Katalog

Renata Jarosławska, 2010-05-17
Stryjów

Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

„Poznajemy tajemnice świata”. Program zajęć dodatkowych dla uczniów klasy II.

- n +

„Poznajemy tajemnice świata”

Program zajęć dodatkowych dla uczniów klasy II


"Pozwólmy dziecku doświadczać, eksperymentować, dowiadywać się i porównywać,
szukać i drążyć w głębinach wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze –
– czasami trudne, ale jakże bogate i fascynujące.”
Z "Gawędy Mateusz” C. Freinet


Program przeznaczony do realizacji w okresie 01. 09.2009r. – 20.12.2009r.


Nauczyciel realizujący : Renata Jarosławska


I. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Młodszy wiek szkolny to okres, w którym dzieci wszystkim się interesują,
ciągle o coś pytają, drążą temat tak długo, aż uzyskają zadawalającą odpowiedź.
Są ciekawe świata, eksperymentują, doświadczają, badają i na tej podstawie budują swoją wiedzę i umiejętności. Dzieci wykazują rosnące zainteresowanie różnymi „sekretami” i osobliwościami otaczającej nas rzeczywistości, które w pewien sposób poszerzają ich szkolną wiedzę.
Proponowany program zawiera elementy tematyki z różnych dziedzin, wykraczających poza ramy programu szkolnego. Wprowadzanie tych treści odbywa się na zasadzie gier i zabaw dydaktycznych, ćwiczeń umysłowych, quizów, łamigłówek a przede wszystkim wyszukiwania w różnych źródłach i omawiania ciekawostek z otaczającej nas rzeczywistości społeczno – przyrodniczej, regionalnej, europejskiej i medialnej. Wiedza zdobyta podczas tych zajęć wpłynie pozytywnie na wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia a także poszerzy ich szkolną wiedzę i zainteresowania własne.
Program zajęć dodatkowych „POZNAJEMY SEKRETY, TAJEMNICE ŚWIATA” jest
skierowany do uczniów klasy II. Jest to program, który powstał w odpowiedzi na potrzeby „młodych naukowców” zasypujących pytaniami nauczyciela , np. dlaczego?, jak
to się dzieje?, skąd to się bierze?
W dobie telewizji, zalewu informacji, wzmożonej ciekawości świata, małe dzieci zadają często nauczycielom pytania, na które trudno odpowiedzieć jednym słowem lub zdaniem. Często naukowe podejście nauczyciela do zaistniałego problemu na długo może zniechęcić młodego człowieka do twórczego spojrzenia na świat.

Program ten będzie realizowany na zajęciach dodatkowych, 2 razy w tygodniu po 2 godziny, tj 50 godzin dydaktycznych. Realizacja programu zakończy się prezentacją uczniów dla środowiska szkolnego.

II. CELE EDUKACYJNE

Cel główny:

Program ma na celu rozbudzanie zainteresowania uczniów otaczającym nas światem, przybliżenie dzieciom w sposób przystępny wiedzy na temat swojej ,,małej Ojczyzny”, państwa, Europy w różnych aspektach oraz zachęcić ich do nauki języków, którymi posługują się mieszkańcy innych krajów europejskich oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego specyficznych potrzeb edukacyjnych.

Cele szczegółowe:
• Rozwijanie zainteresowań otaczającą rzeczywistością z uwzględnieniem elementów edukacji przyrodniczo- kulturowej.
• Rozwijanie wrażliwości na piękno krajobrazów Polski i świata,
• Pogłębianie wiedzy o krajach leżących na kontynencie europejskim
• Zachęcanie do poznawania życia mieszkańców innych narodów europejskich, ich kultury, życia, języka
• Zapoznanie z dziedzictwem narodowym i rozwijanie wrażliwości nie tylko na jego piękno, ale i ochronę
• Poznanie sylwetek sławnych Europejczyków,
• Wzbogacanie słownictwa,
• Kształtowanie umiejętności twórczego modyfikowania zdobytych wiadomości poprzez dostrzeganie i rozwiązywanie problemów,
• Rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności,
• Rozwijanie i wzmacnianie naturalnego pędu do poznawania świata, planowania własnych badań, testowania własnych hipotez,
• Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych kolegów,
• Doskonalenie uwagi i logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków na podstawie
doświadczeń i własnych obserwacji,
• Zdobycie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji
( encyklopedie, słowniki, czasopisma popularno – naukowe, Internet ),
• Rozbudzanie świadomości ekologicznej,
• Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań,
• Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce,
• Budowanie pozytywnych relacji między dziećmi.

