Katalog

Elżbieta Oleś, 2010-05-17
Sławno

Awans zawodowy, Prezentacje

Prezentacja dorobku zawodowego na nauczyciela mianowanego.

- n +

Dokumentacja została sporządzona w teczkach (zbindowane materiały) dla każdego członka komisji egzaminacyjnej.

Dokumentacja
świadcząca o osiągnięciach zawodowych
na podstawie § 9 pkt 3
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004 roku


§ 7 ust. 2 pkt 1


Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach1. DOSKONALENIE ZAWODOWE

1. Opis udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego mający wpływ na organizację i doskonalenie warsztatu pracy

2. Kopie zaświadczeń o ukończeniu form zewnętrznego doskonalenia zawodowego
a) Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
b) Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ukierunkowana na sukces dziecka
c) Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową
d) Jak zaprezentować dorobek zawodowy nauczyciela kontraktowego?

1. Udział w szkoleniu Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
Organizowanie wycieczek szkolnych zgodnie z wymaganiami prawnymi
-poznanie przepisów prawnych
-poznanie zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i obozach wędrownych
-poznanie metod organizacji wycieczek i obozów wędrownych
Organizacja wycieczek zgodnie z przepisami prawnymi oraz zasadami bezpieczeństwa
Zorganizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych:
-Kołobrzeg
-Gdańsk
-Warszawa
2. Udział w szkoleniu Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ukierunkowana na sukces dziecka
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, dokonywanie zmian we własnych działaniach
-umiejętność diagnozowania potrzeb uczniów
-stosowanie aktywnych metod i technik w pracy z uczniem
-umiejętność różnicowania nauki domowej
Nabycie umiejętności diagnozowania potrzeb uczniów. Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez zastosowanie aktywnych metod i technik.
Zastosowanie poznanych metod do pracy z dziećmi. Przeprowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej-dzielenie się swoją wiedzą.
3. Udział w szkoleniu Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową
Konieczność poznania zasad pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo w celu skutecznej pomocy mojemu uczniowi.
-poznanie kryteriów diagnostycznych objawów nadpobudliwości psychoruchowej
-zapoznanie się ze sposobami postępowania z dzieckiem nadpobudliwym
-poznanie metod i form pracy z dzieckiem
Zmiana sposobu mojego postępowania w pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo. Zastosowanie określonych zasad w pracy z dzieckiem.
Opracowanie i zastosowanie określonych form, metod i zasad w pracy z uczniem.
4. Udział w szkoleniu Jak zaprezentować dorobek zawodowy nauczyciela kontraktowego?
Prezentacja dorobku zawodowego.
-poznanie taktyk autoprezentacyjnych i pokonania stresu egzaminacyjnego
-poznanie zasad działania komisji egzaminacyjnej
-utrwalenie procedur awansu zawodowego i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Poznanie sposobu przygotowania sprawozdania oraz prezentacji dorobku zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli.
Przygotowanie teczki formalnej i prezentacji w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przyszłości dyplomowanego.

2. Kserokopie zaświadczeń

§ 7 ust. 2 pkt 2


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych1. PRZEPROWADZENIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ ,,ŻYJMY W ZGODZIE Z NATURĄ”

1. Dokumentacja związana z wdrażaniem innowacji (kserokopie poniższych pism)
- opinia Rady Pedagogicznej
- Uchwała Rady Pedagogicznej o wprowadzeniu innowacji pedagogicznej
- Pismo p. dyrektor do Kuratorium Oświaty o realizacji innowacji
- Pismo p. dyrektor do Urzędu Gminy o realizacji innowacji
- Pismo z Kuratorium Oświaty o wpisie innowacji do rejestru
2. Przykładowe karty uczniów (czyste)
3. Ewaluacja innowacji pedagogicznej (test wraz z analizą i wnioskami)
4. Praca ucznia ,,Sowa” (do każdej teczki została dołączona oryginalna praca ucznia)
2. REGULAMIN POSTĘPOWANIA UCZNIÓW
Regulamin postępowania uczniów klasy drugiej został opracowany na zajęciach przy udziale wszystkich uczniów klasy. Zasady postępowania zostały zaakceptowane przez dzieci oraz zostały zapisane w zeszytach w celu przedstawienia ich rodzicom. Podczas zapisywania punktów wszystkie zasady zostały szczegółowo omówione, aby uniknąć wszelkich problemów w czasie ich funkcjonowania. Kodeks opierał się na podziale zachowań na ,,właściwe” i ,,niewłaściwe”. Obu rodzajom zachowań zostały przyporządkowane punkty, a ich liczbę ustalali uczniowie. Uczniowie przez cały rok szkolny mieli zapisywane punkty na dużych kartkach, przy czym kartki były przyczepione wewnątrz szafki, a każdy uczeń ,,ślubował” utrzymanie w tajemnicy punktów swoich i kolegów z klasy.
Regulamin został dołączony do każdej teczki.


