Katalog

Krystyna Michalak, 2010-04-29
Raszków

Zajęcia artystyczne, Plany pracy

Program kółka plastycznego ,,Młody Plastyk"

- n +
Program pracy
kółka plastycznego
„Młody Plastyk”


Opracowała

Krystyna Michalak

Spis treści:


1. Wstęp
2. Cele edukacyjne
3. Treści kształcenia oraz cele operacyjne
4. Metody pracy
5. Formy realizacji
6. Techniki plastyczne
7. Materiały i środki dydaktyczne
8. Pomiar osiągnięć
9. Tematyka zajęć
10. Ewaluacja programu
11. Ankieta ucznia
12. Ankieta rodzica
13. Uwagi końcowe
14. Bibliografia


1. Wstęp:

Pierwszym obrazem była sylwetka cienia ludzkiego
rzucona przez słońce na ścianę…
Nie zawadzi zatrzymać się czasem,
aby obserwować plamy na murach, albo popiół z ogniska, albo błoto,
albo inne podobne rzeczy. Jeśli będziesz w nie patrzył,
znajdziesz tam czarujące pomysły pobudzające umysł do nowych inwencji.
Leonardo da Vinci

Plastyka w wychowaniu dzieci odgrywa ogromną rolę. Umożliwia im ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Jest dla nich twórczą, dynamiczną aktywnością. Kontakt ze sztuką - zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy - rozwija u dzieci ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu; wyrabia też poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość, pomaga również dzieciom w odkrywaniu swojego „ja”. Wszystko, co jest dla dzieci nowe i ciekawe, oddziałuje na ich zmysły, kształtuje percepcję i wyobraźnię, wywołuje także przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia, które mają wpływ na cały organizm dziecka.
Dzieciom podoba się to, co przynosi im radość, wywołuje miłe wrażenia lub doznania zmysłowe, które pobudzają je emocjonalnie i wiążą uczuciowo z otoczeniem. To z kolei skłania je do podejmowania własnych prób i działań w otaczającej rzeczywistości, do wyrażania siebie - do ekspresji artystycznej. Dlatego tak ważną sprawą jest zapewnienie dzieciom stałego dostępu do sztuki oraz możliwości jak najczęstszego wypowiadania się poprzez twórczość.
Rolą nauczyciela jest pomoc w odkrywaniu otaczającej ich rzeczywistości i w tworzeniu obrazów wizualnych tego świata.

Chcąc zapewnić swoim wychowankom jak najlepsze warunki do rozwoju ich przyszłej aktywności twórczej opracowałam program zajęć plastycznych, który w połączeniu z codziennymi zajęciami pozwoli na utrwalenie przybliżanych treści, umożliwi poszerzenie doświadczeń związanych z nowymi technikami plastycznymi, rozwinie umiejętności współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem oraz wzmocni, a w niektórych wypadkach rozbudzi wiarę w siebie i własne możliwości.
Starając się, by działalność kółka była efektywna i mobilizująca do dalszego działania należy kierować się następującymi zasadami:
Rytmiczności
Unikania monotonności poprzez wprowadzenie nowych, ciekawych, oryginalnych zadań i technik plastycznych,
Racjonalnego planowania tak, by nie przemęczyć dzieci podczas zajęć i zapewnić im swobodę wypowiedzi, przemyślenia i przeżycia istoty zadania plastycznego,
Odpowiedniego klimatu sprzyjającego pracy twórczej, w szczególności zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa, akceptacji i uznania, organizowania zajęć w budynku szkoły oraz w plenerze, wykorzystując walory krajobrazowe otoczenia w każdej porze roku, otwartych drzwi dla każdego, tak by członkowie koła mogli zapraszać na zajęcia swoje koleżanki, kolegów oraz rodzeństwo.
2. Cele edukacyjne:

1. Cele ogólne:
• Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych
zdolności twórczych,
• Pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się
uzyskanym efektem.
2. Cele szczegółowe:
• Rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia.
• Rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś
nowego, oryginalnego.
• Rozwijanie możliwości innowacyjnych poprzez wynajdywanie różnych rozwiązań
dotyczących tego samego tematu.
• Zapoznanie z różnymi technikami i obserwowanie uzyskanych efektów.
• Posługiwanie się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu.
• Zapoznanie z kształtem, kolorem i bryłą poprzez twórcze zabawy.
• Rozwijanie wyobraźni pobudzonej pozytywnymi emocjami.
• Promowanie prac i ich autorów poprzez uczestnictwo w konkursach plastycznych.


