Katalog

Dorota Kominko - Krej, 2010-06-13
Wałbrzych

Język polski, Regulaminy

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach I, II, III.

- n +

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. I, II, III

I. Wymagania wykraczające (twórcze)
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
spełnia wymagania na ocenę bdb.
jego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza program nauczania
- bierze udział w konkursach polonistycznych
- jest aktywny w zajęciach pozalekcyjnych
II. Wymagania dopełniające
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
A) słuchanie i mówienie:
poprawnie buduje wypowiedzi jedno- i wielozdaniowe
udziela wyczerpujących odpowiedzi i informacji z odpowiednia intonacją
aktywnie uczestniczy w rozmowie na rozmaite tematy
wyraża własny punkt widzenia w sposób jasny i przekonujący
szanuje zdanie rozmówcy
barwnie i spójnie opowiada (stosując właściwą barwę, natężenie i intonację)
- bezbłędnie wygłasza z pamięci wiersze i fragmenty prozy
B) czytanie tekstów słownych i odczytywanie innych tekstów kultury:
płynnie i bezbłędnie czyta (z właściwą intonacją)
czyta interpretacyjnie teksty epickie, liryczne, dramatyczne
krytycznie odbiera tekst
wykorzystuje i modyfikuje informacje zawarte w tekście
cytuje
- zna literackie, teatralne i filmowe środki wyrazu
krytycznie analizuje treść przekazów medialnych
analizuje i interpretuje reklamy
korzysta z różnego rodzajów encyklopedii i słowników
korzysta z katalogów biblioteki publicznej (kl. III)
wykorzystuje komputerowe bazy danych Internetu (kl. III)
C) pisanie:
- sprawnie redaguje wszystkie formy pisemne objęte programowymi treściami nauczania:
a) w klasie I : streszczenie, opowiadanie z dialogiem, opis, zawiadomienie, zaproszenie, sprawozdanie, głos w dyskusji, wywiad, dziennik
b) w klasie II: jak w klasie I oraz: nekrolog, ogłoszenie prasowe, recenzja, artykuł prasowy, reportaż
c) w klasie III: jak w klasie I i II oraz : podanie, życiorys, rozprawka, przemówienie, (esej), list otwarty, pamiętnik
d) nie popełnia błędów ortograficznych w pracach pisemnych
- poprawnie stylizuje tekst (archaizacja, dialektyzacja- klasa III)
tworzy przypisy i bibliografię (klasa III)
tworzy bibliografię załącznikową
D) nauka o języku:
wykorzystuje wiedzę językową z zakresu:
a) fonetyki i ortofonii
b) fleksji (części mowy odmienne, nieodmienne, osobliwości w odmianie, funkcje części mowy w formach mówionych)