III. GŁÓWNE ZADANIA DO REALIZCJI


1. Wyszukiwanie i gromadzenie informacji na temat najbliższego otoczenia, swojego kraju i Unii Europejskiej w różnych źródłach wiedzy.

2. Organizowanie wycieczek sprzyjających poznawaniu najbliższego otoczenia.

3. Prowadzenie obserwacji, eksperymentów przyrodniczych i pomiarów w terenie przy użyciu różnych przyrządów.

4. Zbieranie, gromadzenie i klasyfikowanie okazów przyrodniczych.

5. Tworzenie albumów o najbliższym środowisku.

6. Tworzenie teatrzyków, scenek dramowych i pantomimicznych inspirowanych wierszem, opowiadaniem, baśnią oraz własnymi przeżyciami.

7. Określanie kierunków w terenie i na mapie.

8. Organizowanie zabaw i ćwiczeń rozwijających sprawność ruchową.

9. Wykonywanie prac plastycznych i technicznych z wykorzystaniem różnych materiałów i technik.

10. Układanie i rozwiązywanie zadań matematycznych, gier, rebusów i krzyżówek.

11. Organizowanie zabaw dydaktycznych tematycznie związanych z realizowanym tematem zajęć.

12. Śpiewanie piosenek, tworzenie akompaniamentu muzycznego do podanych utworów oraz improwizacji ruchowych do piosenek..

IV. TREŚCI NAUCZANIA

1. Poznajemy naszą okolicę.
• Spacer po okolicy połączony z fotografowaniem - odnajdowanie ciekawych charakterystyczne miejsc, zabytkowych budowli, obiektów użyteczności publicznej.
• Wyznaczanie kierunków w terenie za pomocą kompasu oraz innych znaków naturalnych: słońca, kory drzew, pniu po ściętym drzewie.
• Zabawy i gry terenowe – tor przeszkód.
• Tworzenie albumu z prac dzieci nt. „Moja miejscowość” .

2. Tu mieszkamy. Życie i praca ludzi na wsi.
• Wypowiedzi uczniów na temat życia i pracy mieszkańców wsi na podstawie własnych obserwacji, ilustracji i zdjęć.
• Odgrywanie scenek dramowych „Gospodarze i zwierzęta na wiejskim podwórku”. Naśladowanie różnych czynności opiekuńczo-hodowlanych i zachowania zwierząt.
• Wykonanie makiet gospodarstwa wiejskiego.
• Zabawy ruchowe przy piosence „Rolnik”.
• Gra towarzyska - matematyczna pt. „Gramy i mnożymy”.

3. Pogoda. Wpływ pogody na zachowanie się roślin, zwierząt i ludzi.
• Rozmowa z uczniami na podstawie własnych obserwacji, doświadczeń oraz czytanych tekstów o wpływie pogody za zachowanie się roślin zwierząt i ludzi.
• Zabawa dydaktyczna „Prognoza pogody”.
• Uzupełnianie kalendarza pogody.
• Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

4. „...A po deszczu słońce”. Tęcza na niebie.
• Wypowiedzi uczniów na temat powstawania tęczy na podstawie wiersza i własnych obserwacji.
• Przeprowadzenie doświadczenia pokazującego powstawanie tęczy.
• Układanie krzyżówki z otrzymaniem hasła „tęcza”.
• Gimnastyka ekspresyjna z szarfą.