§ 7 ust. 2 pkt 3Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej1. ANALIZA POMIARU DYDAKTYCZNEGO


Analiza pomiaru dydaktycznego umiejętności i wiadomości z zakresu edukacji polonistycznej, środowiskowej, plastycznej, muzycznej i matematycznej

1. Data:

2. Klasa: druga

3. Cele operacyjne testu:
Uczeń potrafi:
- czytać tekst ze zrozumieniem,
- udzielać odpowiedzi na pytania,
- wykonywać ilustracją zgodną z opisem,
- wyjaśniać pisownię wyrazów z ,,rz”
- utworzyć liczbę mnogą rzeczowników,
- zapisać wyrazy w kolejności alfabetycznej,
- opisać godło i flagę Polski,
- połączyć fragment lektury z jej autorem i tytułem,
- nazwać pory roku,
- uzasadnić wybór ulubionej pory roku,
- wymienić elementy pogody,
- odczytać i zapisać temperaturę,
- dodawać i odejmować w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego,
- zapisywać liczbę cyframi,
- uzupełniać liczby na osi liczbowej,
- rozwiązywać zadania tekstowe,
- udzielać odpowiedzi na pytania zawarte w zadaniu.

4. Zadania sprawdzianu
- czytanie tekstu ze zrozumieniem,
- udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu,
- wykonywanie ilustracji na podstawie opisu,
- wyjaśnienie pisowni wyrazów z ,,rz”
- tworzenie liczby mnogiej rzeczowników,
- układanie rzeczowników w kolejności alfabetycznej,
- opisywanie godła i flagi Polski,
- wskazywanie autora i tytułu książki, z jakiej pochodzi cytowany fragment,
- pisanie nazw pór roku na podstawie ilustracji,
- opisywanie ulubionej pory roku,
- wymienianie elementów pogody,
- odczytywanie i zapisywanie temperatury,
- łączenie nazw nut z ich wartością
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 30, łączenie liczb z ich zapisem słownym,
- pisanie liczb na postawie zapisu słownego,
- pisanie liczb słowami na podstawie podanej cyfry dziesiątek i cyfry jedności,
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego,
- uzupełnianie liczb na osi liczbowej,
- rozwiązywanie zadania tekstowego na porównanie różnicowe,
- rozwiązywanie zadania tekstowego złożonego.

5. Punktacja za poszczególne zadania
(w formie tabeli)

Nr zadania; 1; 2; 3; …
Punkty; 1; 8; 2; …
Prawidłowe wykonanie w %; 65; 31,2; 66; …

6. Skala ocen
(w formie tabeli)

Łączna punktacja; Procentowe wykonanie zadań; Skala ocen wg WSO
54,5 – 68 ; 80% - 100% ; …
54 – 34,5 ; 51% - 79% ; …
34 – 27 ; 40% - 50%; …
26,5 – 0 ; 0% - 39% ; …

7. Analiza zadań (wymienienie zadań wykonanych w stopniu bardzo dobrym i dobrym, w stopniu dostatecznym oraz w stopniu niedostatecznym)

8. Wnioski (zwiększenie ćwiczeń w zakresie …, utrwalenie …, zwrócenie uwagi na ….)


2. OPRACOWANIE I PRZEPROWADZENIE GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO ,,MAŁY MATEMATYK” (we współpracy)


1. Regulamin konkursu
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. … w ….. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas III szkół podstawowych Gminy ….

