Katalog

Anna Krawczyk, 2010-05-23
Końskie

Pedagogika, Projekty edukacyjne

PROGRAM AUTORSKI „ MOJE PRAWA – GODNE ŻYCIE”.

- n +


PROGRAM AUTORSKI

„ MOJE PRAWA – GODNE ŻYCIE”.

Spis treści

Wstęp

Rozdział I Idea przewodnia programu
Rozdział II Cele programu
Rozdział III Warunki i termin realizacji
Rozdział IV Metody, formy, środki dydaktyczne stosowane w programie.
Rozdział V Treści kształcenia i wychowania w programie autorskim.
Rozdział VI Ewaluacja programu

Bibliografia

Załączniki

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ŻARNOWIE

OPRACOWAŁA mgr ANNA KRAWCZYK


Wstęp

Każdy człowiek jest istotą rozumną, wolną, zasługującą na szacunek, miłość, pełnię
przysługujących mu praw i obowiązków.
Naturalnym, a zarazem najważniejszym prawem człowieka jest jego prawo do życia.
Prawa natury należy jednak odpowiednio zabezpieczyć i rozpoznać. Takim właśnie zabezpieczeniem jest prawo stanowione, stworzone przez ludzi, ogłoszone i zobowiązujące do jego przestrzegania.
Wszyscy żyjemy w świecie dojrzewającej demokracji, uczymy się rozumieć swoje prawa,
korzystamy z wolności, tak aby żyć w zgodzie z wartościami takimi jak: pokój, sprawiedliwość, tolerancja. Mamy swoje prawa, podobnie jak dzieci. Są częścią społeczeństwa i korzystają ze swoich praw zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencji Praw Dziecka. Ten ostatni dokument został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1980 r. Polska ratyfikowała go w 1991 r. Zgodnie z tym dokumentem dziecko jest podmiotem praw i wolności, a nie przedmiotem, czy własnością dorosłych. W myśl tej ważnej zasady Konwencja nakłada na rodziców i opiekunów, nauczycieli obowiązek kierowania się we wszystkich działaniach troską o dobro dzieci.
Konwencja przypomina o wielkim znaczeniu rodziny dla harmonijnego i prawidłowego
rozwoju dziecka. To rodzice powinni zapewnić dziecku jak najlepsze warunki rozwoju w pełnej akceptacji, zrozumieniu, w poszanowaniu jego godności osobistej. W atmosferze miłości i wzajemnej tolerancji dziecko uczy się dostrzegać świat poprzez pryzmat właściwie rozumianej wolności i sprawiedliwości. Czuje się kochane, ważne, ale czuje i rozumie ważność i potrzeby innych. Niedojrzałość dziecka jest przesłanką zobowiązującą dorosłych do opieki.
W związku z powyższym podstawowym założeniem programu na temat praw dziecka jest
zapoznanie uczniów ze światem ich przywilejów i obowiązków, które zostały nadane im przez państwo. Znajomość własnych praw pozwoli na lepsze radzenie sobie z wieloma problemami, jakie napotykają w szkole, w domu i na podwórku. Ta znajomość pozwoli również odważniej kroczyć przez życie i śmielej borykać się z jego przeciwnościami. Uczniowie nauczą się zasad komunikowania się w grupie i rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy. Nauczą się szacunku i tolerancji dla ludzi różnych wyznań, kultur i przekonań.
Rozwijanie wśród uczniów świadomości własnych praw, poznawanie możliwości i ograniczenia oraz poznanie norm regulujących życiem człowieka ma bowiem zasadnicze znaczenie dla społecznego rozwoju młodego pokolenia.
Realizacja tego programu ma pomóc uczniom poznać ich prawa, nauczyć przestrzegania
praw innych ludzi, dać wiarę i przekonanie, że warto z nich korzystać w obronie własnej godności osobistej. Ma pokazać, że łatwiej rozwiązywać problem w sytuacji naruszenia praw własnych.

Program „ Moje prawa – godne życie”.1. Idea przewodnia programu


Głównym celem programu jest poznanie obowiązujących praw dziecka, tak przez same dzieci i młodzież, jak również przez nauczycieli i rodziców.
Program skierowany jest do uczniów klas I – III szkoły ponadgimnazjalnej . Zakres tematyczny jest zgodny z Podstawą programową. Realizacja programu jest możliwa w każdych warunkach, na zajęciach grupowych i indywidualnych. Mają one na celu budzenie świadomości o prawach dziecka. Zajęcia można prowadzić metodami aktywizującymi. Można wykorzystać do tego literaturę, scenki dramowe, ekspresję plastyczną, jak również fragmenty samej Konwencji.
Zajęcia realizowane w ramach programu mają na celu budzenie świadomości
o prawach dziecka,
oraz poznanie niektórych spośród wielu praw.

