Katalog

Alicja Zienkiewicz- Zielińska, 2010-03-23
Platerów

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO -nauczyciel języka polskiego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Alicja Zienkiewicz-Zielińska
nauczyciel języka polskiego w PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PLATEROWIE

INFORMACJE O NAUCZYCIELU

I. Imię i nazwisko Alicja Zienkiewicz- Zielińska
II. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006r.
III. Staż pracy ogółem: 4 lata, staż pracy pedagogicznej 4 lata
IV. Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa
nauczyciel kontraktowy
V. Posiadane kwalifikacje:
1. magister filologii polskiej; specjalność nauczycielska
VI. Uzyskane nagrody:
- Za realizację projektu „Face To Face With Nature’ 2005r.
- Za wzorową realizację projektu Comenius 2004r.
- Za entuzjastyczną i twórczą postawę pedagogiczną przejawiającą się w realizacji projektów „ English Our Chance”, „Nadbużańska Biesiada Europejska” 2003r.

Sfera rozwoju zawodowego
I. ORGANIZACYJNA

DZIAŁANIE
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
FORMA/METODA
Analiza dokumentacji (Rozporządzenia, Ustawa o systemie oświaty)
Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
TERMIN
sierpień/wrzesień 2006
UDOKUMENTOWANIE
Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego

DZIAŁANIE
Wstępna ocena własnych umiejętności jako nauczyciela.
FORMA/METODA
Samoocena,
Autorefleksja.
TERMIN
wrzesień 2006
UDOKUMENTOWANIE
Ankieta samooceny

DZIAŁANIE
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
FORMA/METODA
Zawarcie kontraktu.
Rozmowa
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
TERMIN
wrzesień 2006
UDOKUMENTOWANIE
Kontrakt, Wspólne wnioski z analizy dostępnych wzorów planu rozwoju zawodowego

DZIAŁANIE
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji planu zawodowego.
FORMA/METODA
Gromadzenie zaświadczeń, świadectw, programów, scenariuszy, zdjęć
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Dokumentacja; potwierdzenia

DZIAŁANIE
Przygotowanie projektu sprawozdania, przedłożenie dyrektorowi szkoły.
FORMA/METODA
Autoanaliza
Opisanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
TERMIN
koniec stażu
UDOKUMENTOWANIE
Projekt sprawozdania


Sfera rozwoju zawodowego
II. DYDAKTYCZNA

DZIAŁANIE
Opracowanie planu pracy dydaktycznej
FORMA/METODA
Wyróżnienie w planie treści wykraczających poza podstawę programową,
Umieszczenie w planie i realizacja treści ścieżek międzyprzedmiotowych;
TERMIN
wrzesień
UDOKUMENTOWANIE
Plany pracy, rozkłady materiałów,

DZIAŁANIE
Poszerzanie wiedzy i umiejętności dydaktycznych z zakresu nauczanego przedmiotu
FORMA/METODA
Udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Dokumentacja; potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady Pedagogicznej
DZIAŁANIE
Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteki przedmiotu oraz organizowanie zaplecza samodzielnie przygotowanych
trwałych środków
FORMA/METODA
Opracowanie testów, kart pracy, tablic poglądowych
Archiwizowanie narzędzi diagnostycznych i dewaluacyjnych w formie bazy danych dydaktycznych
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Baza materiałów


DZIAŁANIE
Wysyłanie materiałów własnych do ośrodków metodycznych, czasopism metodycznych i przedmiotowych, publikacje
w Internecie.
FORMA/METODA
Udział w internetowym forum nauczycieli w portalach edukacyjnych
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Strony WWW,publikacje

DZIAŁANIE
Omawianie przeczytanej literatury przedmiotowej
FORMA/METODA
Rozmowy na posiedzeniu zespołu przedmiotowego oraz w indywidualnych
kontaktach z innymi nauczycielami.
Prowadzenie własnego katalogu opracowań.
TERMIN
w ciągu stażu
UDOKUMENTOWANIE
Rejestr pozycji


DZIAŁANIE
Przygotowanie oraz realizacja (na miarę możliwości organizacyjnych i finansowych szkoły) projektu urządzenia
i wyposażenia sali lekcyjnej do przeprowadzania w optymalnych warunkach zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
FORMA/METODA
Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itd.
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Baza materiałów dydaktycznych


