Katalog

Barbara Gardzioła-Sobczuk, 2010-06-07
Łaszczów

Język polski, Scenariusze

Jakie znaczenie ma flaga narodowa? K. I. Gałczyński "Pieśń o fladze".

- n +

Temat: Jakie znaczenie ma flaga narodowa? K. I. Gałczyński „Pieśń o fladze”
Czas realizacji tematu lekcji: 90 minut
Cele:
Poziom wiadomości: uczeń zna najważniejsze epizody z życia K. I. Gałczyńskiego,
wymienia przykładowe tytuły utworów poety,
uczeń wie co to są barwy narodowe i flaga państwowa,
wie, co to jest scenariusz
Poziom umiejętności: uczeń potrafi zanalizować i zinterpretować utwór, odnajduje
użyte środki poetyckie, wypowiada się na temat wiersza,
uzasadniając swoje zdanie rozumie pojęcie symbolu, potrafi
stworzyć prosty scenariusz słuchowiska radiowego.

Poziom postaw: rozwijanie zainteresowań krajem ojczystym, Europą i światem,
kształtowanie postaw szacunku dla godła, flagi i symboli narodowych.

Metody: dyskusja, praca z tekstem, przekład intersemiotyczny – przekształcanie tekstu w scenariusz, scenka improwizowana.

Formy pracy: praca zbiorowa, praca w grupach.
Środki dydaktyczne: flaga państwowa, flagi innych państw, godło państwowe, „Mały słownik języka polskiego” pod redakcją S. Skorupki, „Słownik wyrazów bliskoznacznych” pod redakcją S. Skorupki.

ZAANGAŻOWANIE
Uświadomienie uczniom celów lekcji.
Rozmowa na temat: Czym jest flaga?
- Wyszukiwanie wyrazów bliskoznacznych do rzeczownika flaga, odczytanie definicji ze „Słownika języka polskiego” i „Słownika wyrazów bliskoznacznych”.
- Flaga – przymocowany do drzewca kawałek tkaniny, określonej formy i barwy, z emblematami państwa lub organizacji z charakterystycznym znakiem symbolicznym.

- Kiedy i z jakich okazji wywieszana jest flaga narodowa w domach, instytucjach państwowych?
- Głośne odczytanie utworu „Pieśń o fladze” przez nauczyciela lub wybranego ucznia.
BADANIE
- Uczniowie intuicyjnie określają sens pierwszej zwrotki.
Flagi towarzyszyły żołnierzom w czasie ważnych wydarzeń historycznych.
- Wyjaśniają sens rozmowy flag oraz znaczenie epitetów: flagi święte, flagi szalone.
- Zapisanie tematu lekcji: Jakie znaczenie ma flaga narodowa? K. I. Gałczyński „Pieśń o fladze”.

ZADANIE DLA UCZNIÓW
W parach przygotuj rozmowę flag.
Jako rekwizytów możesz użyć flag znajdujących się w klasie.
Rozmówcami mogą być flagi wciągane na maszt na olimpiadach, zawodach sportowych, leżące w magazynie, na strychu, w sklepie.
Na przygotowanie i prezentację uczniowie mają 6min.

PREZENTACJA
Wybrani uczniowie prezentują przygotowane scenki rozmowy flag.

BADANIE
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 5-6 osobowe.
Uczniowie zastanawiają się, jak przekształcić tekst poetycki w scenariusz. Wspólnie z nauczycielem ustalają zadania dla poszczególnych grup.
1. Wypisanie osób występujących w inscenizacji
2. Rozpisanie tekstu z podziałem na role.
3. Dobieranie odpowiedniej muzyki i odgłosów np. przyrody.
4. Ustalenie rekwizytów potrzebnych do realizacji inscenizacji.
5. Ustalenie didaskaliów.
Na wykonanie zadania uczniowie mają 15-20min.

PRZEKSZTAŁCENIE
Referowanie wyników pracy i wspólne pisanie scenariusza.
Osoby:
Narrator
Pierwsza flaga
Druga flaga
Uczeń – karabin
Uczniowie śpiewający refren „Mazurka Dąbrowskiego”
Uczniowie naśladujący głosy sowy, trzepotanie flag na wietrze, odgłos wystrzału

Rekwizyty:
Flagi państwowe – mogą być trzy chorągiewki zrobione przez uczniów;
Stojak na flagi, bądź na chorągiewki;
Prostokątne dwa arkusze papieru pomalowane jeden na biało, drugi na czerwono.


(Słychać śpiew – może to być „Mazurek Dąbrowskiego”, na scenę wchodzi narrator, w ręku trzyma trzy flagi biało – czerwone lub chorągiewki)

Narrator (mówi)
Jedna była pod Tobrukiem (wstawia jedną flagę lub chorągiewkę do stojaka)
Druga była pod Narwikiem (wstawia drugą flagę)
Trzecia była pod Monte Casino (wstawia trzecią flagę)

(Cisza, słychać pohukiwanie sowy, szum wiatru, śpiew z oddali – „Mazurek Dąbrowskiego”)

Narrator (mówi)
Zebrały się nocą flagi
flaga fladze dodaje odwagi (odchodzi)

(Na scenę wchodzą dwaj uczniowie w roli flag, przed sobą trzymają prostokątne arkusze papieru, jeden z uczniów trzyma arkusz pomalowany na biało, drugi na czerwono)

Flaga pierwsza (uczeń z czerwonym arkuszem papieru, mówi)
No, no nie bądź taka zmartwiona
Nie pomogą i moce piekła:
jam ciebie tyś mnie urzekła,
nie zmogą cię bombą ni złotem
i na zawsze zachowasz swą cnotę
I nigdy nie będziesz biała.

Flaga druga (uczeń z białym arkuszem, mówi)
- i nigdy nie będziesz czerwona,
zostaniesz biało – czerwona
jak wielka zorza szalona,
biała jak śnieżna lawina,
najukochańsza, najmilsza
biało – czerwona.

(uczniowie w roli flag podchodzą do tablicy i przypinają arkusze papieru w formie flagi narodowej: biały u góry, czerwony u dołu).

Narrator (wchodzi i mówi)
- Tak mówiły do siebie flagi
i raz po raz.…

(słychać odgłos karabinu)

Narrator (mówi)
- Karabin zrobił dziurę w czerwieni i bieli.

(do tablicy podchodzi uczeń i robi dziury w przypiętych do tablicy arkuszach papieru)

Narrator (mówi)
-Lecz wołały flagi

Flagi (mówią razem)
- Nie płaczcie!
Choćby jeden strzępek na maszcie, nikt się zmienić barw nie ośmieli.
Zostaniemy biało – czerwone, flagi święte, flagi szalone.
Spod Tobruku, czy spod Murmańska
niech nas pędzi dola cygańska, zostaniemy biało – czerwone.

(Podchodzą do tablicy i zaklejają dziury w arkuszach papieru – (fladze) przypiętych do tablicy)

PRACA DOMOWA
Przydzielenie uczniom ról i polecenie, aby w domu opanowali tekst na pamięć.
IBLIOGRAFIA
Praca zbiorowa pod red. D. Chwastek i E. Nowosielskiej „Jak oglądać świat w klasie szóstej? Poradnik dla nauczyciela”, Poznań 2001.
„Mały słownik języka polskiego’. Pod red. S. Skorupki, H. Auderskiej, Z.Łempickiej. Warszawa 1969.

Wyświetleń: 5330


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.