Prawa dziecka zawarte w Konwencji obejmują:
Prawa i wolności osobiste: do życia, rozwoju tożsamości, nazwiska, imienia, obywatelstwa, wiedza o swoim pochodzeniu, prywatności, godności, szacunku, nietykalności osobistej, wyznania własnych poglądów, religii, występowania we własnym imieniu w sprawach administracyjnych i sądowych, do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi, do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa, nierekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.
Prawa socjalne: do odpowiedniego standardu życia, ochrony zdrowia, zabezpieczenia socjalnego, wypoczynku i czasu wolnego.
Prawa kulturalne: do nauki (bezpłatna i obowiązkowa w zakresie szkoły podstawowej), korzystania z dóbr kultury, informacji, znajomości własnych praw.
Prawa polityczne: do stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.

Konwencja przyznaje prawo do ochrony w przypadku:
- upośledzenia, niepełnosprawności,
- pozbawienia dziecka środowiska naturalnego (zapewnienie środowiska zastępczego, w tym
umożliwienie adopcji),
- uchodźców i mniejszości etnicznych (prawo do własnego języka, kultury, religii), nieletnich,
którzy popadli w konflikt z prawem ( prawo do obrony, zakaz śmierci i dożywotniego
więzienia)


2. CELE PROGRAMU


Kształtowanie u młodzieży poczucia godności ludzkiej oraz uczenie zasad
komunikowania się w grupie, umiejętności rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy, wyrabianie szacunku i tolerancji dla różnych ludzi:
· zrozumienie idei i znaczenia praw człowieka,
· świadomość własnych praw, możliwości ograniczeń,
· świadomość norm regulujących życiem człowieka,
· zapoznanie dzieci z możliwościami, jakie mają w przypadku, gdy ich prawa zostaną naruszone.
CELE GŁÓWNE :
· rozumienie i rozróżnianie pojęć : prawo, norma prawna, norma moralna,
· uświadomienie uczniom ich praw,
· wyjaśnienie czym są prawa człowieka (dziecka),
· zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice miedzy ludźmi, jako naturalne zjawisko w świecie,
· kształtowanie postawy tolerancji wobec "inności",
· wzmocnienie poczucia własnej wartości,
· rozumienie pojęcia tożsamości,
· kształtowanie szacunku dla poglądów różnych ludzi,
· wprowadzenie pojęć: wolność słowa, odpowiedzialność za słowa, ograniczenie wolności słowa,
· uświadomienie uczniom, że ludzi nie można różnicować ze względu na kolor skóry, płeć, pochodzenie,
· rozumienie pojęć: poszanowanie (respektowanie), egzekwowanie praw,
· wyjaśnienie dzieciom, co to znaczy, że mają prawo do prywatności,
· uświadomienie granic prywatności,
· zapoznanie uczniów z prawami, jakie przysługują im w szkole,
· uświadomienie dzieciom, iż ich prawa oznaczają określone powinności dorosłych,
· uświadomienie, że prawa i obowiązki w szkole mają zarówno uczniowie jak i nauczyciele oraz pracownicy szkoły,
· uświadomienie uczniom, że istnieją osoby i instytucje, do których mogą się zwrócić o pomoc, jeśli ich prawa zostały naruszone.
CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń powinien:
· znać wybrane artykuły Konwencji Praw Dziecka,
· znać związki między prawami i ich wpływem na życie dzieci,
· potrafić określić konsekwencje utraty praw,
· umieć odróżnić zachcianki od potrzeb,
· wiedzieć, że każdemu prawu Konwencji przypisany jest określony obowiązek,
· znać obowiązki państwa w wychowaniu i rozwoju dzieci,
· znać instytucje, które w codziennym życiu mogą bronić praw dzieci,
· umieć radzić sobie w sytuacji naruszenia praw własnych,
· wiedzieć, że konwencja stoi na straży praw, ale nie narusza podstawowych praw rodziców i opiekunów do decydowania o tym co jest najważniejsze dla dzieci.
· wymienić najważniejsze prawa dziecka,
· scharakteryzować typowe zachowania łamiące prawa dziecka,
· scharakteryzować zachowania przestrzegające prawa dziecka,
· rozróżnić zachowania dobre od złych,
· przestrzegać prawa w życiu codziennym,