DZIAŁANIE
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna (innych nauczycieli).
FORMA/METODA
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie jej wyników.
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Konspekt lekcji, inna dokumentacja
Arkusz obserwacji zajęć

DZIAŁANIE
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.
FORMA/METODA
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Konspekt lekcji, inna dokumentacja

DZIAŁANIE
Współpraca z nauczycielami w zakresie integracji międzyprzedmiotowej
FORMA/METODA
Uwzględnianie treści międzyprzedmiotowych podczas zajęć języka polskiego
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Rozkłady materiałów


DZIAŁANIE
Uwzględnienie w nauczaniu treści ścieżek edukacyjnych
FORMA/METODA
Uwzględnienie treści ścieżek edukacyjnych w nauczaniu języka polskiego w gimnazjum
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Rozkłady materiałów
DZIAŁANIE
Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania ucznia.
FORMA/METODA
Stosowanie różnorodnych narzędzi w procesie ewaluacji ucznia
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Baza materiałówDZIAŁANIE
Analiza, określanie mocnych i słabych stron własnej działalności.
FORMA/METODA
Dokonywanie korekty pracy i modyfikowanie pracy z uczniami w oparciu o efekty uzyskane w toku diagnozowania osiągnięć edukacyjnych.
Dobieranie różnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania ucznia.
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Kwestionariusz samooceny

Sfera rozwoju zawodowego
III.OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

DZIAŁANIE
Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotu oraz ogólnych problemów oświatowych.
FORMA/METODA
Udział w kursach kwalifikacyjnych, warsztatach oraz innych zinstytucjonalizowanych formach kształcenia.
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
TERMIN
według harmonogramów , na bieżąco
UDOKUMENTOWANIE
Zaświadczenia
Materiały z konferencjiDZIAŁANIE
Aktywna praca nad samokształceniem.
FORMA/METODA
Znajomość nowych propozycji wydawniczych z dziedziny psychologii, pedagogiki,dydaktyki przedmiotu.
TERMIN
na bieżąco
UDOKUMENTOWANIE
Notatki z lektury


DZIAŁANIE
Znajomość aktualnego poziomu rozwoju uczniów.
FORMA/METODA
Uwzględnianie w pracy właściwości ich okresu rozwojowego.
Analiza i obserwacja możliwości uczniów
Zbieranie przykładowych prac dzieci
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Przykładowe prace dzieci


DZIAŁANIE
Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły.
FORMA/METODA
Określenie zadań nauczyciela – wychowawcy,
Stworzenie planu pracy wychowawczej klasy /akceptacja rodziców i uczniów/
TERMIN
wrzesień2006
UDOKUMENTOWANIE
Potwierdzenie obecności na konferencji RP; dokumentacja (plan pracy wychowawcy klasowego)DZIAŁANIE
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela – wychowawcy.
FORMA/METODA
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
Zebranie i omawianie materiałów dotyczących egzaminów,
Wyjaśnianie problemów z nimi związanych,
Realizacja zadań ujętych w programie wychowawczym szkoły, programach profilaktycznych

TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Szkolny plan dyżurówDZIAŁANIE
Sporządzenie planu i programu spotkań z rodzicami.
FORMA/METODA
Kontakty z rodzicami /zebrania ogólne i spotkania indywidualne/;
Pozyskiwanie rodziców do włączenia się w życie klasy
i szkoły w różnoraki sposób (organizacja imprez i wyjazdów).
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Potwierdzenia


DZIAŁANIE
Starania o spójność działań wychowawczych szkoły, rodziców i innych podmiotów.
FORMA/METODA
Motywowanie i wspieranie ucznia w rozwoju.
Organizowanie imprez okolicznościowych integrujących społeczność i przeprowadzanie imprez klasowych /andrzejki, wigilia i inne /.
TERMIN
na bieżąco
UDOKUMENTOWANIE
Dokumentacja fotograficzna

DZIAŁANIE
Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy.
FORMA/METODA
Nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami, życzliwość, otwartość w kontaktach interpersonalnych, umiejętność współpracy w zespole.
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
ankiety


DZIAŁANIE
Integracja zespołu klasowego.
FORMA/METODA
Organizowanie wspólnych wyjść,
wycieczek, wyjazdów.
Uczestnictwo wraz z uczniami
w różnych formach kulturalnych (kino, teatr)
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Karty wycieczek
DZIAŁANIE
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczniom.
FORMA/METODA
Dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć, nadzór nad czystością i wystrojem sali językowej.
Stosowanie przepisów zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Fotografie
Grafik dyżurów