Cele konkursu:
- inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym
- popularyzacja matematyki wśród uczniów pierwszego etapu edukacyjnego
- wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności w działaniu praktycznym

Zakres materiału:
- działania na liczbach
- dziesiątkowy system pozycyjny
- rozwiązywanie zadań z zastosowaniem kolejności działań
- rozwiązywanie tekstowych zadań złożonych
- obliczenia zegarowe
- rachuba czasu
- porównywanie ilorazowe i różnicowe
- pola figur (prostokąt)

Organizacja i przebieg konkursu:
- Konkurs odbędzie się ….
- W konkursie bierze udział po … zawodników z każdej szkoły
- Zgłoszenia należy przesłać faksem lub listownie (adres na karcie zgłoszenia) do dnia…
- Konkurs ma charakter jednorazowego testu wyboru
- Test obejmuje wiadomości i umiejętności rozszerzone w zakresie pierwszego etapu edukacyjnego
- Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje numer przyznany drogą losowania
- Test zawierający zadania konkursowe należy podpisać numerem przyznanym podczas losowania
- Za poprawne rozwiązanie zadania przyznaje się jeden punkt, za brak rozwiązania 0 punktów
- Prace sprawdza i ocenia komisja powołana przed rozpoczęciem konkursu spośród nauczycieli – opiekunów uczestników konkursu
- Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej godzinę od chwili zakończenia konkursu
- W czasie trwania konkursu nie wolno używać kalkulatorów


2. Karta zgłoszenia uczestników (znajduje się w teczce)

3. Test (ze względu na możliwość uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilkoro uczniów został przygotowany test – dogrywka: testy zostały dołączone do materiałów prezentacji)

4. Bibliografia zadań (poradniki i przewodniki dla nauczycieli nauczania zintegrowanego)


3. PRZEDSTAWIENIE ,,W OGRÓDKU” (we współpracy)


1. Scenariusz przedstawienia (dołączony do prezentacji)
2. Dyplom Starosty – wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego zespołów Teatralnych (kserokopia)
3. Dyplom dla opiekuna za przygotowanie dzieci (kserokopia)
4. Wycinek prasowy z gazety ,,Głos Pomorza” (kserokopia)


4. KONSPEKT WYCIECZKI ,,SAD JESIENIĄ”

1. Temat: Wygląd sadu jesienią – owocowanie. Obserwacja owocujących drzew i krzewów owocowych. Określenie charakterystycznych cech owoców.
2. Rodzaj wycieczki: dalsza (ok.1,5 -2 godz.)
3. Cel ogólny:
Wycieczka do sadu w celu obserwacji owocujących drzew i krzewów owocowych.
4. Cele szczegółowe:
Uczeń:
- rozpoznaje drzewa i krzewy owocowe po przekroju, liściach i owocach
- zna owoce drzew i krzewów
- potrafi przyporządkować owoce do drzewa lub krzewu
- uzupełnia kartę pracy na podstawie poczynionych obserwacji
- zgodnie współpracuje w grupie
- zachowuje się zgodnie z ustalonymi zasadami
- szanuje przyrodę
- zna prace sadownika i szanuje ją
- rozumie konieczność działalności człowieka w sadzie
- podczas obserwacji potrafi odróżniać cech istotne od nieistotnych
5. Metody:
- metody oparte na obserwacji
- metody oparte na działaniu
- rozmowa kierowana
- dyskusja
6. Forma:
- zbiorowa
- grupowa zróżnicowana
7. Środki dydaktyczne: karty pracy
8. Przygotowanie do wycieczki
Wycieczka odbywa się w pogodny i słoneczny dzień
Przed wycieczką należy:
- wybrać miejsce odpowiednie do realizacji zamierzonych celów
- przygotować niezbędne pomoce
- ustalić i sprecyzować cele wycieczki
- dokonać podziału na grupy
- ustalić zasady zachowania się na wycieczce, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
- ustalić czas trwania wycieczki, sposób ubrania, wyposażenie
9. Przebieg wycieczki
I. Zbiórka uczniów, sprawdzenie obecności, ubioru i wyposażenia uczniów w niezbędne przybory.
II. Przypomnienie regulaminu wycieczki, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny i zasad bezpieczeństwa.
III. Omówienie celów i przebiegu wycieczki.
IV. Podział klasy na grupy.
V. Wyjście do sadu.
VI. W trakcie trwania wycieczki przeprowadzone zostaną zabawy ruchowe oraz uwzględniony zostanie krótki wypoczynek.
VII. Obserwacja owocujących drzew i krzewów:
- nauczyciel ukierunkowuje obserwacje pytaniami pomocniczymi:
a) Jakie drzewa i krzewy rosą w tym sadzie?
b) Jakie drzewa i krzewy już owocowały?
c) Jakie drzewa i krzewy owocują jesienią?
d) Jaka wysokość mają drzewa spotykane w sadzie?
VIII. Zbieranie liści oglądanych drzew i krzewów – wykonanie zielnika (praca domowa)
IX. Ustalenie plany długotrwałej obserwacji – każde dziecko obserwować będzie przez cały rok wybrane drzewo lub krzew owocowy. Ustalenie pytań do jesiennej obserwacji.

