Katalog

Hanna Suwart, 2010-06-28
Rozprza

Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

- n +


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
STARAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Hanna Suwart
Imię i nazwisko opiekuna stażu: nauczyciel dyplomowany mgr Beata Sianos
Imię i nazwisko dyrektora mgr Zyta Ciesielska
Miejsce pracy: Przedszkole w Rozprzy
ul Kościuszki 45B
Czas trwania stażu: od 1 września 2009 r. do 31 maja 2010 r.


Z dniem 1 września 2009r. rozpoczęłam staż w wymiarze dziewięciu miesięcy na nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z procedurą awansu zawodowego przy pomocy opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez panią dyrektor.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela, Dz. U. nr 260, poz. 2593 ( zmiany Dz. U. z 2007r., nr 214,poz. 1580) . Ustawy z dn. 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 118, poz.1112 ze zmianami).

Jestem wychowawcą grupy V„ Leśne Duszki” , w której znajdują się dzieci 5 i 6 letnie. Grupa liczy 13 chłopców i 12 dziewczynek . Moim opiekunem stażu jest mgr Beata Sianos nauczyciel dyplomowany z ogromnym zasobem wiedzy i dużym doświadczeniem. Uważam , że praca w tej grupie dzieci i praca z takim opiekunem bardzo ułatwiła mi zdobywanie doświadczenia w pracy. Wspólnie przyglądamy się sukcesom i małym porażkom naszych wychowanków, z uwagą obserwujemy postępy w rysowaniu, korzystaniu
z nożyczek, pisaniu pierwszych liter, przeliczaniu, czytaniu prostych wyrazów.
Współpraca z opiekunem układa się bez zarzutów, opiekun mojego stażu w każdej chwili służy mi radą i pomocą.
Bardzo pomaga mi wspólna praca z opiekunem, czuję się pewnie, podpatruję oryginalne pomysły.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych,
a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przede wszystkim pracy przedszkola.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań jakie są wymagane ode mnie zgromadziłam i skompletowałam według poszczególnych wymagań:Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż.

§ 6 ust. 2 pkt 1

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego

Na początku swojego stażu zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego poprzez analizę przepisów prawa światowego
Karta Nauczyciela z dnia 26 .01. 1982r. z późniejszymi zmianami,
Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004 r.,
Rozporządzenie MEN z dnia 14. 11. 2007 r.,


Efekt działania :

Dzięki zapoznaniu się z podanymi dokumentami prawnymi procedury awansu zawodowego stały się one dla mnie bardziej zrozumiałe, co ułatwiło mi pracę podczas realizacji planu rozwoju zawodowego.
napisanie planu rozwoju zawodowego

2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola

W celu dostosowania swoich działań do potrzeb przedszkola przeanalizowałam :

Statut Przedszkola
Roczny Plan Pracy Dydaktyczno - Wychowawczo-opiekuńczej
Program Wychowawczy
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Pracy
Regulamin Wycieczek i Spacerów
Procedury Bezpieczeństwa Dzieci w Przedszkolu
Nowa Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

Rozpoczynając staż jako nauczyciel i wychowawca grupy dzieci najstarszych, zapoznałam się z obowiązującą mnie dokumentacją oraz zakresem czynności nauczyciela Opracowałam plany pracy zgodne z nową podstawą programową, treściami dopuszczonych do użytku przez dyrektora programów i z planem pracy przedszkola.
Zapoznałam się ze sposobem tworzenia zapisu w dzienniku zajęć. Starałam się systematycznie uzupełniać dziennik.
Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej (miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć, karty obserwacji dziecka, dokumentację pracy indywidualnej z dzieckiem i współpracy z rodzicami)
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w placówce i poza nią. Uczestniczyłam w szkoleniu BHP i Ppoż
Brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Zapoznałam się ze sposobem sporządzania protokołów, co pozwoli mi w przyszłości wykorzystać tą wiedzę w praktyce. Nie miałam okazji w mijającym roku szkolnym protokołować Rady Pedagogicznej.


