Katalog

Katarzyna Czatrowska, 2010-05-24
Morąg

Zawodowe, Projekty edukacyjne

ZADANIE PRAKTYCZNE NR. 1 - TECHNIK AGROBIZNESU - Chów królików rzeźnych.

- n +

ZADANIE PRAKTYCZNE - TECHNIK AGROBIZNESU

Chów królików rzeźnych

Karolina Nowakowska jest absolwentką Wydziału Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Po ukończeniu studiów wróciła do swojej rodzinnej miejscowości gdzie przejęła gospodarstwo rolne po swoich rodzicach. Rodzice przez kilkanaście lat specjalizowali się w chowie drobiu. Po grudniu 2007 roku kiedy ich fermę dopadła ptasia grypa i całe stado zostało wybite rodzice Pani Karoliny zaprzestali prowadzenia działalności w tym zakresie. Po ukończeniu studiów i obronie magisterium w czerwcu 2009 roku, Karolina Nowakowska wykorzystując wiedzę dotyczącą produkcji zwierzęcej w Polsce, podjęła decyzję o uruchomieniu z dniem 1 stycznia 2010 roku działalności w zakresie produkcji brojlerów
króliczych (dział specjalny produkcji rolnej pow. 50 samic stada podstawowego). Rasą jaką wybrała do chowu jest Królik Nowozelandzki Biały zaliczany do grupy królików średnich ze względu na wysokie wskaźniki użytkowe oraz duże pogłowie. Pani Nowakowska otrzymała wraz z gospodarstwem 100.000 zł oszczędności rodziców. Pani Karolina w swoim gospodarstwie posiada dwa kurniki o powierzchni użytkowej 500 m2 każdy i wartości łącznej 250.000 zł, a także ciągnik rolniczy o wartości 22.700 zł oraz przyczepę rolniczą o wartości 10.000 zł. Z własnych środków planuje zakup stada podstawowego w wysokości 500 szt. samic i 50 szt.
samców o średniej cenie 36zł/szt., klatki ze stanowiskami wykotowymi, karmidłami i poidłami kropelkowymi dla stada podstawowego za kwotę 27500 zł. silos na pasze w kwocie 7000 zł. Pozostałą część środków własnych z podziałem na dwie części: pierwszą w wysokości 30.000 zł ulokuje na lokacie 2-letniej, a drugą na bieżącym rachunku bankowym z przeznaczeniem na zakup pasz. Roczne odsetki z lokaty bankowej wyniosą 1800 zł. Z kredytu długoterminowego planuje zakup klatek dla młodzieży wyposażonymi w karmidła i poidła smoczkowe za kwotę 50.500 zł. Kredyt Pani Nowakowska zaciągnie w banku, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki kredytowania. Właścicielka fermy będzie musiała zgłosić swoją działalność do Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt celem objęcia fermy kontrolą użytkowości i poniesie roczne koszty z tego tytułu 6zł/samicę stada podstawowego. Zwierzęta powinny być objęte również nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynaryjnego. Charakterystyka działalności:
Samice o wadze od 4,5 do 5,5 kg użytkowane są przez okres jednego roku i po tym czasie należy dokonać ich brakowania w 100 %. Samce użytkowane są przez okres 3 lat. Średnio w ciągu roku samice w sześciu miotach mają po 7 królicząt. W ciągu roku od jednej samicy otrzymujemy ok. 42 królików, które osiągają po okresie tuczu średnią wagę sprzedażową 2600 g. Brakowanie królicząt wynosi 10 %. Króliki po urodzeniu przebywają z matkami 30 dni po tym czasie z wagą 600 g zostają odstawione do klatek dla młodzieży a okres ich tuczu wynosi 60 dni. Królice po 7 dniach od wykotu są ponownie kryte samcami, a czynność tą powtarza się w 10 i 14 dniu po
wykocie.
Ilość dni żywieniowych
- dorosłe – 365 dni
- młodzież – 60 dni
2. Średnie dzienne dawki granulatu dla jednej sztuki w kilogramach
- samce dorosłe – 0,15
- samice dorosłe średnio - 0,2
- młodzież w okresie tuczu –0,12
3. Zapotrzebowanie na wodę w ciągu doby (stały dostęp)
- króliki dorosłe – 1 litra
- króliki młode – 0,5 litra
Cena 1 kg granulatu „Rabit Plus” wynosi 0,90 zł/kg, a 1 m3 wody kosztuje 5,80 zł.