KARTA PRACY
1. Co jest przedmiotem obserwacji?
2. Jakie drzewa rosną w sadzie?
3. Jakie krzewy rosną w sadzie?
4. Jaką wielkość mają drzewa w tym sadzie?
5. Praca w grypach – każda grupa określa wybrany owoc.
Opisywanie owoców (podkreślanie odpowiednich określeń)
Nazwa owocu _________________________
Wielkość owocu: bardzo duże, duże, średnie, drobne, bardzo drobne
Kształt: kulisty, owalny, podłużny, butelkowy, sercowaty, jajowaty
Barwa: zielonawa, zielonkawo – żółta, złocisto – żółta, biało – różowa, czerwona, czarna
Skórka – powierzchnia: gładka, szorstka, błyszcząca, matowa, cienka, gruba
Zapach: bardzo silny, silny, średni, słaby, bardzo słaby, brak zapachu
Miąższ owocni:
- barwa: biała, żółta, zielona, czerwona
- soczystość: soczysty, suchy
- smak: kwaśny, kwaskowaty, słodki
Nasiona:
- ilość …
- wielkość: duże, średnie, małe
- kształt: płaskie, wypukłe, wydłużone, koliste
- długość: długie, krótkie
- barwa: ciemne, brązowe, jasno-brązowe, żółta, czerwone5. ORGANIZACJA WYCIECZKI DO KOŁOBRZEGU

1. Planowanie
- zaakceptowanie przez dyrektora szkoły pomysłu zorganizowania wycieczki
- zaakceptowanie przez rodziców miejsca, terminu i celów wycieczki
2. Przygotowania:
- wybór przewoźnika
- ustalenia harmonogramu wycieczki – uzyskanie informacji z Biura Informacji Turystycznej w Kołobrzegu o numerach telefonów miejsc wartych zobaczenia
- przygotowanie kosztorysu na podstawie uzyskanych informacji
- przygotowanie regulaminu wycieczki
- ustalenie zakresu czynności i obowiązków kierownika wycieczki i opiekunów (dyrektor szkoły)
- przeprowadzenie spotkania z rodzicami
· Zapoznanie z założeniami programowymi wycieczki
· Przedstawienie kosztorysu
· Poinformowanie o zasadach bezpieczeństwa na wycieczce oraz konieczności przestrzegania regulaminu, który na spotkaniu zostaje podpisany przez rodziców
· Przygotowanie dziecka do wyjazdu
· Rozdanie rodzicom formularzy (zgoda na udział dziecka w wycieczce, zgoda na pokrycie kosztów wycieczki, zgoda (lun nie) na podejmowanie decyzji przez kierownika wycieczki lub opiekuna konieczności leczenia, hospitalizacji czy zabiegów operacyjnych dziecka w przypadku zagrożenia jego zdrowia lub życia, zgoda na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez dziecko w czasie trwania wycieczki
- ubezpieczenie dzieci i opiekunów,
- oświadczenie kadry w sprawie odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestników wycieczki,
- umowa najmu autokaru
- polecenie wyjazdu służbowego (delegacje)