Efekty działań:

Zapoznanie w wyżej wymienionymi aspektami pracy w przedszkolu i udział w Radach Pedagogicznych przyczyniło się do usprawniania mojej pracy w przedszkolu.
dzięki temu dowiedziałam się, jakie są moje obowiązki i mogłam dobrze planować
i realizować założone cele

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

W celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zadań współpracy z opiekunem co zostało sformułowane we wspólnie omówionym i zaakceptowanym kontrakcie, w skład którego wchodziło określenie obowiązków stażysty i opiekuna stażu,
a także zasad komunikowania się i współpracy. Następnie uzgodniliśmy harmonogram spotkań , w którym zostały ustalone terminy i tematyka zajęć obserwowanych jak
i prowadzonych. Uczestniczyłam w 17 przeprowadzonych działaniach edukacyjnych organizowanych przez opiekuna stażu, w czasie których szczególną uwagę zwracałam na rodzaje środków dydaktycznych i formy pracy z dziećmi, sposób prowadzenia zajęć i zabaw, język i komunikację z dziećmi.

Efekty działań :

Współpraca z opiekunem przyczyniła się do zdecydowanego polepszenia
i wzbogacenia mojego warsztatu pracy .
poznałam nowe metody i formy pracy z dziećmi

4. Poznanie Nowej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Dogłębnie przeanalizowałam Nową podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Na podstawie nowej podstawy zostały opracowane arkusze obserwacji dziecka i Arkusze badania dojrzałości szkolnej dzieci 5 i 6 letnich. Zapoznałam się również
z programami realizowanymi w naszym przedszkolu program adaptacyjny „Tworzenie warunków do łatwej adaptacji dziecka w przedszkolu”, „Wychowanie rzez sztukę”, „Edukacja Ekologiczna w Przedszkolu, Program Wychowawczy i Profilaktyczny Przedszkola w Rozprzy”

Efekty działań :

W swojej pracy z dziećmi wdrożyłam nową podstawę programową.
przeprowadziłam badanie gotowości szkolnej wg nowych standardów


5.Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego
i higienicznego przebywania na terenie przedszkola

Brałam udział w szkoleniach BHP oraz zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu i poza nim oraz przepisami przeciwpożarowymi, a także „Programem wychowawczym i profilaktycznym Przedszkola
w Rozprzy”. Brałam także udział w szkoleniu z „Pierwszej Pomocy Przedmedycznej”.


Efekty działań :

Realizacja tego zadania pomogła mi uświadomić potencjalne niebezpieczeństwa i ich źródła oraz dowiedziałam się jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia.
wiem, jak postępować w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu dzieci
i dorosłych


6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji

Zapoznałam się z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, Rocznym Planem Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej.
Co miesiąc pisałam miesięczne plany pracy. Dokonywałam wpisów do dziennika.
Nie opracowałam arkusza obserwacji dziecka, ponieważ korzystałam z gotowego zamieszczonego w naszym programie edukacyjnym „Nasze przedszkole”, programie edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej
i Wiesławy Żaby - Żabińskiej.

Efekty działań:

Potrafię zredagować miesięczne rozkłady treści programowych dla starszaków,
potrafię wpisywać poprawnie zapisy do dziennika,
wiem, jak pisać protokół z zebrania z rodzicami,
prawidłowo przeprowadziłam badanie gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich
i sześcioletnich
opracowałam ankietę ewaluacyjną dla rodziców.

7. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego

W trakcie stażu sukcesywnie gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane zadania, świadectwa. Zaświadczenia, jakie uzyskałam były potwierdzeniem moich działań. Opracowałam wiele przydatnych konspektów zajęć, scenariuszy imprez, uroczystości oraz programów, które stopniowo wdrażałam w swojej pracy.

Efekt działania:

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
teczka nauczyciela stażysty.

8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu

Przygotowałam sprawozdanie dotyczące przebiegu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Efekt działania:

Napisanie sprawozdanie.

9.Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.