5. Patrzymy na las, czyli z wizytą u „Strażnika tajemniczego lasu” – wycieczka do lasu.
• Różne formy roślinności w lesie – rozpoznawanie roślin rosnących w poszczególnych warstwach lasu.
• Przeprowadzenie rozmowy z leśniczym na temat jego pracy.
• Zbieranie materiału przyrodniczego do wykonania zielnika.
• Zabawy w terenie: przejście na czworakach po zwalonym pniu, slalom między drzewami, rzuty do celu.
• Portret ciekawego drzewa- pomiary, obliczenia, rysunki.

6. Co słuchać u zwierząt jesienią?
• Rozmowa na temat życia zwierząt jesienią na podstawie filmu, ilustracji i czytanych tekstów.
• Odgrywanie scenek dramowych z wykorzystaniem zdobytej informacji o zwierzętach „Jestem ..., opowiem wam o sobie”.
• Przedstawienie za pomocą materiału przyrodniczego tematu „Mieszkańcy lasu”.
• Układanie planszowej gry matematycznej „W lesie”.
• Zabawa ruchowa z piosenką „Wiewiórka”.

7. Jesienne odloty i przyloty ptaków.
• Rozmowa z uczniami na temat ptaków odlatujących jesienią do ciepłych krajów oraz przylatujących do nas, rozpoznawanie ptaków „gości” i domowników” oraz ich jadłospisu.
• Droga przelotu ptaków – praca z mapą, obliczanie długości drogi.
• Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence „Ptaki”, „Jastrzębie i gołębie”.
• Wykonanie składanek ptaków – origami na bazie kwadratu.

8. Ogród pełen barw. Dary jesieni.
• Wypowiedzi na temat darów otrzymywanych z ogrodu i sadu. Pochodzenie owoców i warzyw.
• Badanie cech wybranych owoców i warzyw różnymi zmysłami. Zgaduj – zgadula „Jaki to owoc?, jakie to warzywo?”
• Klasyfikowanie okazów przyrodniczych wg różnych cech.
• Przedstawienie za pomocą różnych technik kosza z jesiennymi darami.
• Wykonanie surówki z owoców i warzyw. Spożywanie.
• Ważenie, porównywanie ciężaru przyniesionych produktów.

9. Kolory jesieni. Dlaczego liście żółkną i opadają?
• Zbieranie kolorowych liści w pobliżu szkoły.
• Rozmowa na temat wyglądu liści jesienią na podstawie wiersza „Klonowe liście” A. Nosalskiego i własnych obserwacji.
• Wyszukiwanie i nazywanie kolorów w zgromadzonych liściach.
• Obserwacja liścia klonu pod lupą w celu dostrzeżenia drobnych szczegółów.
• Projektowanie i wykonanie sukienek dla Pani Jesieni z wykorzystaniem kolorowych liści.
• Drama „Taniec spadających liści” z wykorzystaniem różnych środków wyrazu: słowa, gest, mimika, ruch.

10. „Święto Pieczonego Ziemniaka”.
• Rozwiązywanie zagadek o ziemniakach i potrawach z ziemniaków. Opowiadanie nauczyciela o historii ziemniaka. Przeprowadzenie testu pt. „Zostań znawcą ziemniaków”. (i. językowa)
• Zabawy sportowe z ziemniakami przy ognisku – różnorodne konkurencje.(i. ruchowa, interperspnalna)
• Wykonywanie ziemniaczanych figurek. Wybór najciekawszej – konkurs. (i. wizualno-przestrzenna)
• Prezentacja przez dzieci piosenek i wierszy na temat jesieni.(i. muzyczna, językowa)
• Pieczenie ziemniaków w ognisku i ich konsumpcja. Wręczenie uczestnikom konkursów pamiątkowych dyplomów. (i. interpersonalna)11. Poznajemy tajemnice naszego ciała.
• Obliczanie iloczynów w zakresie 100 – „Matematyczna układanka” - hasło: „Ciało człowieka”. (i. matematyczno-logiczna)
• Wyróżnianie i nazywanie części ciała – układanie puzzli. Wypowiedzi uczniów na temat budowy ciała, wyglądu i zachowania człowieka. Ustalanie czynników negatywnie wpływających na prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych narządów i organów - kwiat grupowy. (i. językowa, interpersonalna)
• Przedstawienie farbami plakatowymi tematu „Moje myśli". Barwy ciepłe i zimne. (i. wizualno-przestrzennna).
• Ćwiczenia i zabawy ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

