Katalog

Jerzy Patronik, 2010-06-05
Sanok

Przedsiębiorczość, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - podstawy przedsiębiorczości.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela stażysty.


I. Dane osobowe.

1. Imię i nazwisko: Jerzy Patronik.
2. Nazwa placówki: Zespół Szkół.
3. Stanowisko: nauczyciel podstaw przedsiębiorczości.
4. Posiadane wykształcenie: wyższe i przygotowanie pedagogiczne.
5. Kwalifikacje: stwierdzone i dopuszczone przez Dyrektora placówki na podstawie
przedstawionych dokumentów, tj. indeksu i dyplomu ukończenia wyższych studiów
zawodowych z zakresu administracji gospodarczej oraz indeksu i dyplomu ukończenia
wyższych uzupełniających studiów magisterskich z zakresu administracji, a także
zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych.

II. Okres odbywania i opiekun stażu.

1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2010 r.
3. Opiekun stażu: mgr inż. M.Z, nauczyciel przedmiotów
zawodowych i podstaw przedsiębiorczości.

III. Cele stażu na podstawie § 6, ust. 1 oraz 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593 z późn. zm), w związku
z Art. 9g, ust. 10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły;
b) sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;
c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki i pracy.
2. Nabycie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację
statutowych zadań szkoły przez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez
opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz
prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich;
3. Poznanie środowiska uczniów i ich problemów oraz nabycie umiejętności współpracy
ze środowiskiem uczniów.
4. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia
zawodowego.IV. Plan rozwoju zawodowego.

1.
§ 6, ust. 1, pkt 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
i pracy;

§ 6, ust. 2, pkt 1 w. w. Rozporządzenia:
2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:
1) znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ,
TERMIN REALIZACJI, DOWODY REALIZACJI.

a. Zapoznanie się z duchem i celem istnienia systemu oświaty w Polsce (preambuła
oraz Art. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz misją nauczyciela (Art. 4 Ustawy o systemie
oświaty i Art. 6 Ustawy Karta Nauczyciela); autorefleksja; sporządzenie
"memento" - wrzesień 2009 r.
b. Zapoznanie się z misją i wizją Szkoły; autorefleksja; sporządzenie "memento" -
wrzesień 2009 r.
c. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły:
Statutem Szkoły (tworzonym na podstawie Art. 60, pkt. 1 Ustawy o systemie
oświaty), programem wychowawczym, wewnątrzszkolnym systemem oceniania
i klasyfikowania; konsultacje z opiekunem stażu - wrzesień 2009 r.;
zaświadczenie wystawione przez opiekuna stażu.
d. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi; udział w szkoleniu; lektura
obowiązujących przepisów w zakresie BHP i ochrony p. poż.; praktyczne
stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych -
wrzesień 2009 r. - maj 2010 r.; zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP.
e. Zapoznanie się z dokumentacją oraz zasadami jej prowadzenia: dziennikiem
lekcyjnym, arkuszem organizacyjnym, księgą zarządzeń, księgą protokołów
z posiedzeń Rady Pedagogicznej, wzorem legitymacji uczniowskiej, arkuszami
ocen, świadectwami szkolnymi i in.; prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej; konsultacje z opiekunem stażu - wrzesień 2009 r. - maj 2010 r.;
zaświadczenie wystawione przez opiekuna stażu.
f. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole: rozkładem zajęć
dydaktycznych, zastępstwami, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora
z pracownikami; organizacja zajęć własnych; udział w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej; nauka przez obserwację - wrzesień 2009 r. - maj 2010 r.;
g. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego; analiza przepisów prawa
oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, tj. Ustawy Karta Nauczyciela,
Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania ... ; zapoznanie się
z wymaganiami dotyczącymi uzyskania stopnia awansu zawodowego;
konsultacje z opiekunem stażu - wrzesień 2009 r.; zaświadczenie wystawione
przez opiekuna stażu.
h. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu; rozmowy i konsultacje
dotyczące sposobu realizacji stażu; omówienie zasad współpracy -
wrzesień 2009 r.; zaświadczenie wystawione przez opiekuna stażu.
i. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia
Dyrektorowi szkoły - wrzesień 2009 r.
j. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego; gromadzenie
dokumentacji: zaświadczeń, potwierdzeń, konspektów i scenariuszy lekcji -
wrzesień 2009 r. - maj 2010 r.; teczka stażysty.
k. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu oraz stopnia realizacji przyjętego
planu rozwoju z uwzględnieniem zmian i modyfikacji planu rozwoju;
przedłożenie sprawozdania Dyrektorowi Zespołu - maj 2010 r.
l. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień
nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją - maj 2010 r.