3. Treści kształcenia oraz cele operacyjne:


Treści kształcenia Cele operacyjne
1. Przedstawianie zjawisk, wydarzeń
realnych i fantastycznych z uwzględnieniem
postaci ludzi i zwierząt.
2. Przedstawianie scen inspirowanych przez
przeżycia, pory roku, teksty literackie za
pomocą określonych środków wyrazu z
zachowaniem kształtu, wielkości, proporcji,
barwy. Uczeń przedstawia zjawiska i wydarzenia
realne i fantastyczne z uwzględnieniem
postaci ludzi i zwierząt.
Uczeń przedstawia sceny inspirowane przez
przeżycia pory roku, teksty literackie za
pomocą określonych środków wyrazu z
zachowaniem kształtu, wielkości, proporcji,
barwy.
1. Działalność plastyczna.


2. Wiadomości z zakresu sztuk plastycznych.

Treści kształcenia Cele operacyjne
1. Rozróżnianie i nazywanie dziedzin sztuk
plastycznych, takich jak: malarstwo,
rzeźbiarstwo, architektura.
2. Określanie czynności i wymienianie
narzędzi związanych z omawianymi
dziedzinami sztuki. Uczeń rozróżnia i nazywa dziedziny sztuk
plastycznych, takie jak: malarstwo,
rzeźbiarstwo, architektura..
Uczeń określa czynności i wymienia
narzędzia związane z omawianymi
dziedzinami sztuki.3. Obserwacja i doświadczanie.

Treści kształcenia Cele operacyjne

1. Wyróżnianie i nazywanie takich cech
przedmiotów, jak: kształt, wielkość,
proporcja, położenie, barwa.
2. Określenie charakterystycznych i
indywidualnych cech ludzi w zależności od
wieku, płci oraz zwierząt w zależności od
budowy, ubarwienia, sposobu poruszania się. Uczeń wyróżnia i nazywa takie cechy
przedmiotów jak: kształt, wielkość,
proporcja, położenie, barwa.
Uczeń potrafi określić charakterystyczne i
indywidualne cechy ludzi w zależności od
wieku, płci oraz zwierząt w zależności od
budowy, ubarwienia, sposobu poruszania się.
3. Wprowadzenie nowych technik
plastycznych, poszukiwanie bogatszych
możliwości wyrazu. Uczeń poznaje nowe techniki plastyczne,
potrafi posługiwać się licznymi środkami
wyrazu.


4. Metody pracy:

Działania praktycznego
Doświadczeń i eksperymentowania (np. Mieszanie barw)
Pokazu i obserwacji
Konkursów
Warsztatów plastycznych
Ekspresyjna
Metody te pozwolą uczniom nabywanie nowych umiejętności i wiadomości, motywując jednocześnie do dalszych działań.


5. Formy realizacji:

Praca indywidualna
Praca w grupach
Praca zespołowa
Dzięki tym formom pracy uczniowie będą doświadczać nowych możliwość tworzywa, wspólnego planowania zadania uwzględniając jednocześnie różne potrzeby i możliwości członków grupy.

6. Techniki plastyczne:Przedstawię tylko te techniki, które wykorzystam w zajęciach kółka plastycznego. Stosowanie różnorodnych technik plastycznych wpływa na wzrost zainteresowania dzieci pracą plastyczną, pobudza do twórczego działania i ekspresji.

1. Rysowanie węglem.
Do rysowania węglem najlepsze są papiery o powierzchniach nieco szorstkich (pakowe, szare lub białe), można też rysować na gazecie. Przy rysowaniu można uzyskać kreski o różnych walorach od jasnej do czarnej. Na początku pracy trzeba rysować lekko. Niepotrzebne linie dadzą się łatwo usunąć np. kawałkiem flaneli. Nie pokrywamy całej powierzchni papieru węglem. Czyste plamy są ważnym elementem w kompozycji, dają kontrast. Utrwalamy lakierem do włosów, mlekiem lub fiksatywą sporządzoną z ubitego kurzego białka rozcieńczonego wodą.

2. Rysowanie święcą.
Do rysowania świecą najlepiej nadają się świece kolorowe. Są lepsze bo rysunek jest bardziej widoczny na białym papierze. Całość malujemy farbą akwarelową dobrze rozpuszczoną w wodzie. Najlepiej nadają sie do tego farby ciemne.

3. Malowanie na sucho kredkami świecowymi.
Można malować nawet połamanymi kredkami. Uzyskujemy w ten sposób duże płaszczyzny, szerokie linie i plamy układając kredkę w różny sposób. Można też różnicować barwy przez nakładanie jednej warstwy kredki na drugą – otrzymamy kolory pochodne. Prace wykonane tą techniką można dodatkowo pomalować terpentyną – uzyska się ciekawy efekt rozmytych kolorów (powinna zrobić to nauczycielka bez obecności dzieci). Dzieci oglądają końcowy efekt.

