Katalog

Anna Widman, 2010-05-23
Kleczew

Adelina Nowak
Język polski, Program nauczania

Program koła lingwistycznego.

- n +PROGRAM
KOŁA LINGWISTYCZNEGO

GIMNAZJUM im. NOBLISTÓW POLSKICH
W KLECZEWIE

ANNA WIDMAN
ADELINA NOWAK


WSTĘP

Nauka języka obcego jak i rodzimego wymaga przyswajania jak największej liczby słów, opanowania wymowy, intonacji i zagadnień gramatycznych, które pozwolą na poprawne wypowiedzi ustne i pisemne. Ważną rolę odgrywa również płynne przechodzenie z języka rodzimego na język obcy, swobodne przetwarzanie myśli i ich wyrażanie w dwóch językach – polskim i angielskim. Nie bez znaczenia będzie także znajomość kultury i obyczajów krajów angielskiego obszaru językowego ale także biegła znajomość własnego dziedzictwa kulturowego.
Powtarzanie, utrwalanie i poszerzanie wiedzy językowej ma na celu doprowadzenie uczniów do pożądanego poziomu wiedzy i umożliwienie im swobodnego wyrażania i konstruowania myśli zarówno w języku polskim jak i angielskim.


ODBIORCA PROGRAMU

Adresatem programu są uczniowie klas I i II gimnazjum chętni do pracy pozalekcyjnej. W pierwotnym założeniu grupa docelowa powinna liczyć nie mniej niż 15osób i nie więcej niż 20.
Celem programu jest przygotowanie uczniów do posługiwania się swobodnie dwoma językami, w tym językiem obcym na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym. Powyższe zajęcia mają przede wszystkim doskonalić znajomość języków tak aby uczniowie mogli płynnie i swobodnie się wypowiadać na różne tematy.


CELE NAUCZANIA

Cele ogólne nauczania

Opanowanie umiejętności językowych w stopniu umożliwiającym komunikację na poziomie średniozaawansowanym.
Obcowanie z literaturą jako źródłem wiedzy o człowieku, kulturze i obyczajach.
Rozwijanie umiejętności językowych i stylistycznych w języku polskim i angielskim.
Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy.
Zapewnienie uczniom możliwości używania języków w sytuacjach realnych.

Cele szczegółowe

Wzbogacenie czynnego słownictwa.
Podniesienie kompetencji językowych uczniów przede wszystkim w zakresie mówienia.
Motywowanie uczniów do nauki języków.
Rozwijanie wśród uczniów postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur oraz umiejętne prezentowanie własnej kultury narodowej.
Motywowanie uczniów do postrzegania języków nie w kategoriach sztywnego przedmiotu szklonego, ale jako dynamicznego środka komunikacji i ekspresji własnej.

Treści nauczania

Treści nauczania są zgodne z podstawą programową zarówno dla języka polskiego jak i angielskiego. Największy naciska zostanie położony na aktywowanie słownictwa biernego i wykorzystywanie go w swobodnej i płynnej komunikacji.
Istotą zajęć jest rozwijanie wszystkich sprawności językowych właściwych dla obu języków oraz przybliżenie kultury i obyczajowości w takim stopniu aby uczniowie potrafili właściwie i poprawnie zachować się i zareagować w różnych sytuacjach.

Sprawności językowe
Wyrażanie opinii
Opisywanie zdarzeń
Umiejętność prowadzenie konwersacji, wywiadu
Umiejętność prezentowania własnej osoby i przedstawianie innych

Rozumienie tekstu czytanego i słuchanego

Rozumienie ogólnego sensu tekstu czytanego i słuchanego.
Umiejętność wyciągania niezbędnych informacji.

Funkcje językowe i język żywy
Wyrażanie i pytanie o opinię.
Wyrażanie sugestii.
Zgadzanie się z rozmówcą lub nie.
Wyrażanie uprzejmości i niezadowolenia.
Opowiadanie.
Ćwiczenia dykcji i aparatu mowy.
Wyrażanie intencji
Sytuacje
Prowadzenie konwersacji.
Dyskusja.
Prowadzenie wywiadu.
Argumentowanie.

Słownictwo i gramatyka

kultura
sztuka
film
prasa i media
literatura
konstrukcje gramatyczne typu: I wish, I prefere, I would like, Had better itp.
czasy gramatyczne
mowa zależna
strona bierna
okresy warunkowe
Metody, techniki i formy pracy

Nauczyciel podczas zajęć powinien stosować różnorodne metody, formy i techniki pracy tak aby uzyskać pożądane efekty. Stosowane metody i formy pracy powinny korelować z przerabianym materiałem i powinny być dostosowane do możliwości intelektualnych grupy uczniów.

Aktywizujące metody w grupie i w parach.
Gray i zabawy językowe.
Praca metodą projektu.
Stop-klatka.
Muzyczne impresje.
Rytmizacja tekstu.
Pantomima.

Materiały

Podręczniki do nauki języka angielskiego, repetytoria gramatyczne, słowniki, leksykony, filmy, wybrana literatura klasyczna i współczesna, prasa, słuchowiska radiowe i telewizyjne.


Bibliografia

1) Encyklopedia wiedzy o prasie, pod red. J. Maślanka
2) Teatr. Film. Telewizja, red.T. Fredro
3) B. Wieczorkiewicz, Sztuka mówienia.
4) J. Miodek, Poprawnie po polsku.
5) M. Bańko, Polszczyzna na co dzień.
6) Repetytorium leksykalne, D. Olejnik
7) Britain, J. O’Driscoll
8) Oxford guide to Britain &American culture, Oxford
9) Lodyn po polsku, K. Kaplan

Zajęcia będą odbywać się w wymiarze jednej godziny tygodniowo
Wyświetleń: 1323


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.