Katalog

Agnieszka Stajniak, 2010-05-28
Krosno

Zajęcia artystyczne, Plany pracy

PROGRAM WŁASNY ZAJĘĆ ZESPOŁU WOKALNO - TANECZNEGO.

- n +



PROGRAM WŁASNY
ZAJĘĆ ZESPOŁU WOKALNO - TANECZNEGO

DLA WYCHOWANKÓW INTERNATU
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Program zajęć kółka wokalno-tanecznego jest przeznaczony dla wychowanków internatu SOS-W - dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo.
Treści w nim zawarte stanowią uzupełnienie treści w ramach nauczania muzyki w klasach IV-VI i gimnazjum – szkół specjalnych dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim .
Główne założenia programu opierają się na obcowaniu wychowanków z muzyką, ruchem i tańcem oraz walorach wychowawczych i rewalidacyjnych zajęć muzyczno- ruchowych .
Na realizację programu przeznaczone jest 2-3 godz. tygodniowo (1-1,5 godziny dwa razy w tygodniu ).
Program przeznaczony jest do realizacji w ciągu jednego roku szkolnego .

Poprzez taniec i śpiew wychowanek wyrabia w sobie swobodę i płynność ruchów oraz poczucie rytmu i słuchu .
Zajęcia ruchowe , taneczne stają się istotnym elementem terapii dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim. Ruch bowiem znosi napięcie mięśniowe, emocjonalne, daje odprężenie, wyzwala ekspresję , poczucie własnej wartości i pewności siebie .Ułatwia synchronizację ruchów . Może wpływać na samoocenę wychowanków .
Ruch przy muzyce rozwija postawę twórczą , twórcze poszukiwania .

Cele szczegółowe zajęć .
• Kształtowanie i rozwój uzdolnień muzycznych i tanecznych;
• kształtowanie i rozwój zainteresowań wychowanków;
• efektywne zagospodarowanie czasu wolnego wychowanków mieszkających w internacie ;
• eliminowanie negatywnych emocji , zachowań ;
• indywidualne i zespołowe przeżywanie muzyki;
• rozwijanie wrażliwości na muzykę;
• kształtowanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki;
• pobudzanie i rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności muzycznych ;
• kształcenie głosu , prawidłowego oddechu , prawidłowej postawy przy śpiewaniu
• kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie; odpowiedzialności za wspólny efekt końcowy;
• zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu ;
• przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie wiary w siebie i kształtowanie poczucia własnej wartości;
• poznanie zróżnicowanego repertuaru wokalnego:
pieśni historycznych , pieśni patriotycznych,
pieśni ludowych,
piosenek popularnych , dziecięcych , młodzieżowych okolicznościowych
(w zależności od potrzeb),
pieśni i piosenek religijnych ;

• poznanie prostych elementów tańca z repertuaru:
tańców integracyjnych ;
wybranych polskich tańców : poloneza , krakowiaka ;
tańców dyskotekowych ;
• kształtowanie sprawności motorycznej;
kształtowanie umiejętności szybkiej reakcji; rozwijanie refleksu;
kształtowanie koordynacji ruchowej i słuchowo – ruchowej;
• ćwiczenie prawidłowej lateralizacji ciała ;
• dostarczanie pozytywnych emocji , radości z kontaktu z muzyką i tańcem;
• kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w czasie zabaw;
• kształtowanie więzi grupowej ;
• wdrażanie dyscypliny , kształtowanie uwagi , słuchania ze zrozumieniem ;
• zaznajomienie wychowanków z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi śpiewu i tańca;
• kształtowanie w wychowankach poczucia tożsamości narodowej , regionalnej .

Treści kształcenia
Uczenie pieśni i piosenek ze słuchu ;
Śpiewanie piosenek jednogłosowych ;
Uczenie pieśni i piosenek uwzględniając naturalny głos dziecka ;
Przestrzeganie skali głosu dziecka i jej rozszerzanie c1-c2 ;
Stosowanie ćwiczeń oddechowych , melodycznych , dykcyjnych , artykulacyjnych w formie zabaw;
Rytmizowanie wierszyków , przysłów , wyliczanek oraz różnicowanie ich ze względu na dynamikę tempo , artykulację ;
Śpiewanie repertuaru a’capella oraz z podkładem muzycznym ;
Tworzenie układów ruchowych , rytmicznych , sekwencji powtarzających się ruchów
Tworzenie układów choreograficznych do piosenek .