4. Malowanie akwarelą.
Farby można mieszać. Akwarelą trzeba malować szybko, lekko, pędzel musi być obficie namaczany w farbie z wodą. Nazwa techniki (aqua po łacinie znaczy woda) wskazuje, że woda jest jednym z głównych jej składników. Charakterystyczne dla farby akwarelowej są białe prześwity, dlatego nie należy nią pokrywać całego arkusza papieru. Jest to trudna technika, ale można ją już stosować w przedszkolu. Świetnie nadaje się do zabaw kolorami, ćwiczeń w poznawaniu barw pochodnych (np. w zabawie w malowanie tęczy), do łączenia z innymi technikami np. z rysowaniem świecą, jako tło do prac plastycznych.

5. Malowanie „mokre w mokrym”.
Arkusz papieru zwilżamy gąbką lub szerokim pędzlem, malujemy na nim kolorowe plamy akwarelą. Plamom nadajemy ogólny kształt tego, co mamy zamiar wyrazić w naszej pracy. Po całkowitym wyschnięciu rysujemy piórkiem i czarnym tuszem (piórko można zrobić z drewna lub użyć dostępnych obecnie w handlu cienkopisów) na każdej z nich zarysy i charakterystyczne wybrane szczegóły.

6. Malowanie farbami kryjącymi.
Do farb kryjących zalicz się: tempery, plakatówki. (kupujemy gotowe w sklepie), farby klejowe można sporządzić samemu. Jako spoiwa używamy kleju ugotowanego z mąki zmieszanej z wodą lub kleju biurowego. Klej mieszamy z kolorowymi farbami (każdy kolor osobno). W przeciwieństwie do akwareli do farb kryjących dodajemy biel. Można ją zrobić ze strąconej zmielonej kredy. Klejówką pokrywa się całą powierzchnię ( bez prześwitów) – stąd ich nazwa. Farby można rozcieńczać wodą. Malujemy za pomocą szczecinowych pędzli płaskich. Małe dzieci mogą malować palcami lub całą ręką.

7. Malowanie gąbką.
Rysujemy wzór i wycinamy go nożyczkami. Szablon nacieramy świecą, aby nie nasiąkał wodą. Wycięty szablon przypinamy spinaczem aby się nie przesuwał. Kawałkiem gąbki namaczanej w farbie lekko uderzamy w papier widoczny w okienkach szablonu. Można użyć jednego koloru lub kilku. Trzeba tylko przygotować kilka kawałków gąbki dla każdego koloru osobno. Za każdym razem szablon czyścimy czystą wilgotną ściereczką aby nie brudził papieru.

8. Malowanie na folii ogrodniczej – zasady jak przy malowaniu na szkle.
Folia jest materiałem bezpiecznym dla małych dzieci a efekt jest podobny. Można malować plakatówką lub farbą klejową.

9. Malowanie na podkładzie z kaszy.
Na papierze rysunkowym malujemy klejem zarysowaną powierzchnię kompozycji, posypujemy kaszą. Po wyschnięciu malujemy plakatówką.

10. Malowanie na podkładzie z trocin – Jak wyżej.

11. Wydzieranka kolorowa.
Formy wydarte z kolorowego papieru mają białe brzegi, nie należy ich zaklejać, są dodatkowym efektem. Będzie ciekawiej jeżeli tło będzie ciemne. Wydzieranka to jedna z najbardziej wartościowych technik do stosowania z małymi dziećmi. Wyrabiają sobie one zręczność palców, łatwo mogą wymieniać kolory i uzyskać szybki efekt swojej pracy.

12. Wydzieranka z gazety.
Można użyć gazet kolorowych z ilustracjami, uzyskać różne walory. Można również zapełnić wydzieranką cały karton (wybieramy karton zadrukowany czcionką). Posłuży jako tło do kolorowej wydzieranki lub wycinanki.

13. Wycinanka z papieru.
Kształty wycina sie nożyczkami. Technikę tę można zastosować w zadaniach o charakterze dekoracyjnym i w komponowaniu zaproszeń.

14. Witraże papierowe.
Polegają na wycięciu pewnych elementów rysunku i podklejeniu tych miejsc kolorową gładką bibułą. Jest to technika trudna. Wymaga dokładności i cierpliwości. Z pomocą nauczycielki na pewno się uda.


