Katalog

Grażyna Mazurek, 2010-06-24
Hrubieszów

Język polski, Program nauczania

Program nauczania języka polskiego dla klasy I szkoły zawodowej.

- n +

Tematy Liczba godzin
Wiedza i umiejętności ucznia


Poziom podstawowy

Poziom ponadpodstawowy
M I T O L O G I A
1. Zapoznanie z programem nauczania w klasie 1 i PSO 1
2. Moje wspomnienia z wakacji. 1 - umiejętnie wyraża myśli w formie pisemnej - ocenia prace pisemne uczniów
3. Wybrane zagadnienia z teorii literatury- powtórzenie. 1 - dokonuje rozróżnienia na rodzaje i gatunki literackie - wymienia cechy charakterystyczne dla poszczególnych gatunków
4. Wprowadzenie do mitologii. (s.15-16) 1 - zna definicję mitu,
- zna podział mitów ze względu na treść,
- zna funkcję mitów - wyjaśnia związek istniejący pomiędzy mitem a sferą sacrum
5. Narodziny świata według Mitologii Parandowskiego. 1 - zna historię stworzenia świata,
- potrafi sporządzić genealogię bogów greckich,
- wyjaśnia, jakie cechy posiada pramateria zwana chaosem - analizuje fragment utworu Herberta Z mitologii i ukazuje stosunek ludzi do bogów uwzględniając czas historyczny
6. Stworzenie człowieka według Mitologii Parandowskiego.
(podr. s.28) 1 - zna historię stworzenia człowieka
- wyjaśnia pojęcie prometeizm,
- wymienia i opisuje zasługi Prometeusza
- zna pojęcia: archetyp, archetyp odwrócony, deheroizacja - analiza literackiego nawiązania do postaci Prometeusza w wierszu L. Staffa Prometeusz i Z. Herberta Stary Prometeusz. (s.30- 31)
7. Charakterystyka bogów olimpijskich. (podr. s. 22- 23) 1 - wymienia bogów olimpijskich,
- charakteryzuje postawy, atrybuty,
- wyjaśnia pojęcia: panteon, politeizm - wykonuje dowolną techniką plakat związany z tematyką mitologiczną


8. Bogowie starożytnej Grecji- analiza i ocena postawy.
PD: Mój dzień na Olimpie. Piszemy opowiadanie. 1 - zna imiona bogów olimpijskich,
- zna atrybuty poszczególnych bogów,
- zna dzieje bogów - wykazuje niejednoznaczność mitologicznego wizerunku boga odwołując się do dzieła malarskiego
9. Funkcjonowanie mitu w literaturze- Dedal i Ikar.
(podr. s. 16) 1 - zna historię Dedala i Ikara
- wyjaśnia zjawisko reinterpretacji mitu - dostrzega związki mitu z utworami Różewicza i Brylla
10. Historia rodu Labdakidów.
(Z mitów tebańskich) wg Mitologii J. Parandowskiego. 1 - opowiada historię Edypa,
- definiuje pojęcie fatum, tragizm - omawia symbolikę postawy Edypa
11. Geneza teatru greckiego.(s.78) 1 - omawia funkcję teatru,
- charakteryzuje budowę greckiej tragedii,
- analizuje zasadę trzech jedności
- wskazuje źródła pochodzenia tragedii antycznej,
- na podstawie ikonografii i fragmentu tekstu opisuje wygląd i budowę teatru greckiego
- potrafi omówić rolę masek
12. Na czym polegał tragizm Antygony i Kreona? 1 - charakteryzuje bohaterów: Antygonę i Kreona,
- wyjaśnia pojęcie konflikt tragiczny - określa rolę fatum w życiu bohaterów i człowieka starożytnego
13. Postępowanie Antygony i Kreona.
1 - wymienia racje Antygony i Kreona,
- analizuje i ocenia postępowanie obojga bohaterów - wyraża opinię, czy tragiczny patos jest dominująca cechą w życiu bohatera?
14. Sofokles Król Edyp- charakterystyka bohatera. 1 - zna mit o Edypie oraz jego symbolikę,
- charakteryzuje człowieka - prowadzi rozważania na temat kategorii estetycznych tragedii
15. Fatum nieodłącznym elementem życia człowieka.
1 - zna pojęcia: fatum, wina tragiczna, hamartia, perypetia, tragizm, mimesis, katharsis,
- wymienia tragików
- określa rolę fatum w życiu Edypa,
- analizuje i daje ocenę podstawowym cechom tragedii,
- porównuje ujecie motywu fatum w tragedii i wierszu C. K. Norwida
16. Cechy tragedii antycznej.