DZIAŁANIE
Kształtowanie postaw obywatelskich:
- wpajanie szacunku dla tradycji i historii
-kultywowanie tradycji narodowych, rodzinnych
-zapoznanie z dorobkiem kulturowym narodu polskiego
FORMA/METODA
Wprowadzenie elementów
wychowania regionalnego na godzinach wychowawczych
Przygotowanie i przeprowadzenie
uroczystości imprez klasowych, takich jak: wigilia klasowa
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Dokumentacja, fotografie
DZIAŁANIE
Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, promocja zdrowego stylu życia , uświadomienie zagrożeń związanych z nałogiem.
FORMA/METODA
Realizacja tematów prozdrowotnych na lekcjach wychowawczych
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Dokumentacja-plan pracy wychowawcy
DZIAŁANIE
Propagowanie ekologicznego modelu życia
FORMA/METODA
Udział z klasą w akcjach „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata
Przygotowanie tematycznych gazetek ściennych
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Dokumentacja, fotografie


Sfera rozwoju zawodowego
IV. UCZESTNICTWO W REALIZACJI ZADAŃ OGÓLNOSZKOLNYCH, EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU ORAZ SPECYFIKI, TYPU I RODZAJU SZKOŁY

DZIAŁANIE
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich
zadań.
FORMA/METODA
Współpraca z rodzicami,
Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
Uczestnictwo w tworzeniu i realizacja programu pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej Publicznego Gimnazjum w Platerowie
Współpraca z Dyrektorem Szkoły, gronem pedagogicznym .
Realizacja zadań opiekuńczo- wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły
Realizowanie programu wychowawczego w ramach godzin wychowawczych
Realizacja ścieżek edukacyjnych
TERMIN
na bieżąco
UDOKUMENTOWANIE
Dokumentacja szkolnaDZIAŁANIE
Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole
FORMA/METODA
Koordynacja Festiwalu Języków Obcych
Organizacja imprezy z okazji 8 marca
Publikowanie w prasie lokalnej informacji o pracy szkoły
Przygotowanie sprawozdania z wyników egzaminów gimnazjalnych – przedmioty humanistyczne
Protokołowanie posiedzeń Pady Pedagogicznej
Opieka nad salą nr 2
Przygotowanie projektu Kryteria ocen z zachowania
Praca w zespole projektującym plan pracy gimnazjum
Doradztwo w sprawie zakupu środków i materiałów dydaktycznych, bogacenia księgozbioru biblioteki szkolnej.
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Dokumentacja ( wyniki egzaminów gimnazjalnych, kryteria ocen z zachowania, plan pracy)fotografie, materiały prasowe,wpisy do Księgi Protokołów


DZIAŁANIE
Aktywna praca w zespole przedmiotowym
FORMA/METODA
Uwzględnianie w nauczaniu treści ścieżek przedmiotowych.
Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego.
Uczestnictwo w monitorowaniu WSO oraz innych projektach ewaluacji.
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
PSO

DZIAŁANIE
Wspieranie w miarę potrzeb i możliwości działalności samorządu szkolnego.
FORMA/METODA
Pomoc w organizowaniu imprez tematycznych, uroczystości szkolnych
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Fotografie

DZIAŁANIE
Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich w ramach swoich kompetencji
FORMA/METODA
Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych.
Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających kłopoty z nauką języka polskiego,
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Dokumentacja

DZIAŁANIE
Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw śródlekcyjnych
FORMA/METODA
Opieka nad uczniami w czasie
Troska o porządek na korytarzach i w łazienkach
TERMIN
według harmonogramu
UDOKUMENTOWANIE
Grafik dyżurów


DZIAŁANIE
Opieka nad praktykantką
FORMA/METODA
Umożliwienie praktykantowi obserwacji prowadzonych przez mnie zajęć
Obserwacja prowadzonych przez praktykanta lekcji –omówienie
TERMIN
według potrzeb
UDOKUMENTOWANIE
Potwierdzenia

Sfera rozwoju zawodowego
V. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W SWEJ PRACY PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

