Katalog

Krzysztof Janicki, 2010-05-07
Jastrzębie Zdrój

Fizyka, Plany pracy

Rozkład materiału z fizyki i astronomii dla liceum.

- n +

Rozkład materiału z Fizyki i Astronomii w klasach matematyczno-językowych.
Lp.
1.Zapoznanie uczniów z wymaganiami programowymi. BHP i Regulamin Pracowni Fizycznej.1 godz.
2. Wielkości fizyczne i ich podział.1 godz.
3. Wielkości opisujące ruch.1 godz.
4. Ruch jednostajny prostoliniowy (wprowadzenie, zadania).3 godz.
5. Względność ruchu (zadania).2 godz.
6. Ruch jednostajnie zmienny (wprowadzenie, równanie drogi, wykresy, zadania).3 godz.
7. Ruch jednostajny po okręgu (wprowadzenie, zadania).2 godz.
8. Sprawdzian, test - kinematyka.2 godz.
9. I zasada dynamiki Newtona (zadania).1 godz.
10.Zasada zachowania pędu (zadania).1 godz.
11. II zasada dynamiki Newtona (równania ruchu bez tarcia, równia pochyła z uwzględnieniem rozkładu sił, zadania); III zasada dynamiki Newtona.4 godz.
12. Sprawdzian – równania ruchu bez tarcia, zasada zachowania pędu.1 godz.
13.Tarcie statyczne i kinetyczne (równania ruchu z tarciem, rozkład sił na równi pochyłej z uwzględnieniem tarcia, zadania).4 godz.
14.Sprawdzian – tarcie, równania ruchu z uwzględnieniem tarcia.1 godz.
15.Dynamika ruchu po okręgu (siły bezwładności, nieinercjalny układ odniesienia, nieważkość, przeciążenie, zadania).2 godz.
16.Sprawdzian – nieinercjalny układ odniesienia.1 godz.
17.Praca i moc (wprowadzenie, zadania.2 godz.
18.Energia potencjalna ciężkości i sprężystości, energia kinetyczna, zasada zachowania energii mechanicznej (zadania).4 godz.
19.Sprawdzian – praca, moc, energia.1 godz.
20.Rzuty w polu grawitacyjnym (swobodny spadek a rzuty pionowe, poziomy i ukośny), zderzenia ciał - zadania.4 godz.
21.Sprawdzian – rzuty w polu grawitacyjnym.1 godz.
22.Mechanizm rozchodzenia się fali mechanicznej, fala nośnikiem informacji.1 godz.
23.Czas i przestrzeń, postulaty STW, doświadczenie Michelsona-Morleya.1 godz.
24.Dylatacja czasu, skracanie długości, relatywistyczne prawo dodawania prędkości, równoważność masy i energii (zadania).4 godz.
25.Sprawdzian – Szczególna Teoria Względności.1 godz.
26/Prawa Keplera (zadania).2 godz.
27.Prawo powszechnego ciążenia, pole grawitacyjne, natężenie pola, potencjał i energia pola grawitacyjnego, praca w polu grawitacyjnym, zadania.4 godz.
28.Sprawdzian – pole grawitacyjne.1 godz.
29.Prawo Coulomba, pole elektryczne, sposoby elektryzowania ciał, natężenie pola elektrostatycznego, energia, praca w polu elektrostatycznym (potencjał), prawo Gaussa, zadania.6 godz.
30.Sprawdzian – elektrostatyka – część 1.1 godz.
31.Pojemność elektryczna, kondensatory, dielektryki, łączenie kondensatorów, ruch ładunku w jednorodnym polu elektrycznym, zadania.5 godz.
32.Sprawdzian – elektrostatyka – część 2.1 godz.
33.Mechanizm przepływu prądu elektrycznego, natężenie i gęstość prądu, prawa Kirchhoffa, zadania.4 godz.
35.Łączenie oporników, zadania.1 godz.
36.Praca i moc prądu elektrycznego, zadania.2 godz.
