Katalog

Ryszard Kubicki, 2010-03-23
Częstochowa

Technika, Konspekty

Scenariusz lekcji " Pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie."

- n +

Scenariusz lekcjiPrzedmiot : technika
Klasa : II
Data :
Miejsce : Gimnazjum nr 8 w Częstochowie
Czas trwania : jedna godzina lekcyjna
Prowadzący lekcję : mgr inż. Ryszard Kubicki


Temat : Pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie.


Cele ogólne:

1. uświadomienie uczniom celowości respektowania istniejących zasad pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowania dróg,
2. rozbudzenie wśród uczniów odpowiedzialności karnej w przypadku nieprzestrzegania przepisów
kodeksu drogowego,
3. zapoznanie uczniów z podstawowymi rodzajami skrzyżowań dróg,
4. zapoznanie uczniów z przepisami określającymi pojazd uprzywilejowany,
5. zapoznanie uczniów z zasadami pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie dróg,
6. przygotowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania krzyżówek drogowych – umiejętności niezbędnej zdania egzaminu na kartę rowerową lub kartę motorowerową.

Cele operacyjne

Uczeń potrafi:
1. rozpoznawać rodzaje skrzyżowań dróg,
2. na podstawie wcześniej poznanych znaków drogowych wyznaczyć drogę z pierwszeństwem przejazdu,
3. rozpoznać pojazd uprzywilejowany,
4. wymienić przywileje przysługujące pojazdom uprzywilejowanym,
5. wymienić zasady pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie dróg,
6. ustalić kolejność pojazdów, według której będą one opuszczały określone skrzyżowanie dróg,
7. określić konsekwencje nieprzestrzegania w/wym. przepisów drogowych.

Metody pracy:

1. słowne (pogadanka),
2. praktycznego działania (instruktaż, ćwiczenie),
3. projektu (praca w grupach).


Środki dydaktyczne:

1. tablica,
2. podręcznik/zeszyt ćwiczeń,
3. plansze edukacyjne,
4. makieta ze skrzyżowaniem drogi wraz ze znakami drogowymi oraz pojazdami.

Przebieg lekcji:

1. czynności organizacyjno-porządkowe (sprawdzenie listy obecności, sprawdzenie stanu przygotowania uczniów do zajęć lekcyjnych),
2. sprawdzenie wiadomości z poprzednich lekcji – „Znaki drogowe.”,
3. pogadanka o ogólnych przepisach dot. skrzyżowań drogowych,
4. przedstawienie podstawowych rodzajów skrzyżowań drogowych,
5. przedstawienie sposobu ustalania kierunku drogi z pierwszeństwem przejazdu,
6. omówienie zasady prawej strony wolnej,
7. zaprezentowanie pojazdu uprzywilejowanego,
8. ćwiczenia uczniów w samodzielnym ustalaniu drogi z pierwszeństwem przejazdu oraz samodzielne ustawianie znaków drogowych dla wyznaczenia wcześniej wytyczonej drogi z pierwszeństwem przejazdu,
9. rozwiązywanie prostych krzyżówek drogowych,
10. praca w grupach – samodzielne tworzenie krzyżówek drogowych,
11. prezentacja swoich rozwiązań na forum klasy,
12. ocena uczniów zaangażowanych w pracy podczas lekcji,
13. zadanie pracy domowej.

Formy pracy:

Z całą grupą, w małych grupach, indywidualnie.
Opracował: mgr inż. R.Kubicki
Wyświetleń: 6096


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.