Katalog

Agnieszka Koziatek, 2010-05-28
Bisztynek

Ogólne, Regulaminy

REGULAMIN WYCIECZKI.

- n +

REGULAMIN WYCIECZKI

Regulamin zachowania się uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach podczas wycieczki do Trójmiasta w dniu 12 czerwca 2008 roku.


1. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do:
a) zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,
b) stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika wycieczki, opiekunów lub pilota wycieczki,
c) kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów, kierowcy/ów i pilota.
2. Uczestnicy wycieczki:
a) przestrzegają przepisów ruchu drogowego i zachowują ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,
b) nie oddalają się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna,
c) bezwzględnie przestrzegają zakazu picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających,
d) nie śmiecą, nie niszczą zieleni, nie płoszą zwierząt,
e) dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają,
3. Wobec uczniów, którzy nie zastosują się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zasadami oceniania zachowania w Szkole Podstawowej w Sątopach.
4. W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 2c) będą zawiadomieni jego rodzice / prawni opiekunowie oraz dyrektor szkoły.
5. w razie wypadku uczestników wycieczki mają zastosowanie odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowania odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69) oraz warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. nr 135, poz. 1516).
7. Przed wycieczką jej uczestnicy potwierdzają znajomość regulaminu podpisem na liście obecności (kierownik wycieczki zapoznaje uczestników z regulaminem)
8. Regulamin wraz z załącznikami obowiązuje od dnia 24 kwietnia 2008 roku.
9. W trakcie trwania wycieczki wszyscy podporządkowują się poleceniom, nakazom i zakazom kierownika wycieczki, opiekunów i pilota.


Sątopy, 24 kwietnia 2008 roku


pieczęć szkoły pieczęć i podpis dyrektora


Załącznik nr 1.
1. Uczestnicy wycieczki
Wyświetleń: 1273


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.