Katalog

Grażyna Gocała, 2010-04-15
Wincentów

Awans zawodowy, Prezentacje

Autoprezentacja - przed komisją egzaminacyjną na nauczyciela mianowanego)

- n +

Autoprezentacja
Nazywam się Grażyna Gocała, jestem nauczycielem matematyki i informatyki
w Gimnazjum od 5lat. Jestem absolwentką Politechniki Warszawskiej, na której ukończyłam kierunek Technologia Chemiczna oraz Podyplomowe Studia Pedagogiczne.
Rozpoczynając w 2001 roku pracę w szkole, podjęłam również studia podyplomowe
w zakresie matematyki.. Były one uzupełnieniem mojej wiedzy, uzyskanej na studiach technicznych, o praktyczne zastosowanie matematyki, jak również poznaniem metodyki
i dydaktyki nauczania tego przedmiotu. Było to dla mnie bardzo ważne, gdyż studia techniczne nie przygotowały mnie pod tym kątem.
Moja praca wymagała ode mnie również dobrej znajomości obsługi komputera
i programów komputerowych, gdyż do uzupełnienia etatu dostałam również kilka godzin informatyki. Zachęciło mnie to do pogłębienia wiedzy w tym zakresie, dlatego też w 2003r rozpoczęłam studia podyplomowe w zakresie informatyki i technologii informacyjnej
w WSPW w Płocku, które ukończyłam z wynikiem b. dobrym. Cieszę się, że podjęłam
te studia, pozwoliły mi one na bliższe zapoznanie się z tą dynamicznie rozwijającą
się dziedziną wiedzy jaką jest informatyka.
Umiejętności jakie tam zdobyłam, wykorzystuję wielokrotnie w doskonaleniu swojego warsztatu pracy: nauczyciela matematyki, informatyki i wychowawcy klasowego, do przeprowadzania analiz egzaminów, podsumowań wyników klasyfikacji czy porównań wyników testów.
Przygotowując swój plan rozwoju, starałam się aby był realizowany w sposób
aktywny i dynamiczny. Jestem z reguły osobą b. elastyczną, dlatego też ulegał on pewnym zmianom w trakcie jego realizacji.
Wykonane przeze mnie zadania w czasie trwania stażu przedstawię w odniesieniu
do wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego tzn.
wg rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2004.

