Katalog

Anna Urbańska, 2010-03-08
Warszawa

Pedagogika, Program nauczania

PROGRAM ZAJĘĆ MUZYCZNO-RYTMICZNYCH DLA DZIECI 5 i 6 LETNICH

- n +

PROGRAM ZAJĘĆ MUZYCZNO-RYTMICZNYCH DLA DZIECI 5 i 6 LETNICH

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Program przeznaczony jest do realizacji na zajęciach z dziećmi 5 i 6 letnimi w świetlicy. Zawiera elementy edukacji muzycznej i rytmicznej. Realizowanie tego programu pozwoli rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój uzdolnień muzycznych dziecka.

CELE OGÓLNE PROGRAMU:
Głównym celem kształcenia zintegrowanego jest zapewnienie każdemu dziecku warunków dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:
• Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych, słuchu muzycznego stosownie do możliwości ucznia.
• Rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i wytrzymałości.
• Doskonalenie i rozwijanie nawyków ruchowych.
• Kształtowanie poczucia rytmu i zróżnicowania intonacyjnego.
• Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej.
• Wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej.
• Wdrażanie do przestrzegania form obowiązujących w tańcu.
• Wyrabianie umiejętności współpracy w zespole i szybkiego wykonywania poleceń.
• Rozwijanie umiejętności tanecznych.
• Kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórczej.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

• Interpretacja ruchowa treści piosenek, reagowanie ruchem na zmiany miary taktu.
• Reagowanie ruchem na dźwięki wysokie, średnie, niskie, długie, krótkie.
• Rytmiczny marsz z akcentem pracy rąk i nóg.
• Nauka podstawowych kroków tanecznych krakowiaka i walca.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

• Rozpoznaje dźwięki dłuższe i krótsze.
• Recytuje rytmicznie proste teksty z uwzględnieniem tempa, dynamiki, intonacji i barwy głosu.
• Zna i wykonuje podstawowe kroki walca i krakowiaka.
• Wyraża ruchem określone stany i sytuacje, rozpoznaje nastrój w muzyce.
• Interpretuje ruchowo treści piosenek.
• Reaguje ruchem na dźwięki wysokie, średnie, niskie i sygnały muzyczne.
• Tworzy inscenizację ruchową do piosenek.
• Śpiewa poprawnie poznane piosenki.
WRZESIEŃ
1. Przesłuchania głosowe uczniów oraz ćwiczenia sprawdzające poczucie rytmu.
2. Nauka ćwiczeń emisyjnych, właściwe operowanie oddechem.
3. Nauka linii melodycznej utworu pt.„Nóżki moje”.
4. Rozpoznawanie dźwięków: głośny-cichy, wysoki – niski, wesoły -smutny.
PAŹDZIERNIK
1. Zapoznanie dzieci z piosenką,, Jesienią, jesienią’’- śpiew z akompaniamentem keyboardu.
2. Wprowadzenie elementów ruchu do piosenki ,,Jesienią”- ,,opowieść’’ ruchem ciała treści utworu.
3. Zabawy interpretacyjne– naśladowanie odgłosów przyrody.
4. Ćwiczenia emisyjne w skali c1– c2.
LISTOPAD
1. Ćwiczenia rytmiczne na podstawie kroku walczyka– zabawy integrujące grupę.
2. Opracowanie linii melodycznej utworu:„Pan listopad”.
3. Ćwiczenia kształtujące prawidłową dykcję.
4. Ilustrowanie ruchem treści piosenki„Wietrzyku psotniku”.
GRUDZIEŃ
1. Zapoznanie dzieci z melodią i słowami pastorałki„Dawno temu przed wiekami” – śpiew z podkładem muzycznym.
2. Kształcenie wyobraźni muzycznej– umiejętność tworzenia krótkich motywów rytmicznych.
3. Zapoznanie z melodią i słowami kolędy ,,Lulajże Jezuniu” – śpiew z akompaniamentem keyboardu.
STYCZEŃ
1. Wesoła zabawa przy piosence ,,Nowy roku”
2. Poznanie piosenki ,, Biały walczyk’’ zwrócenie uwagi na wyraźna wymowę słów.
3. Układanie akompaniamentu do piosenki ,,Biały walczyk’’
4. Wprowadzenie podstawowych kroków walca.
LUTY
1. Poznanie piosenki ,,Fantazja” - śpiew z podkładem muzycznym.
2. Wysłuchanie piosenki ,,Tupu, tup po śniegu’’- zabawa naśladowcza.
MARZEC
1. Zapoznanie dzieci z melodią i tekstem piosenki ,,Przyszła pani Wiosna”- śpiew z podkładem muzycznym.
2. Utrwalenie piosenki ,,Przyszła pani Wiosna” – rytmiczne powtarzanie tekstu.
3. Zabawy w kole przy piosence,, Ósmego marca’’
4. Zapoznanie z melodią, słowami oraz elementami ruchu do piosenki ,, Pójdziemy w pole,, - śpiew
KWIECIEŃ
1. Zapoznanie dzieci z krokami krakowiaka - wesoły taniec przy muzyce.
2. Utrwalenie tańca – krakowiak.
3. Wysłuchanie piosenek o wiośnie- elementy wiosny w piosenkach – wyszukiwanie
MAJ
1. Poznanie piosenki ,,Stokrotka’’ – wystukiwanie rytmu oraz śpiew z akompaniamentem keyboardu.
2. Piosenka dla mamy - ,,Rosną sobie kwiatki”.
3. Wysłuchanie różnych gatunkówa. muzyki – próba odróżniana – zagadki muzyczne.
CZERWIEC
1. Zapoznanie z piosenką ,,Dzieci świata” podział na chłopców i dziewczynki.
2. Utrwalenie piosenki ,,Dzieci świata”
3. ,,Niech żyją wakacje’’ zabawa w kółku, śpiew i rytmiczne powtarzanie słów piosenki.
Wyświetleń: 13293


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.