Katalog

Anna Ściblak, 2010-06-09
Łaskarzew

Różne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGOOpracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 01. XII. 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(z późniejszymi zmianami).
Anna Ściblak – nauczyciel wspomagający

Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie

Czas trwania stażu: 9 miesięcy (01.09.2009r. – 31.05.2010r.)

Opiekun stażu: mgr Ewa Chojecka
CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego


Strefa organizacyjna
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1 Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły oraz obowiązującą dokumentacją
1. Analiza dokumentacji:
- Statutu szkoły
-programem dydaktyczno-wychowawczym
-wewnątrzszkolnym systemem oceniania
2. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej (np. dziennik lekcyjny, dziennik zajęć specjalistycznych, arkuszy ocen.
3.Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
4. Udział w szkoleniu BHP
Na bieżąco
Potwierdzenie opiekuna stażuNotatkiLista obecności


Zaświadczenie
2 Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenie). IX 2009 Plan rozwoju zawodowego
3
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu.
IX 2009
Kontrakt zawodowy
4 Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentów. Na bieżąco
Zgromadzona dokumentacja

5 Przygotowanie projektu sprawozdania Analiza realizacji planu rozwoju zawodowego. Koniec stażu
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.Strefa osobista
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1
Poszerzanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych
Uczestnictwo w radach pedagogicznych, wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, szkoleniach, warsztatach, kursach na terenie szkoły i poza nią. Na bieżąco

Zaświadczenia


2 Samodzielne studiowanie literatury Samodzielna lektura literatury pedagogicznej. Na bieżąco Spis lektur
Notatki
3 Rozwijanie umiejętności interpersonalnych Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami. Na bieżąco
Kontakty interpersonalne z uczniami, rodzicami i gronem pedagogicznym
4 Analiza i samoocena swojej pracy Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych Na bieżąco Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy

Strefa dydaktyczna

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1 Doskonalenie multimedialnych technik pracy
1.Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.
2.Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
3.Przygotowanie materiałów na zajęcia i konspektów z wykorzystaniem komputera. Na bieżąco Teczka stażysty

Płyta CD z zapisem elektronicznym
2 Doskonalenie warsztatu i metod pracy Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Na bieżąco Zaświadczenia
Potwierdzenie dyrektora
3 Działania dydaktyczne wynikające z planu działania szkoły Działalność koła hafciarskiego. Na bieżąco Sprawozdanie
4 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
1.Obserwacja według wcześniej określonych zasad.
2.Omawianie obserwowanych zajęć z prowadzącym je. Okres stażu – raz w miesiącu

Konspekty


5 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
1.Opracowanie konspektów zajęć.
2.Omawianie przeprowadzonych zajęć z obserwującym je. Okres stażu – raz w miesiącu
Wnioski i uwagi do realizacji
6 Dokumentacja własnych działań pedagogicznych Gromadzenie dokumentacji. Na bieżąco
Karty pracy uczniów
Pomoce dydaktyczne
Strefa opiekuńczo – wychowawcza
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1 Zapoznanie się z planem wychowawczo-dydaktycznym szkoły Analiza planu wychowawczo-dydaktycznego. IX 2009
Potwierdzenie opiekuna stażu
Notatki
2
Opieka wychowawcza podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 1.Podejmowanie problemów dzieci oraz pomoc w ich rozwiązywaniu.
2.Współpraca z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
3.Współpraca z pielęgniarką szkolną. Na bieżąco
Stosowne wpisy w zeszytach do korespondencji.
Potwierdzenie pielęgniarki szkolnej.
Potwierdzenie nauczycieli.
3
Realizacja procesu wychowawczego w zakresie integracji klasy
1.Współpraca z wychowawcą klasy, innymi nauczycielami, rodzicami.

2.Planowanie i organizowanie imprez klasowych, wycieczek.

3.Praca w Zespole do Spraw Integracji. Na bieżąco
Plan wychowawcy klasy

Karty wycieczek

Potwierdzenie przewodniczącej Zespołu do Spraw Integracji

4 Poznanie sytuacji uczniów
1.Analiza akt osobowych uczniów.

2.Współpraca z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym.

3.Kontakty z rodzicami:
- rozmowy indywidualne
- udział w zebraniach rodziców. Na bieżąco
Notatki

Potwierdzenie pedagoga lub wychowawcy

Zeszyt do korespondencji

5 Praca z uczniem wymagającym dostosowań edukacyjnych lub indywidualnego toku nauczania
1.Analiza potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów.

2.Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy, nauczycielami poszczególnych przedmiotów oraz rodzicami.

3. Opracowanie dostosowań edukacyjnych.

4.Opracowanie indywidualnego programu nauczania. Na bieżąco
Opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Dostosowania edukacyjne

Indywidualny program nauczania
6 Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Garwolinie Kierowanie do poradni uczniów z trudnościami w nauce lub z zaburzeniami w zachowaniu. Według potrzeb Notatki służbowe
Opinie z poradniPodpis opiekuna stażu Podpis nauczyciela stażystyZatwierdzam do realizacji
Wyświetleń: 2317


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.