15. Wycinanka ze szmatek.
Wycinamy całe kształty lub poszczególne części i naklejamy na karton. Można używać szmatek o różnych barwach, gatunkach i fakturach. Efekt będzie znakomity.

16. Collage – to kompozycja z użyciem różnych materiałów naklejanych na podłoże. Możemy ją łączyć z rysunkiem lub farbą. Materiały do wykorzystania: ścinki tekstylne, włóczka, papier falisty i kolorowy, materiał przyrodniczy, gazety itp.

17. Collage ze strużyn kredek – układanie dowolnej kompozycji ze strużyn, przyklejanie za pomocą kleju wikolu. Dobrze wyglądają motywy roślinne – kwiaty i korony drzew. Łączymy z elementami z papieru kolorowego lub wiórkami drewnianymi albo trocinami.

18. Kompozycje z małych kawałków materiału.
Wycinamy drobne kwadraciki i prostokąty, układamy na przygotowanym zarysie rysunku – jeden kawałek przy drugim.

19. Wyklejanka z kulek bibuły.
Na przygotowanym wzorze naklejamy kulki jedna obok drugiej.

20. Origami (sztuka składania papieru).
Do tej techniki wykorzystujemy koła, trójkąty, kwadraty z kolorowego papieru. Odpowiednio złożone przyklejamy do podłoża.7. Materiały i środki dydaktyczne:


Ważną sprawą w uatrakcyjnieniu zajęć jest częstą zmiana materiałów z której dzieci wykonują prace. Nowe tworzywa i materiały wpływają na twórcza wyobraźnie ucznia, inspirację i zachęcają do prób w trakcie tworzenia.
Zaplanowano wykorzystanie różnorodnego materiału np.
- • Farby plakatowe, akwarelowe
• Farby do malowania na szkle
• Kredki świecowe, pastelowe
• Miękki ołówek
• Tusz czarny i kolorowy
• Plastelina
• Wałek malarski
• Stemple wykonane z ziemniaka, korka, gąbki, zmiętej gazety,
• Papier kolorowy, bibuła gładka
• Liście świeże, ususzone
• Nasiona ziarna
• Kolorowy papier do ksero, karton, arkusze szarego papieru
• Kalka maszynowa techniczna,
• Żelazko
• Pasta do zębów,
• Świeca
• Szkło do malowania
• Suszone kwiaty, gałązki, trawy
• Klej, nożyczki, szczoteczka do zębów, sitko
• Materiały tekstylne o różnej fakturze
• Lakier do włosów
• Mydło, nóż, sznurek lub włóczka w różnym kolorze
• Plastykowe kulki, piłeczki pingpongowe
• Kolorowa kreda

Środki dydaktyczne
• Albumy z reprodukcjami dzieł sztuki – malarstwa, rzeźby
• Albumy o tematyce przyrodniczej i astronomicznej
• Wiersze o tematyce wiosennej
• Film „Tajemniczy ogród”
• Wybrane płyty z płytoteki szkolnej
- Reprodukcje, fotografie, przeźrocza, programy multimedialne, filmy.
- Sprzęt audio- wideo, komputer.
- Plansze poglądowe (koło barw)


8. Ocena osiągnięć uczniów:


Celem oceniania jest poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju, motywowanie go do pracy, dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. W ramach zajęć kółka plastycznego ustnej ocenie opisowej, podlegać będą różne formy aktywności ucznia :
- działalność plastyczna indywidualna- dobór kompozycji i środków wyrazu, kreatywność- sposób przedstawienia tematu oraz oryginalne pomysły, własna interpretacja problemu plastycznego;
- praca w grupie – organizacja pracy, podział zadań, komunikacja, wiedza i umiejętności, prezentacja zadania;
- wypowiedź ustna- zgodność wypowiedzi z tematem, zakres merytoryczny i stosowanie pojęć plastycznych;
W rezultacie tak uzyskana wiedza pozwoli podjąć trafniejsze decyzje o sposobach indywidualnej pracy z uczniem, w celu jak najszybszego jego rozwoju i uzyskania jak najlepszych efektów. Uczeń przez cały rok szkolny zachęcany jest do systematycznej, rzetelnej pracy, w której czynnikiem najbardziej motywującym jest satysfakcja z przezwyciężania trudności i możliwość publicznego prezentowania dorobku swojego i zespołu (wystawy prac członków zespołu, kiermasze prac uczniowskich) Najważniejszej oceny postępów uczniów dokonują rodzice, uczniowie, grono pedagogiczne oraz w przypadku prac konkursowych profesjonalne jury zagwarantowane przez organizatorów konkursów plastycznych rangi szkolnej, międzyszkolnej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej. Członkowie kółka nagradzani są za swoją wytężoną działalność podwyższoną oceną z przedmiotu plastyka. Dodatkowo uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych kółka stwarza możliwość spełnienia kryterium: „aktywnego udziału w życiu szkoły i godnego jej reprezentowania w środowisku lokalnym”, które wg. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania SP 34 w Gdyni wymagane na ocenę klasyfikacyjną celującą z zachowania. Wyznacznik ten w znacznej mierze zachęca uczniów zdolnych do podejmowania wysiłku, a w sytuacjach kiedy uczniowie ci zdobywają znaczące sukcesy w konkursach, oprócz satysfakcji, gratulacji, przyznanych nagród i dyplomów, otrzymują także adnotacje o zajętym w konkursie miejscu na świadectwie szkolnym.


