Katalog

Anna Zawilińska, 2010-06-01
Skołyszyn

Język polski, Referaty

Zasady pracy z uczniem dyslektycznym.

- n +

Zasady pracy z uczniem dyslektycznym.


1. Przy ustalaniu oceny z j. polskiego nie są najważniejsze wyniki prac pisemnych, ale wszystkie inne osiągnięcia dostrzegalne w zakresie tego przedmiotu.
2. Nauczyciel stosuje zwiększoną tolerancję dotyczącą poziomu wymagań.
3. Prace pisemne ucznia oceniane są wg kryteriów dla ucznia z dysleksją.
4. Nauczyciel nie wpisuje ocen z dyktand i nie bierze tej oceny pod uwagę w klasyfikacji ogólnej.
5. Nauczyciel stosuje zachęty, pochwały i sytuacje ukazujące największe sukcesy ucznia.
6. Nauczyciel opracowuje ćwiczenia mające korygować braki ucznia.
7. Nauczyciel kontroluje stopień zrozumienia samodzielnie czytanych przez ucznia poleceń, szczególnie podczas sprawdzianów.
8. Nauczyciel informuje ucznia na początku lekcji, że będzie pytany.
9. Podczas wypowiedzi ustnych, pytania kierowane do ucznia powinny być sformułowane precyzyjnie i konkretnie bez stosowania trudnych i abstrakcyjnych pojęć.
10. Uczeń odpytywany jest z ławki, a nie ze środka klasy.
11. Uczeń nie jest odpytywany głośnego czytania przy klasie.
12. Nauczyciel zmniejsza liczbę poleceń do wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłuża czas pracy dziecka, ze względu na wolne tempo pracy ucznia.
13. Uczeń stara się wypełniać prośby i zalecenia nauczyciela. Nie jest bierny na dawane mu wskazówki.
14. Uczeń wykonuje na lekcjach i w domu ćwiczenia mające wyrównywać braki.
15. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu eliminacji u dziecka zaburzeń.
Wyświetleń: 952


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.