przeliczeniową:

Łączna liczba punktów Ocena całościowa
28 - 26 Wzorowa
22 - 25 Bardzo dobra
16 – 21 Dobra
11 – 15 Poprawna
6 – 10 Nieodpowiednia
5 - 0 NagannaAutorzy: Barbara Iwan,
Beata Nobilec,
Elżbieta Plata,
Piotr Kaleta,
Krzysztof Ruchała
Wyświetleń: 1718


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.