1 - omawia role tragików greckich: Arystotelesa, Eurypidesa, Sofoklesa,
- wymienia cechy tragedii,
- zna budowę tragedii - analizuje cechy tragedii antycznej w formie pracy pisemnej, np. wypracowania

17. Starożytni filozofowie- Sokrates, Platon, Arystoteles.
[lub: Wśród mędrców antyku].
(s.36) 1 - wyjaśnia pojecie cnota,
- charakteryzuje historię filozofii epoki antyku,
- wymienia główne poglądy przytoczonych powyżej filozofów - zna podstawy filozoficzne i kulturowe cywilizacji grecko- rzymskiej, na tle, której rozwija się filozofia
18. Droga do szczęścia- filozofia epikureizmu i stoicyzmu. (s.39)


1 - wymienia pojęcia: filozofia,
- zna głównych reprezentantów filozofii,
- zna główne szkoły i prądy filozoficzne antyku (stoików, epikurejczyków, cyników, sofistów, sceptyków) - potrafi wyjaśnić określenie złoty wiek kultury greckiej,
- operuje terminami

19. Poezja tyrtejska przykładem liryki apelu. (s.45)


1 - zna najwybitniejszych twórców liryki - wymienia i interpretuje utwory współczesne o charakterze liryki apelu
greckiej,
- rozpoznaje cechy liryki tyrtejskiej - wymienia i interpretuje utwory współczesne o charakterze liryki apelu
20. Różne odcienie miłości- liryka Safony, Anakreonta. (s. 48) 1 - definiuje pojęcia: strofa soficka, anakreontyk - porównuje różne rodzaje miłości: radość, zazdrość, smutek, rozstanie, zmysłowa rozkosz
21. Miłość silniejsza niż śmierć- Mit o Orfeuszu. (s. 51)
1 - zna mit o Orfeuszu,
- wyjaśnia definicję mitu,
- rozróżnia odcienie: miłość- rozstanie - określa, na czym polega tragiczny los Orfeusza
22. Epos antyczny na przykładzie Iliady i Odyseji Homera.

1 - zna postać Homera (s.20)
- zna pojęcie epos (s.68)
- potrafi wymienić bohaterów eposów starożytnych - wyjaśnia na czym polega ingerencja bogów w sprawy ludzkie,
- wymienia cechy heksametru
23. Projekcja filmu Troja.
PD: Przedstaw historię wojny trojańskiej.1


24. Starogrecki ideał rycerski- Pojedynek Hektora z Achillesem. (s. 66)
1 - definiuje epos bohaterski,
- posiada podstawowe informacje dotyczące genezy „Iliady”,
- charakteryzuje greckiego wojownika - porównuje Hektora i Achillesa,
- wyszukuje przykładowe środki artystycznego wyrazu (porównania, przenośnia)
25. Odys- symbol tułacza, co zawsze wraca do swej Itaki. (s.75) 1 Odys- symbol tułacza, co zawsze wraca do swej Itaki. (s.75) - potrafi nazwać, czego symbolem jest Odys,
-wskazuje na motyw życia jako wędrówki
26. Poezja jako wartość zapewniająca nieśmiertelność -poezja Horacego.
(s. 100- 101) 1 - prezentuje sylwetkę Horacego,
- definiuje pojęcie liryki inwokacyjnej - interpretuje wiersz „Pomnik”,
- wyjaśnia i odnajduje reminiscencje motywu exegi monumentum
27. Dzieła i czyny starożytnych, które wpłynęły na rozwój kultury późniejszych wieków- powtórzenie. 1 - wymienia gatunki liryczne antyku,
- wymienia cechy gatunkowe komedii i tragedii,
- zna przedstawicieli starożytnej filozofii - przygotowuje prezentację dotyczącą antyku,
- projektuje program wycieczki z uwzględnieniem najcenniejszych zabytków,