9. Tematyka zajęć:


WRZESIEŃ

1. Sprawdzenie umiejętności dzieci, zainteresowań plastycznych, zachęcanie do udziału w dodatkowych zajęciach plastycznych

PAŹDZIERNIK

1. Zabawy kolorami
a) poznajemy podstawowe kolory
b) klasyfikujemy barwy ciepłe, zimne – uzasadnienie,
zabawy w mieszanie kolorów. Uzyskujemy kolory pochodne.

2. W zamku wróżki kolorów
słuchamy opowiadania nauczycielki o komnatach w zamku wróżki,
rozmawiamy na temat – w której komnacie czułbyś się najlepiej: pomarańczowej, niebieskiej, szarej, czerwonej,
malujemy wybraną komnatę ( wszystko w niej jest w jednym kolorze),
uzyskiwanie różnych odcieni wybranego koloru przez mieszanie barw.


3. Zabawy w ogrodzie – dmuchanie baniek mydlanych
obserwujemy w bańkach różnorodność barw,
słuchamy wiersza H. Łochockiej „Mydlane bańki”
porównujemy banki mydlane do tęczy. Malujemy tęczę farbami.

4. Światła w nocy – malowanie farbami plakatowymi.
Omawiamy cechy charakterystyczne nocy, jej kolorystykę,
zwracamy uwagę na sztuczne światła (lampy uliczne, neony – reklamy, światła w oknach) oraz gwiazdy i księżyc,
omawiamy jakimi kolorami można malować światła (np.: żółte, różowe, jasne niebieskie, jasne zielone, czerwone),
zwracamy uwagę dzieci, że tylko światła są widoczne. Nie widać natomiast wyraźnych kształtów domów, drzew, ludzi,
malujemy światła w nocy na kartonie czarnym lub granatowym.

LISTOPAD

1. Ptasie trele
słuchamy wiersza J. Tuwima „Ptasie radio”,
obrysowujemy szablon drzewa, wycinamy, przyklejamy na kartonie,
rysujemy ołówkiem ptaki wycinamy po konturach, naklejmy na drzewie,

2. „ Jesienny krajobraz” – kompozycje kwiatowe lub fantastyczne ludziki, zwierzęta
przygotowujemy tło – malujemy cały kartonu według własnej inicjatywy,
przyklejmy liście (drzewa).


3.Jarzębinowa wiewiórka
szkicujemy na kartce zarys wiewiórki (może być odrysowany szablon),
wyklejamy wiewiórkę kulkami jarzębiny,
zapełniamy tło listkami, gałązkami, korą, mchem itp.,

4. Odbijanki –Wykonuje kompozycję z zastosowaniem różnego rodzaju liści drzew.
Dzieci pokrywają różnokolorowymi farbami liście, a następnie odbijają te liście na kartony.

GRUDZIEŃ

1. Górnik przy pracy – rysowanie węglem na gazecie czarno-białej
utrwalamy pracę lakierem.

2. Mikołaj niesie prezenty - raca techniką origami
wycinamy koła o różnej wielkości,
poznajemy sposób zaginania oraz przyklejania kół .

3. Kartki świąteczne – collage . Wykorzystanie kolorowych kartonów, elementów ze świątecznego papieru pakowego, sznurków, brokatu.
projektujemy kompozycje i przyklejamy na wybranym formacie złożonego papieru, w środku przyklejamy napisane na kartce życzenia.

4. Ozdoby choinkowe z papieru – gwiazdki, koszyczki itp.


STYCZEŃ

1. Zima w górach – technika batik stearynowy
oglądamy reprodukcję J. Fałata „Zima”
wykonujemy rysunek świecą i malujemy akwarelami.

