Katalog

Elżbieta Reszke, 2010-03-19
Mrzezino


Edukacja europejska, Projekty edukacyjne

Projekt edukacyjny dotyczący Unii Europejskiej "Jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem"

- n +

Bogumiła Bullmann, Roman Ozga, Elżbieta Reszke
Szkoła Podstawowa
Im. Jana III Sobieskiego
W Żelistrzewie

Projekt edukacyjny dotyczący
Unii Europejskiej

„Jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem".I. Cele ogólne:
• Kształtowanie szacunku dla własnego państwa.
• Określenie miejsca i roli Polski i Polaków w integrującej się Europie.
• Rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny.

II. Cele szczegółowe:
• Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej.
• Poznanie kultury i tradycji wybranych krajów Unii Europejskiej.
• Wyrabianie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
• Kształtowanie tożsamości narodowej, postawy obywatelskiej.

III. Planowane efekty projektu:
• Zwiększenie świadomości kulturowej dotyczącej państw UE.
• Wzbudzenie zainteresowania problematyką unijną.
• Znajomość kultury i obyczajów krajów UE.

IV. Termin realizacji: 1.10.2009 – 18.06.2010
V. Prezentacja efektów – 15.04.2010 – 15.05.2010
VI. Impreza podsumowująca – konkurs 27.04.2010

VII. Koordynatorzy projektu: Bogumiła Bullmann, Romana Ozga, Elżbieta Reszke
VIII. Realizatorzy projektu: uczniowie, nauczyciele klas IV – VI Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Żelistrzewie.
IX. Plan zadań:Realizowane zadania Termin realizacji


1. Gazetki tematyczne związane z państwami UE na holu oraz w bibliotece.
Cały rok szkolny
2. Konkurs na najciekawszą gazetkę dotyczącą wylosowanego kraju UE przygotowaną przez każdą z klas. 1.04.2010 – 15.04.2010
3. Konkurs na najciekawszy plakat związany z UE. 1.04.2010 – 15.04.2010
4. Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej „Młody Europejczyk” 15.03.2010
5. Losowanie kraju UE i wyznaczenie zadań. 9.03.2010
6. Przygotowanie zespołów do konkursu wiedzy o UE do 26.04.2010
7. Przygotowanie klas do prezentacji związanej z z wybranym krajem UE do 26.04.2010
8. Przygotowanie przez klasy flagi kraju UE na dużym formacie. 23.04.2010
9. Przygotowanie wystawy najlepszych prac – plakatów. 23.04.2010
10. Lekcje języka polskiego związane z Unią Europejską w klasach szóstych. kwiecień/maj 2010
11. Nauka śpiewu hymnu UE na lekcjach muzyki. kwiecień 2010
12. Nauka piosenki w języku wylosowanego kraju. kwiecień 2010
13. Wymyślenie i przygotowanie ciekawego wykonania wiersza – rymowanki na temat wylosowanego kraju. 23.04.2010
14. Lekcje wychowawcze dotyczące UE. kwiecień/maj 2010
15. Impreza podsumowująca program :
• odśpiewanie hymnu UE
• prezentacja klas
• konkurs piosenki w języku wylosowanego kraju
• konkurs wiedzy o Unii Europejskiej
• ogłoszenie wyników konkursów
• podsumowanie programu – ogłoszenie wyników końcowych, przyznanie dyplomów, wręczenie nagród. 26.04.2010X. Ewaluacja projektu:
• ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli.
XI. Załączniki:
1. Regulamin konkursów.
2. Zadania dla poszczególnych klas.
3. Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli.
4. Scenariusz lekcji związanej z Unią Europejską w klasie szóstej.
5. Literatura.


Załącznik nr 1
REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ GAZETKĘ ŚCIENNĄ WYBRANEGO KRAJU UNII EUROPEJSKIEJ

1. Uczestnicy: uczniowie klas IV- VI
2. Forma konkursu: gazetki ścienne
3. Termin: gazetkę należy wykonać do 15.O4.2010
4. Wyboru najlepszej gazetki dokona jury powołane przez organizatorów
5. Kryteria oceny:
* zgodność z tematem
* oryginalność
* estetyka wykonania gazetki
* wartość merytoryczna
*pomysłowość
6. Ogłoszenie wyników: na imprezie podsumowującej
Załącznik nr 1a
REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT ZWIĄZANY Z TEMATEM IMPREZY „SPACERKIEM PO EUROPIE”