28. „Udawać Greka”- związki frazeologiczne we współczesnym języku. (s. 114)
1 - rozróżnia wyrażenia, zwroty i frazy (typy związków frazeologicznych),
- wymienia przykłady mitologizmów we współczesnym języku polskim - poprawnie posługuje się frazeologizmami,
- podaje pierwotne i przenośne znaczenie mitologicznych określeń, wyrażeń i zwrotów
29. Sprawdzian (test i wypracowanie). 1


B I B L I A
30.
Wstęp do Biblii- geneza, budowa, podział. (s.118) 1
- opisuje historię i czas powstania Biblii
- wskazuje kulturotwórczą rolę Biblii

31.
Biblijna opowieść o stworzeniu świata i człowieka. (s.121- 126)

1
- prezentuje biblijną wersję powstania świata i człowieka,
- przytacza pojęcie: rajski ogród

- porównuje biblijną i mitologiczną wersję powstania świata
32. Upadek człowieka i jego konsekwencje- Adam i Ewa, Kain i Abel. (s. 126-130)
1 - wyjaśnia gatunek przypowieść,
- wyjaśnia pojęcie eschatologia (rozważania o rzeczach ostatecznych) - symbolika Kaina i Abla, Adama i Ewy
- charakteryzuje dwoistą naturę człowieka,
- archetyp zbrodniarza
- analiza obrazu Michała Anioła Grzech pierworodny i Wygnanie z raju
33. Przypowieści ewangeliczne ze Starego Testamentu- Arka Noego, Sodoma i Gomora. 1 - zna treść przypowieści,
- określa istotę paraboliczności
- wyjaśnia symbolikę przypowieści,
- samodzielnie interpretuje wybraną przypowieść biblijną
34. O trudnej miłości rodzicielskiej- Syn marnotrawny. (s. 144) 1 - definiuje przypowieść,
- zna treść przypowieści - wyjaśnia symbolikę syna i postawę przebaczającą ojca
35. Miłość jako najważniejsza wartość w etyce biblijnej. (s. 146) 1 - zna treść listu św. Pawła do Koryntian - określa rolę miłości w życiu człowieka,
- wskazuje podobieństwa i różnice w ujęciu miłości przez św. Pawła i ks. Tischnera
36. Historia Hioba jako przykład niezawinionego cierpienia. (s. 150) 1 - opowiada historię Hioba,
- przedstawia relacje człowiek- cierpienie- Bóg - zna symbolikę postaci,
- prezentuje postawę Hioba,
- przywołuje nawiązania w literaturze i sztuce
37. Wizja zagłady świata- Apokalipsa św. Jana. (s. 157) 1 - przedstawia wizję Sądu Ostatecznego,
- wyraz przestrogi moralne - omawia symbolikę,
- przywołuje nawiązania w literaturze i sztuce
38. Stylizacja biblijna. (s.162)
1 - wyjaśnia pojęcie stylizacja biblijna
- wskazuje cechy stylu biblijnego w zakresie słownictwa i składni
39. Funkcje języka i wypowiedzi językowej. (s.164- 167) 1 - wymienia podstawowe funkcje języka - stosuje wiedzę na konkretnych przykładach
40. Biblizmy we współczesnym języku polskim. (s. 167)

1 - wymienia i rozróżnia typy związków frazeologicznych (wyrażenia, zwroty, frazy),
- definiuje pojęcie: biblizmy - poprawnie posługuje się biblizmami42. Biblia jako księga święta, źródło gatunków literackich, archetypów i toposów- podsumowanie 1 - wymienia gatunki literackie
- rozumie znaczenie psalmu jako gatunku
-współczesne nawiązania i kontynuacje do poznanych gatunków literackich
43. Praca klasowa. 1

Ś R E D N I O W I E C Z E
44. Uniwersalizm i teocentryzm kultury średniowiecza. (s.172)
1 - zna daty graniczne epoki,
- definiuje pojęcia: uniwersalizm, teocentryzm, alegoryzm - zna realia polityczne i społeczne epoki
45. Filozoficzne fundamenty średniowiecza- poglądy św. Augustyna, św. Tomasza, Franciszka z Asyżu. (s.176) 1 - wymienia filozofów doby średniowiecza oraz referuje ich poglądy