3. Warunki i termin realizacji programu


Program autorski „ Moje prawa – godne życie” przeznaczony jest dla uczniów szkół
średnich. Miejscem realizacji jest Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie. Dotyczy wiedzy, umiejętności, kształtowania świadomości swoich praw. Ma on charakter edukacyjno- profilaktyczny. Termin realizacji rok szkolny 2008/2009.
Każdy człowiek, by móc zdobywać doświadczenie potrzebuje wzorców do
naśladowania zarówno wśród dorosłych, jak i swych rówieśników. Młody człowiek też jest istotą społeczną. Posiada swoje prawa i obowiązki. Znalazłszy się w grupie się dowiaduje że ma zakres praw i obowiązków, które wspólnie z nauczycielami i grupą są ustalane. Przebywając w grupie uczy się szacunku, tolerancji, akceptacji dla drugiego człowieka. Stara się przestrzegać zasad i reguł. Aby doświadczenia były pełnowartościowe niezbędna jest koordynacja procesów zachodzących w grupie przez nauczyciela.
Nauczyciel może realizować treści dotyczące praw dziecka w powiązaniu z innymi obszarami edukacyjnymi wyróżnionymi w podstawie programowej. Wyniesione z domu rodzinnego doświadczenia mogą pomóc lub utrudnić realizację edukacji praw dzieci.


4. Metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w realizacji programu.
· burza mózgów - stosuje się przy rozwiązywaniu konkretnego problemu. Dzieci zgłaszają pomysły, jakie im przyjdą do głowy. Po zapisaniu wszystkich dokonuje się analizy wspólnie z dziećmi, oceniając przydatność każdego pomysłu.
· analiza przypadku - nauczyciel przedstawia konkretną sytuację z życia lub wymyśloną. Dzieci analizuję sytuację i same formułują wnioski.
· projektowanie dokumentów – młodzież sama projektuje np. regulamin klasy, regulamin biblioteki, kodeks ucznia, statut szkoły. Nauczyciel pilnuje, żeby uwzględnione były interesy wszystkich grup: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji szkolnej itp.
· symulacje - nauczyciel przedstawia konkretną sytuację i precyzyjnie opisuje role, jakie potem uczniowie odgrywają. Po odegraniu scenki wszyscy wspólnie dyskutują o postawach poszczególnych uczestników zdarzenia. Nauczyciel pomaga sformułować wnioski na temat praw zaprezentowanych w scenie.
FORMY ORGANIZACJI
· praca indywidualna (zróżnicowana i jednolita),
· praca grupowa (zróżnicowana i jednolita),
· praca zbiorowa ( jednolita).
Formy organizacyjne obejmują typowe sytuacje wychowawcze, naturalne i celowo
zorganizowane, powtarzające się systematycznie lub tylko okolicznościowo w rozkładzie dnia pracy ucznia.


