Katalog

Elżbieta Matysiak, 2010-04-08
Krasnystaw

Edukacja europejska, Projekty edukacyjne

Program dla klasy I -,,Europa potrzebuje Polski. Polska potrzebuje Europy.’’

- n +

EDUKACJA EUROPEJSKA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM
,,Europa potrzebuje Polski. Polska potrzebuje Europy.’’
dla klas I
w ramach projektu

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
Opracowała: Elżbieta Matysiak

WSTĘP

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej sprawiło, że w większym stopniu należy upowszechniać wiedzę dotyczącą integracji europejskiej.
Edukacja europejska zajmuje obecnie znaczące miejsce w procesie oddziaływania pedagogicznego w zreformowanej szkole. Fakt ten stał się inspiracją do opracowania przeze mnie programu autorskiego w tym zakresie.
Istotą edukacji europejskiej jest wpajanie uczniom szacunku nie tylko dla dziedzictwa kultury narodu polskiego, ale także dla kultury innych narodów.
Dla dzieci w młodszym wieku szkolnym takie pojęcia jak: Europa, Unia Europejska, Kontynent są mało zrozumiale, wręcz abstrakcyjne.
Program ten ma więc za zadanie w sposób przystępny przybliżyć dzieciom wiedzę na ten temat, oraz zachęcić do nauki języków, którymi posługują się mieszkańcy innych krajów europejskich.
Myślą przewodnią programu jest przybliżenie uczniom znajomości swojej ,,małej Ojczyzny”, własnego miasta, regionu, państwa, Europy w różnych aspektach, aby obok związków emocjonalnych, umiały wykorzystać wiedzę w sposób praktyczny.
Tematyka europejska dla I etapu kształcenia zawarta jest w celach i treściach nauczania zintegrowanego, dostosowana do możliwości uczniów. Łączy się z edukacją regionalną, ekologiczną i medialną. Wzajemne przenikanie tych treści ułatwia uczniom zdobywanie wiadomości o Europie i zachodzących w niej zmianach.
Program uwzględnia wskazania nowej podstawy programowej nauczania zintegrowanego.
Program przeznaczony jest do realizacji w klasie I na zajęciach dodatkowych. Dostosowany jest do wieku uczestników ( 7 – 8 lat ), dla grupy 13 osobowej, które spotykają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny
Mając na uwadze możliwości rozwojowe i potrzeby ucznia wprowadziłam metody oparte na działaniu i obserwacji, które wzbudzają aktywność poznawczą, kształcą umiejętności wyciągania wniosków i poprawnego rozumowania.CELE EDUKACYJNE PROGRAMU
CELE GŁÓWNE:
• Określenie roli Polski i Polaków oraz ich miejsca w zjednoczonej Europie,
• Uświadomienie w uczniach poczucia, że ich teraźniejszość i przyszłość leżą w Europie
• Kształtowanie świadomości europejskiej
• Rozwijanie zainteresowań otaczającą rzeczywistością z uwzględnieniem elementów edukacji ekologiczno- kulturowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poznanie genezy i idei integracji europejskiej
• Wpajanie nowych wiadomości o swoim mieście, regionie, kraju, Europie
• Zapoznanie z dziedzictwem narodowym i rozwijanie wrażliwości nie tylko na jego piękno, ale i ochronę
• Ukazanie wkładu Polaków w rozwój dziedzictwa kulturowego w regionie, kraju i Europie
• Poznanie sylwetek sławnych Europejczyków
• Pogłębianie wiedzy o krajach leżących na kontynencie europejskim
• Podkreślanie walorów przyrodniczych Polski na tle zasobów Europy
• Zachęcanie do poznawania życia mieszkańców innych narodów europejskich, ich kultury, życia języka
• Zapoznanie z prawami człowieka oraz zasadami ich przestrzegania; rozumienie pojęć: wolność, sprawiedliwość, godność, demokracja
• Wdrażanie uczniów do szacunku i tolerancji dla kultury innych narodów
• Zachęcanie do nauki języków obcych
• Dostrzeganie zagrożeń dla środowiska ze strony człowieka, oraz docenianie współpracy międzynarodowej na rzecz jego ochrony
ZADANIA EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