Na podstawie autorefleksji i autoanalizy dokonałam opisu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

Efekty działań:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

§ 6 ust. 2 pkt 2

1.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

Pracując z grupą dzieci 5 i 6 – letnich uczestniczyłam w siedemnastu przeprowadzonych działaniach edukacyjnych organizowanych przez opiekuna stażu, a także miałam okazję obserwować zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli m.in. nauczycieli
z grupy IV „Jasełka, Jasełka, Zielona Jodełka” i w zajęciach prowadzonych przez nauczycielki z grupy III „ Dzień Pluszowego Misia , z grupy I „Wspólne kolędowanie”
Przez cały okres stażu prowadziłam wykaz obserwowanych zajęć, notatki z obserwacji i rozmów przed i pohospitacyjnych

Efekty działań:

Poznałam różnorodne metody i techniki pracy wspomagające rozwój dziecka , które wzbogaciły także mój warsztat pracy i sprawiły większe zainteresowanie u dzieci,
zajęcia te stały się dla mnie cennym źródłem wiedzy
uczestnictwo w różnorodnych działaniach edukacyjnych wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną i metodyczną,
nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych

2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz edukacyjno-terapeutycznych z dziećmi
w obecności opiekuna stażu

Opracowałam konspekty i scenariusze zajęć, zabaw i innych działań edukacyjnych oraz zabaw i działań popołudniowych w ramach pracy indywidualnej z dziećmi wymagającymi pracy wspomagającej lub rozwijającej zainteresowania wychowanków
w obecności opiekuna stażu i pani dyrektor przedszkola.
Pod koniec roku szkolnego przeprowadziłam zajęcie otwarte dla rodziców, którego celem było umożliwienie obserwacji ich dziecka w trakcie zajęć i zabaw oraz stworzenie możliwości do zobaczenia występujących relacji między dziećmi w grupie.
Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy konspekty i scenariusze. Po każdym działaniu omawiałyśmy przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności, a także eliminacji popełnianych przeze mnie błędów.

Efekty działań:

Potrafię poprawnie napisać konspekt zajęć z wyszczególnieniem celów ogólnych, operacyjnych, metod i form pracy oraz przebiegiem zajęć
konspekt zawsze omawiałam kilka dni przez prowadzeniem zajęć uwzględniając jego zalecenia i rady
potrafię sformułować mocne i słabe strony przeprowadzonych zajęć i zabaw
wiem, jak zachowują się dzieci w obecności rodziców
rodzice byli zadowoleni z możliwości uczestnictwa w zajęciu otwartym i byli zainteresowani dalsza taką współpracą

3. Uczestnictwo w doskonaleniach zawodowych nauczycieli
(wewnątrzszkolnych oraz samodoskonaleniu)

W ciągu roku szkolnego miałam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej o charakterze zebrań szkoleniowych odnoszących się do następujących tematów:
„Wprowadzenie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego”
„System wychowania przedszkolnego według Marii Montessori”
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
Swoje kwalifikacje zawodowe poszerzałam nie tylko w wewnątrzszkolnym doskonaleniu, ale również w zewnętrznym dokształcaniu zawodowym biorąc udział
w następujących warsztatach i kursach:
„Analiza gotowości szkolnej do podjęcia nauki w szkole w świetle nowej podstawy programowej”,
„Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna starszych przedszkolaków i małych uczniów”,
„Diagnoza i jej wykorzystywanie w celu wspomagania dzieci 5 i 6 letnich
w osiągnięciu gotowości szkolnej” ,
„Dokumentacja rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego”,
„Odmienna metoda nauki czytania według Ireny Majchrzak”,
„Świąteczne dekoracje – Boże Narodzenia”,
„Słowa i głoski – gry i zabawy edukacyjne rozwijające umiejętności językowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”,
„Matematyczne rozgrywki – gry i zabawy edukacyjne w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej”,

Uzyskałam również zaświadczenia uczestnictwa w warsztatach z Pedagogiki zabawy Klanzy :
„Kto tak pięknie gra to pani, dzieci i ja” ,
„Klasyka dla smyka”,
„Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy”

W tym roku szkolnym rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku Logopedia.

Wraz z koleżanką Aleksandrą Pisarek uczestniczyłam w szkoleniu przeprowadzonym przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Piotrkowie Tryb. przygotowującym do realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”. Z celami programu zapoznałyśmy koleżanki na Radzie Pedagogicznej. Razem przygotowałyśmy także referat, dotyczący obserwacji dziecka w przedszkolu, który został zaprezentowany podczas kolejnej Rady.