2. Kwiaty w wazonie – malowanie gąbką
przygotowujemy szablony – rysujemy i wycinamy wzory nożyczkami
smarujemy szablony świecą aby nie nasiąkały wodą,
przypinamy do białego kartonu spinaczem,
kawałki gąbki moczymy w wodzie, potem w farbie i lekko uderzamy w papier widoczny w wyciętyc h okienkach,

3. Różany bukiet z liści klonu- laurk dla babci i dziadka. Pokaz, ćwiczenie manualne, materiały: świeże liście klonu, cienki drucik, krepina, wstążki pasmanteryjne, jarzębina i inne suszone zioła


LUTY

1. Wykonywanie elementów dekoracji na zabawę karnawałową (gwiazdki, serduszka,
cięcie bibuły, składanie pasków papieru w harmonijkę.

2.wykonanie kotylionów na zabawę karnawołą.

3. Karnawałowe maski
obrysowujemy ręce na kolorowym kartonie (to zarys maski),
wycinamy, robimy dziurki na oczy,
ozdabiamy dowolnie: brokatem, konfetti, cekinami, można przykleić piórka),
mocujemy zszywaczem gumkę lub przymocowujemy patyczek, za który będzie można maskę trzymać,

4. Zimowe zabawy – collage, praca zbiorowa na dużym formacie papieru.
Przedstawienie scenki realnej z uwzględnieniem różnych technik i faktury
wykorzystujemy papier kolorowy, watę, płatki kosmetyczne, pastę do zębów, bandaż,
planujemy kto i co będzie wykonywał
przyklejamy poszczególne elementy,

MARZEC

1. Pierwsze kwiaty wiosny – wysypywanka z kaszy manny oraz trocin drewnianych
rysujemy na kartonie zarysy kwiatów (krokusy, przebiśniegi,kaczeńce),
smarujemy płynnym klejem,
posypujemy manną lub trocinami, nadmiar strzepujemy do miski,
całość malujemy farbami.
Przypominamy sobie jak uzyskamy kolor fioletowy krokusa (łączenie ciemnej czerwieni i błękitu).

2. Witraż „Ptaszki za oknem”
zapoznajemy dzieci z postacią S. Wyspiańskiego, twórcą witraży,
na kartce szkicujemy a potem wycinamy prostokąty – okna, oraz ptaszka,
naklejamy na żółtej bibule, przyklejamy ptaszka,
możemy dokleić krople deszczu na szybie.

3.Marzanna-piękna panna-tworzenie kukły z patyka, słomy i przeróżnych materiałów,według pomysłów dzieci.

4. Kopciuszek na balu – wycinanka tekstylna
słuchamy fragmentu bajki opisującego strój balowy kopciuszka,
oglądamy kolekcje sukien w żurnalach mód,
wycinamy z materiału tekstylnego części ubioru,
przyklejamy na kartonie tworząc postać kopciuszka,
zaznaczamy mazakiem części twarzy posta

KWIECIEŃ

1. Kartki wielkanocne
odbijamy przez kalkę elementy świąteczne z czasopisma „Mały artysta” i „Moje hobby”
wycinamy wzory,
układamy i przyklejamy kompozycje na kolorowym kartonie,
przyklejamy życzenia wielkanocne.

2. Koszyczek wielkanocny – plecionka.Wykorzystujemy kolorowe gazety. Kartki zwijamy w ruloniki,tworząc,,wiklinę”.potem wyplatamy koszyczek. Na zakończenie koszyczek pokrywamy białkiem jajka bądż klejem wikolem lub malujemy farbami.

3. Wielkanocna pisanka . materiały: wosk pszczeli, narzędzie do pisania, świeczka, ugotowane jako na twardo, ręcznik papierowy, barwniki do tkanin.


MAJ

1.,,Kwitnący sad”- zapoznanie z techniką „mokre w mokrym”
zwilżamy karton wodą za pomocą gąbki,
malujemy akwarelami za pomocą pędzla sylwetki drzew oraz kwiatów na drzewach(kolory się rozmywają)
obrysowujemy konturem za pomocą piórka.

2. Kubuś Puchatek (dla chłopców) i Barbie(dla dziewczynek)
obrysowujemy kształt Puchatka i Barbie,
wypełnianie wnętrza kulkami z bibuły oraz kawałkami pociętych kawałków materiału( najlepiej polaru (nie strzępi się, jest miły w dotyku, dobrze się przykleja)

3. Kwiaty dla mamy– praca plastyczna z ostrużyn kredek oraz wiórków drewnianych
kwiaty wykonujemy z ostrużyn, wazon z wiórków,
przyklejamy klejem wikolowym, można też pomalować farbami.
Prace dzieci wykorzysujemy na laurki dla mam z okazji ich święta.