1. Szerzenie informacji o państwach członkowskich Unii Europejskiej
2. Wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań w celu zdobycia wiedzy
3. Ułatwienie zrozumienia informacji dotyczących Unii Europejskiej
4. Szukanie wsparcia ze strony władz lokalnych

PRZYKŁADY PROPOZYCJI AKTYWNYCH METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA PRZYDATNYCH NA ZAJĘCIACH EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

1. Ćwiczenia poprawiające komunikację w grupie np.,, Jakie to przysłowie? ,,Kiermasz ofert”
2. Ćwiczenia integrujące grupę np.,, Zgadnij kim jestem?”, ,,O kim jest mowa?”, zabawy można wykorzystać podczas realizacji tematu: ,,Zabawy dzieci z krajów europejskich”
3. Ćwiczenia podnoszące energię grupy, np.,, Kto się schował?”, Debata ,, Za i przeciw”, zabawa w niedokończone wypowiedzenie np.,, Gdybym pojechał na wycieczkę do Niemiec to...”
4. Metody i techniki aktywizujące grupę:
Europejskie słoneczko – technika służąca do określania cech i definiowania pojęć np. przy realizacji tematu:,, Współpraca państw europejskich na rzecz ochrony środowiska.
Śnieżna kula – technika dyskusji piramidowej. Uczniowie rozwiązują dany problem najpierw pojedynczo, następnie dwójkami, czwórkami, ósemkami i dochodzą w ten sposób do rozwiązania określonego problemu. Każdy uczeń ma możliwość wyrażenia swojej opinii na dany temat. Ta metoda może przydać się do zrealizowania tematu: ,,Czym charakteryzują się wybrane kraje Unii Europejskiej”.
Burza mózgów – rozwija twórcze myślenie, metoda polega na podawaniu różnych rozwiązań podsuwanych przez wyobraźnię. Można ją wykorzystać podczas realizacji tematu np. ,,Problemy ekologiczne państw europejskich”, ,,Państwa Unii Europejskiej za 100 lat
Przybysz z dalekich stron – technika służąca gromadzeniu informacji np. mocnych i słabych stron danego zjawiska, może być pomocna w omawianiu zagadnienia np. ,,Mocne i słabe strony naszej wsi”
Zabawa na hasło – metoda aktywizująca wszystkie grupy zadaniowe. Każda grupa opracowuje wylosowane zagadnienie dotyczące np. krajów Unii Europejskiej a następnie prezentuje efekty swojej pracy w formie zabawowej.
Mapa pojęciowa (mentalna) – graficzne opracowanie omawianych treści z wykorzystaniem: symboli, haseł, kolorowych rysunków, obrazków schematów, które ułatwiają zapamiętywanie omawianych treści. Metodę tę można stosować w trakcie realizacji większości tematów związanych z krajami Unii Europejskiej.
INNE PRZYDATNE METODY TO:
• Efektywnego współdziałania w grupie
• Twórczego rozwiązywania problemów
• Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
• Stosowania zdobytej wiedzy w praktyce
ZAŁOŻONE CELE MOŻNA RÓWNIEŻ REALIZOWAĆ POPRZEZ:
• Opracowanie własnych materiałów informacyjnych
• Wycieczki, spacery
• Pogadanki, prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi
• Wystawy
• Drama
• Gry dydaktyczne
• Strony internetowe,
• filmy nt. krajów europejskich
• Zdjęcia, albumy, czasopisma, książki popularno-naukowe
• Piosenki, pląsy itp.
METODY PRACY:
• zespołowa
• grupowa jednolita
• grupowa zróżnicowana
• indywidualna jednolita
• indywidualna zróżnicowana
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• czasopisma, książki popularno-naukowe, słowniki, encyklopedie, zdjęcia, pocztówki, plansze itp.
• płyty CD i kasety wideo z filmami nt. Polski, Europy, Unii Europejskiej
• monety, banknoty, znaczki pocztowe, emblematy wybranych krajów Unii Europejskiej
• mapa fizyczna Polski, mapa Europy
• teksty legend i podań
• zdjęcia i życiorysy sławnych Europejczyków itp.
• atlasy
• przewodniki
• flaga Unii Europejskiej
• banknoty i monety„euro”
• nagranie hymnu UE
• płyty CD z muzyką innych narodów
• płyty z piosenkami
• puzzle europejskie
• symbole europejskie
• 13 lizaków z nazwą kraju
• 13 konturówek (powierzchnia, liczba ludności, flaga
• gra planszowa„Wycieczka po Europie”
• domino europejskie
• tekst legendy o powstaniu Europy
• test-zabawa„Kto tu rządzi?”
• karty pracy zawierające: krzyżówki europejskie, uzupełnianki, przeskakiwanki, logografy, ukośniki, rozsypanki literowe, diagramy, plątaninki, piramidki itp.
• teksty pytań quizowych
• pocztówki
• wycinki z gazet
• informacje z Internetu
• program komputerowy„Atlas świata”,„Encyklopedia przyrody”,„Quiz geograficzny”,„Dookoła Polski”
• inne.
STRUKTURA PROGRAMU