§7 ust.2.pkt.1
"Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach"
• Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszej organizacji pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu mgr Agnieszką Żuchowską Jasno określone zasady współpracy nakreślone zostały we wspólnym kontrakcie, uwzględniały cele i zadania nauczyciela opiekuna i stażysty.
• Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była obserwacja lekcji opiekuna stażu oraz prowadzenie własnych zajęć pod jego czujnym okiem. Moje zajęcia były również wielokrotnie hospitowane przez panią dyrektor oraz szeroko omawiane. Wszystkie przeze mnie prowadzone zajęcia były prowadzone w oparciu o scenariusze bądź konspekty lekcji, co znacznie ułatwiło określanie moich mocnych i słabych stron
oraz wyciąganie wniosków na przyszłość. Każde z tych zajęć omawiane były szczegółowo
pod względem stopnia realizacji celów operacyjnych, metod pracy, form aktywizujących,
doboru środków dydaktycznych i atmosfery podczas lekcji. Nabyłam umiejętność refleksji
nad własną pracą i sama potrafiłam wskazać własne błędy lub niedociągnięcia.
• Prowadziłam również lekcje otwarte dla innych i studentów. Ich cenne wskazówki pozwoliły mi na lepszą organizację lekcji, realizację jasno określonych celów i utrzymanie dyscypliny w trakcie zajęć.
• Brałam również udział w lekcjach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli. Posłużyło mi to do porównania sposobu prowadzenia własnych zajęć i zaczerpnięcia ciekawych pomysłów do realizacji na własnych lekcjach.
• Od początku swojej pracy zawodowej starałam się na bieżąco analizować, a przede wszystkim doskonalić swój warsztat pracy. Przez cały okres stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe aktywnie uczestnicząc w szkoleniach zewnętrznych
i wewnętrznych, czyli różnego rodzaju kursach i warsztatach. Wybór formy doskonalenia podyktowany był potrzebą efektywnej i skutecznej realizacji założeń programowych, przydatnością danej umiejętności w praktyce czy też poznaniem nowych rozwiązań metodycznych. W swojej pracy staram się nieustannie doskonalić efektywne nauczanie, dążyć do autonomizacji ucznia, jak też interesująco prowadzić zajęcia. Wiele nowych wskazówek i rozwiązań metodycznych dostarczyły mi takie kursy jak:
Geometria kartki papieru,
Algorytmy nie tylko na lekcjach matematyki
czy Zastosowanie komputerów w edukacji.
Szczególnie istotne były dla mnie kursy : „Dziecko upośledzone w szkole ogólnodostępnej” jak również „Zrozumieć nastolatka – problemy wychowawcze okresu dorastania”, zawierały zagadnienia z którymi jako młody nauczyciel się już spotkałam, i nie zawsze było jasne jak postąpić w danej sytuacji, co powiedzieć, jak radzić sobie z pewnymi zachowaniami uczniów. Te kursy pozwoliły mi w myśl J. Korczaka „lepiej zrozumieć dziecko jeśli się myśli jak dziecko, ale przede wszystkim zna się dziecko”. Nie sposób przytaczać tu wszystkich form mojego doskonalenia. Wykaz zamieściłam w swoim sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Opracowałam rozkłady materiałów zawierające minimum programowe dla wszystkich poziomów nauczania z uwzględnieniem różnej ilości godzin w poszczególnych oddziałach klasowych, kryteria oceniania zarówno z matematyki jak i informatyki
• Stale współpracowałam z nauczycielami matematyki na zasadzie wspólnej wymiany doświadczeń. Wspólnie wybraliśmy podręcznik do nauki matematyki i informatyki, opracowaliśmy Przedmiotowy System Oceniania, który ma na celu przyzwyczajanie i oswajanie uczniów od początku z nowymi wymogami stawianymi im w zreformowanej szkole. Taka ocena ma na celu traktować ucznia podmiotowo, dawać jemu i mi informację zwrotną i mobilizować do dalszej pracy. Wraz z innymi nauczycielami na bieżąco rozwiązujemy problemy i wyciągamy wnioski na przyszłość.
• Dbałam o wystrój sali lekcyjnej powierzonej mi w opiekę przygotowując wraz z uczniami gazetki, pomoce dydaktyczne, prezentując prace projektowe w formie plakatu i innej.
§7 ust. 2 pkt.2
"Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych"
• Co roku biorę z klasą czynny udział w akcji „Sprzątanie Świata”, chcę uwrażliwić moich uczniów na dbałość o środowisko naturalne, zachęcam do segregacji odpadów, ochrony wód i energii. Przeprowadzałam również lekcje wychowawcze z uwzględnieniem takiej tematyki.
• Ważnym dla mnie osiągnięciem było mianowanie mnie szkolnym koordynatorem ogólnopolskiego programu oświatowego „Szkoła z klasą”. Byłam również szefem zespołu odpowiedzialnego za realizację jednego z sześciu zadań. To na moich barkach spoczywało wprowadzanie wszystkich informacji z realizacji zadań do Internetu. Jako koordynator brałam udział w „Forach szkół z klasą”, gdzie prezentowałam dorobek szkoły i zaangażowanie w akcję. Fragmenty mojego wystąpienia znalazły się również w „Gazecie wyborczej”, a hasło „Jesteśmy dobrzy a chcemy być jeszcze lepsi” było mottem przewodnim całego przedsięwzięcia. Możemy się dziś szczycić tytułem „Szkoły z klasą”
• Brałam również aktywny udział podczas dyżurów na dyskotekach szkolnych. Dzięki nim udało się zebrać pieniądze na zakup gier do świetlicy jak również został w części sfinansowany wyjazd młodzieży na spotkania europejskie do W-wy.
• Ważnym aspektem opiekuńczym jest udział w wycieczkach szkolnych. Poznajemy uczniów z innej strony, stają się bardziej otwarci i skorzy do rozmowy. Sprzyja to także zespoleniu klasy. Wycieczki pozwalają na bliższy kontakt z naturą i wymagają od uczniów większej odpowiedzialności za siebie i innych. Służyły temu ogniska integracyjne, rajdy rowerowe, jak również wyjazdy z młodzieżą do kina, teatru , Muzeum Mazowieckiego i Diecezjalnego, również do Obserwatorium Geograficznego w Murzynowie.