2.
§ 6, ust. 1, pkt 2, 3, 4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) ...
2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;
3) prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
4) uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 6, ust 2, pkt 2, 4 w. w. Rozporządzenia:

2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:
1) ...
2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
3) ...
4) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ,
TERMIN REALIZACJI, DOWODY REALIZACJI.

a. Zapoznanie się z podstawą programową oraz zasadami wyboru programu
nauczania; konsultacje z opiekunem stażu; analiza własna - wrzesień 2009 r.;
zaświadczenie wystawione przez opiekuna stażu.
b. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym (szkoleniach
Rady Pedagogicznej) i samokształcenie (lektura publikacji o tematyce
pedagogicznej i metodycznej, lektura publikacji dotyczących merytorycznych
zagadnień nauczanego przedmiotu) - wrzesień 2009 r. - maj 2010 r.;
zaświadczenie wystawione przez opiekuna stażu; bibliografia.
c. Opracowanie konspektów i scenariuszy lekcji; konsultacja i analiza z opiekunem
stażu - wrzesień 2009 r. - maj 2010 r.; konspekty i scenariusze lekcji,
zaświadczenie wystawione przez opiekuna stażu
d. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych - wrzesień 2009 r.;
zaświadczenie wystawione przez opiekuna stażu.
e. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu; analiza tych zajęć
z opiekunem stażu pod kątem toku lekcji i metod; odniesienie
do własnej pracy - wrzesień 2009 r. - maj 2010 r.; zaświadczenie wystawione
przez opiekuna stażu.
f. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu; analiza tych zajęć
z opiekunem stażu pod kątem toku lekcji i metod - wrzesień 2009 r. -
maj 2010 r.; zaświadczenie wystawione przez opiekuna stażu, arkusze
obserwacji zajęć opiekuna stażu.
g. Organizowanie spotkań poza lekcyjnych z osobami, które zawodowo zajmują się
zagadnieniami zawartymi w programie nauczanego przedmiotu (psychologiem,
ekonomistą, specjalistą ds. zarządzania, bankowcem, maklerem giełdowym,
specjalistą ds. ubezpieczeń, doradcą zawodowym z PUP, specjalistą ds. finansów
publicznych ze starostwa) - październik 2009 r. - maj 2010 r.; zaświadczenie
wystawione przez opiekuna stażu.
h. Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami prowadzonych przez opiekuna stażu
lub innego nauczyciela - październik 2009 r. - maj 2010 r.; zaświadczenie
wystawione przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
i. Doskonalenie multimedialnych technik pracy przez publikację w Internecie
Planu Rozwoju Zawodowego; przygotowanie dokumentacji stażu w formie
elektronicznej; zachęcanie uczniów do zdobywania wiadomości i informacji
przez Internet - wrzesień 2009 r. - maj 2010 r.; teczka stażysty, płyta CD
z zapisem elektronicznym, spis stron www.
j. Ocena własnych umiejętności; analiza mocnych i słabych stron swojej
działalności; uwzględnienie opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć
oraz pracy z uczniem; autorefleksja; wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu
zajęć - wrzesień 2009 r. - maj 2010 r.
k. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego - maj 2010 r.; teczka stażysty.

3.
§ 6, ust. 2, pkt 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:
1) ...
2) ...
3) znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów;
4) ...


DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ,
TERMIN REALIZACJI.

a. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów;
rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas - wrzesień 2009 r. -
maj 2010 r.; notatki własne.
b. Rozmowa z uczniami w trakcie zajęć lekcyjnych; zachęcanie ich, by popierali
teorię przykładami z własnego życia - wrzesień 2009 r. - maj 2010 r.; notatki
własne.
...........................................................
/podpis nauczyciela - stażysty/Zespół Szkół,11-09-2009 r.
l. dz. 1165/09
Wyświetleń: 13719


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.