Katalog

Alicja Zienkiewicz- Zielińska, 2010-03-23
Platerów

Język polski, Wymagania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO, czyli o tym, jak będziemy pracować.

- n +


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO,
czyli o tym, jak będziemy pracować.

1. PSO został opracowany w oparciu o:
podstawę programową programu „Między nami program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I-III gimnazjum)”, zatwierdzonego przez MEN pod nr. DKOS–4014–28/02.
Wewnątrzszkolny System Oceniania zawarty w Statucie Publicznego Gimnazjum w Platerowie
2. PSO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowości ucznia.
3. W PSO zakłada się, iż każdy uczeń, na miarę swoich możliwości intelektualnych oraz charakterologicznych robi wszystko, by osiągnąć sukces szkolny.
4. Celem PSO jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka polskiego będzie się kierował przy wystawianiu ocen.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.
Ocenianie ma na celu :
a) poinformować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
Ocenianie pełni funkcję :
a) diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określenie jego indywidualnych potrzeb)
b) klasyfikacyjną
Przedmiotem oceny jest:
a) zakres opanowanych wiadomości
b) rozumienie materiału naukowego
c) umiejętność w stosowaniu wiedzy
d) kultura przekazywania wiadomości
Oceny dzielą się na
a) bieżące (cząstkowe)
b) klasyfikacyjne śródroczne/końcoworoczne
Sposoby oceniania
1) Ocenianie bieżące
Ocenianie bieżące dostarcza informacji o rozwoju ucznia jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka polskiego w ciągu semestru.
Cele:
a) pomóc uczniom rozpoznać i zrozumieć swoje mocne i słabe punkty i dać im jasne wskazówki, nad czym powinni więcej pracować;
b) przekazać rodzicom/opiekunom informację o postępach ucznia, jego mocnych
i słabych stronach, a także wskazać, w jaki sposób uczeń powinien pracować, by osiągnąć poprawę
c) dać nauczycielowi informację zwrotną na temat efektywności jego nauczania, właściwego doboru materiałów itp., oraz pomóc w adaptowaniu planu nauczania, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
2 ) Ocenianie okresowe
Ocenianie okresowe to opis rozwoju ucznia jego aktywności i osiągnięć pod koniec semestru, roku szkolnego lub etapu nauki.
Cele:
a) przekazać uczniowi, rodzicom/opiekunom i nauczycielom obraz postępów aktywności i osiągnięć w języku polskim pod koniec pewnej części programu nauki;
b) dostarczyć informacji nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki;Testy, sprawdziany i wypracowania
1. Testy, sprawdziany i wypracowania klasowe są obowiązkowe.
2. Jeżeli z przyczyn losowych nie możesz ich napisać z klasą, to powinieneś/aś to uczynić w terminie dwutygodniowym od powrotu do szkoły, po uprzednim zapoznaniu się z wymaganiami i po uzgodnieniu terminu ze mną.
3. Testy, sprawdziany i wypracowania klasowe zapowiadam z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz podaję zakres sprawdzanych umiejętności.
4. Wszystkie prace pisemne masz obowiązek poprawić, czyli dokonać analizy i korekty popełnionych błędów.
5. Poprawa sprawdzianów, testów i wypracowań ocenionych na stopień niedostateczny jest obowiązkowa. Możesz przystąpić do niej raz, w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac. Przy wystawianiu ocen biorę pod uwagę są obie oceny.