1. Uczestnicy: uczniowie klas IV – VI
2. Forma konkursu: plakat wykonany na papierze A0, zalecaną techniką plastyczną przy wykonywaniu plakatu jest kolaż ( technika polegająca na komponowaniu obrazów z różnych materiałów i tworzyw oraz dorysowywaniu i domalowywaniu farbami fragmentów kompozycji). Prace wykonane inną techniką będą również przyjmowane.
3. Termin wykonania: 15.04.2010
4. Zgłoszenia: prace należy składać w bibliotece szkolnej
5. Ocena prac: oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
6. Kryteria oceny:
* współzależność treści plakatu z hasłem konkursowym
* czytelność tematu
* estetyka i staranność wykonania
* pomysłowość i oryginalność
* walory artystyczne
7. Ogłoszenie wyników: na imprezie podsumowującej

Załącznik nr 1b
REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1. Uczestnicy: uczniowie klas IV – VI
2. Forma konkursu: wykonanie piosenki
3. Ocena: oceny dokona jury powołane przez organizatorów
4. Kryteria oceny:
* wybór odpowiedniej piosenki
* czystość i poprawność wykonania
* aranżacja, choreografia, pomysłowość, prezencja
5. Ogłoszenie wyników: na imprezie podsumowującej
Załącznik 1c
REGULAMIN KONKURSU –„ FLAGI UNII EUROPEJSKIEJ”

1. Uczestnicy: uczniowie klas IV – VI
2. Forma konkursu: wykonanie flagi wylosowanego kraju na papierze formatu A0, techniką dowolną.
3. Termin wykonania: 23.04.2010
4. Zgłoszenia: prace należy składać w bibliotece szkolnej
5. Ocena: oceny dokona jury powołane przez organizatorów
6. Kryteria oceny:
*estetyka i staranność wykonania
* pomysłowość i oryginalność
*walory artystyczne
7. Ogłoszenie wyników: na imprezie podsumowującejZałącznik 1d
REGULAMIN KONKURSU NA WIERSZ LUB RYMOWANKĘ

1. Uczestnicy: uczniowie klas IV- VI
2. Forma konkursu: wiersz lub rymowanka na temat wylosowanego kraju
3. Termin wykonania: impreza podsumowująca – 27.04.2010
4. Ocena: oceny dokona jury powołane przez organizatorów
5. Kryteria oceny:
* zgodność utworu z założeniami
* oryginalność
* dobór środków literackich
* walory artystyczne
6. Ogłoszenie wyników: na imprezie podsumowującej

Załącznik nr 2

Zadania do realizacji dla poszczególnych klas.

Wychowawca losuje 9.03.2010 kraj Unii Europejskiej, z którym związane są wszystkie konkursy. Prezentacja odbędzie się imprezie finałowej na sali gimnastycznej dnia 26.04.2010.
Odpowiedzialny: wychowawca klasy1. Wykonanie flagi na dużym formacie.
2. Wykonanie gazetki ściennej w klasie do 1.04.2010.
3. Nauka hymnu Unii Europejskiej na lekcjach muzyki .
4. Nauka piosenki w języku wylosowanego kraju.
5. Wymyślenie i przygotowanie ciekawego wykonania wiersza – rymowanki na temat kraju.
6. Przygotowanie prezentacji kraju (np. scenka rodzajowa, stroje, taniec, piosenka, potrawa, tradycja itp. )
7. Wykonanie plakatu na temat „Spacerkiem po Europie”. Plakaty dostarczamy do biblioteki do dnia 15.04.2010.
8. Przygotowanie klasy do konkursu wiedzy na temat kraju UE.

Załącznik nr 3

ANKIETA EWALUACYJNA DLA NAUCZYCIELI
Celem ankiety jest zebranie opinii i spostrzeżeń na temat realizowanego na terenie szkoły projektu edukacyjnego. Zebrane informacje pozwolą nam ocenić podejmowane działania oraz umożliwią sformułowanie wniosków do dalszej pracy.
Ankieta jest anonimowa, prosimy o szczere odpowiedzi.

Na wybranej odpowiedzi prosimy wstawić znak X.