• Zawsze chętnie włączałam się w przygotowywanie i organizację Regionalnego konkursu Plastycznego „Cztery pory roku”
• Przygotowywałam uczniów i przeprowadzałam konkursy matematyczne na szczeblu szkolnym. Zachęcałam również moich uczniów do brania udziału również w poza szkolnych konkursach matematycznych i informatycznych min. „Małachowiak”, „Jagiellończyk”, „Zostań orłem”, „Logia 06”. Mam na tym polu pewne sukcesy. Jeden z moich uczniów uzyskał 12 miejsce w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez CES na ponad 2000 osób. Już dwukrotnie moi uczniowie zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu „Małachowiak” w tym roku była to nawet uczennica drugiej klasy. Jeden z uczniów zakwalifikował się również do Ii etapu konkursu informatycznego „logia 06”
• Organizujemy również z koleżanką wyjazdy na „spotkania Europejskie” i „Paradę Schumana” w W-wie. Jest to dla nich ogromna frajda, ale również niezapomniane przeżycie, gdyż mają możliwość zobaczyć na własne oczy ważne osobistości z życia politycznego np. Danutę Hübner, T. Mazowieckiego, Hanna Gronkiewicz Waltz, Marcinkiewicza, prezenterki K. Dowbor, Jolantę Fajkowska itp.
• Zachęcam również uczniów do udziału w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej. Wykonują również prezentacje komputerowe i makiety przestrzenne , wymagane na konkursie
• Czynnie włączam się w akcje szkolne propagujące walkę z nałogami. Przygotowałam wspólnie z wychowankami apele poświęcone walce z AIDS, Międzynarodowemu Dniu bez papierosa, jak również akademię z okazji uroczystości Konstytucji 3 Maja
• Wychowanie to także wpajanie uczniom roli kultywowania tradycji, dlatego też biorę czynny udziału w imprezach kulturalnych wpisanych w plan wychowawczy szkoły: ślubowanie klas pierwszych, dzień Europejczyka, Obchody pierwszego dnia wiosny Dzień ziemi. Na lekcjach wychowawczych nie brakuje miejsca na zajęcia poświęcone sylwetce patrona czy uroczystości szkolne tj. dzień chłopaka, dzień kobiet, mikołajki te klasowe imprezy bardzo zbliżają młodzież zawierają się przyjaźnie
• Bardzo ważnym punktem w czasie trwania stażu było opracowanie programu i przeprowadzenie 60godzinnego cyklu zajęć „podstawowy kurs obsługi komputera z elementami Internetu” w ramach działalnosci związanych z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi i obszarów gmin wiejskich. Program realizowany był przy pomocy finansowej Ar i MR. Dzięki temu działaniu szkoła wzbogaciła się o sprzęt komputerowy o wartości 14 tyś.
• Również w tym roku szkolnym prowadziłam zajęcia pt „Dobry start” w ramach ogólnopolskiego projektu „Szkoła marzeń”, skierowane do uczniów klas III przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego. Miały one na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół wiejskich czyli lepsze przygotowanie uczniów do rozwiązania testu gimnazjalnego z części matematyczno – przyrodniczej.
• Byłam również członkiem komisji egzaminacyjnej na teście kompetencji po klasie szóstej w szkole podstawowej, oraz dwukrotnie w latach 2004 i 2006 nadzorowałam przebieg pracy komisji egzaminacyjnej z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.
• W okresie stażu byłam dwukrotnie wychowawcą i myślę, że miałam i mam nadal dobry kontakt z moimi podopiecznymi. Darzyli mnie zaufaniem i zwracali się do mnie ze swoimi problemami, nawet osobistymi. Żywo interesuję się ich sprawami, zwracając jednak uwagę na to by nie przekroczyć cienkiej granicy między zainteresowaniem a wścibstwem.
• W przypadku konfliktów wynikających z niewłaściwego zachowania, niskiej frekwencji lub ocen zawsze starałam się nawiązać bezpośredni kontakt w pierwszej kolejności z samym uczniem, a jeśli to nie przynosiło efektów prosiłam o rozmowę rodziców
i pedagoga szkolnego.
• Zgodnie z tym wymaganiem podjęłam współpracę z pedagogiem szkolnym, innymi wychowawcami klas oraz samymi rodzicami. Poprzez przeprowadzenie ankiet poznawczych uzyskałam podstawowe informacje dotyczące moich uczniów, a pochodziły one od nich samych i ich rodziców. Było to oczywiście wstępem do ich poznania,
ale pozwoliło w początkowym okresie zaznajomić się z ich sytuacją rodzinną, problemami w nauce i ewentualnymi problemami wychowawczymi.
• Na zebraniach klasowych z rodzicami często przeprowadzałam z rodzicami pogadanki
i dyskusje na tematy dla nich bardzo ważne. Przed feriami i wakacjami przestrzegałam
o bezpieczeństwie w czasie odpoczynku. Po ukończonym kursie „Zrozumieć nastolatka - problemu okresu dojrzewania” przeprowadziłam pogadankę na temat przezwyciężania agresji i pozytywnym rozwiązywaniu konfliktów. Jak radzić sobie ze stresem i jak pomóc go przezwyciężyć. Rozmawialiśmy o trudnościach w uczeniu się i o problemach klasowych. Te rozmowy były dla nich i dla mnie b. ważne, gdyż mi dawały lepszy obraz moich uczniów im pozwalały się otworzyć i mówić o problemach, wspólnie radziliśmy jak sobie
z tym pomóc.
• Czynnie włączałam się w przeprowadzanie ogólnopolskich akcji profilaktycznych
”Pomóż bym nie brał”, „Zachowaj Trzeźwy umysł”, „Dziecko w sieci”. Dzięki takim akcjom, wychodziłam naprzeciw problemom z jakimi może i spotyka się dzisiejsza młodzież. Mogłam ich przestrzec przed konsekwencjami wynikającymi z niewłaściwego zażywania wolności.
• W swojej pracy mam styczność z uczniami obarczonymi dysleksją, z zaburzeniami umysłowymi, którzy wymagali poświęcenia większej ilości czasu i cierpliwości.
Dużo doświadczenia na tym polu dostarczył mi kurs „Dziecko upośledzone w szkole ogólnodostępnej”.Wielu jest również uczniów zdolniejszych i samodzielnych, którym przygotowywałam dodatkowe materiały i ćwiczenia rozbudzając ich zainteresowanie matematyką. Każdy ich sukces, mały czy duży, jest moim sukcesem i cieszę się z niego tak samo jak oni sami.