5. Treści kształcenia i wychowania w programie autorskim


Temat Treści i cele Uwagi Termin
Poznanie prawa i obowiązków obowiązujących w salach lekcyjnych, pracowniach, hali gimnastycznej. -poznanie zasad obowiązujących w szkole,-wspólne ustalenie zasad, norm, obowiązujących w klasie,-zrozumienie ograniczeń oraz wywiązywanie się z obowiązków-budowanie systemu wartości-ustalenie reguł postępowania w zespołach klasowych. Realizują wszyscy wychowawcy wrzesień październik
Prawo do tożsamości – miejsce zamieszkania, pochodzenie. -zapoznanie z prawem do tożsamości (nazwiska, obywatelstwa, pochodzenia),-próby określenia własnych uczuć i emocji, dostrzeganie ich u innych-uświadomienie, że oprócz praw są również obowiązki. Realizacja na lekcjach WOS-u Zgodnie z planem wynikowym przed-miotu
Poznajemy dokumenty, w których są umieszczone prawa dziecka, oraz inne dokumenty dorosłych- wycieczka do biblioteki gminnej -poznanie dokumentów, które zawierają prawa dziecka, -obejrzenie innych dokumentów zawierających prawa dla dorosłych Lekcja biblioteczna listopad
Spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka -Poznanie charakteru pracy Rzecznika Praw Dziecka, -Jak może pomóc uczniom Rzecznik , gdzie znajduje się biuro Rzecznika, kto pomaga Rzecznikowi? (Zespół Badań i analiz, Zespół Informacyjno-interwencyjny),-poznanie innych instytucji działających na rzecz praw dziecka (Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, Ośrodki Pomocy Społecznej, Komitety Ochrony Praw Dziecka) Spotkanie z Rzecznikiem styczeń
Jak pomóc dziecku krzywdzonemu ? -poznanie prawa do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej-poznanie telefonu interwencji kryzysowej tzw. „niebieska linia” ( gazetka szkolna),-poznanie organizacji społecznych, które zajmują się egzekwowaniem praw dzieci- „ Zły dotyk” – referat dla uczniów. prawo do wolności od poniżające-go traktowania i karania art. 19, 34, 73 luty
Prawo do szacunku i akceptacji mimo niepełnosprawności -wyjaśnienie pojęcia: „Manifest”-ukazanie że każde dziecko jest tak samo ważne- jak okazujesz szacunek innym? - jak się czujesz w sytuacji gdy ktoś ciebie nie szanuje? Realizacja w ramach lekcji religii marzec
Mam prawo do wychowania w rodzinie -poznanie prawa dziecka do rodziny, nawet w przypadku rozłączenia z nimi-„ Moje dziecko – moje obowiązki” – referat dla rodziców. Przygotowanie referatu przez pedagoga marzec
Poznaję prawa do nauki (art.28), informacji (art. 13, 17), czasu wolnego -poznanie znaczenia dóbr kultury w życiu człowieka, rozmowy „co by było gdyby nie było radia, telewizji, internetu?-mój ulubiony sposób spędzania czasu wolnego ankieta dla uczniów. Debata uczniowska listopad
Mam prawo do wolności wypowiedzi, religii -poznanie znaczenia słowa tolerancja-wprowadzenie pojęć wolność słowa, odpowiedzialność za słowa W ramach lekcji religii kwiecień
Mam prawo do ochrony zdrowia -zrozumienie znaczenie tego prawa-Dzień Promocji Zdrowia Rozgrywki sportowe 1 czerwca


7. Ewaluacja programu.

Aby przekonać się, czy zrealizowane zostały cele wychowawcze i edukacyjne ,
a uczniowie opanowali wymagane umiejętności , konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. W jej wyniku otrzyma się informacje niezbędne do oceny wartości merytorycznej i metodycznej programu oraz wskazówki do jego modyfikacji.
Ewaluacja zostanie przeprowadzona metodą:
· ankiety,
· testu dla klas III,

Bibliografia

1. Konwencja Praw Dziecka
2. Albiniak M., Czajkowska A.: Prawo o aktach stanu cywilnego z objaśnieniem, Toruń 1996 r.
3. Czyż E. (red.): Dziecko i jego prawa. Warszawa 1992 r.
4. Gronowska B., Jasudowicz T., Mik C.: O prawach dziecka. Wyd. Comer. Toruń 1994 r.
5. Ignatowicz J., Piasecki K., Pietrzykowski J.,Winiarz J.: Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem. Warszawa 1990 r.
6. £ opatka A. (red.): Konwencja o prawach dziecka a prawo polskie. Wyd. Sejm.Warszawa 1991 r.
7. ” Moje prawa”- Biblioteka Komitetu Ochrony Praw Dziecka
8. Nauczyciele o prawach dziecka – Kosek – Nita B. Problemy opiek – wych.
9. Nowicki M.A. Kamienie milowe. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1996 r.
10. Podstawy psychologii rozwojowej M. Przetacznikowa
11. Prawa ucznia w szkole, raport z badań. red. E. Czyż. Wyd. Helsinska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1996 r.
12. Safjan M. (red.): Standardy prawne Rady Europy. Tekst i komentarze. Tom I prawo rodzinne. Wyd. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Warszawa 1994 r.
13. E. Suska, W. Kwiatkowska : Praktyczny poradnik dla nauczyciela.
14. Program autorski- jak go napisać? M. Szczepańska
15. Wokół praw dziecka cz. I i II (praca zbiorowa). Wyd. Helsinka Fundacja Praw Człowieka. Warszawa 1993 r.


Wyświetleń: 5954


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.