Katalog

Ewa Pociecha, 2010-05-23
Tęgoborze

Fizyka, Konspekty

Natężenie prądu. Konspekt lekcji fizyki.

- n +

Konspekt lekcji fizyki

Klasa: 3 gimnazjum
Data: 27 listopada 2008r.
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego lekcję: Ewa Pociecha
Temat: Natężenie prądu.
Cele lekcji
Uczeń:
wie, że jednostką natężenia prądu elektrycznego jest jeden amper (1 A) (K),
wie, że natężenie mierzy się amperomierzem (K),
umie zbudować prosty obwód według schematu i dokonać pomiaru natężenia prądu (K),
potrafi zmierzyć natężenie prądu w dowolnym punkcie obwodu (P),
potrafi obliczać natężenie korzystając ze wzoru (P),
wie, że (P),
wie, co to znaczy, że w przewodniku płynie prąd o natężeniu 6A (P),
potrafi obliczyć każdą wielkość ze wzoru (R),
wie, jak jest zbudowany i do czego służy bezpiecznik (R),
zna jednostki ładunku 1Ah i 1As i umie je przeliczać (D),
wie, że ładunek elektronu jest równy (D).
Metody nauczania
Metody podające:
• ustne podanie materiału przez nauczyciela [podyktowanie uczniom najważniejszych punktów do zeszytu, według których uczniowie przygotowują się do lekcji],
• pogadanka, dyskusja; objaśnienie nowego materiału za pomocą pytań
z wykorzystaniem doświadczenia uczniów,
• objaśnienie przez nauczyciela sposobów rozwiązywania zadań
• czytanie podręcznika jako źródła wiedzy:
o o fizyku André Marie Ampere
o bezpieczniku w domowej instalacji elektrycznej
o analiza tabeli zawierających przykładowe wartości ładunków elektrycznych związanych z przepływem prądu elektrycznego przez różne urządzenia elektryczne
Metody poszukujące: wykonanie doświadczenia pokazującego, jak zmierzyć natężenie w prostym obwodzie elektrycznym
Metody praktyczne:
• praca z podręcznikiem -rozwiązywanie zadania 1 ze str.65, utrwalającego poznany materiał
• rozwiązywanie zadań 11.11, 11.12, 11.14/str.83-84 w zbiorze zadań.
• praca (domowa) z zeszytem ćwiczeń -rozwiązywanie zadań utrwalających poznany na lekcji materiał.
Formy organizacyjne
praca grupowa -grupa dwuosobowa dokonuje pomiaru natężenia prądu
w prostym obwodzie elektrycznym
praca indywidualna-rozwiązywanie zadań,
praca zbiorowa –rozwiązywanie zadań przy tablicy
Środki dydaktyczne:
konwencjonalne:
• podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty przedmiotowe, tablica, kolorowa kreda
• rekwizyty potrzebne do wykonania doświadczeń: amperomierze, bateria płaska, wyłącznik, przewody, żaróweczki o różnych tabliczkach znamionowych
Wykorzystana literatura
Biblioteka nauczyciela fizyki- gimnazjum:
-Zeszyt 1 -„Podstawowe dokumenty warsztatu nauczyciela”.
-Zeszyt 2 –„Wskazówki merytoryczne i dydaktyczne do realizacji programu nauczania”.
„Fizyka dla Gimnazjum”- M.Rozenbajgier, R.Rozenbajgier
-podręcznik, część 3;
-zeszyt przedmiotowo-ćwiczeniowy, część G
„Fizyka w prostych zadaniach- zbiór zadań dla gimnazjum”- A.Kurowski, J.Niemiec.
„Fizyka- tom 2”- Ken Dobson, podręcznik dla gimnazjum.
Słownik fizyczny.
Encyklopedia fizyczna: „Fizyka i astronomia”
Plan lekcji

I. Część wprowadzająca (13.10-13.25).
1. Przywitanie pani Dyrektor na lekcji i sprawdzenie obecności.
2. Przepytanie jednego ucznia z trzech ostatnich lekcji i sprawdzenie, czy ma uzupełniony zeszyt, ćwiczenia.
3. Zapisanie tematu lekcji: „Natężenie prądu”.

II. Część właściwa (13.25-13.50).
Wyjaśnianie przez uczniów i nauczyciela poszczególnych zagadnień związanych z tematem lekcji i zapisywanie najważniejszych informacji do zeszytu

Wiadomości i umiejętności Omówienie zagadnienia

Wielkością charakteryzującą prąd elektryczny jest jego natężenie.

1. Jednostką natężenia prądu jest jeden amper (1 A).
2. Natężenie prądu mierzy się amperomierzem.

Jaki jest symbol amperomierza?

Przypomnijmy inne symbole elementów obwodu elektrycznego: żarówki, źródła prądu stałego, wyłącznika, przewodu elektrycznego

Narysujmy schemat obwodu elektrycznego złożonego z powyższych elementów połączonych szeregowo.

Wykonaj Twoje domowe laboratorium z ćwiczeń-str.64
Analiza tabeli 3.3 na str.62 w podręczniku.

DOŚWIADCZENIE 1. Proszę zbudować obwód elektryczny według powyższego schematu i odczytać natężenie prądu płynącego w tym obwodzie.

DOŚWIADCZENIE 2.
Umieśćmy amperomierz w innych miejscach obwodu i powtórzmy pomiar.

WNIOSEK. W obwodzie elektrycznym, który składa się z różnych elementów, połączonych jeden za drugim (szeregowo), a nawet z różnych kawałków drutu (np. o różnych przekrojach) przez dowolny przekrój poprzeczny w każdym miejscu przepływa w jednakowym czasie taki sam ładunek; dlatego amperomierz włączony w dowolnym miejscu wskaże takie samo natężenie prądu. Fakt ten wynika z zasady zachowania ładunku: ilość ładunku wpływającego do danego elementu obwodu musi być równa ilości ładunku wypływającego z niego w tym samym czasie.
Z jakimi dużymi ładunkami możemy mieć do czynienia w zjawisku prądu elektrycznego?
Analiza tabeli 3.4 na str.62 3. Ładunek elektronu jest równy

4. Natężenie prądu liczymy ze wzoru .
(Objaśnienie każdej literki występującej we wzorze i ich jednostek)
5.
6. Co to znaczy, że w przewodniku płynie prąd o natężeniu 6A.
7. Oblicz każdą wielkość ze wzoru .
8. Inne jednostki ładunku 1Ah i 1As i przeliczanie ich na kulomby.
9. Jak jest zbudowany i do czego służy bezpiecznik (str. 64 w podr).
Rozwiązywanie zadań 11.11, 11.12, 11.14/str.83-84 w zbiorze zadań.

III. Część podsumowująca (13.45-13.55)
(Podkreślenie najważniejszych treści z tematu. Uświadomienie uczniom, czego się nauczyli i co ma im z tego pozostać.)
1. Co jest jednostką natężenia prądu?
2. Jak się nazywa przyrząd do pomiaru natężenia prądu?
3. Trzeba umieć zmierzyć natężenie prądu w prostym obwodzie elektrycznym
4. Z jakiego wzoru liczymy natężenie prądu?
5. Jak policzyć ładunek przenoszony w określonym czasie lub czas jego przepływu w obwodzie elektrycznym?
6. Co to jest 1A?
7. W jakich jednostkach wyrażamy ładunek?
8. Wyraź 1Ah w kulombach?
9. Jaki ładunek przenoszony jest przez jeden elektron?

Zadanie domowe
Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń temat „Natężenie prądu”.

Wyświetleń: 4396


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.