4. Naszyjnik dla mamy- Samodzielnie wykonujemy poszczególne elementy naszyjnika i wzbogacamy własnymi pomysłami. Przybory: kolorowe czasopisma, kolorowe paciorki,guziczki itp.

CZRWIEC

4. Wiosenna łąka – praca techniką origami
z papieru wycinamy płatki kwiatów – trójkąty, strzępimy je i zaginamy na pół,
środki kwiatów wykonujemy z kółeczek, z zielonego papieru wycinamy łodyżki
i listki, składamy na pół i jedną stroną przyklejamy,
Wycinamy również koła różnej wielkości, zaginamy i wykonujemy kwiatki,biedronkę, motylki, żabkę i bociana techniką origami.

2. Martwa natura z masy solnej – owoce.Samodzielnie wyrabiamy masę solną, nadajemy kształty owocom (praca przestrzenna). Gdy masa wyschnie, malujemy owoce.

3. Nad morzem – malowanie pastelami.
Oglądanie reprodukcji i widokówek o tematyce mariańskiej. Przesuwamy leżącą na płaszczyźnie kredką w celu uzyskania większych płaszczyzn, szerokich linii i plam,
nakładamy jedną warstwę kredki na drugą, tworzymy kolory pochodne.

4.Moje plany wakacyjne- wykonania pracy plastycznej techniką collage. Wykorzystujemy:ścinki tkanin, taśmy pasmanteryjnej i inne niepotrzebne drobiazgi, które można przyszyć lub przykleić do podłoża, cienka tekturka,

Urządzenie wystawy prac z całego roku w pracowni plastycznej.
Zaproszenie na wystawę rodziców.


10. Ewaluacja programu:


Efektem całorocznej pracy dzieci będzie prezentacja zdobytych umiejętności i wiadomości w różnych formach:
• systematyczne wystawy prac plastycznych
• szkolne, międzyszkolne i gminne konkursy plastyczne
• zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli
• zajęcia pokazowe organizowane z okazji uroczystości szkolnych
Do przeprowadzenia ewaluacji posłużę się:
• opinią uczestników koła w postaci ankiety badającej stopień zadowolenia uczestników i ich rodziców z przeprowadzonych zajęć
• analiza osiągnięć grupy i osiągnięć indywidualnych
• dyskusja z grupą w zajęciach podsumowujących, co się udało, a czego nie udało się zrealizować i dlaczego
• wymiana spostrzeżeń na zespole samokształceniowym nauczycieli nauczania zintegrowanego na temat działalności koła oraz jego wpływu na rozwój wrażliwości i umiejętności plastycznych dzieci
• wspólna z dyrekcją szkoły analiza wpływu zajęć na podniesienie poziomu i jakości kształcenia dzieci w szkole


11. Ankieta ucznia:

Zaznacz jak często podczas zajęć kółka plastycznego
pojawiają się niżej opisane odczucia i zachowania.

1. Uczestniczenie w zajęciach kółka plastycznego sprawia mi przyjemność:
zawsze często czasami rzadko nigdy


2. Rozumiem i chętnie wykonuję ćwiczenia i prace zadane przez nauczyciela podczas zajęć kółka:
zawsze często czasami rzadko nigdy


3. Jestem zadowolona/y z poziomu swoich prac plastycznych oraz odnoszonych sukcesów:
zawsze często czasami rzadko nigdy


4. Poznane na zajęciach techniki plastyczne były dla mnie interesującym doświadczeniem:
zawsze często czasami rzadko nigdy


5. Podczas zajęć uczę się nowych umiejętności i wiadomości, a więc rozwijam się:
zawsze często czasami rzadko nigdy


6.Chętnie pokazuję swoje prace wykonane na zajęciach rodzicom, rodzinie i znajomym:
zawsze często czasami rzadko nigdy


7. Ćwiczę swoje umiejętności i wykonuję prace plastyczne w domu poza zajęciami szkolnymi:
zawsze często czasami rzadko nigdy

Moje uwagi na temat zajęć:
...............................................................
12. Ankieta rodzica:

Szanowni Państwo!
Zabierzcie głos w sprawach ważnych dla rozwoju Waszego dziecka. Uzyskane informacje pozwolą mi ocenić na ile program spełnia Państwa oczekiwania oraz potrzeby waszych dzieci.
Dziękuję za wypełnienie poniższej ankiety.

Proszę zaznaczyć jak często miały miejsce poniższe odczucia.

1. Dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia kółka:
zawsze często czasami rzadko nigdy

2. Dziecko pokazywało w domu prace wykonane na zajęciach kółka plastycznego:
zawsze często czasami rzadko nigdy

3. Dziecko chętnie wykonuje prace plastyczne w domu poza zajęciami szkolnymi:
zawsze często czasami rzadko nigdy

4. Dziecko przeżywało w domu swoje sukcesy i porażki:
zawsze często czasami rzadko nigdy

5. Czy angażują się Państwo chętnie w przygotowania dziecka do zajęć, konkursów
(np. zakup i pomoc w przygotowaniu potrzebnych materiałów, wsparcie duchowe i „kibicowanie” podczas wręczenia nagród konkursowych, rozmowy na temat odniesionych sukcesów i porażek):
tak raczej tak raczej nie nie

6. W Państwa ocenie uczestnictwo Waszego dziecka z zajęciach wpływa korzystnie na jego rozwój:
tak raczej tak raczej nie nie

7. Czy uważacie Państwo, że zajęcia kółka plastycznego w prawidłowy sposób rozwijają uzdolnienia plastyczne Waszego dziecka:
tak raczej tak raczej nie nie

Moje uwagi:……………………………………………………………………….
..............................................

13. Uwagi końcowe


Dzieci zdolne trafiając do nas, oczekują zainteresowania i wsparcia są trudnymi i wymagającymi partnerami. My- nauczyciele, szczególnie przedmiotów artystycznych, decydujemy w dużym stopniu o tym jak będzie wyglądała przygoda ze szkołą naszych wychowanków. Czy będzie jej towarzyszyć poczucie zadowolenia, współpracy, radości tworzenia, spełnienia, czy też strach, lęk, niepokój, brak uznania i dowartościowania, nuda i bylejakość, samotność w poszukiwaniu?
Współczesna szkoła dostrzegając zdolnych uczniów, musi wychodzić im naprzeciw, podejmując takie działania, które pozwolą rozwijać i pielęgnować ich uzdolnienia oraz talenty. Pamiętajmy, że nie zawsze uczeń zdolny plastycznie musi osiągać sukcesy w nauce innych przedmiotów. Dlatego tak ważne jest właściwe rozpoznanie indywidualnych możliwości każdego dziecka, a być może odkrycie drzemiących w nim, a do tej pory nieujawnionych talentów.
Mam ogromną nadzieję że uczniowie objęci Programem pracy kółka plastycznego zgłębioną na zajęciach wiedzę i umiejętności plastyczne będą potrafili wykorzystać w życiu dorosłym i to nie tylko w przypadku wyboru zawodu plastyka. Uzdolnienia i wrażliwość plastyczna mogą się wyrażać na wiele sposobów w życiu codziennym, np. wykorzystaniem właściwości barw, form, faktur w urządzaniu własnego mieszkania czy w prezentowanym ubiorze. Amatorskie rysowanie, malowanie, tkanie, modelowanie jako forma rozrywki, hobby, zabawy, wypoczynku mogą stanowić dopełnienie życia zawodowego i realizacją własnych zamiłowań. Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym: oglądanie wystaw plastycznych, zwiedzanie zabytków, muzeów, galerii, zaspakajanie potrzeb plastycznych i estetycznych, pasji poznawczej , to dążenie które niezależnie od wieku człowieka wzbogaca jego osobowość czyniąc go bardziej światłym i interesującym.


14. Bibliografia1.Lewicka J., Sto technik plastycznych, Nasza Księgarnia, Warszawa 1967 r.
2.Foltys M. i A., Sztuka plastyczna w wychowaniu przedszkolnym, PZWS, Warszawa,1967r.
3.Czerwosz Z., Dzieci lubią rysować, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986 r.
4.Michejda-Kowalska K., O dziecięcej wyobraźni plastycznej, WsiP, Warszawa 1987 r.
5.Hohensee-Ciszewska H.,Powszechna edukacja plastyczna, WsiP Warszawa 1982 r.
6.Kalbarczyk A., zabawy ze sztuką, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005 r.
7.Gloton R., Cletro C.,Twórcza aktywność dziecka, WsiP, Warszawa 1985 r.
8.Natorrf A., Wasiluk K., Wychowanie plastyczne w przedszkolu, WsiP,Warszawa 1990 r.
9.Misiurska A., Kalendarz plastyczny w przedszkolu, WsiP Warszawa 1993 r.
10.Słobodzian Z., „Twórcza praca dziecka”, PZWS Warszawa 1961 r.
Wyświetleń: 39610


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.