Program edukacji europejskiej został podzielony na 5 działów, wprowadzających dzieci w tematykę dotyczącą Polski, Europy i krajów Unii Europejskiej.
Program ma charakter otwarty, można go modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości dziecka. Uczeń poznaje swoją ,,małą Ojczyznę”, swoje Państwo, nabywa świadomość, że jest mieszkańcem Europy i Ziemi. Zna problemy ekologiczne państw wspólnoty europejskiej i docenia współpracę międzynarodową na rzecz ochrony środowiska. Program zakłada osiąganie przez uczniów umiejętności twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy i kładzie nacisk na jakościową stronę wykonania zadań. Bardzo ważna jest indywidualizacja procesu nauczania. Odpowiednia stymulacja będzie mobilizować i umożliwiać harmonijny rozwój ucznia.
Poprzez organizowanie wycieczek i spotkań możliwe jest pobudzanie zainteresowań i możliwości poznawczych uczniów.
Realizacja założeń począwszy od treści bliskich uczniom do treści coraz trudniejszych stopniowo wprowadza dzieci w problematykę integracji europejskiej, która zawarta jest w następujących działach:
I. Ja i moja rodzina.
II. Płonka moja mała ojczyzna.
III. Poznaję mój kraj Polskę.
IV. Jestem Europejczykiem.
V. Unia Europejska.
VI. Podróże po Europie.
VII. Wszystkie dzieci nasze są.

TREŚCI NAUCZANIA

JA I MOJA RODZINA

1.Kto tworzy moją rodzinę ?
• "Mama, tata i ja" rozmowa z dziećmi, gromadzenie zdjęć,pamiątek rodzinnych.(in.j.)
• "Za co kocham mamę i tatę" - próby układania wiersza o osobach z rodziny lub kilku zdań o swoich bliskich. (in. j.)
• "Drzewo genealogiczne mojej rodziny" - wykonanie drzewa różnymi technikami z wykorzystaniem zdjęć lub rysunków. (in.wi.-przes.)
• "W domu" - zabawa tematyczna.(in.inter.,in.j.)
• "Co robią mama, tata, siostra, brat" - odgrywanie krótkich scenek pantomimicznych.(in.j.