6. Poprawa oceny niedostatecznej z prac pisemnych i ustnych dokonuje się poprzez otrzymanie pozytywnej oceny z kolejnej pracy tego samego typu.
7. Masz prawo podejść do poprawy oceny, dop., dost. z testu, sprawdzianu lub wypracowania w terminie przeze mnie z Tobą ustalonym, nie dłuższym niż 2 tygodnie. Poprawa jest dobrowolna. Poprawiasz ocenę tylko raz. Przy wystawianiu ocen biorę pod uwagę są obie oceny.
8. Jestem zobowiązana do sprawdzenia prac pisemnych w ciągu 2 tygodni od ich napisania.
9. Prace powinny być napisane czytelnie i estetycznie.
10. Wszystkie gromadzisz w teczce uczniowskiej, do której mają wgląd rodzice.
11. Ocenione testy, sprawdziany i wpracowania mają być podpisane przez Rodzica.
12. Kartkówki ( materiał z ostatniej lekcji) nie są zapowiedziane i nie podlegają poprawie.

Prace domowe
13. Pisemne prace domowe (wypracowania) wykonujesz na oddzielnych kartkach formatu A4 opatrzonych tematem pracy i podpisem.
14. Powinieneś/aś zaliczyć ( napisać i oczekiwać pozytywnego rezultatu) każdą zadaną przeze mnie długą pracę pisemną domową. To leży w Twoim interesie.
15. Niedostarczenie pracy w wyznaczonym przeze mnie dniu skutkuje oceną ndst., którą możesz poprawić, przynosząc wypracowanie w późniejszym czasie, nie dłuższym niż 2 tygodnie. Przy wystawianiu ocen biorę pod uwagę są obie oceny.

16. Jeżeli Twoja praca jest kopią- oceniam ją na ndst. i wymagam napisania własnej.
17. Jeśli znajdę 2 wg mnie identyczne prace oceniam je na ndst. , oczekuję wyjaśnień i wymagam napisania kolejnej na ten sam temat
18. Wszystkie ocenione długie prace pisemne mają być podpisane przez Rodzica
19. Dłuższe pisemne prace domowe (wypracowania różnego typu) nie są zadawane z lekcji na lekcję.

Pomoce dydaktyczne
20. Zeszyt przedmiotowy jest własnością Twoją i Tobie służy,
nie podlega ocenie sposób jego prowadzenia, ale systematyka i poprawność językowa notatek i prac domowych.
21. Masz prawo do korzystania ze słowników, gramatyk i innych podręczników na lekcji we własnym zakresie (z wyjątkiem testów, sprawdzianów i wypacowań).

Nieprzygotowanie
22. Masz prawo 2 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (NP.)
bez żadnych sankcji. Za wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych testów i sprawdzianów.
23. Zgłaszaj nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji.
24. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji, nieopanowanie wiadomości z lekcji poprzedniej
25. Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań każde kolejne skutkuje oceną niedostateczną. Bez możliwości poprawy.

Absencja
26. W przypadku dłuższej (min. tydzień ) udokumentowanej (usprawiedliwienie) absencji spowodowanej chorobą masz prawo do uzgodnienia ze mną terminu uzupełnienia braków.
27. W pierwszym dniu po dłuższej (min. tydzień) nieobecności usprawiedliwionej wobec Ciebie nie są stosowane żadne sankcje z tytułu nieprzygotowania do lekcji.

Aktywność
28. Twoja praca na lekcji jest dodatkowo oceniana w formie plusów z aktywności
( 5 plusów = ocena bardzo dobra).
29. Podobną formą oceny będą objęte krótsze zadania domowe
( 5 plusów = bdb, 3minusy = ndst).
30. Konsekwencją przeszkadzania innym (uczeń, nauczyciel) na lekcji
będą dodatkowe prace domowe ( wyszukaj wiadomości na temat..., napisz pracę o..., przygotuj ustnie wypowiedź na ....,itp.)
31. Zastrzegam sobie prawo dowolnego usadzania klasy w celu uatrakcyjnienia zajęć .


