Katalog

Iwona Buszek, 2010-06-30
Dębica

Awans zawodowy, Plany pracy

Plan pracy wychowawcy klasowego.

- n +

PLAN PRACY WYCHOWACY KLASOWEGO DLA KLASY …..
–Iwona Buszek


ROK SZKOLNY …………..

CELE:
1.ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁŻYCIA W GRUPIE I ŚRODOWISKU
RÓWIEŚNICZYM.
2.KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ I POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.
3.NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI ODPOWIEDZIALNEGO KORZYSTANIA Z PRAW I PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZKÓW KODEKSU UCZNIA.
4.ROZWIJANIE MYŚLENIA TWÓRCZEGO I KREATYWNEGO.
5.DOSTRZEGANIE WAŻNOŚCI,WARTOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI W PODEJMOWANIU DECYZJI I DOKONYWANYCH WYBORACH W ŻYCIU KAŻDEGO CZŁOWIEKA.ZADANIA WYCHOWAWCZE

FORMY REALIZACJI
TERMIN
ODPOWIEDZIALNI

Kształtowanie samorządności, przywiązania do tradycji i obrzędowości szkoły.
1.Wybór samorządu klasowego. Przydział dodatkowych funkcji i obowiązków zgodnie z uwagami uczniów i ich potrzebami.
2.Przypomnienie regulaminu MG1oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

Kształtowanie nawyków dyscypliny indywidualnej oraz odpowiedzialności za siebie i innych.
1.Systematyczne rozliczanie uczniów z przestrzegania regulaminu zachowania.
2.Eliminacja spóźnień i godzin nieusprawiedliwionych.
3.Kształtowanie właściwego zachowania się w stosunku do nauczycieli, innych pracowników szkoły i rówieśników.
4.Pogadanki na temat naszego zachowania.
5.Kształtowanie nawyków właściwego współżycia w zespole.
6.Współodpowiedzialność za wyniki w nauce i zachowaniu.

Kształtowanie postaw patriotycznych i pielęgnowanie tradycji narodowych.
1.Udział w okolicznościowych apelach, akademiach.
2.Pogłębianie problematyki tradycji narodowej.
3.Zwracanie uwagi na właściwą postawę uczniów w stosunku do hymnu i godła państwowego.

Uspołecznienie uczniów i budowanie szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego

1.Zagospodarowanie i utrzymanie pracowni językowej nr3.
2.Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

Wszechstronny rozwój osobowy ucznia -
w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, estetycznym, moralnym.
1.Rozwijanie aktywności kulturalnej poprzez kontakt z teatrem, kinem, muzeum.
2.Podejmowanie prób zapobiegania i rozwiązywania konfliktów.
3.Systematyczne zwracanie uwagi na estetyczny wygląd ucznia.
4.Pomoc uczniom w rozpoznawaniu wartości moralnych, w dokonywaniu wyborów i hierarchizacji tych wartości.
6.Kształtowanie ucznia wdzięczności dla rodziców.
7.Kształtowanie postawy dialogu i tworzenie klimatu zaufania.
8.Czynne włączanie się w imprezy połączone z konkursami, organizowane na terenie szkoły i poza nią. Godne reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach szkolnych i międzyszkolnych.
10.Udział w zajęciach sportowych organizowanych na terenie szkoły i poza nią.
11.Umacnianie więzi w zespole-klasa grupą przyjaciół.

Nauczyciele wychowanie fizycznego, Wychowawca, Uczniowie

Kultura zdrowotna, profilaktyka uzależnień
1.Poznanie aktualnej sytuacji materialnej uczniów i udzielenie pomocy uczniom potrzebującym.
3.Przestrzeganie zasad higienicznego trybu życia w szkole i w domu.
4.Promowanie „zdrowego stylu życia”.
5.Właściwa organizacja dnia pracy i czasu wolnego.
6.Kształtowanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w szkole i poza nią.
7.Zapewnienie opieki psychologicznej uczniom poprzez spotkania z pedagogiem i psychologiem.
8.Pogadanki dotyczące chorób XXI wieku, używek, nałogów w dzisiejszym świecie.
10.Wdrażanie do samodzielnego podnoszenia własnej aktywności fizycznej i właściwego organizowania wypoczynku w czasie wolnym.
11.Pogadanki na temat właściwego zachowania się podczas przerw świątecznych, ferii, w czasie wakacji.
Współpraca z rodzicami.

1.Zebranie informacyjne, wybór trójki klasowej i zapoznanie rodziców z planowanymi zadaniami wychowawczymi.
2.Zapoznanie rodziców z kryteriami ocen, wymaganiami z poszczególnych przedmiotów oraz z systemem kar i nagród.
3.Systematyczne kontakty rodziców z wychowawcą i uczącymi nauczycielami, informowanie o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.
4.Pozyskanie rodziców do współpracy w zakresie organizowania wycieczek, uroczystości klasowych.
5.Współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia, poznawanie problemów rodzinnych.
6.Współdziałanie rodziców z pedagogiem.
7.Udział i pomoc rodziców w organizowaniu imprez klasowych
(Mikołajki, Opłatek, Dzień Dziecka, zakończenie klas trzecich itp.)

Ekologia i ochrona zdrowia
1.Rozwijanie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
2.Budzenie poczucia piękna przyrody i konieczności umiejętnego gospodarowania jej zasobami (wycieczki, rajdy, gazetki,
godziny wychowawcze)

Orientacja zawodowa
1.Wyrobienie odpowiedzialności, uczciwości, lojalności, obowiązkowości i umiejętności współżycia w grupie.
2.Pomoc w ukierunkowaniu do wyboru szkoły-zawodu, z uwzględnieniem zdolności, talentów i predyspozycji ucznia.
3.Pomoc w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu zamierzonych celów.
4.Zapoznanie uczniów z oferowanymi warunkami pracy i wymogami pracodawców w obecnej sytuacji krajowej

Opracowała - Iwona Buszek


Wyświetleń: 1385


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.