12. Dbamy o swoje zdrowie.
• Ćwiczenia dramowe z wizytą u lekarza. Układanie haseł propagujących zdrowy styl życia. (i. językowa)
• Tworzenie dużego plakatu z indywidualnych prac uczniów „Jak dbamy o własne zdrowie”. (i. wizualno-przestrzenna)
• Rozwiązanie krzyżówki z hasłem zajęć „Dbam o swoje zdrowie”– pojedyncze hasła matematyczne. Zabawa tematyczna „W aptece”. Kupowanie leków i płacenie. Układanie i rozwiązywanie zadań na temat leków. (i. matematyczno-logiczna)
• Ćwiczenia w praktycznym udzielaniu pierwszej pomocy: bandażowanie ręki i nogi kolegi, unieruchomienie ręki za pomocą chusty trójkątnej, udzielanie pomocy gdy krwawi nos, ... (i. przyrodnicza, ruchowa, interpersonalna)
• Zabawa ruchowa z piłką. (i. ruchowa)

13. Ślady działalności człowieka w najbliższym środowisku czyli „Spacer młodego tropiciela”.
• Obserwowanie środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy z wykorzystaniem lornetek. Poszukiwania pozytywnych i negatywnych znaków działalności człowieka w środowisku. (i. przyrodnicza)
• Pokonywanie naturalnych przeszkód w terenie – skoki przez przeszkody, biegi do wyznaczonego miejsca. (i. ruchowa)
• Pisanie listu – apelu do mieszkańców okolicy z prośbą, aby dbali o czystość własnego środowiska. (i. językowa)
• Wykonanie plakatu pt. „Dbaj o środowisko” z wykorzystaniem różnych materiałów i technik – praca grupowa. (i. wizualno-przestrzenna, interpersonalna)

14. Zakładamy klasowe ogródki – świat roślin malutkich.
• Układanie hasła z uporządkowanych sylab, po obliczeniu wskazanych działań matematycznych. Układanie z mozaiki geometrycznej wybranych roślinek. Przeliczanie elementów. (i. matematyczno-logiczna, językowa)
• Zakładanie „surówkowego” ogrodu na parapecie okiennym w klasie wg instrukcji. (i. przyrodnicza)
• Tworzenie „karty obserwacji” w celu notowania spostrzeżeń dotyczących rozwoju hodowanych roślin. Układanie krzyżówki z hasłem „witaminki”. (i. językowa)
• Zabawy ruchowe – „Roślinki podlane i zwiędłe”. (i. ruchowa)
• Projektowanie etykiety torebki z nasionami rośliny warzywnej. (i. wizualno-przestrzenna)
• Tworzenie akompaniamentu do piosenki „Roślinki w klasie”. (i. muzyczna)


15. Płyną chmurki, płyną mgiełki. Dlaczego pada deszcz?
• Przeprowadzenie doświadczenia ukazującego parowanie i skraplanie wody. (i. przyrodnicza)
• Opowiadanie „wędrówki małej kropli wody” na podstawie ilustracji przedstawiającej proces krążenia wody w przyrodzie. Scenki dramowe „Jestem małą kroplą wody” wczuwanie się w rolę kropli wody. (i. językowa)
• Zabawa w kupowanie i sprzedawanie parasoli – rozwiązywanie zadań. (i. matematyczno-logiczna)
• Dobieranie i układanie rytmów „muzyka deszczu i wiatru” z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych oraz gniecionych lub dartych gazet. (i. muzyczna)