DZIAŁANIE
Analiza i ocena efektów pracy wychowawczej
FORMA/METODA
Po każdym semestrze, ustalenie listy sukcesów i ewentualnych porażek, określanie przyczyny niepowodzeń i proponowanie sposobów ich wyeliminowania.
TERMIN
koniec semestrów
UDOKUMENTOWANIE
Karta samooceny

DZIAŁANIE
Uwzględnianie w planie wychowawczym klasy specyficznych warunków środowiskowych uczniów.
FORMA/METODA
Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnych warunkach materialnych (obiady)
Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łosicach, GOPS)
Nawiązanie współpracy z Komendą Policji do Spraw Nieletnich
Przeprowadzenie ankiety na temat sytuacji rodzinnej wychowanków
Współpraca z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, psychologiem, policjantem
Opieka wychowawcza nad uczniem trudnym i zaniedbanym środowiskowo,
Kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji,
Pedagogizacja rodziców. Poruszanie na spotkaniach z rodzicami tematów związanych z patologią społeczną
TERMIN
według potrzeb
UDOKUMENTOWANIE
Zapisy w dzienniku lekcyjnym
Plan pracy wychowawcy klasowego
Ankiety

DZIAŁANIE
Prowadzenie spotkań z rodzicami uczniów, integrowanie ich ze społecznością szkolną.
FORMA/METODA
Zachęcanie rodziców do uczestnictwa w uroczystościach szkolnych, wycieczkach
TERMIN
według harmonogramu uroczystości szkolnych/klasowych
UDOKUMENTOWANIE
Scenariusze akademii


DZIAŁANIE
Podejmowanie problemów współczesnego świata,
FORMA/METODA
Dyskusje w ramach godzin wychowawczych i w toku zajęć edukacyjnych
TERMIN
według harmonogramu planu pracy wychowawcy klasowego
UDOKUMENTOWANIE
Zapisy w dzienniku lekcyjnym

Sfera rozwoju zawodowego
VI. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ
I INFORMACYJNEJ

DZIAŁANIE
Korzystanie z komputera w opracowaniu dokumentów, testów, scenariuszy zajęć.
FORMA/METODA
Dokumentowanie efektów własnej pracy, przygotowywanie materiałów i ich archiwizacja w postaci plików komputerowych.
Znajdowanie w sieci i rozpropagowanie materiałów dla uczniów oraz dla nauczycieli /np. dotyczących planu rozwoju zawodowego/.
Wykorzystanie programów multimedialnych, encyklopedii, programów edukacyjnych w nauczaniu języka polskiego.
TERMIN
na bieżąco
UDOKUMENTOWANIE
Rejestr materiałów,Wydruki stron internetowychDZIAŁANIE
Podniesienie na wyższy poziom umiejętności korzystania z narzędzi i metod informatyki,
FORMA/METODA
Posługiwanie się programami edycyjnymi, poznawanie nowych aplikacji, umiejętności korzystania z bazy danych, korzystanie ze szkolnej sieci komputerowej, Internetu.
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Baza danych

DZIAŁANIE
Publikowanie własnych materiałów w Internecie.
FORMA/METODA
Przygotowanie materiałów edukacyjnych
Zamieszczanie ich na stronach internetowych
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Prowadzenie rejestru, Strony wwwDZIAŁANIE
Prowadzenie w ramach swojego przedmiotu przynajmniej raz w semestrze zajęć z uczniami w pracowni komputerowej
FORMA/METODA
Opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem multimediów
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Konspekty, scenariusze
Pisemna ocena lekcji wystawiona przez opiekuna stażuDZIAŁANIE
Wykorzystywanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy pedagogicznej
FORMA/METODA
Opieka nad szkolną stroną www
Aktualizacja szkolnej strony www,
Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera
Wykorzystanie w swojej pracy Internetu.
Pisanie konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.
Wykonywanie pomocy dydaktycznych.
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Baza materiałów


Sfera rozwoju zawodowego
VII. ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW DOTYCZACYCH SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ NIMI

DZIAŁANIE
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
FORMA/METODA
Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły (statutu, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, regulaminów, wizji i misji gimnazjum).
Znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły.
Zebranie w podręcznej bibliotece spisu aktów prawnych obowiązujących w szkole.
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Rejestr poznanych materiałów

DZIAŁANIE
Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa.
FORMA/METODA
Pozyskiwanie informacji z Internetu
Konsultacje z kolegami
TERMIN
okres stażu
UDOKUMENTOWANIE
Baza danych

Wyświetleń: 5655


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.