Katalog

Aneta Wolak, 2010-05-31
Tarnobrzeg

Chemia, Sprawdziany i testy

Reakcje w roztworach wodnych-sprawdzian wiadomości kl. II LO.

- n +

Reakcje w roztworach wodnych
1.Wśród podanych cząsteczek i jonów wskaż substancje, które mogą być zasadami według teorii Brönsteda i Lowry’ego, napisz odpowiednie równania reakcji i wskaż sprzężone pary kwas-zasada:

H3O+, SO32-, OH-, HNO3, PO43-

2.Oblicz stopień dysocjacji 0,1-molowego roztworu kwasu azotowego (III) o pH=2.

3.Do 4 probówek dodano następujące substancje:

I K2S i H2SO4 II NaI i Pb(NO3)2
III Ba(OH)2 i HNO3 IV Ca(OH)2 i H3PO4
Napisz równania zachodzących reakcji w formie cząsteczkowej, jonowej i skróconej jonowej.

4.Zmieszano 100cm3 0,03-molowego roztworu wodorotlenku wapnia i 100cm3 0,02-molowego roztworu wodorotlenku sodu. Oblicz wartość pH roztworu, który powstał.(log4=0,6).

5.W 4 probówkach znajdują się wodne roztwory soli:

I Na2S II (NH4)2SO3 III Mn(NO3)2 IV CaCl2

a)podaj numery probówek w których sole ulegają hydrolizie
b)napisz równania reakcji hydrolizy w formie cząsteczkowej, jonowej i skróconej jonowej
c)wskaż probówki w których papierek uniwersalny zabarwi się na czerwono

6.Oblicz stałą dysocjacji kwasu chlorowego (I) w roztworze o stężeniu 0,01mol/dm3, jeżeli stopień dysocjacji tego kwasu wynosi 5%.

7.Zaproponuj doświadczenie prowadzące do otrzymywania wodorotlenku żelaza (III). Przedstaw schemat doświadczenia, sformułuj obserwacje i wnioski.

8.Na podstawie wartości iloczynu rozpuszczalności podanych substancji uszereguj je według wzrastającej rozpuszczalności w wodzie:

I KSO AgBr= 5,2∙10-13 II KSO Mg(OH)2 = 5,5∙10-12
III KSO FeS= 2,5∙10-18 IV KSO CaSO4= 6,3∙10-5

9.W 400cm3 roztworu zawiera się 0,005 mola kwasu siarkowego (VI). Oblicz pOH tego roztworu (α=100%, log2,5=0,4).

10.Napisz wyrażenia na stałą dysocjacji podanych elektrolitów uwzględniając również stopniową dysocjację:

a)Ca(OH)2 b) H3BO3 c) NH3 ∙ H2O


Wyświetleń: 9399


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.