Ponadto samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną:

E. Gruszczyk – Kolczyńska, Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla dzieci,
które rozpoczęły naukę w szkole, Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli.
E. Gruszczyk – Kolczyńska, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

E. Gruszczyk – Kolczyńska, Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i
zapamiętywania
B. Wilgocka – Okoń , Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich.
Kozłowska Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym.
M. Bogdanowicz, Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli.
K.Herda , Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole.

Efekty działań:

Wzbogaciłam swoją wiedzę i umiejętności z zakresu organizowania
i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych
moje zajęcia są ciekawsze zarówno dla dzieci, jak i dla mnie
swoją wiedzą dzielę się z koleżankami
skutecznie i ciekawie wychowuję i uczę
usprawniam pracę dydaktyczno – wychowawczą
diagnozuję przyczyny niepowodzeń

4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy

Komputer jest stałym elementem mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych. W trakcie stażu starałam się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej, która pomagała mi w podnoszeniu poziomu swojej pracy, a także w doskonaleniu i podwyższaniu jakości pracy przedszkola.
Projektowałam i wykonywałam technika komputerową: zaproszenia, dyplomy, podziękowania, karty pracy dzieci, pomoce dydaktyczne do zajęć, plany pracy, opinie, ankiety, konspekty i scenariusze zajęć, kart obserwacji i inne.
Korzystałam z edytora tekstu Microsoft Word, programu graficznego Paint
oraz Exel.
W Internecie zamieściłam swój Plan Rozwoju Zawodowego oraz Sprawozdanie z jego realizacji oraz przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej . W mojej pracy korzystałam także z różnych stron internetowych, tj. www.literka.pl , www.nauczycielprzedszkola.pl , www. blizejprzedszkola.pl , www.interklasa.pl , www.ksiazkiedukacyjne.pl , www.men.gov.pl, www.cmpp.edu.pl, www.wodn.piotrkowtryb.pl, www.przedszkolak.pl


Efekty działań:

Umiejętność posługiwania się komputerem:
ułatwia mi moją pracę
wzbogaca warsztat pracy
pogłębia moje zainteresowania związane ze światem techniki
pomaga mi zainteresować nim dzieci
pozwoliła mi promować moje przedszkole w szerszym środowisku


5. Poszerzenie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania

Pogłębiałam swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych metod wychowania poprzez studiowanie czasopism „Bliżej przedszkola”, „Nauczycielka przedszkola”, czy „Wychowanie w Przedszkolu”, a także literaturę fachową, wykorzystując materiały z zakresu literatury zawodu m.in.: „Psychologia Kłamstwa” T. Witkowskiego (Moderator 2006) , „Wychowywać człowieka mądrego” K. Szewczyk (PWN, W-wa 1998) czy „Psychologia rozwojowa
i wychowawcza wieku dziecięcego” M. Przetacznik – Gierowskiej, G. Makiełło - Jarży
( WSiP, W-wa 1985). Czytałam również wiele artykułów zamieszczonych na stronach internetowych przez wybitne osobowości z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki.


Efekt działania:

Pogłębienie własnej wiedzy wpłynęło na:

podniesienie jakości mojej pracy z dziećmi (m.in. wprowadziłam więcej zajęć pobudzających ciekawość oraz aktywność dzieci, pomagam im częściej wykorzystać sytuacje rozwijające zdolność obserwacji i poczucia przestrzeni i estetyki),
tworzę ciekawe scenariusze i programy imprez przedszkolnych
pracę z dzieckiem oczekującym pomocy,
dobrą współpracę z rodzicami

6. Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami

Zdaję sobie sprawę, jak ważne jest w prawidłowym funkcjonowaniu
przedszkola dzielenie się doświadczeniem i wiedzą. To nie tylko obowiązek i konieczność, to przede wszystkim chęć pomocy i współpracy. Korzyści z tego płynące podnoszą jakość pracy placówki, tworzą miłą, serdeczną atmosferę, uczą tolerancji, wyrozumiałości oraz rozwijają zdolności interpersonalne.
Swoją wiedzę i umiejętności dzieliłam z nauczycielkami poprzez:
prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych koleżanek
przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych
zamieszczanie artykułów w gazetce przedszkolnej „Przedszkole w Rozprzy” pt.
„Wyznaczanie granic”
przekazałam materiały szkoleniowe z pedagogiki zabawy Klanzy

Efekt działania:

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
nauczycielki zaczęły stosować nowe, ciekawe metody i formy pracy i zabawy
koleżanki korzystały z udostępnionych im scenariuszy zajęć i uroczystości, referaty do wykorzystania w pedagogizacji rodziców

7.Aktywny udział w imprezach okolicznościowych i imprezach
wewnątrzszkolnych i międzyprzedszkolnych.

