Katalog

Katarzyna Czatrowska, 2010-06-09
Morąg

Zawodowe, Sprawdziany i testy

PRZYKŁAD ZADANIA NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU - CHÓW TRZODY CHLEWNEJ.

- n +

PRZYKŁAD ZADANIA NA EGZAMIN
POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU

Państwo Anna i Szymon Bąk planują od 01.01.2008 roku uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie chowu trzody chlewnej (gospodarstwo rolne) Działalność swoją rozpoczną pod warunkiem, że planowana działalność okaże się rentowna. Państwo Bąk mają własne środki w wysokości 560.000 zł., za które planują zakup:
1. budynku przeznaczonego na chlewnię i tuczarnię za cenę 150.000 zł
2. ciągnik rolniczy 150.000 zł
3. przyczepa samowyładowcza – 35.000
4. wyposażenie chlewni 120.000
5. 25 loch o średniej wadze 170kg. po cenie – 3,20 zł/kg
6. 2 knury – 150kg. – 2,20 zł/kg

Pozostałą część przeznaczą na roczną lokatę bankową, którą wybiorą po rozpatrzeniu ofert kilku banków.
Z zaciągniętego kredytu bankowego, po wyborze oferty kredytowej, planują budowę płyty gnojowej oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę, których koszt budowy wyniesie – 180.000 zł., a okres budowy będzie trwał 4 miesiące i po tym czasie zostanie ona oddana do użytku.
Zakup paszy nastąpi w czterech kwartałach na fakturę z odroczonym terminem płatności każda o wysokości 35.548 zł. Stosowane będą cztery rodzaje pasz w kategoriach wiekowych: prosięta od 7 do 35 dnia życia (prestarter), prosięta – do 35kg, warchlaki – od 35 do 70g. i tuczniki – od 70kg. do końca tuczu. Jedynie dla loch pasza zadawana będzie na mokro, sporządzona z koncentratu.
Dostarczanie ściółki, jak i usuwanie obornika, odbywa się ręcznie, jedynie w tuczarni wykonywane jest mechanicznie.

W chlewni z płytką ściółką w cyklu zamkniętym o stadzie 25 loch będzie prowadzone racjonalne wykorzystanie pomieszczeń inwentarskich, gospodarowanie sprzętem oraz nakładami, co pozwoli uzyskać dobre wyniki produkcyjne. Planowane roczne oproszenie to 36 prosiąt od jednej lochy, a straty w miotach wynoszą ok. 10%. Cena sprzedaży 1 tucznika o średniej wadze 105kg to 4,30 zł/kg.

Państwo Bąk w swoim gospodarstwie zatrudniać będą dwoje kuzynów, którzy wspólnie będą zamieszkiwać w gospodarstwie. Średnie miesięczne dochody jednego pracownika wyniosą po 1400 zł brutto.

Kwartalne składki jakie będą odprowadzać Państwo Bąk to:

Wymiar kwartalnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w zł
I KWARTAŁ - 179
II KWARTAŁ - 191
III KWARTAŁ - 191
IV KWARTAŁ - 191

Wymiar kwartalnej składki
na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zł - 78
Miesięczna stawka ubezpieczenia zdrowotnego rolnika w zł (9% podstawy wymiaru składki) -101

Pozostałe planowane koszty średniorocznie wyniosą:

1) Koszty energii elektrycznej 1439,11
Chlewnia 1075,41
Tuczarnia 363,7

2) Koszty wody 7627,67
Chlewnia 1684,12
Tuczarnia 5943,55
4) Koszty obsługi weterynaryjnej 3600