Kosztorys wycieczki
1. Autokar (stawka za 1 km, stawka 1 h pracy kierowcy, wyliczenie łącznego kosztu, przeliczenie na 1 uczestnika)
2. Wejście na latarnię morską –
3. Zabawa ,,Piracka przygoda” –
4. Muzeum Orędzia Polskiego – 3
5. Obiad –
6. Ubezpieczenie –
7. Parkingi –
Koszt wycieczki na 1 uczestnika –

Harmonogram wycieczki
1. Wyjazd – godz. 8.00
2. Przyjazd do Kołobrzegu - godz. 10.00
3. Wejście na latarnię morską - godz. 10.00-11.00
4. Zabawa ,,Piracka przygoda” - godz. 11.00-13.00
5. Przejazd na obiad - godz. 13.00-13.30
6. Obiad - godz. 13.30-14.30
7. Przejazd do Muzeum Orędzia Polskiego - godz. 14.30-15.00
8. Zwiedzanie muzeum - godz. 15.00-17.00
9. Wyjazd z Kołobrzegu - godz. 17.00
10. Przyjazd do szkoły – godz. 19.00

Podsumowanie
- przedłożenie dyrektorowi szkoły sprawozdania i rozliczenia finansowego
- omówienie z uczestnikami wycieczki, efektów i założonych celów

Do każdego kompletu dokumentów była dołączona praca ucznia na temat wycieczki§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii,
pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem
realizowanych przez nauczyciela zadań1. OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO


Podstawowe informacje o programie:
-tytuł
-przeznaczenie
-założenia
-cele główne
-cele szczegółowe
-formy realizacji zadań
-przewidywane osiągnięcia i umiejętności
-sposoby sprawdzania uzyskiwanych efektów
-informacje o wdrożeniu
-sposoby ewaluacji programu
Powyższe informacje zostały szczegółowo opisane w prezentacji§ 7 ust. 2 pkt 5Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich. Nieletnich zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż1. OPIS PRZYPADKU UCZNIA Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄDziałania zapewniające uczniowi pełny rozwój stosownie do jego możliwości psychofizycznych


Na podstawie Statutu Szkoły oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, a także Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 07 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 roku w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży zostały podjęte działania w celu pomocy uczniowi klasy I, który miał trudności z dostosowaniem się do pracy w systemie klasowym.

Przyczyny podjęcia działań

Uczeń jest chłopcem, który miał duże trudności z przestrzeganiem zasad i norm współżycia w grupie. Jago zachowanie na zajęciach i przerwach było niebezpieczne dla innych dzieci i dla niego samego. Chłopiec nie panował nad swoimi emocjami, jego postępowanie było nie do przewidzenia ani przez nauczycieli uczących, ani przez nauczycieli dyżurujących. Codzienne kłopoty sprawiał swoim agresywnym zachowaniem nie tylko w stosunku do młodszych dzieci, ale również w stosunku do starszych dzieci.
Sytuacje, które zagrażały bezpieczeństwu ucznia i innych dzieci:
- bicie dzieci na zajęciach (bez powodu)
- nie przychodzenie na zajęcia po przerwie (opuszczenie całej godziny zajęć)
- nagłe podbieganie do dzieci i uderzenie
- wymuszanie słodyczy pod groźbą pobicia
- wchodzenie na drzewa rosnące przy szkole.
Osiągnięcia ucznia w nauce:
- duże trudności ze skupieniem uwagi na zajęciach
- wykonywanie wybiórczo prac (wykonywał tylko te, które nie sprawiały mu trudności)
- przy zadaniach trudniejszych uczeń wybiegał z klasy i najczęściej wbiegał do innych klas.
Ze względu na dobry kontakt nauczyciela z matką została podjęta wspólna decyzja o podjęciu działań w celu przyznania dziecku nauczania indywidualnego.

Uczeń został skierowany na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Decyzja w sprawie ucznia
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
Wyświetleń: 9371


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.