- interpretuje poglądy filozoficzne,
- zna średniowieczne dychotomie: dobro- zło, miłość- nienawiść, prawda- kłamstwo, doczesność- nieśmiertelność
46. Charakterystyka postawy świętego Franciszka- Kwiatki św. Franciszka. (s.181) 1 - zna treść Kwiatków…
- charakteryzuje postawę św. Franciszka - wyjaśnia, dlaczego św. Franciszek jest patronem ekologów
47. Znak językowy i komunikacja językowa. (s. 183- 186)

1 - rozpoznaje znaki naturalne i konwencjonalne,
- wymienia podstawowe cechy znaku językowego,
- przedstawia schemat znaku językowe - wyjaśnia, dlaczego język jest systemem znaków,
- określa czynniki, które utrudniają i pomagają w porozumieniu nadawcy i odbiorcy
48. Rozwój języka polskiego.
(s. 186)
PD: Wymień zabytki języka polskiego. 1 - wymienia wydarzenia, które wpłynęły na rozwój języka staropolskiego,
- wymienia zabytki języka - wymienia czynniki pozajęzykowe, które wpływają na rozwój polszczyzny literackiej XVI w.
49. Różne oblicza Matki Bożej- analiza Bogurodzicy. (s. 189) 1 - czyta ze zrozumieniem, zna treść, czas powstania „Bogurodzicy” i jej rangę w średniowieczu,
- interpretuje utwór - zna cechy wiersza zdaniowo- rymowego,
- wskazuje różnice między językiem Bogurodzicy a współczesną polszczyzną,
- określa kompozycję i budowę leksykalno- składniową,


50. Archaizmy językowe w Bogurodzicy. (s.194) 1 - definiuje archaizm,
- zna rodzaje archaizmów,
- wymienia przykłady archaizmów w Bogurodzicy - analizuje zmiany historyczne w języku polskim (archaizacja),
- wyjaśnia, w jakim celu stosuje się archaizację w utworach literackich
51. Cierpienie matki na podstawie utworu Posłuchajcie bracia miła. (s.192) 1 - uczeń zna genezę i czas powstania utworu,
- wymienia pojęcie apokryf,
- rozumie, na czym polegał „kult maryjny”,
- interpretuje utwór - posługuje się pojęciem luda,
- porównuje główny motyw utworu- stała Matka Boleściwa
52. Świętym być…Legenda o św. Aleksym. (s. 196)
1 - prezentuje dzieje św. Aleksego (biografia św.),
- rozumie pojęcia: hagiografia, asceza, żywoty świętych, pareneza, - wypowiada się o roli żywotów świętych w średniowieczu,
- wskazuje wartości typowe dla średniowiecza wpisane w legendę
53. Ideał ascety na przykładzie Legendy… 1 - charakteryzuje bohatera,
- interpretuje losy bohatera wyjaśnia, dlaczego jest wzorem osobowym średniowiecza - interpretuje i analizuje wiersz K. Iłłakowiczówny Opowieść m małżonki św. Aleksego
54. Architektura i sztuka wyrazem przeżyć religijnych. (s. 203) 1 - charakteryzuje styl romański i gotycki,
- wymienia znane dzieła architektoniczne
- wyjaśnia, w jaki sposób średniowieczna katedra odzwierciedla założenia filozoficzne epoki,
- opisuje sferę sacrum i profanum
55. Projekcja filmu „Tristan i
Izolda” w reżyserii K. Reynoldsa. 1
56. Ideał średniowiecznej miłości- Tristan i Izolda. (s.210- 213)

1 - zna fragmenty utworu,
- wyjaśnia pojęcie: miłość dworska - potrafi nawiązać do sytuacji społeczno- obyczajowej średniowiecza,
- kwalifikuje utwór jako przynależny do nurtu rycersko- dworskiego
57. Człowiek w obliczu śmierci- Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią. (s. 214) 1 - wskazuje dydaktyczną wartość rozmowy,
- rozumie pojęcia: memento mori, dance macabre
- wypowiada się na temat motywu dance macabre w literaturze i malarstwie,
- omawia wizerunek śmierci w średniowieczu i współcześnie,
- rozumie termin ars moriendi
58. Średniowieczny ideał rycerza- Pieśń o Roladzie. (s. 221) 1 - przedstawia rycerskie cnoty Rolada,
- wskazuje w tekście fragmenty artystycznego opisu, uwznioślające śmierć bohatera, nadające jej rangę świętości - redaguje biografię średniowiecznego rycerza,
- snuje rozważania na temat wzorów etycznych współczesnego człowieka

