Katalog

Beata Krzywda, 2010-05-30
Sobków

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.

- n +

DZIAŁANIA
I ZADANIA NAUCZYCIELA SPOSOBY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI

1. Poznanie procedur dotyczących oświaty
i awansu zawodowego nauczyciela.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Śledzenie informacji w internecie
i literaturze pedagogicznej, poświeconych oświacie i awansowi nauczyciela.
Utworzenie planu rozwoju zawodowego.
Rejestr przeanalizowanych przepisów:
 Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (z późniejszymi zmianami),
 Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli
(z późniejszymi zmianami),
 Ustawa o systemie oświaty z dnia
7 września 1991r. (z późniejszymi zmianami).
Spis najczęściej odwiedzanych stron internetowych dotyczących edukacji.
Bibliografia literatury pedagogicznej.
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

IX. 2009r.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Ustalenie przebiegu stażu.
Omówienie treści zawartych
w planie rozwoju zawodowego.
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
Zawarcie pisemnego kontraktu
z opiekunem.

Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą
a nauczycielem opiekunem.
IX. 2009r.ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 ROKU

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

DZIAŁANIA
I ZADANIA NAUCZYCIELA SPOSOBY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI

1. Zapoznanie
z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu
i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.

Obserwacja.
Udział w spotkaniach rady pedagogicznej.
Organizacja zajęć własnych.
Zapisy w dzienniku zajęć.
Sprawozdania z rad pedagogicznych.
Plany miesięczne.
Okres stażu

2. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej
w przedszkolu dokumentacji.
Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy).


Dziennik zajęć.
Karty obserwacji.
Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania.
IX. 2009 r.

3. Poznanie aktów prawnych regulujących działania szkoły. Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły.
Analiza dokumentów:
 Statut Szkoły,
 Program profilaktyczny,
 Program wychowawczy,
 Program WDN i plan WDN,
 Wewnątrzszkolny System Oceniania,
 Program rozwoju placówki,
 dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi (dzienniki i rozkład zajęć).

Notatki własne.
IX–X.2009r.

4. Zapoznanie
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Poznanie regulacji prawnych
w zakresie BHP w placówce.
Udział w szkoleniu BHP.
Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Potwierdzenie odbycia szkolenia.
Okres stażu

5. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji
i wynikających z nich zadań.
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
Zapisy w książce protokołów.
Okres stażu

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów), zdjęć.

Teczka stażysty.
Okres stażu

7. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu
i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju
z uwzględnieniem jego zmian
i modyfikacji.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres całego stażu.
V. 2010r.

8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.

Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Wniosek.
Dokumentacja stażu.
V. 2010r.


§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż.

DZIAŁANIA
I ZADANIA NAUCZYCIELA SPOSOBY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.


Obserwacja, omówienie i ewaluacja zajęć.
Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen i opinii.
Raz w miesiącu

2. Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu.
Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych.
Konsultacje z opiekunem stażu.
Ocena i analiza słabych i mocnych stron prowadzonych zajęć.Scenariusze zajęć edukacyjnych.
Notatki i wnioski z rozmów.
Autorefleksja.
Raz w miesiącu

3. Wspólne odkrywanie historii naszej okolicy.
Piesze wycieczki po okolicy.
Poznawanie zabytków.
Sprawozdania z wycieczek.
Zapisy w dzienniku.
Zdjęcia.
IV – V. 2010r.

4. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej
i informacyjnej.
Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji.
Przygotowanie dokumentacji stażu
z wykorzystaniem technik komputerowych.
Zamieszczenie planu rozwoju
w internecie.
Przygotowanie materiałów do zajęć
z wykorzystaniem komputera.


Teczka stażysty.
Płyta z zapisem elektronicznym.
Wzory kart pracy.
Pomoce dydaktyczne.
Materiały do zajęć.
Okres stażu

5. Stosowanie środków audiowizualnych na zajęciach.

Wykorzystanie magnetofonu, magnetowidu i odtwarzacza DVD.
Zapisy w dzienniku zajęć.
Okres stażu

6. Prowadzenie zajęć edukacyjno -
- terapeutycznych
z dzieckiem mającym zaburzoną percepcję słuchową.
Opracowanie konspektów jednostek metodycznych zajęć korekcyjno -
- kompensacyjnych.
Praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
Przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć.
Scenariusze zajęć.
Zestawy ćwiczeń.
Według harmonogramu

7. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w doskonaleniu nauczycieli.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych
i przedszkola zgodnie
z harmonogramem WDN.


