Katalog

Dorota Kominko- Krej, 2010-06-13
Wałbrzych

Język polski, Program nauczania

Program nauczania języka polskiego dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

- n +


PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH OPINIĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ


Dorota Kominko-Krej
NAUCZYCIEL
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3
W WAŁBRZYCHU


SPIS TREŚCI


I.CELE NAUCZANIA, UCZENIA SIĘ I WYCHOWANIA 3

II.MATERIAŁ EDUKACYJNY 4
1.KRĘGI TEMATYCZNE


III.ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ 6
1.DYSLEKTYCY, DYSORTOGRAFICY
2.UCZNIOWIE Z INTELIGENCJĄ NIŻSZĄ NIŻ PRZECIĘTNA


IV.OCENIANIE SZKOLNYCH OSIĄGNIĘĆI. CELE NAUCZANIA, UCZENIA SIĘ I WYCHOWANIA

1.Kształcenia umiejętności słuchania, mówienia, pisania i czytania:
-wdrażanie do uważnego słuchania wszelkich form przekazu jako podstawowego warunku ich odbioru,
-kształtowanie umiejętności posługiwania się poprawnym językiem w mowie i piśmie,
-wyposażenie w podstawową wiedzę o budowie i funkcjonowaniu języka,
-kształtowanie umiejętności czytelnego i poprawnego pod względem ortograficznym pisania tekstów,
kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

2.Kształcenie umiejętności obserwacji i doświadczania rzeczy oraz zjawisk społecznych:
-wdrażanie do prowadzenia ukierunkowanej obserwacji i podejmowania decyzji,
-rozwijanie umiejętności przezwyciężania barier poznawczo – emocjonalnych i motywacyjnych.

3.Kształtowanie postawy etycznej, poznawczej i estetycznej:
-nabywanie umiejętności postrzegania norm społecznych,kształtowanie kultury współżycia i współdziałania z dziećmi i dorosłymi,
-rozwijanie ekspresji językowej w celu przedstawiania określonych treści, kształtowanie umiejętności odbioru tekstu,


II.MATERIAŁ EDUKACYJNY

SŁUCHANIE:
-uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela;
-słucha i rozumie sens prostych poleceń i instrukcji;
-wymienia informacje zawarte w wysłuchanym tekście;
CZYTANIE:
-czyta tak, aby można było zrozumieć tekst; jego technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu;
MÓWIENIE:
- wypowiada się na podany temat;
prezentuje poprawność językową i rzeczową w wypowiedziach ustnych, która świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia; potrafi samodzielnie połączyć kilka zdań w logiczna wypowiedź;
-opisuje cechy postaci fikcyjnej;
-potrafi zastosować słownictwo wyrażające prośbę, polecenie, zaproszenie, ogłoszenie;
-potrafi opanować pamięciowo krotki tekst prozatorski lub poetycki;
PISANIE:
-pisze na podany temat, stara się zachować trójdzielna kompozycje pracy pisemnej;
-zachowuje porządek chronologiczny w opowiadaniu i streszczeniu;
-zna podstawowe cechy tekstów użytkowych: zaproszenia, ogłoszenia, listu telegramu;
-w najprostszej formie zapisuje informacje wybrane z tekstu;
-tworzy tak prace pisemne, aby popełniane przez niego błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne nie przekreślały wartości prac i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie;
-dba o estetykę swojej pracy pisemnej;
NAUKA O JĘZYKU:
-przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcję w zdaniu (na prostych przykładach);
-wskazuje podmiot, orzeczenie i określenia;
-odmienia rzeczownik i przymiotnik przez przypadki;
-odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy i tryby;
-odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określać ich rodzaj;
-łączy wyrazy w zespoły składniowe;
-wyróżnia głoski, litery i sylaby w podanym wyrazie;
-zna podstawowe zasady ortografii i interpunkcji;
-zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych;
-przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie
-wskazuje podstawę słowotwórczą i formant;
-nazywa typy formantów;
-tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów;III. ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ

1.Dyslektycy i dysortograficy:
-wydłużanie czasu na przeczytanie tekstu i wykonanie zadań,
-udzielanie pomocy, naprowadzanie,
-łagodne ocenianie błędów ortograficznych,
-dopytywanie ucznia po lekcjach,
-otaczanie życzliwą opieką pedagogiczną,
-udzielanie licznych pochwał za drobne osiągnięcia,
-podnoszenie samooceny i wiary we własne siły,
-wykorzystanie mocnych stron ucznia,
-dopuszczanie możliwości pracy ze słownikiem,
-udzielanie zgody na dostarczanie prac pisemnych pisanych na komputerze.
2.Uczniowie z inteligencją niższą niż przeciętna:
-kierowanie prostych i jasnych poleceń,
-upewnianie się czy dziecko zrozumiało polecenia,
-uwzględnianie wolnego tempa pracy,
-motywowanie poprzez pochwałę i zachętę,
-stwarzanie okazji do przeżywania sukcesów,
-uczenie wyciągania wniosków,
-wzbogacanie słownictwa,
-treningi poprawnego czytania i pisania,
-ćwiczenia pamięci poprzez bezpośrednie odtwarzanie zapamiętanych treści,
-dopytywanie po lekcjach,
-ograniczanie ilości pytań na sprawdzianach,
-dostosowanie stopnia trudności zadań do możliwości ucznia,
-łagodne ocenianie za popełnione błędy.

IV.OCENIANIE SZKOLNYCH OSIĄGNIĘĆ

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów jest zgodne a sześciostopniową skalą ocen WSO. Ocenianie ma charakter zindywidualizowany, co oznacza, że przedmiotem oceny i kontroli jest postęp edukacyjny, jakiego dokonał uczeń. Ważny jest również wysiłek oraz zaangażowanie ucznia.
Oceniając należy brać pod uwagę:
-wypowiedź ustną,
-prace pisemne,
-testy/sprawdziany,
-krzyżówki,
-prace plastyczne,
-projekty,
-zachowanie oraz zaangażowanie w pracy.


Wyświetleń: 3510


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.