Zadania nauczyciela związane z realizacją programu
Opracowanie rocznego planu pracy zespołu wokalno – tanecznego uwzględniający
możliwości , zainteresowania i potrzeby wychowanków internatu , a także potrzeby
szkoły i środowiska lokalnego .
Diagnoza możliwości wokalnych i ruchowych wychowanków , rozeznanie potrzeb wychowanków .
Zdiagnozowanie potrzeb szkoły , internatu oraz środowiska lokalnego .
Analiza i dobór odpowiednich metod i form pracy .
Systematyczne motywowanie wychowanków do efektywnego wykorzystania czasu przeznaczonego na zajęcia .
Organizowanie ciekawych , atrakcyjnych zajęć.
Zdiagnozowanie zainteresowań wychowanków .
Dobór przystosowanego do możliwości wychowanków repertuaru.
Odpowiednie , systematyczne przygotowywanie wychowanków do prezentacji . występów .
Informowanie rodziców i opiekunów wychowanków o pracy w zespole i osiągnięciach .
Promowanie osiągnięć pracy zespołu na stronie internetowej szkoły oraz w lokalnych mediach.
Współpraca z nauczycielami muzyki i wychowawcami klas
Systematyczne analizowanie pracy wychowanków i ich postępów oraz pracy własnej
Zapewnienie na zajęciach zespołu przyjaznej atmosfery .
Zapewnienie na zajęciach bezpieczeństwa wychowankom.
Dokonywanie ewaluacji programu .






Planowany repertuar ZESPOŁU :

REPERTUAR WOKALNY
Pieśni historyczne i patriotyczne :
Rozkwitały pąki białych róż
O mój Rozmarynie
Ułani, ułani
Rota
Na Wawel na Wawel- krakowiak
Polonez 3 Maja – polonez
Piosenki okolicznościowe
Dzień Nauczyciela
Nasi Kochani babcia i dziadek
Święto mamy
Mój tata
Koniec roku

Pieśni i piosenki ludowe
Czerwone jabłuszko
Jadą goście, jadą
Moja Maryneczka
Przyśpiewki z okolic Krosna

Piosenki dziecięce , młodzieżowe, popularne
Tęcza , tęcza cha–cha-cha ( Koleżanko, kolego )
Familijny blues
Karnawał w Rio
Wiek rocka
Jesienna cha-cha;
Płonie Ognisko-piosenka harcerska
Chodź pomaluj mój świat

Piosenki religijne
Kolędy , Pastorałki
Noe i zwierzęta ,
Taki mały, taki duży ,
Barka

REPERTUAR TANECZNY
Tańce integracyjne
Taniec powitalny
Taniec dłoni
Taniec rumuński
Taniec na powitanie wiosny
Czeska polka
Zabawy ruchowe ze śpiewem
Tyrolski walczyk
Miotlarz
Na górze , na dole
Tańce :
- narodowe - krakowiak , polonez
- ludowe – polka, chodzony

Układy choreograficzne do piosenek , melodii popularnych
Improwizacje taneczno- rytmiczne


Gry i zabawy przy muzyce
Gry rozwijające – słuchowe
Np. Skąd dochodzi dźwięk
Jaki to instrument?
Gry służące rozwijaniu koncentracji –
Np. Idź za mną ,
Dyrygent ,
Łańcuch dźwięków
Gry wprowadzające oraz umożliwiające wzajemne poznanie się -
Np. Dzień dobry ,
Okręt
Muzyczna wizytówka
Gry kształtujące interakcję –
Np. Pstryczki,
Marionetki,
Gry rozwijające zaufanie.
Np. Ciuciubabka ,
Latarnia i okręty

Przewidywane osiągnięcia wychowanków
• Wychowanek potrafi zaśpiewać pieśni i piosenki jednogłosowe z poznanego repertuaru wokalnego zbiorowo i indywidualnie;
• Wychowanek śpiewa piosenki bez akompaniamentu – a’ capella ;
• Wychowanek śpiewa piosenki z nagranym akompaniamentem;
• Wychowanek śpiewa ilustrując ruchem treść piosenki;
• Wychowanek zna teksty piosenek;
• Wychowanek śpiewa poprawnie pod względem rytmicznym , melodycznym ,
stosuje odpowiednie tempo , artykulację ,dynamikę , śpiewa z odpowiednią
dykcją;
• Wychowanek prawidłowo oddycha podczas śpiewu , zna ćwiczenia oddechowe;
• Wychowanek prawidłowo operuje głosem , zna prawidłową postawę podczas śpiewu;
• Wychowanek potrafi połączyć czynność śpiewu z ruchem , tańcem ;
• Wychowanek zna ruchy i kroki w poznanych tańcach i układach rytmiczno- tanecznych ;
• Wychowanek chętnie prezentuje swoje umiejętności w czasie występów;
• Wychowanek odczuwa przyjemność i radość z zespołowego śpiewu i tańca;
• Wychowanek umie współdziałać w grupie , jest odpowiedzialny za wynik wspólnej pracy .


