Katalog

Renata Malec, 2010-03-29
Lubin

Technika, Program nauczania

Program indywidualnej pracy z zakresu techniki

- n +

1. Nazwa programu:

Program indywidualnej pracy z uczniem
dla Marioli K z zakresu techniki

2. Autor programu: mgr Renata Malec

Charakterystyka nauczyciela:
Nauczyciel realizujący program posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z techniki (studia pedagogiczne o kierunku wychowanie techniczne) oraz studia podyplomowe
z zakresu oligofrenopedagogiki, uprawniające do pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo. Jest osobą poszukującą efektywnych rozwiązań w celu najlepszego służenia uczniom w charakterze przewodnika i dobrego opiekuna. Jako nauczyciel koordynator posiada predyspozycje i inwencję w stosowaniu właściwych metod pracy
i umiejętność współpracy z zespołem nauczycielskim, rodzicami-opiekunami w celu aktywnej realizacji treści programowych.

3. Numer dopuszczenia:

………………………………………………………………………………………………

4. Przeznaczenie programu:

Program jest przeznaczony dla uczennicy upośledzonej umysłowo w stopniu znacznym oraz Zespołem Downa. Realizowany będzie na zajęciach z techniki w wymiarze 9 godzin tygodniowo.

5. Cele edukacyjne

• usprawnianie manualne
• pobudzanie rozwoju ucznia poprzez rozbudzanie jego twórczości artystycznej
• kształcenie umiejętności poprawnego posługiwania się przyborami i narzędziami technicznymi
• wyrabianie płynności i szybkości ruchów z uwzględnieniem spostrzegania wzrokowego
• ćwiczenie wytrwałości i dokładności w pracy
• nauka prostych prac porządkowych
• bogacenie słownika dziecka
• usprawnianie odbioru mowy oraz spełniania poleceń słownych
• integracja z grupą

6. Diagnoza Funkcjonalna- charakterystyka ucznia:

Imię i nazwisko ucznia: Mariola K

Data urodzenia: 14.08.1991r.

1. Diagnoza
a. analiza dokumentacji

Dziewczynka upośledzona umysłowo w stopniu znacznym, ma zespół Downa. Funkcją najbardziej upośledzoną jest mowa, bardzo niewyraźna artykulacja. Rozumie kierowane do niej polecenia nie zawsze je wykonując. Porusza się samodzielnie. W ograniczonym stopniu wykonuje czynności samoobsługowe, czasami sygnalizuje potrzeby fizjologiczne. Wymaga ciągłej opieki i pomocy osoby dorosłej.
b .diagnoza środowiskowa

Mariola wychowuje się w pełnej rodzinie. Jest najmłodsza z dziewięciorga rodzeństwa, z ciąży bliźniaczej. Zawodowo nie pracuje żadne z rodziców, warunki materialne rodziny są bardzo ciężkie. Emocjonalnie jest związana z rodzicami i akceptowana w domu. Rodzice w miarę możliwości finansowych dbają o potrzeby córki.

b. diagnoza funkcjonalna

- motoryka duża- mała aktywność ruchowa, powolność, porusza się samodzielnie;
- motoryka mała- mało sprawna manualnie, palce sprawne chwytne, potrafi posługiwać się sztućcami w ograniczonym zakresie. Sprawnie trzyma długopis, kredkę;
- mowa i komunikacja- brak mowy czynnej, rozumie proste polecenia, nie zna pojęcia czasu, niewyraźna artykulacja pojedynczych słów;
-aktywność własna- uczennica nie interesuje się otaczającą rzeczywistością, lubi wykonywać prace plastyczne, jest wytrwała
- aktywność poznawcza- słaba koncentracja uwagi, bardzo słabo różnicuje
i pokazuje kolor, nie jest zainteresowana nauką, naśladownictwem;
- emocje i zaburzenia zachowania- spokojna nie przejawia zachowań agresywnych, uparta sporadycznie wykonuje polecenia nauczyciela- choć je rozumie, wycofuje się z podjętych działań
- samodzielność i socjalizacja- bezkonfliktowa, wykazuje małą samodzielność
i inicjatywę w kontaktach z rówieśnikami. Lubi być otaczana opieką i zainteresowaniem, klasa akceptuje Mariolę;