§7 ust. 2 pkt.3
" Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej"
• Technologia komputerowa odgrywa w moje pracy bardzo dużą rolę od samego początku. Stosowałam ja zawsze zgodnie z moimi potrzebami. Komputer stał się nieodzownym narzędziem pozwalającym zwiększyć efektywność i skrócił czas wykonywania rutynowych czynności, przez co ułatwił moją pracę. Korzystałam z edytora tekstów przy przygotowaniu kartkówek, sprawdzianów, testów i materiałów dydaktycznych, jak również bieżącej dokumentacji wymaganej przez dyrekcję. Pracę na komputerze bardzo skutecznie wykorzystałam podczas prowadzenia dokumentacji związanej z procedura awansu zawodowego. Biegle obsługuję programy Word, Excel, Outlook Express, Internet Explorer, Power Point, Front Page inne . Systematycznie doskonaliłam swoje umiejętności obsługi komputera i praktyki na własnym sprzęcie.
• Na zakończenie studiów podyplomowych z informatyki pisałam pracę dyplomową „Zastosownie programów komputerowych na lekcjach matematyki”. Oto przykładowy konspekt z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.
• Podręcznik, który wraz z innymi matematyczkami wybrałyśmy do pracy proponuje swoją stronę z interaktywnymi ćwiczeniami sprawdzającymi na bieżąco wiedzę, umiejętności i stopień opanowania materiału. Polecam tę stronę uczniom do pracy w domu.
• Przygotowuję wiele pomocy dydaktycznych w formie prezentacji na komputerze
• Również moi uczniowie wykonują jako prace projektowe i konkursowe prezentacje i pomoce dydaktyczne na komputerze.
• Doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez lekturę artykułów zamieszczanych w Internecie. Korzystam ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (www.menis.gov.pl)
• Jestem aktywnym członkiem www.literka.pl, biorę czynny udział w forach dyskusyjnych z innymi nauczycielami, szukam tam porady w nurtujących mnie sprawach. Na bieżąco korzystam z różnych sewisów internetowych, aby stale poszerzać swoją wiedzę.
• W mojej pracy dydaktycznej korzystam z różnych stron i linków, gdzie zazwyczaj znajduję materiały szkoleniowe i dydaktyczne, które wykorzystuję do pracy na lekcjach, a także odnajduję informacje o różnych formach doskonalenia zawodowego
§7 ust.2 pkt.4
"Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich …"
• Brałam udział w licznych seminariach naukowych i metodycznych, gdzie mogłam wymienić się spostrzeżeniami i nabyć doświadczenia, które wykorzystuję w swojej pracy. (Wymieniam i krótko mówię o zastosowaniu)
• Podczas mojego stażu starałam się stosować i poszerzać wiedze również na tym polu. Studiowałam literaturę fachową z zakresu pedagogiki i psychologii. Opracowałam przydatne notatki z przeczytanych lektur w celu dzielenia się przydatnymi wiadomościami z innymi nauczycielami. Zdobyte wiadomości wykorzystuję w pracy wychowawczej i dydaktycznej
• Na bieżące śledzę artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Matematyka w szkole” i biuletynie „Pomagamy uczyć”", które dostarczają mi informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu dydaktyki, metodyki nauczania. Przedstawiają najnowsze i najskuteczniejsze metody i techniki nauczania, inspirują mnie do efektywnej pracy, informują o nowościach wydawniczych, pracach MENu i instytutów naukowych związanych z oświatą.
• Zainteresował mnie poradnik dla nauczycieli pt. "Klucz do efektywności nauczania" Hanny Hamer, który okazał się bezcenną wskazówką w kontaktach z uczniami i oraz wspierania ich w procesie uczenia. Znalazłam tam też wiele pomysłów ćwiczeń psychologicznych, które można zastosować na godzinie wychowawczej.
• Kolejną publikacja z którą się zapoznałam to: "Jak zapewnić ład i dyscyplinę w klasie" Johna Robertsona w której znalazłam praktyczne rady jak kształtować swoje stosunki z uczniami i skutecznie się z nimi komunikować. Dowiedziałam się z niej jak wiele zależy od komunikacji, również niewerbalnej!
§ 7 ust.2 pkt.5
"Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty"
• Zapoznałam się z zasadami funkcjonowania oraz organizacją zadań szkół poprzez analizę:
o Statutów obu szkół, a w tym:
o Programów Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
o Programów wychowawczych obu szkół
o Regulaminów nauczyciela dyżurującego
o Podstawy programowej
• Analiza planu wychowawczego szkoły pozwoliła mi na ułożenie programu wychowawczego dla klasy II i III , obecnie dla klasy pierwszej, której jestem wychowawcą
• W czasie trwania mojego stażu aktualizowałam wiedzę prawną, na bieżąco zaznajamiając się ze zmianami dotyczącymi systemu oświaty, gromadząc akty prawne i kształcąc umiejętność posługiwania się nimi. Śledziłam wdrażanie reformy oświaty i kolejno zapoznawałam się
z nowymi regulacjami.
• Aktywnie uczestniczę w posiedzeniach rady pedagogicznej. Wspólnie aktualizowaliśmy WSO, program wychowawczy szkoły, szkolny program profilaktyki Prowadziłam również WDN rady pedagogicznej „Analiza egzaminu gimnazjalnego
• Jako nauczyciel muszę wykazywać się znajomością zasad BHP i ppoż. Wspólnie z koleżanką opracowałyśmy regulamin pracowni informatycznej i matematycznej.
• Poznałam procedurę awansu zawodowego: Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela. W czasie odbywania stażu zapoznałam się
z następującymi aktami prawnymi:
• Przeanalizowałam Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r po zmianach
z 6 stycznia 2005r,
• Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r, rozporządzeniem MENiS
z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli
• Przeczytałam rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999r. W sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych

W czasie trwania stażu podjęłam się również wielu przedsięwzięć nie uwzględnionych w planie rozwoju.
Opiekowałam się studentem trzeciego roku matematyki, który we wrześniu 2005 roku odbywał miesięczne praktyki i w lutym 2006 r również był na dwutygodniowych praktykach, dostarczając mu cennych uwag.
Prowadziłam również WDN na temat: „Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego”.
Dla oceny swojej pracy przeprowadziłam anonimową ankietę wsród uczniów. Ich ocena była dla mnie nagrodą, gdyż lubią ze mną współpracować, jestem w ich oczach szczera i otwarta
Staram się współpracować z GOPsem o przyznanie darmowych obiadów dla ubogich dzieci z mojej klasy
Za swoją pracę dydaktyczną, wychowawczą jak również za pracę na rzecz środowiska lokalnego otrzymałam w roku 2003 i 2004 nagrodę dyrektora szkoły z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.
Pomagam przy przebiegu i organizacji Biegów Przełajowych
Pomagałam przy sprawdzaniu testów na kartę motorowerową
Ukończyłam kurs edukacji ekologicznej opartej na społecznościach polsko – amerykańskiego programu „Krąg”. Przedsięwzięciem kontynuującym tematykę ekologiczną było uzyskanie dyplomu Uniwersytetu Bałtyckiego, praca na temat oczyszczanie wód Bałtyku.