W ciągu całego roku szkolnego, współpracując z innymi nauczycielami pomagałam
w zorganizowaniu uroczystości przedszkolnych tj.:

Pasowanie na przedszkolaka,
Wieczór Andrzejkowy
Uroczyste Otwarcie Przedszkola,
Jasełka Betlejemska Dobranocka ,
Dzień Babci i Dziadka”,
Bal Karnawałowy
Powitanie Wiosny
IX Gminny Turniej Wiersza i Wiedzy Ekologicznej „Moja Ziemia”
Piknik Rodzinny z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka.

Brałam udział w spotkaniach edukacyjnych z policjantem, pielęgniarką, strażakiem,
autorką książek dla dzieci. Uczestniczyłam w spotkaniach teatralnych organizowanych przez Stowarzyszenie „Busola” z Piotrkowa Tryb., uczestniczyłam w comiesięcznych spotkaniach z muzyką dzięki Łódzkiemu Towarzystwu Muzycznemu. Współpracowałam z Gminną Biblioteką Publiczną w Rozprzy. Przygotowywałam dzieci do konkursów organizowanych przez inne placówki oświatowe, np. Konkurs Recytatorsko – Plastyczny „Czy o wiośnie wystarczy mówić” w Przedszkolu w Niechcicach, czy „Umiemy się dobrze zachowywać” – konkurs wiedzy o dobrym wychowaniu zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Rozprzy.
Przygotowywałam także nasze dzieci do udziału w turnieju ekologicznym organizowanym przez nasze przedszkole

Przy organizacji różnorodnych imprez współpracowałam z placówkami kulturalno – oświatowymi i różnymi instytucjami:
Biblioteką Publiczną w Rozprzy
Stowarzyszeniem „Busola” w Piotrkowie Tryb.
Łódzkim Towarzystwem Muzycznym
Urzędem Pocztowym w Rozprzy – udział w wycieczkach i pogadankach nt pracy pocztowca
Ochotniczą Strażą Pożarną w Rozprzy –spotkanie ze strażakami i pogadanka na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Komendą Policji w Piotrkowie Tryb. i w Gorzkowicach – pogadanki na temat pracy policjantów, bezpieczeństwa na drodze i roli psa policyjnego
Przychodnią Lekarską w Rozprzy – spotkanie z pielęgniarką w celu pogadanek dotyczących zdrowia i higieny dziecka
Domem Kultury w Woli Krzysztoporskiej – uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych

Efekty działań:

Dzieci miały możliwość zaprezentowania własnych zdolności i umiejętności w środowisku przedszkolnym i lokalnym,
dzieci poznały inne placówki oświatowe oraz instytucje wspomagające z terenu gminy i powiatu
podniósł się poziom sprawności werbalnej dzieci
podniósł się poziom wiedzy dzieci o otaczającym je świecie
przedszkole został zaprezentowane w szerszym środowisku
dzieci nauczyły się koncentrowania na pozytywnych walorach życia
stałam się odpowiedzialna za poczucie bezpieczeństwa dzieci i ich przygotowanie


8.Zadania związane z przydziałem zadań dodatkowych

Wykonywałam prace związane z moimi zadaniami dodatkowymi:
współredagowanie gazetki przedszkolnej,
dekorowanie sali, szatni i korytarzy przedszkolnych,
wykonywanie gazetki informacyjnej dla rodziców
wychodzenie z grupą na wycieczki do miejsc zgodnie z założeniami planów miesięcznych (sklepy, apteki, poczta, biblioteka)

Efekty działań:

Rodzice chętnie kupują za przysłowiową złotówkę nasze gazetki
nasza sala jest kolorowa i estetyczna
rodzice czytają informacje zamieszczone na tablicy ogłoszeń dla grupy V
dzieci chętnie chodzą na spacery i wycieczki


Znajomość środowiska uczniowskiego, ich problemów
oraz współpracy ze środowiskiem uczniowskim.

