Katalog

Iwona Radoń, 2010-06-03
Izdebnik

Język polski, Plany pracy

Plan zajęć wyrównawczych z języka polskiego w kl. III gimnazjum.

- n +

Plan pracy na zajęciach wyrównawczych z języka polskiego
w klasach III gimnazjum
Cele ogólne:
Wyrównanie zaległości edukacyjnych z lat poprzednich (fonetyka).
Powtórzenie wiadomości z poetyki (rodzaje i gatunki literacki, środki stylistyczne).
Powtórzenie wiadomości o zasadach redagowania podstawowych form wypowiedzi pisemnej (zaproszenie, ogłoszenie, dedykacja, recenzja, sprawozdanie, list prywatny i oficjalny, charakterystyka, pamiętnik, rozprawka i inne wg potrzeb).
Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego poprzez analizowanie i rozwiązywanie testów egzaminacyjnych.
Metody pracy: pogadanka z elementami wykładu, praca w grupach, praca z tekstem, ćwiczenia przedmiotowe.
Rozkład materiału:
(tematy poszczególnych jednostek lekcyjnych zostały ponumerowane. Problematykę zajęć podajemy kursywą w kwadratowych nawiasach)
FONETYKA (6 godzin)
1.Głoska, litera, sylaba, czyli o najmniejszych cząstkach wyrazów i słów.
[Fonetyka jako nauka o dźwiękach. Definiowanie podstawowych pojęć (fonacja, fon, głoska, litera, alfabet, sylaba).Podział wyrazu na głoski, litery, sylaby. Sylaby zamknięte i otwarte.
Prawidłowe przenoszenie wyrazów.]
2.Jak powstają głoski?
[Ruchome i nieruchome narządy mowy. Udział narządów mowy w powstawaniu i klasyfikacji głosek.]
3.Głoski mają swoją charakterystykę.
[Podstawowy podział głosek: samogłoski, spółgłoski. Charakterystyka głosek ze względu na;
- udział wiązadeł głosowych
- ruch podniebienia miękkiego
- ruch środkowej części języka
Dla zainteresowanych:
Charakterystyka głosek ze względu na stopień zbliżenia narządów mowy i miejsce artykulacji.]
4. Kto z kim przestaje…, czyli o upodobnieniach fonetycznych.
[Upodobnienia wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe. Udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie.
Przyczyny powstawania wzajemnego oddziaływania (kierunek upodobnienia)
Różnice między mową w pismem – konsekwencje ortograficzne.]
5.O takich , co wypadają z szeregu. Uproszczenie grupy spółgłosek
[Pojęcie uproszczenia grup spółgłoskowych.Przyczyny i mechanizm powstawania zjawiska.
Uproszczenia uprawnione i nieuprawnione]

6.To Polaka rola. Topola Karola. Czyli o akcencie.
[Pojęcia: akcentu wyrazowego i zdaniowego, rodzaje intonacji. Zasady akcentuacji wyrazów w polszczyźnie Błędy akcentuacyjne.]

POETYKA (4 godziny)
7.Powtórzenie wiadomości o rodzajach literackich.
[Wyznaczniki rodzajowe epiki, liryki i dramatu.]
8.Powtórzenie wiadomości o gatunkach literackich.
[Gatunki liryczne, epickie i dramatyczne oraz ich główne cechy gatunkowe. Gatunki mieszane.
Gatunki z pogranicza literatury, nauki i publicystyki]
9.Słowem malowane, czyli o środkach stylistycznych.
[Fonetyczne, słowotwórcze, składniowe i leksykalne środki stylistyczne.Funkcja środków artystycznych]
10.Słowem malowane – ćwiczenia
[Ćwiczenia w rozpoznawaniu, nazywaniu i określaniu funkcji środków stylistycznych]

REDAGOWANIE RÓŻNYCH FORM WYPOWIEDZI PISEMNEJ (14 godzin)

11.Jak uzasadnić swoją opinię? Tekst argumentacyjny i rozprawka. – 2 godz.
[Zasady redagowania tekstu argumentacyjnego i rozprawki. Ćwiczenia redakcyjne.]
12.Minimum słów, maksimum treści. Czyli o planie i streszczeniu.
[Zasady redagowania planu i streszczenia. Ćwiczenia redakcyjne.]
13.Jak opisać to, co widzę i czuję?
[Zasady redagowania opisu sytuacji. Zasady redagowania opisu przeżyć wewnętrznych.
Ćwiczenia redakcyjne.]
14.Dzieło natury, dzieło rąk ludzkich – jak w opisie oddać ich piękno?
[Zasady redagowania opisu przedmiotu dzieła sztuki i krajobrazu. Ćwiczenia redakcyjne.]
15.Portret ciała i duszy słowem malowany, czyli o charakterystyce raz jeszcze.
[Zasady redagowania charakterystyki (bohatera jednostkowego, zbiorowego, charakterystyka porównawcza) Ćwiczenia redakcyjne.]
16.“Drogi pamiętniku...”, czyli jak zapisać wspomnienia?
[Zasady redagowania pamiętnika i dziennika. Ćwiczenia redakcyjne.]
17. Jak informować odbiorcę , czyli o notatce prasowej i encyklopedycznej.
[Zasady redagowania notatki prasowej i encyklopedycznej. Ćwiczenia redakcyjne.]
18. Sprawozdanie, czyli okiem uczestnika lub świadka.
[Zasady redagowania sprawozdania. Ćwiczenia redakcyjne.]
19.Recenzja- zachęcamy lub zniechęcamy odbiorcę.
[Zasady redagowania recenzji. Ćwiczenia redakcyjne.]
20. “Ludzie listy piszą”- List prywatny i oficjalny.
[Zasady redagowania listu prywatnego i oficjalnego. Ćwiczenia redakcyjne.]
21.“Zwracam się z uprzejmą prośbą”, czyli jak napisać dobre podanie?
[Zasady redagowania podania. Ćwiczenia redakcyjne.]
22.Fakty w życiu ważne i ważniejsze – redagujemy życiorys i CV
[Zasady redagowania życiorysu i CV. Ćwiczenia redakcyjne.]
23.Zapraszam, życzę, dedykuję – krótkie formy użytkowe.
[Zasady redagowania zaproszenia, życzeń, dedykacji.Ćwiczenia redakcyjne.]
24.Uwaga! Uwaga! - ogłoszenie, zawiadomienie.
[Zasady redagowania ogłoszenia, zawiadomienia, odezwy.Ćwiczenia redakcyjne]

ROZWIĄZYWANIE I ANALIZA PRZYKŁADOWYCH TESTÓW (10 godzin)
(na dwie godziny lekcyjne przewidziany jest jeden test)
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego - analiza i rozwiązywanie archiwalnych testów egzaminacyjnych udostępnionych przez OKE na stronach internetowych.
Doskonalenie:
- czytania ze zrozumieniem i interpretowania rozmaitych tekstów kultury;
-wyszukiwania informacji, odnajdywania i interpretowania związków przyczynowo-skutkowych;
-dostrzegania i analizy kontekstów;
-właściwego formułowania, porządkowania i wartościowania argumentów uzasadniających stanowisko własne lub cudze;
-redagowania tekstów o charakterze informacyjnym i perswazyjnym.
Wyświetleń: 16600


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.