Ocena
32. Oceny śródroczne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę i umiejętności z form aktywności obowiązujących w danym semestrze.
33. Oceny na zakończenie semestru lub roku szkolnego nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
34. O ocenie śródrocznej i końcoworocznej decyduje hierarchia ważności ocen oraz terminowe wywiązywanie się uczniów z wykonywania wymaganych prac w semestrze. Największą wagę mają stopnie z prac pisemnych - testów (obejmujących dział lub większą partię materiału), sprawdzianów z bieżącego materiału oraz praktycznych umiejętności językowych (mówienia, pisania i czytania ze zrozumieniem).
35. Przy ustalaniu oceny semestralnej lub rocznej uwzględniam także systematyczność pracy oraz możliwości intelektualne ucznia.
36. Ocena na pierwszy semestr jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcoworocznej
37. Na podwyższenie oceny z przedmiotu wpływają osiągnięte sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
38. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej informuję Cię o przewidywanej ocenie.
39. Masz prawo wglądu do swoich prac pisemnych: kontrolnych, domowych i innych
40. Po I i II semestrze piszesz test umiejętności i kompetencji będący formą mierzenia jakości pracy szkoły
41 Masz prawo odwoływać się od oceny do Dyrektora Szkoły.
POWIADAMIANIE RODZICÓW O OCENACH
1. Powiadamianie rodziców odbywa się poprzez umożliwienie im wglądu do prac pisemnych (testy, sprawdziany, wypracowania) swojego dziecka.
2. Każdy rodzic ma obowiązek podpisać wszystkie prace pisemne dziecka.
3. Każdy rodzic ma prawo rozmowy z nauczycielem.

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU
1. Wypowiedzi ustne:
- Kilkuzdaniowa wypowiedź;
- Dialog;
- Opowiadanie;
- Recytacja;
- Prezentacja;
- Głos w dyskusji (trafna rzeczowa argumentacja);

2. Wypowiedzi pisemne:
- kilkuzdaniowa odpowiedź na pytania;
- rozwiązanie wskazanych zadań, wykonanie ćwiczeń;
- redagowanie tekstu użytkowego: zawiadomienie, przepis, instrukcja, reklama, zaproszenie, ogłoszenie, telegram, podanie, życiorys;
- redagowanie form wypowiedzi: opowiadanie, opis, sprawozdanie, charakterystyka, list prywatny i oficjalny, kartka pocztowa, notatka w formie:(planu, tabeli, wykresu,), streszczenie, fragmenty pamiętnika, dziennika, rozprawka, wywiad, reportaż, recenzja

3. Konkursy, olimpiady

4. Zadania praktyczne:
- Niewerbalne wytwory pracy: album, słownik, mapa, plakat, prezentacja multimed.

Wykonywanie dodatkowych prac domowych (tzw. prac dla chętnych).

W semestrze przewiduje się:

 dwie prace klasowe,
 co najmniej jeden sprawdzian gramatyczny,
 co najmniej dwa dyktanda,
 co najmniej trzy prace pisemne - wypracowania,
 co najmniej trzy prace z tekstem literackim,
 co najmniej jeden tekst do opanowania pamięciowego,

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia:

1. ocena celująca  100% - 99%
2. ocena bardzo dobra  98% - 86%
3. ocena dobra  85%- 71%
4. ocena dostateczna  70% -51%
5. ocena dopuszczająca  50%-35 %
6. ocena niedostateczna  34% -0 %

W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu lub ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi stosuje się obniżone wymagania , uwzględniając zalecenia zawarte w opinii pedagogicznej , psychologicznej.


Uczniu, pamiętaj, że „Nauczyciel też jest człowiekiem i ma prawo do błędu”. Nie jestem sędzią nieomylnym i nie jestem słownikiem, ale nie będę ukrywała swego błędu, ani się przy nim upierała, sprawdzę, przeproszę i błąd naprawię.
Pamiętaj też, że „Każdy uczeń ma jednakową szansę na uzyskanie dobrego stopnia, jeżeli się nauczy i na otrzymanie złej oceny, jeśli nie sprosta wymaganiom.”


Alicja Zienkiewicz - Zielińska
Wyświetleń: 3986


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.