§6 ust. 2 pkt 3

1.Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o dziecku

Jak poznać dziecko? Pierwszą informację o dziecku uzyskałam z Karty Zgłoszenia Dziecka do przedszkola. Tam zapisane są podstawowe informacje i dane o dziecku i jego rodzinie. Drugim dokumentem, który pozwala poznać rozwój dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania to Arkusz Obserwacji Dziecka w przedszkolu. Tu przez ciągłą bądź wyrywkową obserwację zbierałam i zapisywałam określone zachowania podopiecznych. Jeszcze innym sposobem gromadzenia informacji był Arkusz Badania Gotowości Szkolnej. Dzięki niemu poznałam poziom rozwoju różnych umiejętności i wiedzy po I i II półroczu. Mogłam określić poziom gotowości w poszczególnych sferach rozwojowych. Najlepszym sposobem gromadzenia informacji są wywiady i ankiety skierowane do rodziców oraz indywidualne rozmowy z nimi o wzlotach i upadkach ich pociech.

Efekt działania:

Prowadzę różnorodną i bogatą dokumentację dotyczącą informacji o dzieciach,
informacje o dzieciach ułatwiają mi prace
zdobyte od rodziców informacje wykorzystuję efektywnie w codziennej pracy
potrafię pomóc dzieciom z problemami
prowadzę zajęcia indywidualne dziećmi z defektami edukacyjnymi
rozwijam zainteresowania dzieci uzdolnionych
pomagam rodzicom dzieci z problemami w uzyskaniu przez nich fachowej pomocy

2. Gromadzenie informacji o środowiskach z którego pochodzą dzieci i ich zainteresowania uwzględniając ustawę o ochronie danych osobowych

Informacje dotyczące moich wychowanków zgromadzone przeze mnie z różnych źródeł są omawiane w zespole wychowawczym oraz z dyrektorem przedszkola. Jeżeli sytuacja tego wymaga, szczególne problemy omawiane są na Radzie Pedagogicznej. Żadne informacje nie wydostają się poza krąg osób zainteresowań. Jeśli sytuacja tego wymaga (np. przebadanie dziecka w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) wówczas prosimy
o wyrażenie zgody rodziców lub opiekunów dziecka

Efekt działania:

Dzięki uzyskanym informacjom potrafię prawidłowo zadziałać w sytuacjach problemowych,

3. Prowadzenie współpracy z rodzicami

Pozytywnie układała mi się współpraca z rodzicami moich wychowanków, którzy uczestniczyli we współorganizowaniu uroczystości przedszkolnych ( stroje, ciasta). Chętnie pomagali także na co dzień przynosząc kartki, kartony, itp. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z rodzicami podczas różnorodnych spotkań i rozmów indywidualnych. Na pierwszym zebraniu zapoznałam rodziców z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego . Na zebraniu po I semestrze przedstawiłam referat dotyczący gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich. Włączyłam rodziców do współorganizowania imprez okolicznościowych. Rodzice wzięli udział w następujących uroczystościach: Pasowanie na przedszkolaka, Wieczór Andrzejkowy uroczyste otwarcie przedszkola, Jasełka Betlejemska Dobranocka , Dzień Babci i Dzidka, zajęcie otwarte dla rodziców „Zabawy matematyczne na łące”, Piknik Rodzinny. Swoja postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy.
Sądzę, że bardzo ważne dla rodziców było poczucie, iż jestem gotowa do współpracy. Dzięki różnym formom współpracy z rodzicami mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny różnych zachowań, zainteresowania, czy frustracje i niezadowolenia.