Państwo Bąk nie będą płatnikami podatku od towarów i usług VAT i wraz ze swoim kuzynostwem ubezpieczeni będą w KRUS.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z oceną rentowności i uruchomieniem działalności w zakresie chowu trzody chlewnej przez Państwa Bąk.
Projekt realizacji prac powinien zawierać:
1. Tytuł pracy egzaminacyjnej
2. Założenia, czyli dane niezbędne do rozwiązania zadania, wynikające z treści zadania i dokumentacji
3. Wykaz planowanych czynności związanych z oceną rentowności przedsięwzięcia
4. Wybór najkorzystniejszej oferty bankowej lokaty terminowej
5. Wybór najkorzystniejszej oferty kredytowej
6. Uproszczony bilans otwarcia na dzień rozpoczęcia działalności
7. Plan amortyzacji środków trwałych
8. Rachunek wyników w wymiarze rocznym
9. Ocenę rentowności przedsięwzięcia na podstawie wskaźników rentowności sprzedaży, rentowności majątku i kapitału własnego oraz ustalenie progu rentowności przedsięwzięcia
10. Wykaz dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej w zakresie chowu trzody chlewnej ( 5 podstawowych dokumentów )
11. wypełnione przykładowe dokumenty związane z uruchomieniem działalności

Do opracowania projektu wykorzystaj:
1. dane identyfikacyjne Państwa Bąk – załącznik nr 1
2. oferty lokat bankowych – załącznik nr 2
3. oferty kredytów bankowych – załącznik nr 3
4. wybrane wskaźniki rentowności – załącznik nr 4

Do sporządzenia elementów projektu wykorzystaj:
1. dokonanie wyboru oferty kredytowej – załącznik nr 5
2. dokonanie wyboru oferty lokaty bankowej – załącznik nr 6
3. plan amortyzacji środków trwałych – załącznik nr 7
4. uproszczony bilans otwarcia – załącznik nr 8
5. rachunek wyników w ujęciu rocznym – załącznik nr 9
6. druki dokumentów związanych z uruchomieniem działalności
wniosek o wpis do ewidencji producentów rolnych – załącznik nr 10
zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników – załącznik nr 11
zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego – załącznik nr 12


Załącznik nr 1

Dane identyfikacyjne Państwa Bąk i ich domowników:

Imię i nazwisko Szymon Bąk
Adres zamieszkania Siedziba gospodarstwa 14-300 Morąg, Żabi Róg 56
Data i miejsce urodzenia 12.07.1974
Imiona rodziców Stanisław, Halina
Nr dowodu osobistego AKG 1589745
Organ wystawiającego dowód osobisty Burmistrz Miasta Morąg
Obywatelstwo polskie
PESEL 74071258964
NIP 741-458-89-63
Data rozpoczęcia działalności 01.01.2008
Przedmiot działalności (PKD) 01.46 Chów i hodowla trzody chlewnej
Nr konta bankowego 42454525634891 95561458962

Imię i nazwisko Anna Bąk
Adres zamieszkania Siedziba gospodarstwa 14-300 Morąg, Żabi Róg 56
Data i miejsce urodzenia 25.03.1977
Imiona rodziców Mieczysław, Ewa
Nr dowodu osobistego ALM 5987594
Organ wystawiającego dowód osobisty Burmistrz Miasta Morąg
Obywatelstwo polskie
PESEL 77032514987
NIP 741-523-45-75

Imię i nazwisko Adam Bąk - DOMOWNIK
Adres zamieszkania Siedziba gospodarstwa 14-300 Morąg, Żabi Róg 56
Data i miejsce urodzenia 06.12.1990
Imiona rodziców Wojciech,, Zofia
Nr dowodu osobistego ACG 5689420
Organ wystawiającego dowód osobisty Burmistrz Miasta, Morąg
Obywatelstwo polskie
PESEL 90120685234
NIP 741-245-82-19


Imię i nazwisko - Krzysztof Nowak - DOMOWNIK
Adres zamieszkania Siedziba gospodarstwa 14-300 Morąg, Żabi Róg 56
Data i miejsce urodzenia 17.09.1987
Imiona rodziców Tadeusz, Edyta
Nr dowodu osobistego AHR 8923547
Organ wystawiającego dowód osobisty Burmistrz Miasta, Morąg
Obywatelstwo polskie
PESEL 87091785429
NIP 741-469-71-56

Załącznik nr 2
OFERTA ROCZNEJ LOKATY BANKOWEJ
Oprocentowanie
Bank A - 5,8%
Bank B - 7%