59. Średniowieczny ideał władcy- Kronika polska. (s. 228)
Własny fragment. 1 - wymienia przykłady kronik średniowiecznych,
- zna cechy idealnego władcy - czyta i analizuje wskazane fragmenty

60. Sztuka jako wartość ocalająca pamięć o człowieku- powtórzenie.(s.232) 1 - wymienia znane utwory średniowieczne,
- interpretuje słynne postaci epoki - analizuje wskazane teksty

61. Praca klasowa.
1


R E N E S A N S
62. Wprowadzenie do epoki renesansu.
(s. 238- 243)

1 - wyjaśnia pojęcie antropocentryzm,
- wymienia czynniki, które prowadziły do epoki renesansu
- charakteryzuje główne zjawiska, które wpłynęły na genezę epoki,
- wyjaśnia cechy renesansowego światopoglądu,
- przytacza poglądy głoszone przez Marcina Lutra i Jana Kalwina
63. Biografia renesansowego twórcy na przykładzie fraszki J. Kochanowskiego Do gór i lasów. (s.246) 1 - wyjaśnia na przykładzie fraszki „Do gór i lasów” humanizm renesansowy - wyjaśnia kim jest człowiek w ujęciu renesansowych humanistów

64. Renesansowa wizja Boga i świata. J. Kochanowski Czego chcesz od nas Panie… (s. 242) 1 - zna definicje: pieśń, hymn jako gatunek,
- analizuje i interpretuje utwór - porównuje wyobrażenia Boga zawarte u Jana Kochanowskiego i w wierszu Adama Mickiewicza
65. Renesansowa Arkadia w „Pieśni świętojańskiej o Sobótce” J. Kochanowskiego. (s.258- 263) 1 - zna pojęcia: sielanka, sielankowy, Arkadia
- analizuje sytuację podmiotu lirycznego - przywołuje i analizuje teksty kultury (książki, obrazy, filmy), które mówią o wsi jako oazie szczęścia i spokoju
66. Pieśni Jana Kochanowskiego wyrazem humanistycznego poglądu poety.
(s. 274- 278)
1 - zna biografię J. Kochanowskiego,
- wyjaśnia postawy filozoficzne: stoicyzm, epikureizm - charakteryzuje związki poety z filozofią antyczną,
- analizuje sytuację podmiotu lirycznego,
- analizuje i porównuje problematykę fraszek i pieśni67. Motyw świata- teatru w twórczości Jana Kochanowskiego. (s. 282)

1 - zna pojęcie theatrum mundi cały świat gra jakąś rolę
-analizuje fraszkę O żywocie ludzkim i E. Stachury Życie to nie teatr - wyjaśnia znaczenie terminu toposu,
- porównuje koncepcję Boga w wybranych tekstach

68. Teatr i dramat elżbietański.
(s. 279- 282)
1 - prezentuje wydarzenia historyczne związane z panowaniem Elżbiety I,
- podaje cechy dramatu elżbietańskiego - analizuje założenia dramatu,
-porównuje teatr i dramat antyczny z szekspirowskim
69. Droga Makbeta do tronu. 1 - zna treść „Makbeta”,
- określa mechanizm władzy i motywy działania bohatera - wskazuje rolę wiedźm,
- wskazuje symbolikę utworu oraz rolę monologów
70. Portret Makbeta- zbrodniarza. 1 - określa motywy działania Makbeta,
- dokonuje charakterystyki postaci - potrafi opisać zmiany zachodzące w Makbecie,
- potrafi udowodnić uniwersalizm i ponadczasowość dramatów Szekspira
71. W szponach namiętności. Makbet Szekspira. 1 - dokonuje charakterystyki porównawczej Makbeta i Lady Makbet,
- określa mechanizmy rządzące bohaterami - dostrzega symbolikę i uniwersalizm utworu


72. Makbet a tragedia antyczna. Cechy tragedii szekspirowskiej.
1 - zna budowę Makbeta,
- wie, na czym polega zasada trzech jedności i zasada decorum - porównuje dramat klasyczny z szekspirowskim