2. Moja droga do szkoły

• Swobodne wypowiedzi na temat bezpiecznej drogi do szkoły, rozwiązywanie i układanie zagadek i rebusów związanych z bezpieczeństwem.(in.j.)
• „Znam adres swojego domu i szkoły” – utrwalenie znajomości adresów, adresowanie koperty.(In.j, )
• „Droga do szkoły” – malowanie farbami plakatowymi.(in. wiz-przes)
• „Wycieczka na skrzyżowanie” – nauka przechodzenia przez jezdnię po pasach, określanie kierunków ruchu.(in.j, matem-logi, ruch)
• Obliczanie długości drogi: szkoła- boisko, szkoła- kościół(In.-matem-log)

PŁONKA MOJA OJCZYZNA

1. Płonka moja rodzinna wieś.
• „Jak to było z moją miejscowością” – legenda o Płonce „Charakterystyczne miejsca i zabytki mojej wsi” – wycieczka.(in.inter., j. przyr.)
• Układanie działań matematycznych wykorzystując figury geometryczne.(in.mat-log, wizu-przes)
• „Kocham moją wieś” – nauka wiersza, dowolna interpretacja.(in.j., wizu-przes)
• „Moja miejscowość” – tworzenie albumu z prac dzieci- praca w grupach(In.wizua-przes.)
• Interpretacja ruchowa piosenki ,,Na małej polance”(In.ruch.)
2. Piękno okolicy, tradycje kulturowe i zabytkowe budowle.
• Praca z mapą Polski, odszukiwanie swojej i pobliskich miejscowości.(in.przy., in.j.)
• Układanie kompozycji przestrzennych z klocków i mozaiki geometrycznej- moja miejscowość.(in mat-log.)
• Tradycje regionalne - spotkanie z p. Dąbek. (in.j., in.inter.)
• Zabawa ruchowa ,,Podajmy sobie ręce"(in.ruch.)
• Wykonanie pracy plastycznej techniką ,,collage" - ,,Moja okolica i jej zabytki".(in.wiz-przes.)
POZNAJĘ MÓJ KRAJ POLSKĘ
1. Symbole naszego państwa.
• „Godło Polski” – zapoznanie z godłem na podstawie legendy „O białym orle”. Układanie i pisanie zdań o Polsce.(in.j.)
• „Hymn Polski” – słuchanie, próby wspólnego śpiewania z uwzględnieniem postawy na baczność.(in.muz.)
• „Flaga” – wykonanie flagi różnymi technikami. (in.wizu-przes.)
• „Jestem Polakiem, bo ...” – stymulowanie twórczej aktywności językowej.( in.j., inter., intra.)
2. Warszawa – stolicą Polski.
• Opowiadanie historyjki obrazkowej o powstaniu Warszawy-„Legenda o Warsie i Sawie” – odgrywanie scenek dramowych- spotkanie Warsa z Syreną. ( in.j.)
• „Zabytki Warszawy” – gromadzenie pocztówek, wycinków z czasopism, obrazków – wspólne tworzenie albumu.- praca w grupach(in.wizua-przes., inter.)
• Projektowanie makiety Starego miasta i nowoczesnego osiedla- praca w grupach. (in.wizua-przes.,inter., intra.)
• Układanie z figur geometrycznyci mozaiki geometrycznej Pałacu Kultury.( in.mate-logi)
3. Z lajkonikiem po Krakowie.
• „Na krakowskim rynku” – zapoznanie z zabytkami, strojem ludowym, melodią „Krakowiaka” – improwizacje ruchowe.(in.j., muz., ruch.)
• „Hejnał’ – słuchanie, odtwarzanie fragmentów hejnału za pomocą wokalizy, wystukiwanie sekwencji rytmicznych.(muz.)
• „Legenda o Smoku Wawelskim” – wykonanie ilustrowanej i uzupełnionej tekstem historyjki obrazkowej.(in.j, wizua-przes.)