Załącznik nr 3
OFERTY KREDYTOWE BANKU

Bank A
Oprocentowanie 18%
Prowizja brak
Płatność raty kapitałowej W równych ratach miesięcznych
Płatność raty odsetkowej W równych ratach miesięcznych
Okres kredytowania 3 lata

Bank B
Oprocentowanie 16 %
Prowizja 0,5 %
Płatność raty kapitałowej Płatne na koniec roku
Płatność raty odsetkowej W równych ratach miesięcznych
Okres kredytowania 5 lat


Załącznik nr 4
Wybrane wskaźniki rentowności

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto
Dochód rolniczy (zysk) netto x 100%
Przychody ze sprzedaży

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto
Dochód rolniczy (zysk) brutto x 100%
Przychody ze sprzedaży

Wskaźnik rentowności kapitału własnego
Dochód rolniczy (zysk) netto x 100%
kapitał własny

Wskaźnik rentowności majątku
Dochód rolniczy (zysk) netto x 100%
majątek ogółem

Załącznik nr 5

Tabela spłat

Bank A
Rok I

Kwota kredytu na początku okresu w zł
Miesięczna Rata kapitałowa
Miesięczna Rata odsetkowa
Łącznie Kwota kredytu do spłaty


Rok II

Kwota kredytu na początku okresu w zł
Miesięczna Rata kapitałowa
Miesięczna Rata odsetkowa
Łącznie Kwota kredytu do spłaty


Rok III

Kwota kredytu na początku okresu w zł
Miesięczna Rata kapitałowa
Miesięczna Rata odsetkowa
Łącznie Kwota kredytu do spłatyBank B

Rok I

Kwota kredytu na początku okresu w zł
Miesięczna Rata kapitałowa
Miesięczna Rata odsetkowa
Łącznie Kwota kredytu do spłaty


Rok II

Kwota kredytu na początku okresu w zł
Miesięczna Rata kapitałowa
Miesięczna Rata odsetkowa
Łącznie Kwota kredytu do spłaty

Rok III

Kwota kredytu na początku okresu w zł
Miesięczna Rata kapitałowa
Miesięczna Rata odsetkowa
Łącznie Kwota kredytu do spłaty


Rok IV

Kwota kredytu na początku okresu w zł
Miesięczna Rata kapitałowa
Miesięczna Rata odsetkowa
Łącznie Kwota kredytu do spłaty

Rok V

Kwota kredytu na początku okresu w zł
Miesięczna Rata kapitałowa
Miesięczna Rata odsetkowa
Łącznie Kwota kredytu do spłatyZałącznik nr 6
Porównanie lokat


Bank A

Kwota lokaty na początku okresu w zł
kwota odsetek
Podatek19%
Łącznie Do wypłaty przez Bank

Bank B

Kwota lokaty na początku okresu w zł
kwota odsetek
Podatek19%
Łącznie Do wypłaty przez Bank

Załącznik nr 7
Plan amortyzacji
Budynek przeznaczony na chlewnię 20 lat użytkowania
Ciągnik rolniczy 14 %
przyczepa samowyładowcza 14 %
Wyposażenie chlewni 5 lat użytkowania
płyta gnojowa oraz zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę 10 lat użytkowania

Załącznik nr 8
Bilans jednostki

AKTYWA TRWAŁE KAPITAŁ WŁASNYAKTYWA OBROTOWE ZOBOWIĄZANIA

Załącznik Nr 9

RACHUNEK WYNIKÓW
1 Przychody ze sprzedaży
-
2 Dopłaty bezpośrednie z ARiMR
3 Pozostałe przychody w tym:
-
4 Wartość przychodów
5 Koszty bezpośrednie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 Wartość kosztów bezpośrednich razem
7 Nadwyżka bezpośrednia z gospodarstwa
8 Koszty ogólnogospodarcze
-
-
-
-
-
-
-
9 Koszty ogólnogospodarcze razem
10 Dochód rolniczy (zysk/strata) brutto
11 Amortyzacja
12 Dochód rolniczy (zysk/strata) netto
Wyświetleń: 6660


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.