16. W krainie bajek
• Rozpoznawanie bohaterów różnych baśni na podstawie czytanych fragmentów, zagadek oraz rebusów. Słuchanie wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy z płyt magnetofonowych lub czytanych przez nauczyciela. Wybór wierszy do inscenizacji. Przydział ról poszczególnym uczniom. (i. językowa)
• Wykonywanie strojów i scenografii do inscenizacji. (i. wizualno –przestrzenna)
• Improwizacja ruchowa do tekstu piosenek z „Akademii Pana Kleksa”. Naśladowanie postaci z wierszy, wykorzystywanie dostępnych rekwizytów. (i. ruchowa, muzyczna)


17. Nigdy nie nudzimy się.
• Czytanie tekstów, wesołych rymowanek i zastępowanie niektórych słów rysunkami. Układanie historyjki obrazkowej „Moje marzenia”. Zabawa w słowa i słówka – układanie wyrazów z liter wyrazu podstawowego. Zabawa w tworzenie rymów. (i. językowa, wizualno-przestrzenna)
• Składanie kolorowych kół według własnego pomysłu – tworzenie fantastycznych zwierząt oraz postaci. (i. wizualno-przestrzenna)
• Tworzenie melodii oraz akompaniamentu perkusyjnego do krótkich rymowanek, mruczanek. (i. muzyczna)
• Układanie planszowej gry towarzyskiej z elementami matematyki oraz matematycznych łamigłówek i puzzli. (i. matematyczno-logiczna)
• Zabawa ruchowa z elementami rzutu do celu „Wypędź nudę”.(i. ruchowa)
• Tworzenie różnych albumów przyrodniczych np. „zwierzęta domowe, kwiaty naszych ogrodów, dzikie zwierzęta, ...” z wykorzystaniem zdjęć, obrazków z gazet czy czasopism, informacji z Internetu, encyklopedii. (i. przyrodnicza)

18. Wielkie odkrycia i wspaniałe wynalazki.
• Rozwiązywanie krzyżówki. Rozmowa z uczniami na temat różnych odkryć, wynalazków i wynalazców, które ułatwiają nam życie na podstawie ilustracji, encyklopedii i tekstów. Układanie rebusów. (i. językowa)
• Projektowanie i budowanie niezwykłej maszyny z wykorzystaniem różnych materiałów (odpady: puszki po napojach, opakowania po serkach, jogurtach, papier, tektura, karton, pudełka,...) (i. wizualno-przestrzenna)
• Budowanie własnego wynalazku z dostępnych klocków, mozaiki geometrycznej. Przeliczanie elementów, porównywanie i szeregowanie wg wskazanej cechy. Układanie zadań. (i. matematyczno-logiczna)
• Wesoła zabawa – podróż magicznymi maszynami. (i. ruchowa)

19. Robimy zakupy.
• Zabawa w skojarzenia do wyrazu „zakupy” – praca w grupach. Rozpoznawanie na ilustracji różnych sklepów i dobieranie do nich podpisów. Układanie dialogu na podstawie ilustracji „W sklepie”. Odgrywanie scenek przedstawiających zachowanie i rozmowę w sklepie. (i. językowa, interpersonalna)
• Zakładamy sklep. Tworzenie w sali sklepu z różnymi produktami. Ustawianie produktów, tworzenie cen (i. ruchowa, interpersonalna)
• Wykonanie portfelików i toreb na zakupy. (i. wizualno-przestrzenna)
• Zabawa „Robimy zakupy”– mierzenie, ważenie, liczenie pieniędzy, obliczanie wartości kupowanego towaru. (i. matematyczno-logiczna)

20. Na poczcie.
• Przeprowadzenie wywiadu z listonoszem na temat jego pracy. Opowiadanie historyjki obrazkowej pt. „Droga listu”. Pisanie listu do chorego kolegi.(i. językowa)
• Zabawa dydaktyczna –„Załatwiamy różne sprawy w urzędzie pocztowym”: wpłaty, wypłaty – wypełnianie przekazów pieniężnych, wysyłanie telegramu. Obliczenia pieniężne. (i. matematyczno- logiczna, interpersonalna)
• Nauka piosenki „ Listonosz”. Zabawy ruchowe przy piosence. (i .muzyczna, ruchowa)
• Malowanie plasteliną tematu „Listonosz”. (i. wizualno-przestrzenna).