• Wykonanie lajkonika z pudła tekturowego, wstążek i krepiny.(in. wizua-przes.)
4. Krajobrazy naszego kraju.
• Poznanie mapy Polski, określanie położenia naszego kraju, odszukiwanie największych miast- układanie i pisanie zdań o Polsce. (in.j, mat.-log., przyr.)
• „W górach” – nazywanie cech charakterystycznych, przybliżenie flory i fauny, malowanie na szkle .(in. wizua-przes.)
• „Nad morzem” – wykonanie kompozycji z piasku, muszli, uzupełnienie
wycinankami z pocztówek. .(in. wizua-przes.)
• Wędrówki po Polsce-gra planszowa, samodzielne czytanie instrukcji-współzawodnictwo. (in.mate-logi., inter.,j.)
• Zabawa ruchowa ,, Defilada żołnierzy”(in.ruch.)
5. Łączę się z innymi krajami poprzez pocztę i Internet.
• „Znam komputer, wiem co to jest Internet” – praca indywidualna przy komputerze, układanie treści e-maila.(in.j., intra, )
• „List do przyjaciela” – układanie treści listu do dzieci ze szkoły w Niemczech i Czechach (tłumaczenie tekstu na język angielski przez panią od języka angielskiego.(in.j., Inter. )
• „Droga listu...” – historyjka obrazkowa. Dobieranie odpowiednich zdań do obrazków.(in. j., )
• Ozdabianie karty pocztowej według własnego pomysłu.( In. wizu – przes.)
• Śpiewanie piosenki pt. ,,Chodzi listonosz” -interpretacja ruchowa piosenki,
tworzenie akompaniamentu muzycznego.(In. muz., ruch.)
JESTEM EUROPEJCZYKIEM
1. Europa jako nazwa kontynentu.
• Poznanie legendy o powstaniu Europy (Legenda o Zeusie) - praca z mapą świata i z mapą Europy, położenie Polski w Europie .(in. j. )
• Praca z encyklopedią i słowikami ; gromadzenie i przedstawianie informacji dotyczących naszych najbliższych sąsiadów – praca w grupach.(in. j., przyr.,inter., intra. )
• Życie i twórczość znanych Europejczyków – gra planszowa z wykorzystaniem
pionków i kostek do gry. .(in. j.,inter., matem.-log. )
• Zabawy ruchowe przy piosence Pt. ,,Razem w Europie”.(in. muz., ruch.)
2. Poznajemy bajki europejskie.
• „Pietruszka” – bajka włoska – tworzenia ilustracji. (in.j., wizua-przes.)
• „Czerwony kapturek” – bajka francuska Charlesa Perrault – zabawy dramowe. (in.j.,inter., intra.)
• Czerwony Kapturek inaczej- wykonanie scenografii i biletów do przedstawienia.( In. wizu – przes., mate.- logiczn)
• Teatrzyk kukiełkowy na podstawie utworu „Czerwony Kapturek”. (in.j., inter., intra., ruch, muz)
• Wykonanie plakatu ulubionego bohatera bajkowego.(in. wizu-przes.)
1. Rosja- zabawki rosyjskich dzieci.
• „Matrioszki – zabawki rosyjskich dzieci” – projektowanie sukienki, stemplowanie.(in. wizu-przes.)
• „Kazaczok” – improwizacje ruchowe do muzyki. (in. ruch, muz)
• „Wilk i zając” – zabawy dramowe, zabawy dźwiękonaśladowcze.(in. j., ruch.)
• Zabawa dydaktyczna ,,Sklep”- wykorzystanie waluty euro.(In. matem –logicz)
2. Zwyczaje świąteczne w innych krajach europejskich.
• „Do kogo przychodzi Mikołaj?” – gra typu memory.