Pani Nowakowska będzie dokonywała zakupu granulatu raz na kwartał na fakturę z odroczonym terminem płatności.
Materiał na ściółkę Pani Karolina otrzyma od rolnika w zamian za obornik króliczy.
Króliki powinny być objęte szczepieniem raz do roku. Duże osobniki stada podstawowego szczepimy wiosną przeciwko Myksomatozie oraz Pomorze Królików a młode szczepimy na Myksomatozę w wieku 4 tygodni a po 14 dniach odszczepiamy je przeciwko Pomorze Królików
Pani Nowakowska będzie pracowała w gospodarstwie wraz z rodzicami a dodatkowo zatrudnią 1 pracownika przy pięciogodzinnym czasie pracy a jego miesięczne koszty zatrudnienia
(wynagrodzenie wraz z narzutami) wyniesie 1000 zł. Cena szczepienia 1 sztuki wynosi średnio 1,5 zł.
Dodatkowe wydatki miesięcznie kształtują się na poziomie:
- usługi obce 500 zł
- energia 1500 zł

Pani Karolina Nowakowska ma zapewniony zbyt w Ubojni "Lapina" w miejscowości Kolbudy województwo pomorskie. Ustalona w kontrakcie cena wyniesie 8 zł/kg. Pani Karolina z racji produkcji królików będzie rozliczać się z podatku dochodowego w formie podatku liniowego 19%. Podstawą opodatkowania będzie dochód ustalony na podstawie prowadzonej książki przychodów i rozchodów.

Uruchomienie działalności będzie możliwe gdy po analizie SWOT i analizie rentowności okaże się ona rentowna.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z oceną rentowności planowanego przedsięwzięcia, płynności finansowej i uruchomieniem działalności w zakresie tuczu królików rzeźnych.

Projekt realizacji prac powinien zawierać:
1. Tytuł pracy egzaminacyjnej
2. Założenia, czyli dane niezbędne do rozwiązania zadania, wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji
3. Wykaz planowanych czynności związanych z analizą rentowności sprzedaży
4. Analiza SWOT planowanego przedsięwzięcia
5. Wybór technologii chowu królików rzeźnych
6. Wybór oferty kredytowej
7. Bilans na dzień uruchomienia działalności
8. Plan amortyzacji
9. Rachunek Zysków i Strat w ujęciu rocznym
10. Analiza rentowności sprzedaży i analiza płynności finansowej działalności
11. Wykaz prac i dokumentów związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej
12. Wypełnione przykładowe związane z uruchomieniem działalności gospodarczej

Do zadania wykorzystaj:
1. Dane identyfikacyjne niezbędne do wypełnienia dokumentacji związanej z
uruchomieniem działalności gospodarczej – załącznik Nr 1
2. dane do analizy SWOT - załącznik Nr 2
3. Tabele do sporządzenia:
- Analizy SWOT planowanej działalności - załącznik Nr 3
- Planu Amortyzacji Środków Trwałych - załącznik Nr 4
- Bilans na dzień otwarcia działalności - załącznik Nr 5
- Uproszczonego Rachunku Zysków i Strat w wymiarze rocznym - załącznik Nr 6
4. Oferty Kredytów Lokalnych Banków - załącznik Nr 7
5. Wybór technologii produkcji królików rzeźnych - załącznik Nr 8
6. Wykaz wskaźników – załącznik Nr 9

Załącznik nr 1 – Dane identyfikacyjne:
Imię i nazwisko - Karolina Nowakowska
Data i miejsce urodzenia - 03.07.1984 r. – Elbląg
Adres zamieszkania: - Dobrocin 150
- 14-330 Małdyty
PESEL - 84070302606
NIP - 793-793-79-79
Gmina - Małdyty
Powiat - Ostródzki
Województwo - warmińsko-mazurski
Właściwy Urząd Skarbowy Ostróda
Nr rachunku bankowego: NBP O/O OLSZTYN
30101013970081232223000000 - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Klasyfikacja PKD
- 01.49. CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT
- 01.49.Z
- Podklasa ta obejmuje:
- chów i hodowlę pozostałych zwierząt, włącznie z częściowo oswojonymi: strusi i emu, pozostałych ptaków, z wyłączeniem drobiu, owadów, królików i pozostałych zwierząt futerkowych,
- produkcję nasienia królików i pozostałych zwierząt futerkowych,
- produkcję skór zwierząt futerkowych, gadów lub ptaków w gospodarstwach
hodowlanych,
- chów i hodowlę robaków, mięczaków, w tym ślimaków itp. zwierząt lądowych,
- chów i hodowlę jedwabników; produkcję kokonów jedwabników,
- chów i hodowlę pszczół; produkcję miodu i wosku pszczelego oraz pozostałych produktów pszczelich,
- chów i hodowlę zwierząt domowych, z wyłączeniem ryb: kotów i psów, ptaków, takich jak papużki itp., chomików itp.,
- chów i hodowlę różnorodnych zwierząt,
- produkcję sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej.
- Podklasa ta nie obejmuje:
- chowu i hodowli drobiu, sklasyfikowanych w 01.47.Z.
- produkcji skór pochodzących z myślistwa i łowiectwa, sklasyfikowanej w 01.70.Z,
- chowu i hodowli ryb, żab, krokodyli i robaków morskich, sklasyfikowanych w 03.21.Z,
03.22.Z,
- tresury zwierząt domowych, sklasyfikowanej w 96.09.Z.