1. Czy według Pani / Pana projekt edukacyjny jest dobrą formą zdobywania i utrwalania wiedzy o Unii Europejskiej?

zdecydowanie tak tak nie mam zdania nie zdecydowanie nie


2. Czy działania podejmowane w ramach projektu przyczyniły się do popularyzacji wiedzy o Unii Europejskiej?

zdecydowanie tak tak nie mam zdania nie zdecydowanie nie


3. Jak ocenia Pani / Pan zaangażowanie uczniów w pracę nad realizacją projektu?

bardzo duże duże nie wiem małe brak zaangażowania

4. Czy podczas realizacji poszczególnych zadań pojawiały się trudności ?


zdecydowanie tak tak nie mam zdania nie zdecydowanie nie

Jakie? …………………………………………………………………………........................

5. Co Pani / Pana zdaniem można byłoby zmienić ?
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Inne uwagi?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

DziękujemyZałącznik nr 4
Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI

Temat: Spacerkiem po Europie

Cel główny:
- kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania

Cele szczegółowe; uczeń potrafi:

- czytać ze zrozumieniem tekst,
- wyróżnić w wierszu obrazy poetyckie,
- opisać walory wybranego obiektu architektonicznego Europy,
- poprawnie zapisać nazwy kontynentów, państw, miast i nazwy znanych budowli europejskich
- dbać o czytelny i poprawny ortograficznie zapis swoich wypowiedzi,


Metody pracy: praca z tekstem,


Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: Ewa Boksa, Piotr Zbróg „Przygoda z czytaniem. Podręcznik do kształcenia literacko – kulturowego dla klasy 6”, zdjęcia, przewodniki, encyklopedie i inne książki dotyczące krajów Unii Europejskiej

Czas: 45 min

PRZEBIEG LEKCJI

I. WPROWADZENIE 10 min

1. Czynności organizacyjne
2. Podanie celów lekcji
3. Rozmowa na temat Unii Europejskiej
4. Praca z mapą – państw należących do Unii Europejskiej
5. Zapisanie tematu lekcji.


II. ROZWINIĘCIE 20 min

1. Analiza wiersza Czesława Miłosza „Z okna”
2. Rozmowa na temat polskich zabytków, które mogłyby zainteresować mieszkańców innych państw.
3. Praca w grupach - Obejrzyjcie zdjęcia charakterystycznych budowli europejskich – Spacerkiem po Europie s. 248 – 249, na podstawie zdjęcia, przewodników, encyklopedii i innych książek opiszcie zabytek architektoniczny ( czas – 10 min ).


III. ZAKOŃCZENIE – 15 min

1. Prezentacja prac zespołów i ocena sprawozdawców
2. Zapisanie najciekawszego opisu w zeszytach.
3. Podsumowanie – o czym mówiliśmy na dzisiejszej lekcji?
4. Podkreślenie rozwoju kultury w państwach członkowskich przy pełnym poszanowaniu ich tożsamości narodowej oraz różnorodności regionalnej.
5. Rozdanie kartek z pracą domową:

a. Zapraszamy Europejczyków do siebie – przedstaw swoją miejscowość jako atrakcję turystyczną
b. Dla chętnych – Wykonaj plakat dotyczący Unii Europejskiej „Spacerkiem po Europie”.załącznik nr 5

Literatura:

1. Iwanowska M., Edukacja europejska w polskiej oświacie, „Nowe w szkole" 2000 nr 2
2. Królikowski J.: Projekt edukacyjny, Warszawa: Wydawnictwo CODN 2001
3. Mikinia A., Zając B. : Jak wdrażać metodę projektów? Poradnik dla nauczycieli, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2001
4. Nowacki Tadeusz: O metodzie projektów, Warszawa: Wydawnictwa CODN 1999
5. Potocka B. Nowak L. Projekty edukacyjne. Poradnik dla nauczycieli, Kielce: Zakład Wydawniczy SFS 2002
6. „Biblioteka w szkole" 1999 nr 6
7. Malinowska G., Edukacja europejska „Nowe w szkole" 1998/99 nr l
8. Malinowska G., Szkolne konkursy europejskie „Nowe w szkole” 1998/99
n 1
9. www.wikipedia.org.pl
10. www.europa.eu.pl
11. www.unia.realnet.pl
12. www.unia-europejska.net
13. www.republika.pl


Wyświetleń: 3115


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.