• „Gwiazdkowe prezenty włoskiej Befany i rosyjskiego Dziadka Mroza”–
zabawa dydaktyczna.
• „Świąteczna kartka dla dzieci z Niemczech i Czech” – przygotowanie kartek świątecznych przez dzieci, układanie życzeń, wysłanie korespondencji.
• Zabawa dydaktyczna ,, Do kogo przychodzi mikołaj?” ( doskonalenie mnożenia i
dzielenia w zakresie 30)
5. Karnawał w Europie.
• „Karnawał we Francji i Włoszech” – zapoznanie ze zwyczajami karnawałowymi, improwizacje ruchowe do muzyki.
• „Maski karnawałowe” – wykonanie form przestrzennych z papieru, ozdabianie według inwencji dzieci.
• „Bal przebierańców” – tańce, zabawy, konkursy.
• Układanie i zapisywanie treści zadania do ilustracji, obliczanie i zapisywanie odpowiedzi na pytanie do zadania.
UNIA EUROPEJSKA
1. Unia Europejska, symbole Unii Europejskiej.
• Wyjaśnienie pojęcia Unia Europejska.
• Poznanie wiersza ,,Unia jest jak rodzina’’ – po co powstała UE ?
• Wykonanie lub kolorowanie flagi U(omówienie jej elementów )
• Łamigłówki matematyczne.
• Słuchanie hymnu UE.
• ,,Podróż’’ po wybranych krajach unii - uzupełnianie projektu paszportu.
• Praca z mapą – wskazywanie państw członkowskich.
• Zapoznanie z symbolami narodowymi wybranych państw UE,
prezentacja wybranych państw unijnych.
2. EURO – wspólna waluta państw Unii Europejskiej.
• Rozmowa Myszki-maskotki na temat znaczenia znaku graficznego euro,
słuchanie opowiadania ,,To ja tu rządzę”(in.j.)
• ,,W banku”- zabawa dydaktyczna (posługiwanie się banknotami i monetami euro.(in. mat-log., in inter)
• Europa wierszem malowana-konkurs recytatorski. (in.j.)
• Zabawy i gry ruchowe przy muzyce.(hula-hop, kręgle, woreczki, piłki.(In. ruch,muz)
3. Unia europejska Syriusz – maskotka dzieci Unii Europejskiej.
• Omówienie wyglądu maskotki dzieci Unii Europejskiej.
• Wyjaśnienie dzieciom skąd się wzięła nazwa maskotki.
• Zabawa ruchowa do piosenki ,,Wszystkie dzieci nasze są”
• Projektowanie stroju maskotki z elementami polskimi lub naszego regionu–
konkurs plastyczny.
• Układanie kompozycji przestrzennej- ,,Moja ulubiona zabawka”
4. Włochy i Hiszpania – kraje unijne.
• „Poznajemy położenie oraz symbole Włoch i Hiszpanii” – praca z mapą,
porównywanie flag.
• „Włoski walczyk – hiszpańskie flamenco” – podobieństwa i różnice,
rozróżnianie melodii, interpretacje ruchowe.
• „Włochy i Hiszpania” – podobieństwa i różnice (mini quiz).
• „FC ROMA kontra Barcelona” – turniej piłki nożnej.
• Rozwiązywanie krzyżówki matematycznej.
PODRÓŻE PO EUROPIE
1. Podróż za jeden euro- zwiedzamy kraje unii europejskiej
Niemcy- nasz bliski sąsiad.
• Berlin – stolica Niemiec.
• Poznanie symboli narodowych Niemiec.
• Zabawa ruchowa ,,Kolory”.
• Poznajemy marki niemieckich samochodów osobowych(
segregowanie samochodów według koloru, przeznaczenia i marki).
• Słuchanie baśni braci Grimm.
• Poprawne odczytywanie tytułów baśni.
• Wykonanie ilustracji do wybranej baśni.