Formy pracy
• grupowa – śpiew , taniec , zabawy
• zespołowa – układy i śpiew w duecie , tercecie
• indywidualna – ćwiczenia ruchowe , oddechowe , ćwiczenie dykcji
Metody pracy
• Pokaz
• Prezentacja tańców - film , spotkanie z zespołem regionalnym
• Śpiew ,
• Ćwiczenia , zabawy rytmiczne , melodyczne , oddechowe
• Taniec i ruch przy muzyce :
o metoda naśladowcza
o metoda zabawowo- naśladowcza
o metoda bezpośredniej celowości ruchu
o metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana
o gimnastyka rytmiczna A.i M. Kniessów.
• Tworzenie ruchu do muzyki
• Słuchanie muzyki
Warunki realizacji programu

Zajęcia zespołu wokalno-tanecznego powinny odbywać się w pomieszczeniu dość dużym – np. w świetlicy , sali gimnastycznej .
Do przeprowadzenia zajęć niezbędne jest wyposażenie :
Pianino lub inny instrument klawiszowy
Sprzęt audio , wideo
Zestaw płyt z podkładami instrumentalnymi piosenek i tańców
Filmy instruktażowe
Rekwizyty do zajęć ruchowych – piłeczki , szarfy , skakanki, koła hula-hop
Podręczniki , śpiewniki , nuty

Czynności nauczyciela
• Nauczyciel- wychowawca realizujący program zespołu powinien :
• Dbać o wyposażenie .
• Dbać o jakość tematyczną , dydaktyczną tekstów piosenek .
• Dbać o dobrą , przyjazną atmosferę na zajęciach .
• Dostrzegać wysiłki ,zaangażowanie wychowanków .
• Motywować do pracy , aktywności twórczej wychowanków.

Ewaluacja programu
• Analiza dokumentacji – dziennik zajęć , repertuar , zeszyty obserwacji wychowanków
• Udział w uroczystościach , akademiach
• Udział w konkursach i przeglądach
• Obserwacja wychowanków na zajęciach , wpisy do zeszytu obserwacji wychowanków
• Ankieta dla wychowanków
• Karty samopoczucia wychowanków w czasie zajęć – wypełniane raz w tygodniu







ANKIETA

Uczestniczyłaś / uczestniczyłeś w tym roku w zajęciach ZESPOŁU WOKALNO - TANECZNEGO.
Proszę o wypełnienie poniższej ankiety. Wyrazisz swoje zdanie na temat zajęć, w których brałaś / brałeś udział.
Zaznacz właściwą odpowiedź lub wpisz w miejsce kropek swoje spostrzeżenia.
1. Czy chciałabyś/chciałbyś uczestniczyć w tego typu zajęciach ponownie?
a. tak
b. nie
c nie wiem
d. jest mi to obojętne
2. Jak często w tygodniu chciałabyś/chciałbyś uczestniczyć w takich zajęciach ?
a. raz w tygodniu
b. dwa razy w tygodniu
c. trzy razy w tygodniu
d. nie mam zadania
Po zakończeniu zajęć uważasz, że Twoje umiejętności wokalne :
a. poprawiły się
b. pogorszyły się
c. są bez zmian
d. nie mam zdania

4. Po zakończeniu zajęć uważasz, że Twoje umiejętności taneczne:
a. poprawiły się
b. pogorszyły się
c. są bez zmian
d. nie mam zdania
5. Uczestniczyłam / uczestniczyłem w zajęciach ponieważ :
………………………………………………………………………………


KARTA OCENY SAMOPOCZUCIA NA ZAJĘCIACH




Wychowankowie za pomocą znanych emotikonów : buźka wesoła, buźka smutna , buźka obojętna
wyrażają swoje samopoczucie przed zajęciami i po zajęciach .


Program opracowała : Agnieszka Stajniak
nauczyciel SOS-W w Krośnie

Wyświetleń: 6303


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.