21. Niezwykłe miejsca w Polsce. Fascynująca podróż po najpiękniejszych zakątkach naszego kraju.
• Układanie z puzzli - mapy Polski z zaznaczonymi ciekawymi miejscami. Wyszukiwanie informacji o wybranych miejscach w albumach, przewodnikach, encyklopedii. (i. językowa)
• Tworzenie pracy plastycznej na temat: „To Polska – moja Ojczyzna” z wykorzystaniem różnych materiałów. (i. wizualno-przestrzenna)
• Układanie gry matematycznej pt. „Podróżujemy po Polsce”. Obliczenia matematyczne. (i. matematyczno-logiczna)
• Nauka kroków poloneza – prosty układ taneczny. (i. muzyczna, ruchowa)


22. Poznajemy stolice Polski.
• Rozwiązywanie rebusów z nazwami stolic Polski. Wskazywanie położenia miast na mapie, określanie ich położenia. Słuchanie czytanych lub opowiadanych przez nauczyciela legend o powstaniu stolic Polski: Gniezna, Krakowa, Warszawy. Tworzenie historyjki obrazkowej do legendy o narodzinach Gniezna. Nadawanie tytułów.(i. językowa)
• Mierzenie odległości między miastami na mapie Polski. Układanie zadań matematycznych. (i. matematyczno-logiczna)
• Zabawa przy piosence krakowskie hejnały. (i. ruchowa)
• Wykonanie prac plastycznych związanych z symbolami miast: Orzeł Biały, Syrenka Warszawska, Smok Wawelski wybraną techniką. (i. wizualno-przestrzenna)


23. Spacerkiem po Europie.
• Słuchanie legendy o powstaniu Europy opowiadanej przez nauczyciela. Wskazywanie położenie Europy na mapie świata i globusie oraz państw tego kontynentu. Wyszukiwanie informacji o wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej w Internecie oraz książkach, prezentacja zdobytych informacji. Planowanie wycieczki do wybranych krajów Unii Europejskiej. (i. językowa)
• Projektowanie stroju Syriusza z elementami polskimi, kolorowanie flagi UE. (i. wizualno-przestrzenna)
• Słuchanie hymnu UE „Oda do radości”.(i. muzyczna)
• Zabawa dydaktyczna „W banku” - posługiwanie się banknotami i monetami euro. (i. matematyczno-logiczna)
• Zabawa ruchowa „Jedzie pociąg” (i. ruchowa)


24. Zwyczaje świąteczne w wybranych krajach europejskich.
• „Do kogo przychodzi Mikołaj?” – gra typu memory. Słuchanie wiersza stanowiącego inspirację do rozmowy ,,Co podarowałbym pod choinkę swoim bliźnim?” Redagowanie listu do Świętego Mikołaja. (i. językowa)
• Zabawa dydaktyczna „Gwiazdkowe prezenty włoskiej Befany i rosyjskiego Dziadka Mroza”. (i. ruchowa, interpersonalna)
• Układanie „Świętego Mikołaja” z figur geometrycznych. Układanie działań matematycznych do układanki. (i. matematyczno-logiczna)
• Wykonanie „Świątecznej kartki dla dzieci z Anglii”, układanie życzeń, wysłanie korespondencji. (i. językowa, wizualno-przestrzenna)