Informacje do analizy SWOT - Załącznik 2
- brak doświadczenia w prowadzeniu działalności
- duża zawartość białka w mięsie króliczym (20%) – przyswajalne w 90% oraz inne
składniki mineralne niezbędne dla człowieka
- zagrożenie chorobami: myksomatoza i pomór królików
- wysokie wskaźniki użytkowe oraz duże pogłowie rasy Nowozelandzkiej Białej
- duże przyrosty masy królików
- mała ilość ferm (220) chowu królików w kraju
- wzrost zainteresowania mięsem króliczym w Polsce i Unii Europejskiej
- spadek zainteresowania mięsem wołowym
-wysoki procent sprzedaży eksportowej
- duża wrażliwość na przeciągi i wysoką wilgotność
- duża konkurencja Czech, Węgier, Chin czy Argentyny
- zwiększenie ilości przymusowych i drogich badań mięsa

Informacje do planu amortyzacji zakupionych środków trwałych -.Załącznik nr 4

1 Królikarnie 250.000 - 50 lat
2 Ciągnik 22.700 - 5 lat
3 Przyczepa 10000 - 5 lat
4 Wyposażenie kurnika (klatki, karmidła poidła)78000 - 5 lat
5 Silos na pasze 7000 - 10 lat

* W pozycji razem stawkę miesięczną amortyzacji zaokrąglić do pełnych złotych

Uproszczony rachunek zysków i trat w ujęciu rocznym – załącznik nr 6

A PRZYCHODY OGÓŁEM
I
II
B KOSZTY OGÓŁEM
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
C WYNIK FINANSOWY BRUTTO
D PODATEK DOCHODOWY
E WYNIK FINANSOWY NETTO

Oferty banków - Załącznik nr 7

Bank Spółdzielczy Zalewsko-Morąski- 8,5%
Bank PKO BP - 8,75%
Bank Zachodni WBK - 8%

Wybór technologii chowu królików – załącznik 8
/dokonaj wyboru/

1 Technologia chowu
A. system ekstensywny
B. system półintensywny
C. system intensywny

2 Oświetlenie:
A. oświetlenie sztuczne 70 lux
stado podstawowe i 50 lux
sektor tuczu
B. Brak oświetlenia
C. Oświetlenie naturalne

3 Rodzaj utrzymania królików:
A. W pomieszczeniach
zamkniętych - zagrody na
głębokiej ściółce
B. Klatki z drutu dla młodzieży
oraz stada podstawowego ze
stanowiskami wykotowymi
samic
C. Na wolnej przestrzeni

4 Technika żywienia:
A. Żywienie dawkowane
B. Żywienie bez ograniczeń
C. Żywienie kombinowane

5 Rodzaj pasz:
A. Granulat paszowy
B. Pasze własne
C. Pasze własne + dodatki

6 Pojenie:
A. Kropelkowe
B. Koryta wodne
C. Poidła okrągłe

7 Obsada:
A. 1 samic lub samiec w klatce oraz
od 7 do 10 sztuk młodzieży
B. 7 szt. na 1 m2
C. 20 szt. Na 1m2

8 Wilgotność powietrza:
A. 50%
B. 75%
C. 85%

Wykaz wskaźników rentowności – załącznik 9

Wskaźnik rentowności sprzedaży
Zysk netto *100/Sprzedaż netto

Wskaźnik rentowności aktywów
Zysk netto*100/Wartość aktywów ogółem

Wskaźnik rentowności kapitału własnego
Zysk netto*100/Wartość kapitału własnego


swoje publikacje opracowałam na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www.srokacz.pl www.rolnicze24.pl www.ppr.pl www.artelis.pl http://lunak-kroliki.w.interia.pl/dobrerady.html www.agroswiat.pl www.rolnictwo.agro.pl www.poradnikogrodniczy.pl www.zabrody.pl www.uprawyekologiczne.pl
Wyświetleń: 4075


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.