2.Główne obszary zaburzeń
- samoobsługi
- komunikacji
- uspołecznienia
- psychomotoryki
- polisensoryki

7. Procedury osiągania celów

Metody
Do realizacji programu zaleca się:
1. Metody służące rozwijaniu poszczególnych funkcji, sprawności i umiejętności motorycznych:
- m. usprawniania ruchowego (gimnastyka poranna)
- m. stymulowania poszczególnych zmysłów i doskonalenia ich koordynacji ( m. Affolter,
m. Dennisona, zabawy paluszkowe),
- m. rozwijające aktywność własną (m. działań praktycznych, m. malowania dziesięcioma palcami),
- m. dydaktyczne (oglądowe - obserwacja uczestnicząca, pokaz, praktycznego działania),
- m. relaksacyjne (muzykoterapia, masaże ciała),
2. Metody postępowania wychowawczego:
- m. behawioralne (wzmocnień pozytywnych),
- m. wpływu osobistego

Formy pracy
Dla potrzeb programu stosuje się głównie indywidualną formę pracy w ramach grupy, ale również formę zbiorową - najczęściej są to zabawy ruchowe z innymi dziećmi, zabawy muzyczno- ruchowe z piosenką w kole.

Środki dydaktyczne
Do prawidłowej realizacji przedstawionego programu przydatne będą następujące środki dydaktyczne:
- różnorodne materiały i narzędzia do działalności technicznej,
- - magnetofon, kasety z muzyką relaksacyjną,
- różnego rodzaju układanki, domina, klocki
- rysunki, ilustracje,
- pomoce służące do manipulacji,
Poza tym, część pomocy nauczyciel wykonuje samodzielnie w zależności od potrzeb. Przy doborze pomocy dydaktycznych uwzględniam przede wszystkim:
- możliwości i potrzeby dziecka,
- warunki środowiskowe,
- treści programowe,
- bazę dydaktyczną placówki


7. Przewidywane osiągnięcia

• prawidłowe posługiwanie się przyborami szkolnymi i narzędziami technicznymi
• rozwinięcie twórczości artystycznej
• rozwinięcie umiejętności słuchania i wykonywania prostych poleceń
• częstsze przekazywanie komunikatów drogą werbalną i niewerbalną
• podniesienie poziomu estetyki wykonywanych prac ręcznych
• wykonywanie prostych prac porządkowych po zakończonych zajęciach
8. Sposoby ewaluacji:

Przedmiotem ewaluacji są wyniki końcowe, jakie dziecko osiągnie w wyniku realizacji programu. Dokonana ona zostanie na początku czerwca 2008r. Oceniając poziom rozwoju Marioli będę korzystała z różnych narzędzi diagnostycznych:
- Inwentarza Gunzburga - do oceny postępów w rozwoju społecznym (PPAC-1),
- Karty osiągnięć ucznia z techniki
- Obserwacja
Uzupełnieniem obrazu rozwoju dziecka będą również wytwory jego działalności artystyczno- technicznej oraz zadania wykonane w Kartach Pracy. Na podstawie tych zapisów oraz innych dokumentów (wyników badań psychologicznych, wywiadów środowiskowych) dokonam oceny postępów dziecka w formie opisowej. Dokonując ewaluacji należy zdawać sobie sprawę, że efekty pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu znacznym pojawiają się często po wielu miesiącach, a nawet latach.
Wyniki ewaluacji uzasadniają potrzebę określonych zmian w programie i wytyczenia kierunków jego modernizacji.

9. Zgoda rodziców:

………………………………………………………………………………………………..
10. Data i podpis nauczyciela:

………………………………………………………………………………………………….
Wyświetleń: 3174


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.