25. Prezentacja zdobytych umiejętności przez uczniów
• Klasowa galeria: wystawa prac plastycznych i technicznych
• Konkurs wiedzowy „Omnibus”: zagadnienia przyrodnicze, matematyczne, wiadomości dotyczące kraju i Unii Europejskiej,
• Prezentacja wykonanych albumów: o przyrodzie, o swoim środowisku.
• Przedstawienie inscenizacji wybranych wierszy pt. „Witajcie w naszej bajce” w wykonaniu uczniów.
V. OCZEKIWANE EFEKTY PRACY UCZNIA

W wyniku realizacji programu uczeń powinien:
- umieć rozwiązywać nurtujące go problemy w sposób twórczy,
- umieć stawiać hipotezy i wyciągać wnioski na podstawie przeprowadzonych
doświadczeń,
- całościowo postrzegać rzeczywistość przyrodniczo-kulturową
- być wrażliwym na piękno otaczającego go świata, dostrzegać jego zagrożenia
i umieć go chronić,
- rozwijać swoje zainteresowania,
- umieć poszukiwać wiadomości we wszystkich dostępnych źródłach informacji,
- umieć współpracować w grupie, dzielić się swoimi doświadczeniami,
prezentować własny punkt widzenia oraz szanować poglądy innych,
- powinien rozumieć podstawowe pojęcia i zjawiska omawiane na zajęciach i umieć je
wytłumaczyć.
VI. METODY I FORMY PRACY

Zajęcia będą realizowane przede wszystkim za pomocą metod problemowych, aktywizujących (burza mózgów) i praktycznego działania.
Będą realizowane poprzez:
• Opracowanie własnych materiałów informacyjnych
• Doświadczenia i eksperymenty
• Wycieczki, spacery
• Obserwacje spontaniczne i kierowane
• Pogadanki, prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi
• Wystawy
• Dramę
• Gry dydaktyczne

FORMY PRACY:
• zespołowa
• grupowa jednolita
• grupowa zróżnicowana
• indywidualna jednolita
• indywidualna zróżnicowanaVII. KONTROLA I OCENA UCZNIÓW. EWALUACJA.

Dziecko nie może w szkole odczuwać lęku przed niepowodzeniem lub złą
oceną. Dlatego ten program zakłada inny sposób oceniania uczniów na zajęciach
pozalekcyjnych.
Kontrola i ocena uczniów będzie dotyczyła:
• aktywnego udziału w zajęciach,
• umiejętności współdziałania w zespole,
• umiejętności stawiania pytań , formułowania hipotez, twórczego rozwiązywania problemów,
• korzystania ze zdobytej wiedzy,
• przestrzegania bezpieczeństwa na zajęciach.
• udział w konkursie.

Dzieci na zajęciach będą oceniane słownie, pamiętając aby ocena była elementem wzmacniającym pozytywnie, ukazującym dziecku jego możliwości, ale i jego braki.
Ewaluacją podjętych przeze mnie działań będzie radość towarzysząca
rozwiązywaniu problemów, rosnące zainteresowanie wśród uczniów moimi zajęciami oraz aktywność uczniów w dostarczaniu nowych propozycji zajęć.


VIII. UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Program będzie realizowany na zajęciach pozalekcyjnych w kl. II.
W realizacji programu będą wykorzystane :
• pomoce otrzymane w ramach projektu
• gry dydaktyczne, np. „Obserwator przyrody”, „Podróże po Polsce”, Grzybobranie”,
• mapy, albumy i wydawnictwa popularnonaukowe będące na wyposażeniu szkoły,
• mikroskopy z dostępnymi preparatami, lupy
• prosty sprzęt laboratoryjny (probówki, menzurki) oraz własne pomoce i materiały potrzebne do prowadzeni doświadczeń.
• pomoce otrzymane do realizacji projektu
• sprzęt sportowy,
• magnetofon, komputer, płyty CD i VCD, aparaty fotograficzne,...
• teksty pytań quizowych
• inne

W czasie zajęć związanych z doświadczeniami będą zachowane podstawowe zasady bhp.
Wyświetleń: 6224


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.