Zapis w książce protokołów.
Udział w posiedzeniach szkoleniowych rady pedagogicznej, organizowanych w ramach WDN.
Okres stażu

8. Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku: Zintegrowana Edukacja Przedszkolna
i Wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych na uniwersytecie.
Zaliczenie egzaminów.
Obrona dyplomu.
Kserokopia dyplomu.
II. 2010r.

9. Systematyczne wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
Studiowanie fachowej literatury dotyczącej doskonalenia warsztatu
i metod pracy.
Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez gromadzenie pomocy
i środków dydaktycznych.


Wykaz literatury.
Wykaz pomocy dydaktycznych i pozycji książkowych.
Okres stażu

10. Wymiana wiedzy
i doświadczeń.
Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami i rodzicami.
Notatki.
Zajęcia otwarte dla rodziców.
Okres stażu

11. Przekazywanie zgromadzonych materiałów innym nauczycielom.

Udostępnienie materiałów: literatury metodycznej, scenariuszy zajęć, scenariuszy programów artystycznych innym nauczycielom.
Potwierdzenie nauczycieli.
Okres stażu§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem podopiecznych.

DZIAŁANIA
I ZADANIA NAUCZYCIELA SPOSOBY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI

1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o dziecku.

Rozmowa z opiekunem stażu.
Studiowanie fachowej literatury.
Notatki i wnioski.
X. 2009r.

2. Rozpoznanie możliwości
i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie.


Prowadzenie kart obserwacji.
Karty obserwacji dziecka.
Okres stażu

3. Poznanie sytuacji rodzinnej.
Rozmowy w zespole wychowawczym.
Analiza kart informacyjnych dzieci.
Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne).
Gromadzenie informacji o rodzinie
z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.
Karty informacyjne dzieci.
Notatki własne.
Okres stażu

4. Współpraca z rodzicami.
Zaangażowanie rodziców
w przygotowanie uroczystości
w grupie.
Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki.

Sprawozdanie.
Dokumentacja fotograficzna.
Okres stażu

5. Poznanie instytucji, które wspomagają przedszkole
w pracy wychowawczo -
- edukacyjno -
- terapeutycznej.

Własne poszukiwania.
Rozmowa w zespole wychowawczym.
Spis instytucji z adresami i telefonami.
Wywieszenie wspomnianego spisu na tablicy ogłoszeń - do wglądu wszystkim zainteresowanym.
X. 2009r.

6. Pogłębianie wiedzy
i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.

Czytanie literatury psychologiczno -
- pedagogicznej.
Notatki własne.
Rejestr pozycji.
Okres stażu
§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

DZIAŁANIA
I ZADANIA NAUCZYCIELA SPOSOBY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI

1. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych
i obserwowanych zajęć.
Rozmowa z opiekunem stażu.
Notowanie spostrzeżeń.
Wyciąganie wniosków.
Notatki i spostrzeżenia.
IX. 2009r.

2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron swojej działalności.

Uwzględnianie opinii opiekuna
o sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
Teczka stażysty.
Okres stażu


ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI


DZIAŁANIA
I ZADANIA NAUCZYCIELA SPOSOBY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI

1. Zadania związane z planem wychowawczo -
- dydaktycznym przedszkola.
Organizowanie
i współorganizowanie imprez szkolnych i przedszkolnych typu: urodziny dzieci, bal przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, pożegnanie starszaków itp.
Aktywny udział w wycieczkach.
Dbanie o estetyczny i oryginalny wystrój sal i korytarzy.
Notatki, scenariusze, zdjęcia.
Karty wycieczek.
Okres stażu

2. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.
Udział wychowanków
w konkursach o różnorakiej tematyce.

Zdjęcia i kserokopie dyplomów.
Okres stażu

3. Pogłębianie wiedzy
i umiejętności dydaktyczno -
- wychowawczych.
Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego
i szkoleniach zewnętrznych.
Studiowanie fachowej literatury.
Poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach internetowych.

Zaświadczenia.
Spis literatury i stron internetowych.
Okres stażu

Wyświetleń: 2909


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.