2. Podróż za jeden euro- zwiedzamy kraje unii europejskiej
Francja- kraj z wieżą Eiffla.
• Wskazanie Francji na mapie politycznej Europy. Luwr –siedzibą królów-
obecnie muzeum sztuki.( in.j., in.przyr.).
• Wieża Eiffla – układanie wieży z mozaiki lub figur geometrycznych.
Zagadki matematyczne. (in. wiz.-przes., in. matem-log )
• ,,Francja –Elegancja”- pokaz mody. Zorganizowanie kącika przebieranek. (in.muz.,ruch.,wiz-przes.)
• Modny strój- ubieranie modelki- rysowanie.(in.wiz-przes.)
• Zapoznanie z francuską melodią ludową ,,Panie Janie”.(in.muz.)
3. Podróż za jeden euro- zwiedzamy kraje unii europejskiej
Czechy kraj tańca ,,Polka”.
• „Praga – stolica Czech” – poznajemy zabytki.
• „Mówimy po czesku” – nauka kilku zwrotów i wyrazów, gry słowne.
• „Czeskie melodie” – nauka kroków tańca „polka”.
• Przeliczanie i porządkowanie zabytków Czech.
5. Podróż za jeden euro- zwiedzamy kraje unii europejskiej
Finlandia – w odwiedzinach u świętego Mikołaja.
• Słuchanie wiersza stanowiącego inspirację do rozmowy
,,Co podarowałbym pod choinkę swoim bliźnim?”.
• Odszukiwanie na globusie krain polarnych.
• Poznanie adresu Świętego Mikołaja.
• Redagowanie listu do Świętego Mikołaja.
• Wysłuchanie opowieści o św. Mikołaju.
• Wyszukiwanie na mapie Europy miejscowości Rovaniemi w Laponii.
• Św. Mikołaj – praca z figur geometrycznych.
• Projektowanie płaszcza dla wesołego Świętego Mikołaja.
6. Podróż za jeden euro- zwiedzamy kraje unii europejskiej
Grecja – kolebką Europy.
• Umiejscowienie Grecji na mapie Europy.
• Opowiadanie nauczyciela o wpływie kultury greckiej na rozwój Europy.
• Zapoznanie z pochodzeniem słowa ,,alfabet” (dwie pierwsze litery alfa
+ beta).
• Pierwsze igrzyska olimpijskie (776 r.p.n.e.).
• Układanie kompozycji przestrzennych ,,zabytki greckie”
WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ
1. Jesteśmy dziećmi świata.
• Wyglądamy inaczej, czujemy tak samo- poznawanie uczuć: miłości radości smutku.
• wyszukiwanie podobieństw i różnic w wyglądzie i zachowaniu dzieci z różnych stron świata.
• Wykonanie plakatu ”Dzieci świata”.
• Praca plastyczna” Jak wygląda świat przez kolorową szybkę”.
• „Dzieci z pięciu kontynentów” – gra typu memory.
• „Jak Ayla i Kacper zostali przyjaciółmi” – przedstawienie kukiełkowe,
odgrywanie ról.
• Zabawy, konkursy, pląsy.
2. Udział dzieci w konkursie wiedzy o unii europejskiej.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
DZIECKO:
• Zna nazwę własnej miejscowości
• Potrafi wymienić najważniejsze zabytki,
• Rozpoznaje i nazywa herb Tarnobrzega.
• Potrafi wykonać z kolorowego papieru herb
• Zna swój adres i adres przedszkola
• Potrafi wskazać na mapie Tarnobrzeg,
• Poznaje miejscowy folklor,
• Umie zatańczyć proste układy taneczne,
• Aktywnie uczestniczy w zabawie
• Zna barwy narodowe.
• Wie jak nazywa się stolica Polski
• Rozumie pojęcia: Polak, Polska, język polski.
• Potrafi wskazać na mapie Warszawę.
• Zachowuje się właściwie w trakcie słuchania hymnu.
• Rozpoznaje różne regiony Polski
• Posiada określony zasób słownictwa związany z regionem krakowskim,
górskim, śląskim i pomorskim.
• Potrafi odczytać z mapy: Tatry, Kraków, Bałtyk.
• Potrafią wybrać wyrazy dotyczące danego regionu
• Dziecko zdobędzie wybrane wiadomości na temat Filandii,
• Pozna tradycje mikołajkowe w Polsce i wybranych krajach Europy,