37.SEM i jej sprawność, zadania.2 godz.
38.Elektroliza i prawa nią rządzące, zadania.2 godz.
39.Sprawdzian – elektryczność.1 godz.
40.Budowa wewnętrzna cieczy.1 godz.
41.Zmiany stanu skupienia materii.1 godz.
42.Przewodzenie i konwekcja.1 godz.
43.Promieniowanie cieplne.1 godz.
44.Zerowa i I zasada termodynamiki (ciepło i praca jako równoważne sposoby zmiany energii wewnętrznej ciała).1 godz.
45.Model gazu doskonałego, równanie Clapeyrona.1 godz.
46.Przemiany gazu doskonałego, zadania.2 godz.
47.I zasada termodynamiki w przemianach gazowych.1 godz.
48.II zasada termodynamiki, silniki cieplne, procesy odwracalne i nieodwracalne, zadania.2 godz.
49.III zasada termodynamiki, entropia.1 godz.
50.Sprawdzian – termodynamika.1 godz.
51.Ruch harmoniczny, model oscylatora harmonicznego.1 godz.
52.Przemiany energii w ruchu harmonicznym, zadania.2 godz.
53.Wahadło matematyczne, zadania.1 godz.
54.Drgania tłumione, wymuszone, rezonans mechaniczny.1 godz.
55.Sprawdzian – ruch harmoniczny.1 godz.
56.Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem.1 godz.
57.Ruch ładunku w polu magnetycznym, zadania.2 godz.
58.Indukcja elektromagnetyczna, zadania.1 godz.
59.Prawa Maxwella.1 godz.
60.Drgania elektromagnetyczne, obwód LC.1 godz.
61.Fale elektromagnetyczne.1 godz.
62.Sprawdzian – elektromagnetyzm.1 godz.
63.Własności światła, prawa odbicia i załamania światła, zadania, oko.2 godz.
64.Konstrukcja tworzenia obrazów w zwierciadłach, zadania.2 godz.
65.Konstrukcja tworzenia obrazów w soczewkach, zadania.2 godz.
66.Układy optyczne, zadania.2 godz.
67.Sprawdzian – optyka geometryczna.1 godz.
68.Zjawisko dyfrakcji, interferencji, siatka dyfrakcyjna.2 godz.
69.Zjawisko polaryzacji.1 godz.
70.Przenoszenie energii przez falę mechaniczną (fale dźwiękowe).1 godz.
71.Zjawisko fotoelektryczne, zadania.1 godz.
72.Dualizm korpuskularno-falowy światła, zadania.2 godz.
73.Falowe własności cząstek.1 godz.
74.Zasada nieoznaczoności.1 godz.
75.Sprawdzian – optyka falowa.1 godz.
76.Widma atomowe.1 godz.
77.Model budowy atomu Bohra, postulaty Bohra.1 godz.
78.Budowa atomu w ujęciu mechaniki kwantowej.1 godz.
79.Atomy wieloelektronowe.1 godz.
80.Sprawdzian – fizyka atomowa.1 godz.
81.Promieniotwórczość naturalna, prawo rozpadu i przesunięć.2 godz.
82.Wpływ promieniotwórczości na organizmy żywe.1 godz.
83.Energia wiązania, reakcje syntezy jądrowej, energetyka jądrowa.2 godz.
84.Cząstki elementarne.1 godz.
85 .Sprawdzian – fizyka jądrowa.1 godz.
86.Gwiazdy, Słońce, budowa Wszechświata, kosmologia.4 godz.
Uwaga: Liczba godzin przeznaczonych na określone tematy może ulec zmianie w zależności od elementarnych wiadomości i wiedzy wyniesionych przez uczniów z gimnazjów. Część tematów lekcyjnych będzie przez uczniów przygotowana w formie prezentacji multimedialnych (w szczególności zagadnienia z Astronomii i Astrofizyki).
Wyświetleń: 2330


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.