73. Stylowe odmiany języka. (s.263) 1 - zna style języka,
- wymienia i rozróżnia cechy języka ogólnopolskiego, odmiany terytorialne, środowiskowe,
- wymienia i krótko charakteryzuje odmiany stylistyczne - odszukuje cechy charakterystyczne dla poszczególnych stylów
- odszukuje na wybranych przykładach cechy dla poszczególnych stylów,
- ćwiczenia praktyczne
74. Środki stylistyczne języka polskiego. (s. 267- 273) 1 - wymienia fonetyczne środki stylistyczne, słowotwórcze, fleksyjne, składniowe,
- wymienia figury stylistyczne - rozróżnia, nazywa i charakteryzuje środki stylistyczne na przykładach
75. Renesansowy ideał miłości na przykładzie noweli Sokół Boccaccio. (s.248- 256)
1 - zna elementy biografii Dante Alighieri,
- definiuje: sonet, dystych, tercyna,
- nowela jako gatunek - analizuje nowelę,
- wyjaśnia i analizuje „teorię sokoła”


76. Treny Jana Kochanowskiego wyrazem bólu po stracie dziecka. (s. 286) 1 - zna okoliczności powstania „Trenów” jako zbioru,
- zna cechy gatunkowe trenu, kompozycję - umie wyjaśnić, że Treny są testamentem poetyckim Kochanowskiego

78. Treny jako wyraz osobistych doświadczeń poety. 1 - określa stan emocjonalny podmiotu lirycznego - wskazuje cechy języka J. Kochanowskiego

78. „Ludzkie przygody ludzkie noś”- Treny. 1 - zna założenia gatunku,
- wypracowanie - odnajduje nawiązania do antyku
79. Humanizm w Trenach Kochanowskiego. Tren XIX albo sen”. 1 - potrafi zinterpretować utwór w świetle założeń humanizmu - rozpoznaje tren jako kluczowy dla całego cyklu
80. Czy rozprawa to dyskusja? (s.300). 1 - zna definicje: rozprawy i dyskusji,
- wymienia i wskazuje cechy dyskusji - interpretuje rolę „obrazków obyczajowych”,
- zabiera głos w dyskusji
81. Renesansowe wzorce osobowe.(s. 292)
1 - wymienia renesansowe wzorce osobowe,
- wymienia cechy idealnego księcia, szlachcica- ziemianina i obywatela - wymienia i analizuje argumenty „za” i „przeciw” stwierdzeniu „cel uświęca środki”,
- analizuje i porównuje wybrane teksty
82. Wzór osobowy szlachcica- ziemianina w ujęciu M. Reja (s. 297) 1 - definiuje idealnego szlachcica w ujęciu Reja - tłumaczy życie człowieka metaforą pór roku
83. Troska o losy ojczyzny w Pieśni o spustoszeniu Podola. J. Kochanowskiego. (s. 308)
1 - interpretuje utwór w kontekście historycznym,
- wyjaśnia puentę utworu
- wskazuje tematykę patriotyczną pieśni - porównuje wizerunek sprawującego władzę w wierszach Kochanowskiego i Miłosza
84. Apel obywatela Polaka w ujęciu P. Skargi. (s. 311)
1 - wie, kim był P. Skarga,
- interpretuje wskazane utwory,
- kreśli wizerunek sprawującego władzę
- interpretuje kazania sejmowe,
- wskazuje tropy i figury stylistyczne - wyjaśnia puentę utworów,
- charakteryzuje portret obywatela i patrioty,
- prezentuje własne poglądy na temat zmian w ustroju państwa,
- wyjaśnia, na czym polega perswazyjny charakter „Kazań…”,
- omawia charakter i funkcję argumentów
85. Wielcy i sławni epoki renesansu.
(s. 320- 324) 1 - wymienia znane portrety cenionych artystów i pisarzy - analizuje związki artystów z ideą epoki,
- nazywa i definiuje geniusz86.
Humanizm renesansowy w sztuce.
(s. 324- 329)
1
- wyjaśnia pojęcie humanizmu renesansowego w odniesieniu do sztuki,
- wymienia artystów i ich dzieła - analizuje motywy w dziełach malarzy renesansowych

87. Powtórzenie wiadomości. Analiza Pieśni XXIV. (s.322) 1
- utrwala pojęcia związane z renesansem - pisze rozprawkę na temat: „Czy warto być sławnym?”
88. Praca klasowa. 1