Kończąc staż na nauczyciela mianowanego podjęłam próbę ewaluacji własnych działań, oceniając je pod kątem skuteczności i przydatności. Jestem zadowolona z dotychczasowego przebiegu mojej pracy zawodowej, zdając sobie jednocześnie sprawę z faktu, iż wiele jeszcze przede mną!O ile pod względem dydaktycznym nie mam sobie wiele do zarzucenia i z zadowoleniem obserwuję efekty swojej pracy, których dowodem są niewątpliwe postępy moich uczniów – o tyle sfera wychowawcza jest dla mnie ciągle niewiadomą. Nie napotykałam wprawdzie do tej pory na wyjątkowo trudne i stresujące sytuacje o jakich się słyszy i czyta, ale przyznaję, że w tej sferze kieruję się głównie intuicją i doświadczeniem życiowym, a nie wyuczoną wiedzą. Dlatego jestem przekonana, że powinnam rozszerzyć moją wiedzę teoretyczną na tym polu, korzystając z licznych publikacji oraz zasięgając rady bardziej doświadczonych pedagogów.
W dalszym ciągu pragnę wykorzystywać w swojej pracy technologię informatyczną
i komunikacyjną, widząc jakie zainteresowanie i ożywienie budzi to wśród młodzieży.
Najbardziej żmudnym zadaniem okazało się studiowanie wszelkich przepisów dotyczących systemu oświaty. Niewątpliwym utrudnieniem były ciągłe zmiany i nowelizacje wprowadzane w trakcie trwania mojego stażu.
Na pewno jednym z celów, które sobie wyznaczyłam jest ukończenie kursu na egzaminatora gimnazjalnego.
Drugim ważnym punktem będzie zaangażowanie się we współpracę z innymi gimnazjami, która zaowocuje nowymi doświadczeniami i cennymi spostrzeżeniami. Chciałbym przeprowadzić kurs komputerowy dla nauczycieli i włączyć do kalendarza szkolnego dzień poświęcony matematyce i logicznemu myśleniu.

Podczas stażu dokonały się również pozytywne zmiany w mojej osobowości, jestem bardziej systematyczna i zorganizowana, nauczyłam się wytrwałości w dążeniu do celu
i wiary we własne siły.
Wyświetleń: 54141


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.