Katalog

Ryszard Kubicki, 2010-03-23
Częstochowa

Technika, Konspekty

Scenariusz lekcji z techniki " Aparat fotograficzny."

- n +

Scenariusz lekcji


Przedmiot : technika
Klasa : III
Data :
Miejsce : Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Sportowymi
im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie
Czas trwania : jedna godzina lekcyjna
Prowadzący lekcję : mgr inż. Ryszard Kubicki


Temat : Aparat fotograficzny.


1. Cele edukacyjne :

a) kształcenia
uczeń :
- zna budowę i zasadę działania aparatu fotograficznego,
- zna przebieg promieni światła przez soczewkę skupiającą
- potrafi wyznaczyć miejsce i obraz fotografowanego przedmiotu w zależności od odległości ustawionego przedmiotu od soczewki,
- potrafi opisać powstały obraz,
- zna historię powstania urządzenia,
- wie jakie znaczenie dla rozwoju kultury miało wynalezienie aparatu fotograficznego.

b) wychowania
uczeń :
- ma szacunek do poprzednich pokoleń, dzięki którym
dokonywał się postęp techniczny.

2. Metody i formy pracy :

- podająca – wykład, pogadanka, pokaz, doświadczenie.

3. Środki dydaktyczne :

- podręcznik- Technika cz.1, Wyd. "OPERON",
- kamera „obscura” oraz świeczka,
- aparat klasyczny oraz aparat cyfrowy.
- klisze fotograficzne,
- foliogram w wersji elektronicznej - CD wyd. „OPERON”

4. Przebieg lekcji:

1. czynności organizacyjno-porządkowe (sprawdzenie listy obecności, sprawdzenie stanu przygotowania
uczniów do zajęć lekcyjnych),
2. sprawdzenie wiadomości z poprzednich lekcji ,
3. nauczyciel zapowiada bieżący temat lekcji ( zapisuje na tablicy),
4. nauczyciel opowiada uczniom historię powstania aparatu fotograficznego,
5. nauczyciel pokazuje uczniom kamerę „obscura”, aparat tradycyjny i aparat cyfrowy oraz omawia ich budowę i zasadę działania ( podczas omawiania budowy aparatu cyfrowego wykorzystuje wyświetlony foliogram w wersji elektronicznej),
6. nauczyciel przy pomocy ucznia w zaciemnionym pomieszczeniu demonstruje doświadczenie z kamerą „obscura” ( uczniowie przeprowadzają obserwacje, wyciągają wnioski z doświadczenia obserwując powstający obraz na ekranie kamery, wnioski zapisują w zeszytach),
7. nauczyciel omawia przebieg promieni światła przechodzących przez soczewkę skupiającą aparatu fotograficznego ( przy pomocy przyrządów kreślarskich rysuje na tablicy główną oś optyczną, zaznacza na niej soczewkę skupiającą oraz jej ogniska i podwójne ogniskowe zaznacza przedmiot w odległości „x” od soczewki, przeprowadza bieg trzech promieni świetlnych oraz wyznacza obraz przedmiotu i określa odległość „y”,
8. nauczyciel przedstawia jak powstaje ostry obraz na kliszy fotograficznej,
9. nauczyciel wspólnie z uczniami w oparciu o doświadczenie określają cechy powstałego obrazu,
10. nauczyciel zadaje pytanie: „Jakie znaczenie dla rozwoju kultury miało wynalezienie aparatu fotograficznego ?”,
11. uczniowie wyrażają swoje odczucia, spostrzeżenia oraz prezentują swoją dotychczasową wiedzę,
12. nauczyciel ocenia aktywność uczniów,
13. nauczyciel zadaje zadanie domowe ( zapisuje na tablicy „Ćwiczenie 1. str. 20”.

Formy pracy:

Z całą grupą, w małych grupach, indywidualnie.


Opracował: mgr inż. R.Kubicki
Wyświetleń: 5728


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.