c) składni(wypowiedzenie, zd. złożone współrzędnie i podrzędnie(bez nazewnictwa w kl. I), przydawkowe, dopełnieniowe, okolicznikowe w kl. II, podmiotowe i orzecznikowe w kl. III
d) słowotwórstwa: budowa słowotwórcza wyrazu, neologizmy, zapożyczenia, złożenia, zestawienia, zrosty (w kl. III)
e) ortografii i interpunkcji: zna zasady ort. i reguły interp. oraz umiejętnie stosuje je w pracach pisemnych
E) lektura:
-bardzo dobrze zna lektury programowe
-aktywnie uczestniczy w dyskusji nad lekturą
-oryginalne, samodzielne, krytyczne, o wysokim poziomie literackim prace pisemne
-dogłębnie zna biogramy autorów lektur
F) pojęcia:
-bezbłędnie wskazuje i nazywa oraz definiuje pojęcia teoretycznoliterackie, językowe, kulturowe
III. Wymagania rozszerzające
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
A)słuchanie i mówienie:
-poprawnie wypowiada się na dany temat
-bierze udział w rozmowach na różne tematy
-wyraża swój punkt widzenia w sposób jasny
-odbiera krytycznie wypowiedzi przedmówców
-szanuje zdanie rozmówców
- spójnie opowiada z właściwą barwą, intonacją głosu
-wygłasza z pamięci teksty z odpowiednią intonacją, barwą i natężeniem
B) czytanie tekstów słownych i odczytywanie innych tekstów kultury:
-czyta płynnie, z właściwą intonacją
-interpretacyjnie czyta różne teksty literackie
-zna teksty literackie, teatralne i filmowe
-krytycznie odbiera tekst literacki i treści przekazów medialnych
-cytuje
-analizuje i interpretuje reklamy
-korzysta z encyklopedii i różnego rodzaju słowników
C)pisanie:
-poprawnie redaguje wszystkie pisemne formy wypowiedzi objęte programem
-w pracach pisemnych
-w pracach pisemnych dopuszczający jeden błąd I-go stopnia oraz trzy błędy II-go stopnia
(błąd I-go stopnia: pisownia rz, ż, ó, u, ch, h, ą, ę, -dztwo, -ctwo, pisownia „nie”z różnymi częściami mowy, pisownia małą i wielką literą, -by z czasownikiem, zmiękczeń;
błąd II-go stopnia: pisownia wyrazów z –em-, -om-, -en-, -on-, rzeczowników zakończonych na –ia, -ja, -ski, -dzki, -by z różnymi częściami mowy, oprócz czasownika, wyrażeń przyimkowych)
D) nauka o języku:
-wykorzystuje wiedzę z zakresu:
a) fonetyki i ortofonii
b) fleksji -części mowy odmienne i nieodmienne, funkcje części mowy w zdaniu
c) składni: wypowiedzenie, zd. pojedyncze, złożone podrzędnie i współrzędnie, równoważnik
d) słowotwórstwa-wyraz podstawowy, wyraz pochodny, oboczność, wyraz podzielny słowotwórczo, niepodzielny (kl .III), rodzina wyrazów, rdzeń( kl. III), zakres i treść wyrazu(kl. III)
e) ortografii i interpunkcji: opanował zasady i stosuje je w stopniu dobrym
F) lektura:
-zna w stopniu dobrym lektury programowe i biogramy autorów
-aktywnie uczestniczy w dyskusji nad lekturą
-redaguje samodzielne, krytyczne, o dość wysokim poziomie literackie prace pisemne
F) pojęcia:
-wskazuje i nazywa oraz definiuje pojęcia teoretycznoliterackie obowiązujące wg programu nauczania
-czynnie posługuje się nimi w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych
IV. Wymagania podstawowe
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
A)słuchanie i mówienie:
-buduje wypowiedzi jedno- i wielozdaniowe
-udziela odpowiedzi i informacji z odpowiednią intonacją
-uczestniczy w rozmowie na dany temat
-wyraża w sposób jasny swój punkt widzenia
-próbuje uczestniczyć w dyskusji
-próbuje interpretować wypowiedzi dyskutantów
-spójnie opowiada na wybrany temat
-próbuje posługiwać się formami wypowiedzi przewidzianymi w programie
-wygłasza z pamięci wiersze lub fragmenty prozy wskazane przez nauczyciela
B)czytanie tekstów słownych i odczytywanie innych tekstów kultury
-czyta płynnie z właściwą intonacją
-próbuje cytować oraz wykorzystywać informacje zawarte w tekście
-próbuje analizować treść przekazów medialnych
-korzysta ze słowników i encyklopedii
C)pisanie
-redaguje wszystkie pisemne formy wypowiedzi objęte programowymi treściami nauczania
-popełnia nieliczne błędy kompozycyjne, stylistyczne, językowe
-próbuje stylizować tekst
-dopuszczające są 3 błędy I-go stopnia oraz 5 błędów II-go stopnia
D)nauka o języku
-zna najistotniejsze zagadnienia z fonetyki (litera, głoska, zgłoska) i ortofonii
-zna części mowy odmienne i nieodmienne i ich funkcję w zdaniu
-rozróżnia wypowiedzenia ( równoważnik, zdanie pojedyncze i złożone współrzędnie i podrzędnie)
-próbuje samodzielnie analizować słowotwórczo wyraz
-zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne i stosuje je w piśmie
E)lektura
-zna zadawalająco treść lektur
-komentuje treść lektur
-próbuje uczestniczyć w dyskusji
-orientuje się w biogramach autorów lektur
F)pojęcia
-wskazuje, nazywa i definiuje podstawowe pojęcia teoretycznoliterackie, językowe i kulturowe obowiązujące wg ustaleń programowych
V. Wymagania konieczne
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
A)słuchanie i mówienie:
-buduje wypowiedzi jedno- i kilkuzdaniowe
-udziela odpowiedzi i informacji z właściwą intonacją
-próbuje uczestniczyć w rozmowie na rozmaite tematy
-krytycznie słucha wypowiedzi przedmówców
-opowiada na wskazany temat
B)czytanie tekstów słownych i odczytywanie innych tekstów kultury:
-czyta z właściwą intonacją
-rozumie cicho czytany tekst
-zna podstawowe środki wyrazu literatury, teatru, filmu i mediów
-posługuje się słownikami
-korzysta z encyklopedii
C)pisanie:
-zna główne wyznaczniki form wypowiedzi objętych programem nauczania
-próbuje je poprawnie redagować
-sporządza notatki z lekcji i z obserwacji czynionych podczas wycieczek
-próbuje samodzielnie tworzyć prace literackie
D)nauka o języku:
-zna podstawowe zagadnienia z fonetyki(głoska, litera, sylaba)
-zna ogólnie funkcję odmiennych i nieodmiennych części mowy
-rozróżnia zdanie pojedyncze i złożone
-z pomocą nauczyciela analizuje słowotwórczo wyraz
-zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne i próbuje je stosować w piśmie
-w pisowni dopuszcza się błędów ortograficznych I-go i II-go stopnia
-umie z pomocą nauczyciela poprawić te błędy
E)lektura:
-ogólnie zna treści lektur
-komentuje w wypowiedziach ustnych treść lektur
-próbuje włączyć się do dyskusji
F)pojęcia:
-wskazuje i nazywa podstawowe pojęcia teoretycznoliterackie
-definiuje je z pomocą nauczyciela
-próbuje posługiwać się nimi w wypowiedziach ustnych
VI. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
-nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą
-nie jest w stanie wykonać z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim stopniu trudności, a posiadane braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu edukację na wyższym poziomie.Opracowała:

Dorota Kominko - KrejWyświetleń: 997


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.