B A R O K
89.
Nadchodzą nowe czasy, czyli wstęp do baroku. (s. 334- 338)

1
- definiuje pojęcie: manieryzmu,
- umieszcza epokę w czasie i przestrzeni,
- wymienia wydarzenia i zjawiska historyczne


- charakteryzuje cechy dzieł przełomu renesansu i baroku,
- określa tematykę dzieł barokowych,
- wyjaśnia, na czym polega religijny sceptycyzm,
- wyjaśnia humanizm heroiczny
90. Refleksja nad poezją M. Sępa- Szarzyńskiego. (s. 338) 1 - prezentuje sylwetkę poety,
- wymienia główne problemy związane z liryką - omawia barokowy okres życia człowieka,
- relacjonuje związki człowiek- Bóg

91. Myśl filozoficzna baroku.(s. 343) - wyjaśnia pojęcie sceptycyzm,
- wymienia filozofów i artystów baroku - omawia rolę tematyki religijnej w rozważaniach barokowych filozofów,
- wyjaśnia charakterystyczne cechy stylu barokowego w poezji i sztuce
92. Barokowy obraz miłości w ujęciu J. A. Morsztyna Do trupa. (s.353) 1 - wyjaśnia pojęcia: koncept, marynizm, konceptyzm, gongoryzm, styl kwiecisty,
- zna elementy biografii J. A. Morsztyna - wyjaśnia barokowe zasady w odniesieniu do liryki J. A. Morsztyna

93. Wątki „vanitas” w poezji Daniela Naborowskiego.
(s. 358, 360- 361) 1 - prezentuje sylwetkę poety,
- wymienia tytuły słynnych wierszy,
- definiuje paradoks i koncept - wyjaśnia poetyckie ujęcie życia jako snu,
- analizuje przyczyny popularności w kulturze baroku motywu „vanitas vanitatum”
94. Portret Sarmaty w poezji W. Potockiego. (s. 366)
1 - wyjaśnia pojęcie ksenofobii,
- zna elementy biografii Wacława Potockiego,
- definiuje sarmatyzm - opisuje negatywne cechy szlachty sarmackiej,
- wyjaśnia, na czym polegają nawiązania Ernesta Brylla do sarmatyzmu95. Szlachta- społeczność wyjątkowa? Sarmatyzm jako ideologia polskiej szlachty.(s.373, 376) 1 - wymienia cechy Sarmaty - odpowiada na pytanie, co współcześni Polacy odziedziczyli po Sarmatach
96. Postawy wobec życia- Świętoszek.

1 - zna biografię pisarza,
- wskazuje przykłady manipulacji Tartuffe’a wobec Orgona - rozumie pojęcia: intryga, obłuda, manipulacja,
- ocenia postawy bohaterów utworu (obłudnicy i naiwni)
97. Tartuffe- oszust i obłudnik. 1 - wyjaśnia pojęcia: dewocja, hipokryzja,
- charakteryzuje Taruffe’a - uczeń wyjaśnia czy współcześnie spotyka się Orgonów i Taruffe’ów
98. Świętoszek Moliera- komedią charakterów. 1 - wymienia rodzaj komizmu ukazany w utworze Moliera,
- charakteryzuje głównych bohaterów,
- posługuje się pojęciami: komedia, intryga, komedia charakteru - przedstawia rozważania na temat relacji i postaw bohaterów Świętoszka
99. Praktyka czyni mistrza- analiza wybranych wierszy. (s. 384- 388) 1 - analizuje i interpretuje wskazane teksty - umiejętnie porównuje różne teksty kultury
100. Barokowe zjawiska kulturowe. (s.388) 1 - przedstawia różne cechy sztuki i architektury polskiego baroku - kontynuacje i nawiązania do baroku w sztuce współczesnej- analiza wiersza Cz. Miłosza
101. Praca klasowa. 1

O Ś W I E C E N I E
102. Wprowadzenie do epoki Oświecenia- fascynacja rozumem i doświadcze- niem. (s. 394) 1
- wymienia słynne osoby oświecenia,
- wyjaśnia terminy filozoficzne
- ustosunkowuje się do słynnych wypowiedzi, np. Woltera dotyczącej tolerancji

103. Książę poetów, czyli rzecz o Ignacym Krasickim. (s. 405) 1 - zna sylwetkę poety - zna pełny dorobek artystyczny poety