• Poznaje tradycje związane ze świętami,
• Aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do świąt
• Wypowiada się na temat zwyczajów świątecznych w swoich rodzinach.
• Poznanie Niemiec –kraju skąd przywędrował do nas zwyczaj strojenja choinki,
• Dziecko zdobędzie wybrane wiadomości na temat Niemiec.
• Pozna genezę kartki świątecznej,
• Wskazuje na mapie politycznej Wielką Brytanię,
• Zaśpiewa kolędę po angielsku.
• Zna twórczość Andersena i posiada podstawowe informacje o jego ojczyźnie
• Umie wypowiedzieć się plastycznie.
• Umie wskazać kraj naszych sąsiadów- Niemcy.
• Zna stolicę.
• Posiada podstawowe informacje na temat braci Grimm
• Umie wymienić tytuły najpopularniejszych baśni
• Zna twórczość Jana Brzechwy
• Aktywnie uczestniczy w odgrywaniu ról
• Zna baśnie i bajki
• Zdobędzie wybrane wiadomości na temat Włoch, Francji, Grecji.
• Rozpoznaje symbole narodowe wybranych krajów.
• Czyta globalnie napisy.
• Potrafi wziąć udział w zabawach grupowych zgodnie z podanymi zasadami.
• Efektywnie współdziałać w zespole.
• Wskazać składniki do przygotowania pizzy, sałatki greckiej.
• Wykazuje się twórczymi pomysłami w trakcie zabaw.
• Zapozna się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi Unii Europejskiej,
• Wie, co to jest UE;
• Zna symbole i walutę,
• Zapozna się z trzema podstawowymi instytucjami Unii
• Wie że Polska leży w Europie
• Umie wypowiedzieć się plastycznie na dany temat.
• Zna rozwiązanie zagadek.
• Zaśpiewa piosenkę
• Ułoży z odwróconych postaci flagę unii.
• Potrafi określić nastrój muzyki.
• Odtwarza ruchem nastrój słuchanej muzyki
• Interpretuje ruchem muzykę.
• Umie zatańczyć proste układy.
• Aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu zadań,
• Wykaże się wiadomościami o krajach Unii Europejskiej.
• Potrafi zaprezentować rodzicom własne umiejętności.
• Rozumie podstawowe słowo mama w kilku językach.
• Aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu zadań,
• Wykaże się wiadomościami o krajach Unii Europejskiej.
• Potrafi zaprezentować rodzicom własne umiejętności.
• Rozumie podstawowe słowo mama w kilku językach
• Akceptuje odmienność dzieci innych krajów
• Wie co to jest przyjaźń jaka jest ważna
• Poznaje takie wartości jak lojalność, tolerancja
BIBLIOGRAFIA
1. Bajki europejskie: wyd. Wokół nas. Gliwice.
2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Dobosz K., Zielińska E.: Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier. Warszawa 1996.
3. Integracja europejska: (pod red.) Jerzego Wosia.
4. Krzyżewska J.: Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Cz. I., Suwałki 2000.
5. Krzyżewska J.: Aktywizujące metody i techniki w edukacji. Cz. II., Suwałki 2000.
6. Łojewska Brygida: W świecie przedszkolaka.
7. Podstawa programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych. Dziennik Ustaw Nr 2/2000, załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 1999r. poz. 18.
8. Ruchniewicz K.: Edukacja Europejska. Europa daleka czy bliska?.
9. Szal H. (red.): Księga Bożego Narodzenia. Koncepcja Emilie Beamont. Lublin1997.
10. Szal H. (red.): Księga wsi. Koncepcja Emilie Beamont. Lublin 1997.
11. Szal H. (red.): Księga zwierząt. Koncepcja Emilie Beamont. Lublin 1996.
12. Szal H.(red.): Księga Ziemi. Koncepcja Emilie Beamont. Lublin 1997.
Wyświetleń: 7468


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.