Efekty działań:

Rodzice poszerzyli swoja wiedzę na temat rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym,
prezentowane artykuły i referaty zachęciły rodziców do dyskusji, refleksji, zmiany niektórych metod wychowawczych
organizowane uroczystości wpłynęły na promocję przedszkola w środowisku

4. Poznanie instytucji, które wspomagają przedszkole
w pracy wychowawczo-terapeutycznej

Wraz z koleżankami opracowałam spis instytucji wraz z adresami i telefonami, które mogą pomóc rodzicom w problemach wychowawczych oraz nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych

Efekty działań:

poznałam instytucje wspomagające przedszkole i udostępniłam ich adresy i telefony.
współpracuję z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Piotrkowie Tryb.

5. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb podopiecznych

Poszerzyłam swoją wiedzę poprzez studiowanie czasopism i literatury fachowej oraz penetrowanie stron internetowych. Zapoznałam się z pozycją Sergiusza Jóźwiaka „Dziecko
z padaczką w szkole i przedszkolu” - Informacje dla pedagogów i opiekunów wydane przez Centrum Medyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, Warszawa 2009 oraz
Hanny Narutowskiej „ Dzieci nadpobudliwe ruchowe”
Pozycje te pozwoliły mi poznać przyczyny i sposoby radzenia sobie z różnymi problemami napotykanymi w pracy z dziećmi

Efekty działań:

Potrafię zastosować zdobytą wiedzę w praktyce
znam potrzeby podopiecznych, przyczyny ich negatywnych zachowań
dostrzegam potrzeby i zdolności dzieci
pracuję indywidualnie z dziećmi zdolnymi, jak i potrzebującymi specjalnej pomocy, troski i zrozumienia

6. Pozyskiwanie funduszy z Ochrony Środowiska
na zagospodarowanie terenów zielonych wokół przedszkola

Z powodu braku możliwości i ze względów formalnych działania zostały odłożone na przyszły rok.

Efekty działań:

brak


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

§ 6 ust.2 pkt 4

1. Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Z pomocą opiekuna staż zapoznałam się z zasadami omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. Arkusz do przeprowadzenia rozmów przed i pohospitacyjnych zawierał m.in.: własne oczekiwania, realizację celów, zachowania dzieci, samopoczucie
uwzględnienie tego co się nie udało zrealizować, dokonywanie samooceny
Zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu były dokumentowane przez luźne notatki, które zawierały: temat, cele ogólne i operacyjne, metody i formy pracy oraz przebieg zajęcia. Po zakończeniu zajęć opiekun omawiał swoje zajęcie, co udało mu się zrealizować, a czego nie, jakie popełnił błędy i jak je naprawić.

Efekty działań:

Wiem, w jaki sposób omawiać i oceniać własne zajęcia i zabawy prowadzone
z dziećmi

2.Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu
z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych

Przygotowałam z opiekunem stażu harmonogram dotyczący hospitacji odbywanych przez cały rok szkolny.

Efekty działań:

harmonogram spotkań pozwolił mi na staranne przygotowanie się do zajęć.

2. Ocena własnych umiejętności.
Analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.

W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom
placówki. W przedszkolu poszerzałam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Cieszy mnie fakt, iż udało mi się nawiązać kontakt z moimi podopiecznymi, zrozumieć ich świat i pracować z nimi na bazie świata bliskiego dziecku. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków. Moją słaba strona, nad którą będę się starała pracować i poprawić w jej zakresie swoje działania była zbyt mała umiejętność angażowania całej grupy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć i zabaw, wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad i niekonsekwencji w egzekwowaniu kar.
Uważam, że znacznie poprawiłam jakość pracy z dziećmi, a także jakość pracy całej placówki.
Spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony grona pedagogicznego. Mam poczucie dobrego wywiązania się obowiązków, choć tak naprawdę to dopiero te doświadczenia, które udało mi się zdobyć w trakcie stażu pozwolą na pełniejszą pracę w latach następnych. Nie udało mi się zrealizować jednego zaplanowanego działania, pozostałe doprowadziłam do końca.

Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Myślę również o większej aktywności w życiu przedszkola, w którą mogłabym zaangażować siebie, pracowników i chętne do wszystkiego dzieci

Efekt działania:

Autorefleksja oraz analiza słabych i mocnych stron mojej działalności wpłynęła na poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć oraz na rzecz poprawy jakości
pracy placówki przedszkolnejHanna Suwart
……………………..
Wyświetleń: 29685


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.