104. „I śmiech niekiedy może być nauką”- wizja świata w bajkach I. Krasickiego. (s. 417)
1 - zna tytuły słynnych bajek,
- przedstawia najważniejsze wydarzenia związane z historią bajki,
- analizuje wybrane bajki - określa alegoryczne i dydaktyczne funkcje bajki jako gatunku,
- określa, w jaki sposób bajki współczesne odnoszą się do klasycznego wzoru tego gatunku105. Krytyka wad ludzkich w satyrach
I. Krasickiego. (s. 411-414)
1 - zna pojęcie: satyra,
- potrafi scharakteryzować bohaterów satyr - na podstawie twórczości I. Krasickiego i K. I. Gałczyńskiego potrafi przedstawić dwa sposoby rozumienia roli poety w społeczeństwie
106. Czyj portret jawi się w satyrze Do króla I. Krasickiego? (s. 445)
1 - zna sylwetkę króla,
- wymienia i wskazuje na historyczną rangę sprawowania władzy przez króla,
- wymienia zasługi artystyczne,
- analizuje wiersz Do króla - przedstawia portret króla jako mecenasa
107. Oświeceniowy wzór patriotyzmu- I. Krasicki Hymn do miłości ojczyzny.
(s. 428)
1 - analizuje utwór na poziomie znaczeń dosłownych,
- omawia problematykę i znaczenie Mazurka Dąbrowskiego - zna kontekst historyczny108. Powrót posła J. U. Niemcewicza jako głos posła na sejm. (s. 431)
1 - charakteryzuje bohaterów komedii politycznej,
- dzieli bohaterów na dwie grupy: konserwatystów (stronnictwo staroszlacheckie) i patriotów - wyjaśnia, na czym polegała kultura i polityczna rola teatru oświeceniowego109. Powrót posła- cechy gatunkowe komedii politycznej. 1 - wymienia, jakie cechy sarmackie polskiej szlachty krytykuje Niemcewicz - wypowiada się na temat roli teatru w kształtowaniu postaw patriotycznych
110. Historia zapożyczeń. (s. 435)

1 - wymienia rodzaje zapożyczeń ze względu na sposób przyjęcia języka obcego,
- prezentuje proces historyczny zapożyczeń,
- wyjaśnia pojęcie orientalizm - wyjaśnia i analizuje pojecie mody językowej111. Oświeceniowa publicystyka polityczna- S. Leszczyński, S. Konarski, S. Staszic. (s. 437) 1 - czyta i analizuje wskazane teksty z uwzględnieniem myśli przewodniej,
- odwołuje się do wydarzeń historycznych,
- wskazuje swoją opinię na temat przyczyn upadku politycznego Polski w połowie XVIII w. - wymienia środki retoryczne w twórczości
H. Kołłątaja, nadając wypowiedzi cel perswazyjny


112. Praktyka czyni mistrza. (s. 441) 1 - wyjaśnia pojęcie retoryka,
- analizuje tekst - samodzielnie przygotowuje tekst przemówienia
113. Oświeceniowe prądy artystyczne.
(s. 449) 1 - wymienia klasycyzm, sentymentalizm, rokoko,
- wymienia twórców XVIII w. powieści - odnajduje cechy charakterystyczne dla oświeceniowych prądów artystycznych we fragmencie Nowa Heloiza
114. O sentymentalnej poezji Laura i Filon Karpińskiego. (s. 424) 1 - zna założenia sentymentalizmu,
- zna definicję pojęcia: sielanka,
-potrafi scharakteryzować bohaterów wiersza - porównuje ujęcie postaci Laury i Filona z utworu F. Karpińskiego i M. Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej

115.
Portrety artystów epoki. (s. 457) 1 - wymienia słynnych mistrzów oświecenia,
- zna malarzy, artystów - analizuje i opisuje obrazy z odniesieniem do tekstów literackich
116. Jak przygotować przemówienie?
(s. 458, 106-110) 1 - podaje charakterystyczne elementy przemówienia - pisze przemówienie i je wygłasza

117. Praca klasowa. 1
118. Prace klasowe 6
119. Lekcje do dyspozycji nauczyciela- wyjścia do kina, teatru, na wystawy, filmy wyświetlane w szkole. 8

RAZEM: 120


Wyświetleń: 8099


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.