Katalog

Agata Sieńczak, 2010-03-23
Zielona Góra

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGOmgr Agata Sieńczak

zatrudniona na stanowisku nauczyciela języka polskiego


Zespół Szkół
ul. Zielonogórska 26
68-113 Brzeźnica


Termin stażu: od 01 września 2009 r. do 31 maja 2012 r.


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:

- opracowanie kryterialnego oceniania opisów, opowiadań, listów, krótkich form wypowiedzi pisemnych,
- stosowanie aktywnych metod nauczania np. metoda projektów, gry i zabawy ortograficzne,
- opracowanie pomocy dydaktycznych: testy, sprawdziany, tablice dydaktyczne.

2. Publikowanie własnych prac:

- opublikowanie planu rozwoju zawodowego,
- publikacja kilku konspektów z wykorzystaniem metod aktywnych.

3.Doskonalenie zawodowe, podejmowanie różnych form doskonalenia wiedzy z zakresu nauczania j. polskiego oraz umiejętności wychowawczych:

- kursy tematyczne,
- udział w konferencjach i spotkaniach,
- warsztaty cały okres stażu zaświadczenia
- odbycie szkolenia na egzaminatora sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.

4. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, przygotowanie do ewaluacji działań podejmowanych przez Radę Pedagogiczną:
- aktywny udział w pracy zespołu humanistycznego: analiza osiągnięć uczniów, opracowanie programów naprawczych,
- analiza wyników nauczania j. polskiego na podstawie testów kompetencji klasy 6.,
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
-
5. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekt, porównywanie wyników i skuteczności podejmowanych efektów:

-udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli,
- opracowanie arkusza pohospitacyjnego, formułowanie wniosków po obserwacji lekcji,
-przeprowadzenie zajęć otwartych z zakresu nauczanego przedmiotu.


§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


1.Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów:

- otoczenie opieką dzieci z rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo,
- organizowanie pomocy dla dzieci mających problemy w nauce poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej, pomoc w ramach zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej,
- organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem,
- opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o plan pracy szkoły, program profilaktyki, potrzeby rodziców.

2. Poszerzenie oferty szkoły o dodatkowe zajęcia w zakresie potrzeb uczniów:

- opracowanie planu pracy zajęć koła ortograficznego w klasach 4-6,
- opracowanie planu pracy zajęć wyrównawcze z języka polskiego dla klasy 6. ,
- opracowanie planu pracy zajęć zgodnych z art. 42 ust.2 Karty Nauczyciela,
- przygotowanie uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem prac,
- organizacja szkolnych dyskotek,
-organizowanie imprez klasowych .

3.Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych:

- współorganizowanie na terenie szkoły akcji Superszkoła,
- dołączenie do projektu Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Join the game rok szkolny 2009/2010,
- uwrażliwianie uczniów i rodziców na problemy wynikające z problemów cywilizacyjnych, zarówno na lekcjach j. polskiego, a także na lekcjach wychowawczych i zebraniach z rodzicami.

4.Realizacja potrzeb uczniów wynikających ze specyficznych warunków:

- poruszanie tematyki związanej z zagrożeniami współczesnego świata w ramach nauczanego przedmiotu np. zagrożenia AIDS, narkomania,
-w przypadku trudności wychowawczych spotkania z pedagogiem, przedstawicielami policji, sądu,
- pomoc przy kierowaniu uczniów na badania w PPP.
-
5. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb uczniów:

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas szóstych w celu lepszego przygotowania ich do testu kompetencji,
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas 4-6 w celu przygotowania do konkursu Złote Pióro,
- międzylekcyjne spotkania z uczniami mającymi zaległości w technice czytania i czytania ze zrozumieniem,
- przeprowadzenie konkursu wewnątrzszkolnego I Ty zostań mistrzem ortografii: opracowanie regulaminu i zasad konkursu, przeprowadzenie konkursu, wręczenie nagród finalistom.


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.1.Doskonalenie swoich umiejętności wykorzystania komputera i sprzętu multimedialnego na lekcjach języka polskiego:

- ukończenie kursu Tworzenie materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej z wykorzystaniem programu Hot Patatoes organizowanego przez ODN w Zielonej Górze.

2.Korzystanie z programów komputerowych oraz internetu na lekcjach:

- przygotowanie narzędzi potrzebnych na lekcjach j. polskiego na komputerze (sprawdziany, testy, notatki dla uczniów),
- wykorzystanie sprzętu multimedialnego oraz Internetu do przeprowadzenia lekcji języka polskiego,
- przeprowadzenie lekcji dotyczącej zagadnień związanych z filmem z wykorzystaniem projektora dla pokazania przykładów,
- wykorzystanie zasobów Internetu do bogacenia własnej wiedzy dotyczącej nauczania przedmiotu, wychowawstwa, awansu zawodowego,
- wykorzystanie bazy szkolnej oraz Internetu do przygotowania pomocy dydaktycznych dla uczniów i przez uczniów.

3.Publikacje materiałów własnych i uczniów na stronie internetowej:

- publikacja planu rozwoju zawodowego i scenariuszy zajęć na stronie internetowej,
- przygotowanie wraz z uczniami prezentacji multimedialnej podsumowujący dział gramatyczny ( pod kierunkiem nauczyciela).


§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


1.Pogłębianie własnych kompetencji wychowawczych:

- udział w kursach i warsztatach poszerzających moją wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii ,
- udział w kursach pozwalających na uatrakcyjnienie zajęć wychowawczych np. Odyseja umysłu.

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:

- poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, poprzez rozmowy wychowawcze, obserwacje uczniów, współpracę z PPP,
- organizowanie imprez klasowych, wyjść, wycieczek wg harmonogramu,
- wykorzystanie wiedzy z zakresy pedagogiki, znajomości prawa oświatowego w kierowaniu uczniów na badania do PPP, przygotowywania z pedagogiem wniosków do sądu itp.


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.1.Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedur nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego:

- śledzenie dokumentów,
- opracowanie dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia stażu.

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego:

- analiza aktów prawnych, głownie dotyczących: udzielania rodzicom pomocy w kierowaniu dzieci na badania do PPP, organizowania pomocy dla dzieci z trudnościami w nauce i deficytami, współpracy z sądem, organizacji wycieczek i wyjść.

3.Realizacja znajomości aktów prawnych:

- udział w pracach różnorodnych komisji m.in.: konkursowych, egzaminacyjnych,
- organizacja wycieczek i wyjść zgodnie z ,
- udział w radach pedagogicznych uchwalających, modyfikujących lub opracowujących dokumenty wewnątrzszkolne.

mgr Agata Sieńczak

Wyświetleń: 4163


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.